Electrolux ECG6200 Instruction Book

Fully automatic espresso-maker
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 1 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23
Fully Automatic Espresso-Maker ECG6200
s
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 29
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 49
q
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 69
g
Instruction book . . . . . . . . . 89
Gebrauchsanweisung . . . . 109
f
Mode d'emploi . . . . . . . . . 131
Gebruiksaanwijzing . . . . . . 155
i
Istruzione per l'uso . . . . . . 177
c
Návod k použití. . . . . . . . . . 243
o
Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . 265
PAGE
h
Használati útmutató . . . . . . .287
Návod na obsluhu . . . . . . .309
Navodilo za uporabo . . . . .331
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .353
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .419
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .443
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .465
Kullanma kılavuzu . . . . . . .487
u

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux ECG6200

  Summary of Contents for Electrolux ECG6200

 • Page 1: Table Of Contents

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 1 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6200 PAGE Használati útmutató ..287 Bruksanvisning ... 9 Návod na obsluhu ..309 Brugsanvisning .
 • Page 2 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 2 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 3 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 3 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 4 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 4 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 5 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 5 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 6 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 6 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 7 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 7 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 8 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 8 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 9: Bruksanvisning

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 9 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bästa kund, läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsanvisning- arna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffe- bryggaren. Innehållsförteckning Bildförklaring 10 Hetvattenberedning...
 • Page 10 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 10 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bildförklaring Reglagepanel (bild 3) Ratt "Kaffestyrka / förmalet kaffe“ Framvy (bild 1) Ratt "Koppstorlek“ A Droppgaller Display B Varmhållningskanna Knapp "1 kopp kaffe" C Huvudströmställare (på bryggarens I specialmoden används knappen för baksida) "Bläddring"...
 • Page 11: Kaffe Och Espresso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 11 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffe och espresso Säkerhetsanvisningar Den helautomatiska bryggarens funk- Bryggarens säkerhet uppfyller god- tion garanterar mycket lätt hantering, kända regler för teknik och apparatsä- vid kaffebryggning och lika enkel att kerhetslagens föreskrifter. Det oaktat sköta och vårda.
 • Page 12 • återförsäljaren där du köpte • För att undvika faror bör personer med bryggaren eller motoriska störningar inte använda • Electrolux serviceline. bryggaren utan assistans av en annan Om kaffebryggaren används för person. ändamål den inte är avsedd för eller •...
 • Page 13 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 13 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Specialmod Påfyllning av vatten Kontrollera före påkoppling att vatten För inställning av vattnets hårdhet finns i vattentanken och fyll vid behov („Inställning av vattnets hårdhet“ på. Bryggaren använder vatten vid Sida 14) och kaffets temperatur varje in- och frånkoppling för automa- („Inställning av kaffetemperaturen“...
 • Page 14 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 14 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Malningsgraden får endast ändras Påkoppling av bryggaren under malning. Vid inställning på Kontrollera före påkoppling att vatten frånkopplad kvarn kan kaffebrygga- finns i vattentanken och fyll vid behov ren skadas. på.
 • Page 15 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 15 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Bekräfta valet med knappen „OK“ ten och bestäm hårdheten med hjälp av fälten i rosa färg. (bild 5). Denna hårdhetsgrad har nu sparats. Inget eller ett rosa fält: Hårdhetsgrad 1, mjukt För att avbryta utan att spara, tryck på...
 • Page 16 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 16 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffet kan väljas med extramild, mild, Efter ett par sekunder när symbolen "1 normalstark, stark eller extrastark kopp" eller "2 koppar" slocknat, smak. är kaffebryggaren åter klar för använd- ning och kaffe kan åter bryggas. 0 Välj önskad kaffesmak med ratten „Kaffestyrka“...
 • Page 17: Bryggning Av Flera Koppar

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 17 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • När koppar i tjock kvalitet används (bild 13) enligt beskrivning i avsnittet bör de helst förvärmas, då materialet „Kaffebryggning med bönor“ Sida 15. absorberar värme. 0 Välj med knapparna bläddra "<" eller •...
 • Page 18 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 18 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 val av funktionen för förmalet kaffe- bolerna när knappen pulver. Härvid frånkopplas kaffekvar- trycks. Om för förmalet kaffe funktio- nen. En symbol (för 1 kopp) eller nen för 2 koppar valts, men kaffepul- båda symbolerna (för 2 koppar) ver inte fyllts på...
 • Page 19 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 19 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Häll upp lågt fetthaltig och kall mjölk i Detta är nödvändigt för att inte rester en bägare som passar in under brygga- av mjölk skall torka in och eventuellt rens ångmunstycke.
 • Page 20 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 20 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Vrid ratten för ånga och hett vatten till genast från bryggaren och ta kontakt läget (bild 10). När hett vatten ges med kundtjänsten. Om kvarnen blo- ut; lyser symbolen ckeras eller skadas av främmande partiklar kan vi frita oss från allt ans- Vi rekommenderar att högst 2 minuter...
 • Page 21 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 21 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Rengöring och skötsel 13.2 Tömning av sumpbehållaren Bryggaren räknar antalet kaffetapp- Håll kaffebryggaren ren för att uppnå ningar. Efter 14 enkla (eller 7 dubbla) konstant kaffekvalitet och störningsfri kaffebryggningar tänds symbolen funktion.
 • Page 22 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 22 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Om en främmande partikel inte kan tas 0 Rengör bryggningsenheten utan disk- bort, ta kontakt med kundtjänsten. Om medel under rinnande kranvatten. kvarnen blockeras eller skadas av Bryggningsenheten får inte rengöras främmande partiklar kan vi frita oss i diskmaskin.
 • Page 23 Efter ungefär 30 minuter är vattentan- främmande fabrik används fritar sig ken tom och symbolerna Electrolux från allt ansvar för eventu- blinkar och "P" lyser med fast ljus. ella skador. Avkalkningsmedel kan 0 Ställ ratten för ånga och hett vatten i köpas i fackhandel eller beställas hos...
 • Page 24 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 24 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vad göra om på displayen Alla symbolerna för kaffestyrka blinkar följande meddelande • Det finns inte längre kaffebönor i kaf- visas... febönbehållaren. 0 Påfyllning av kaffebönbehållaren, se Symbolen lyser med fast ljus „Påfyllning av kaffebönsbehållaren“...
 • Page 25 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 25 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Symbolerna blinkar Kaffet rinner för långsamt ut. • Kaffebryggaren har kopplats på med • Kaffet är för fint malet. ratten för ånga och hett vatten i läget 0 Vrid knappen för inställning av mal- "öppen"...
 • Page 26 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 26 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bryggningsenheten går inte att ta ut läge enligt beskrivning under „Kaffe- för rengöring bryggning med pulver“ Sida 17. • Kaffebryggaren är påkopplad. Brygg- • Förmalet kaffe har fyllts på vid från- ningsenheten kan endast tas bort när kopplad bryggare.
 • Page 27: Tekniska Data

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 27 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Tryck på knapparna bläddra "<" eller 0 Räkna de enskilda blinkningarna. ">" (bild 5) tills den symbol lyser för Exempel: Blinkningarna nedan motsva- vilken tillhörande statistik skall visas: rar antalet 1 529. Antal 9 blink kaffetappningar...
 • Page 28 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 28 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Avfallshantering Om service behövs Ta vara på originalförpackningen och Förpackningsmaterial skumplastdelarna. För att undvika Förpackningsmaterialet är miljövänligt transportskada måste bryggaren och kan återanvändas. Plastdelarna är förpackas ordentligt. märkta, till exempel >PE<, >PS< etc. Om kaffebryggaren skickas in skall Lämna förpackningsmaterialet vid de varmhållningskannan bifogas.
 • Page 29: Brugsanvisning

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 29 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kære kunde Læs venligst denne brugsanvisning opmærksomt igennem. Især bedes du være opmærksom på sikkerhedsanvis- ningerne! Brugsanvisningen bør opbe- vares på et sikkert sted, så du har mulighed for at slå noget op i den på et senere tidspunkt.
 • Page 30 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 30 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Figurer Kontrolpanel (Fig. 3) Knap til "Kaffestyrke / Formalet kaffe" Set forfra (Fig. 1) Knap til "Kopstørrelse" A Drypgitter Display B Termokande Knap til "1 kop kaffe" C Hovedkontakt (bagsiden af apparatet) I specialtilstand skal du bruge denne D Højdejusterbar kaffedispenser knap til at "rulle teksten"...
 • Page 31 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 31 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffe og espresso Sikkerhedsinformation Din fuldautomatiske kaffemaskine Dette apparat overholder de garanterer dig en meget let betjening, anerkendte teknologiske standarder både når det gælder brygning af kaffe med hensyn til sikkerhed samt samt rengøringog vedligeholdelse.
 • Page 32 • den forhandler, hvor du købte • Fyld kun malet kaffe i beholderen til kaffemaskinen eller malet kaffe. • Electrolux Service Line. • Efterlad ikke kaffemaskinen tændt uden grund. Hvis maskinen misbruges eller betjenes forkert, tager producenten •...
 • Page 33 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 33 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Sæt kaffemaskinens stik i en stikkontakt Special tilstand med jordforbindelse. Anvend ikke et stik For indstilling af vandhårdhed uden jordforbindelse. („Indstilling af vandhårdheden“, Påfyldning af vand side 35) og kaffetemperatur („Indstilling af kaffens temperatur“, Hver gang du tænder for kaffemaskinen, side 41), for start af...
 • Page 34 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 34 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Møllen er fra fabrikken indstillet til en 0 Fyld kaffebønnebeholderen med medium malningskonsistens. Du kan kaffebønner; se „Opfyldning af om nødvendigt ændre denne kaffebønnebeholderen“, side 33. indstilling. Bemærkninger vedrørende Sådan tændes maskinen. malningsindstillingerne kan findes i Hver gang du tænder for „Indstilling af den malede kaffes...
 • Page 35 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 35 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Bekræft valget med "OK"-knappen Indstilling af vandhårdheden (Fig. 5). Når du tænder for maskinen for første Displayet indikerer den nuværende gang, eller hvis du anvender en anden indstilling. Hårdhedsgraderne indikeres vandkvalitet, bør du indstille maskinen på...
 • Page 36 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 36 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 For at vælge den ønskede kopstørrelse 0 Du kan stoppe kaffestrålen på et drejer du knappen for "kopstørrelse" hvilket som helst tidspunkt ved at (Fig. 12). Den valgte kopstørrelse vil trykke let på...
 • Page 37 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 37 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Fjern aldrig vandtanken, mens 0 Anbring kaffekanden under kaffemaskinen er i gang med at hælde kaffedispenseren (D), med låget i kaffe op. Hvis den fjernes, vil apparatet hældeposition (Fig. 17). Dispenseren ikke kunne lave mere kaffe.
 • Page 38 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 38 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Hvis der enten ikke er nok kaffebønner Tilføj aldrig malet kaffe under eller for lidt vand til at fuldføre den bryggeprocessen. Hæld først kaffe i til ønskede funktion - eller hvis den næste kop, når bryggeprocessen er kaffegrumsbeholderen er fuld, vil helt færdig, og kaffemaskinen er klar.
 • Page 39 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 39 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Når kaffen er færdig, og du vil gå 0 Hæld kold mælk med en lav tilbage til at lave kaffe ved hjælp af fedtprocent ned i et tekrus, som er lille bønner, så...
 • Page 40 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 40 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Placer en beholder under hanen. Dette er nødvendigt for at forhindre, at der er mælkerester, som tørrer inden i 0 Drej knappen til valg af damp og varmt hanen og derfor blokerer den. Anvend vand (Fig.
 • Page 41 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 41 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Effekten af disse justeringer vil først Tryk på "P" i stedet for "OK" for at kunne ses, efter at du har brygget annullere uden at gemme indstillingen. mindst 2 kopper kaffe. Hvis der ikke trykkes på...
 • Page 42 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 42 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Rengør med mellemrum (mindst en 13.3 Rengøring af møllen gang om ugen) vandtanken (N), Brug en blød børste eller støvsuger til drypbakken (O), drypgitret (A) og at fjerne kafferester fra kaffegrumsbeholderen (Q) med varmt kaffebønnebeholderen.
 • Page 43 0 Sæt bryggeenheden på plads igen (Fig. afkalkere, som ikke er anbefalet af 36, a) ved at skubbe den ind på Electrolux. Hvis du anvender nogen holderen (Fig. 36, b) og skubbe pinden andre afkalkningsmidler, tager ind (Fig. 36, c). Pinden skal stikkes ind i Electrolux intet ansvar for eventuelle røret i bunden af bryggeenheden...
 • Page 44 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 44 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Tryk på knappen "P" (Fig. 4). 0 Drej knappen til valg af damp og varmt vand til positionen Symbolerne "P“ og tændes. Derudover tændes 3 små symboler over En renseprocedure med rent vand udføres, knapperne for at vise og vandet løber ud af damphanen.
 • Page 45 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 45 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Symbolet lyser Symbolet blinker • Kaffegrumsbeholderen er fuld. • Bryggeenheden er sandsynligvis ikke blevet sat på plads efter rengøringen. 0 Tøm kaffegrumsbeholderen og rengør 0 Sæt bryggeenheden i; se „Rengøring af den grundigt, som beskrevet i afsnittet „Tømning af kaffegrumsbeholderen“, bryggeenheden“, side 42...
 • Page 46 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 46 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Fjern den malede kaffe fra indersiden Kaffen er ikke cremet nok af tragten med en kniv (se „Brug af • Kaffen er blevet malet for groft. formalet kaffe“, side 38) (Fig. 22). 0 Drej knappen til indstilling af Rengør derefter bryggeenheden og malingskonsistensen et klik mod uret,...
 • Page 47 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 47 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Fjern bryggeenheden og rengør Statistisk tilstand. derefter grundigt indersiden af Kaffemaskinen har en funktion, hvor apparatet, som beskrevet i „Rengøring den kan indikere af bryggeenheden“, side 42. Gentag – det totale antal kopper kaffe, den handlingen med maksimalt 2 skefulde har lavet, malet kaffe.
 • Page 48 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 48 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Når et symbol lyser op, kan du indikere det • EMC-direktiv 89/336/EØF som relaterede nummer på følgende måde: ændret ved direktiv 92/31/EØF og 93/68/EØF 0 Tryk på "OK"-knappen og hold den nede (Fig.
 • Page 49: Bruksanvisning

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 49 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kjære kunde! Les bruksanvisningen nøye.Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsmerkna- dene! Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk og gi den videre til senere eiere av apparatet. Innholdsfortegnelse Bildetekst 10 Varme vann 1.1 Sett forfra (Fig. 1) 11 Innstilling av kvernestørrelse 1.2 Sett forfra med åpen servicedør (Fig.
 • Page 50 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 50 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bildetekst Tast for "1 cup of coffee" (1 kopp kaffe) . I spesialmodus brukes denne Sett forfra (Fig. 1) tasten til "scrolling" (Rulling) ("<") A Drypperist Tast for "2 cups of coffee" (2 kopper B Termokanne kaffe) I spesialmodus brukes denne tasten til...
 • Page 51 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 51 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffe og espresso Om sikkerhet Din helautomatiske kaffemaskin Dette apparatet følger aksepterte tek- garanterer deg enkel betjening, både niske standarder for sikkerhet og lov- når du lager kaffe og under vedlike- givning for sikkerhet i forbindelse med hold og stell.
 • Page 52 • forhandleren der du kjøpte kaffemaski- fra kaffebønnene. Blokkering eller nen, eller skade forårsaket av fremmedlegemer • Electrolux Service Line. i kvernen dekkes ikke av garantien. Hvis maskinen misbrukes eller brukes • Bruk bare malt kaffe i filteret for malt feil vil ikke produsenten akseptere kaffe.
 • Page 53 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 53 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Plugg maskinen inn i en jordet stikkon- Spesialmodusl takt. Ikke bruk en stikkontakt som ikke For innstilling av vannets hardhet er jordet. („Innstilling av vannhardhet“, side 54) Fylle på vann og kaffetemperatur („Innstilling av kaffens temperatur“, side 60), for å...
 • Page 54 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 54 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kvernens innstilling kan kun endres syklusene som utføres hver gang mas- mens kaffen kvernes. Hvis du justerer kinen slås på eller av. en kvern som står stille kan du skade 0 Slå...
 • Page 55 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 55 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 For å kansellere uten å lagre innstillin- Ingen rosa bånd eller ett rosa gen, trykk "P" i stedet for "OK". bånd: Hardhetsnivå 1, bløtt Hvis "OK" ikke trykkes vil maskinen opptil 1,24 mmol/l, eller etter ca.
 • Page 56 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 56 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffestyrken indikeres som følger: Hvis kaffen kommer i små dråper eller ikke i det hele tatt, eller hvis kaffen ekstra mild kommer for fort og ikke er kremaktig mild nok, må du endre innstilling på malin- normal gen, se „Innstilling av kvernestørrelse“, sterk...
 • Page 57 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 57 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 ved å la dem stå minst 20 minutter med antall kopper du vi helle på kan- på den oppvarmede kopphyllen (H) nen, f.eks. for 8 kopper. med kaffemaskinen slått på. 0 Trykk på...
 • Page 58 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 58 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 eller begge symboler (for 2 kop- Hvis ferdigmalt kaffefunksjon for per) lyser. 2 kopper har blitt valgt og den malte kaffen ikke har blitt fylt i filteret for 0 Åpne lokket over fylleåpningen for malt kaffe, vil symbolene malt kaffe, og fyll på...
 • Page 59 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 59 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Hell skummet, kald melk i en mugge Dette er nødvendig for å hindre at mel- som må være liten nok til å passe kerester tørker i munnstykket og dermed under dampmunnstykket.
 • Page 60 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 60 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Plasser en beholder under varmtvanns- Fjerne fremmedlegemer fra kvernen munnstykket. Fremmedlegemer som små steiner kan 0 Drei knappen for damp og varmt vann skade kvernen. Et fremmedlegeme i kaffen skaper en høy, jevn skranglelyd. til stillingen (Fig.
 • Page 61 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 61 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Rengjøring og stell må tømmes og rengjøres. Før kaffeg- rutbeholderen gjøres rent kan maski- For å sørge for jevn kvalitet på kaffen nen ikke lage kaffe. og feilfri bruk av maskinen, må du all- 0 For å...
 • Page 62 Viktig: Ikke under noen omstendighe- maskinen. ter kan du bruke avkalkingsmidler som 0 Rengjør innsiden av maskinen grundig. ikke anbefales av Electrolux. Hvis det For å fjerne kaffeavsetninger fra innsi- brukes andre avkalkingsmidler, aksep- den av maskinen, skrap med en plast- terer Electrolux ikke noe ansvar for eller tregaffel eller lignende for ikke å...
 • Page 63 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 63 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Før du starter avkalkingsprogrammet, 0 Tøm beholderen under dampmunn- må trakteenheten rengjøres (se „Ren- stykket og sett den på plass igjen. gjøring av trakteenheten“, side 62). 0 Drei knappen for damp og varmt vann 0 Trykk på...
 • Page 64 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 64 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Lukk servicedøren. Hvis servicedøren • Kaffen strømmer for sakte. ikke kan lukkes, sjekk at trakteenheten 0 Drei knappen for innstillingen av korn- er korrekt satt inn (se „Rengjøring av størrelse (Fig.
 • Page 65 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 65 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffen er ikke kremaktig nok ter trakteenheten og innsiden av mas- kinen (se „Rengjøring av • Kaffen er for grovmalt. trakteenheten“, side 62). 0 Drei knappen for innstillingen av korn- størrelse ett klikk mot klokken mens Når knappen trykkes, slås...
 • Page 66 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 66 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 ikke blitt dreid til stillingen eller For å aktivere statistisk modus må mas- og maskinen har brukt både fer- kinen være slått av. digmalt kaffe og malt kaffe fra egen 0 Om nødvendig, slå...
 • Page 67 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 67 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kassert ovn 0 Tell antallet individuelle blink på hver lampe. Eksempel: Følgende blinkesekvens Symbolet på produktet eller på tilsvarer tallet 1529. emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdnings- 9 x blink avfall.
 • Page 68 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 68 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 69: Käyttöohje

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 69 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Arvoisa asiakas on suositeltavaa lukea käyttöohje huo- lellisesti läpi ennen laitteen käyttöön- ottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säi- lytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja luovuta se laitteen mahdolli- selle seuraavalle omistajalle.
 • Page 70 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 70 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kuvien numeroiden Ohjaustaulu (kuva 3) Kiertonuppi "Kahvin voimakkuus / selitykset esijauhettu kahvi“ Etusivu (kuva 1) kiertonuppi ”Kupin koko” A Valumisritilä näyttöruutu B Termoskannu Painike "1 kuppi kahvia" C Pääkytkin (laitteen takasivussa) Erikoistoiminnossa tätä...
 • Page 71 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 71 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kahvia ja espressoa Turvaohjeita Automaattisen kahviasemasi takaa Tämän laitteen turvallisuus vastaa yksinkertaisimman käytön, kahvinval- tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laite- mistuksessa sekä myös huollossa ja turvallisuuslakia. Katsomme laitteen hoidossa. valmistajana kuitenkin velvollisuudek- Seuraavassa luetellut seikat takaavat semme tutustuttaa sinut seuraaviin erinomaisen, yksilöllisen maun:...
 • Page 72 • ammattiliikkeeseen, josta hankit mallista johtoa, jonka johtimen halkai- laitteen, tai sija on vähintään 1,5 mm • Electrolux huoltopalveluun. • Motorisista häiriöistä kärsivien ihmis- Takuu ei korvaa laitteen käyttötarkoi- ten ei tulisi koskaan käyttää laitetta tuksen vastaisesta tai väärästä käyt- yksinään, sillä...
 • Page 73 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 73 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Erikoistoiminto Vesisäiliön täyttäminen Tarkista aina ennen kuin kytket laittee- Kun halutaan asettaa veden kovuus seen virran, että vesisäiliössä on vettä. („Veden kovuuden asetus“ Sivu 74) ja Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee kahvin lämpötila („Kahvin lämpötilan vettä...
 • Page 74 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 74 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jauhatusasteen saa muuttaa vain Virran kytkeminen laitteeseen jauhatuksen aikana. Säätöjen tekemi- Tarkista aina ennen kuin kytket laittee- nen kahvimyllyn ollessa pysähdyk- seen virran, että vesisäiliössä on vettä. sissä voi vaurioittaa laitetta. Lisää...
 • Page 75 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 75 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Veden kovuuden määrittäminen Kovuusaste 3 0 Upota testiliuska noin 1 sekunnin Kovuusaste 4 ajaksi kylmään veteen. Ravistele yli- 0 Paina sen jälkeen selauspainiketta määräinen vesi pois ja määritä veden ”<”tai ”>” (kuva 5) niin monta kertaa, kovuus vaaleanpunaisiksi värjäytynei- kunnes selvitetty kovuusaste tulee den alueiden perusteella.
 • Page 76 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 76 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kuppikoot näytetään seuraavasti: 0 Voit suurentaa kahvimäärää heti kah- espressokuppi vin valumisen loputtua pitämällä "1 kuppi“ / "2 kuppia“ -painiketta pieni kuppi painettuna, kunnes haluttu kahvimäärä keskikokoinen kuppi on saavutettu tai kiertämällä kiertova- suuri kuppi litsinta "Kuppikoko"...
 • Page 77 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 77 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kahvinkeittimen ensimmäisessä käyt- monta kuppia valittiin kannutoimin- töönotossa tulisi sinun valmistaa non edellisen käytön yhteydessä. Sen vähintään 4-5 kahvia, ennen kuin kei- lisäksi symbolien "<" ja ">" valot pala- tin saavuttaa hyväksyttävän tuloksen. vat.
 • Page 78 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 78 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 nissä oleva ohjelma pysähtyy. Vian kor- tyyn koneeseen, koska se leviää koneen jauksen jälkeen on ohjelma sisällä. käynnistettävä uudelleen. Tällöin on Käytä vain täysautomaattisiin espres- kahvimäärä, joka jo on kannussa otet- sokoneisiin tarkoitettua kahvijauhetta.
 • Page 79: Maidon Vaahdottaminen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 79 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Käännä höyrysuutinta ulospäin ja aseta Maidon vaahdottaminen putken alle muki siten, että putki Höyryä voidaan käyttää sekä maidon uppoaa vähän maitoon(kuva 24). vaahdottamiseen että nesteiden kuu- Huom!On olemassa vaara, että höy- mentamiseen.
 • Page 80: Jauhatusasteen Asetus

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 80 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Käännä kuuman veden valmistuksen Höyrysuuttimen puhdistus jälkeen höyryn ja kuuman veden kier- Tärkeää: Hygieenisistä syistä suositte- tonuppi takaisin asentoon (kuva 10) lemme suorittamaan seuraavaksi selos- ja poista astia. tettu toiminta joka kerta maidon vaahdotuksen jälkeen.
 • Page 81: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 81 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Myllyyn joutuneista vieraista aineista Puhdistus ja hoito aiheutuva tukkeutuminen tai vioittu- Laite valmistaa aina laadukasta kahvia minen ei saata kuulua takuun piiriin. ja toimii häiriöittä, kun huolehdit lait- teen puhtaudesta. Kahvin lämpötilan 13.1 Säännöllinen puhdistus asettaminen...
 • Page 82 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 82 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 13.2 Hylkykahviastian tyhjennys Jos vieraan esineen poistaminen ei ole Laite laskee valmistettujen kahviannos- mahdollista, on käännyttävä asiakas- ten määrän. 14 yksittäisen (tai 7 parit- palvelun puoleen. Myllyyn joutu- tain) valmistetun kahvin jälkeen neista vieraista aineista aiheutuva symbolin valo syttyy ilmoittamaan,...
 • Page 83 (kuva 34). Huom!: Älä missään tapauksessa käytä mitään kalkinpoistoainetta, jota Elect- 0 Asenna vedenkuumennusyksikkö takai- rolux ei suosittele. Electrolux ei korvaa sin (kuva 36, a) työntämällä se piti- muiden kalkinpoistoaineiden käytöstä meen (kuva 36, b) ja tappiin (kuva mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
 • Page 84 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 84 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Tyhjennä vesisäiliö, täytä siihen vähin- 0 Tyhjenna huuhteluvesiastia. tään 1 litra vettä ja lisää kalkinpoisto- 0 Vedä vesisäiliö ulos, täytä se raikkaalla aine. vedellä ja laita takaisin paikoilleen. Laite on nyt jälleen valmis käytettä- Huom!: Varmista, että...
 • Page 85 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 85 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Symbolin valo vilkkuu Symbolin valo vilkkuu • Hylkykahviastiaa ei ole asetettu paikal- • Todennäköisesti on puhdistuksen jäl- leen puhdistuksen jälkeen. keen unohdettu asentaa vedenkuu- mennusyksikkö takaisin 0 Avaa huoltoluukku ja aseta hylkykahvi- kahvinkeittimeen.
 • Page 86 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 86 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kahvi ei ole kuumaa Kun toiminto on valittu, ei keittimestä tule kahvia, vaan • Kuppeja ei ole lämmitetty etukäteen. vettä 0 Käytä esilämmitettyjä kuppeja, huuh- • Kahvijauhe on voinut liimautua täyttö- telemalla ne kuumalla vedellä...
 • Page 87 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 87 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Huoltoluukun sisäosassa oleva kääntö- • Kiinnitä huomiota laitteen varastointi- lokero (R) on tukossa eikä käänny. paikkaan erityisesti kylminä vuodenai- koina. Pakkanen voi vioittaa laitetta. 0 Puhdista kääntölokero huolellisesti, etenkin saranoiden läheltä, jotta ne pysyvät liikkuvina.
 • Page 88: Tekniset Tiedot

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 88 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Valmistettujen kannujen määrä, joissa 10 kupillista • Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU Valutettujen vesilitrojen • EMC direktiivi (sähkömagneettinen lukumäärä yhteensopivuus) 89/336/EEC ja seurannaismuutokset 92/31/EEC ja Kun symbolin valo palaa, saat siihen 93/68/EEC kuuluvat lukumäärän näyttöön seuraa- vasti:...
 • Page 89: Instruction Book

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 89 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Dear Customer Please read this user manual carefully, paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner.
 • Page 90: Front View (Fig. 1)

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 90 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Figure captions Control panel (Fig. 3) "Coffee strength / Pre-ground coffee" Front view (Fig. 1) knob A Drip grid "Cup size" knob B Thermos jug Display C Main switch (rear side of appliance) "1 cup of coffee"...
 • Page 91: Coffee And Espresso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 91 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Coffee and espresso Safety Information Your fully automated coffee machine This appliance conforms to accepted guarantees you absolute ease of technological standards with regard to operation, both in making coffee and safety, and to the Appliance Safety in maintenance and care.
 • Page 92 • the dealer where you bought the cof- ing or damage caused by foreign fee machine, or objects in the grinder might be • the Electrolux Service Line. excluded from the guarantee. If the machine is misused or incor- • Spoon only ground coffee into the rectly operated the manufacturer ground coffee filler.
 • Page 93: Special Mode

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 93 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Special mode We advise you to place the coffee machine on a suitable mat to prevent For setting the water hardness („Set- damage being caused by spray and ting the water hardness“, page 95) and splashes.
 • Page 94: Switching On For The First Time

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 94 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Note! Do not put frozen or caramelised When the cup contains about 30 ml of coffee beans in the bean container. Use water, the symbols start only roasted coffee beans! Make sure flashing.
 • Page 95: Setting The Water Hardness

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 95 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 If you will not be using the machine The symbols "P“ and come on. Fur- for a longer period of time, after thermore 3 small symbols above the switching off the "On/Off" key , you buttons come on to should also switch off the main switch...
 • Page 96 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 96 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Depending on your taste, select a waste coffee container. During this "short" espresso or a "long" milky coffee. time, the symbol "1 cup" or "2 cups" flashes. 0 To choose the required cup size, turn 0 You can stop the delivery of coffee the knob for "Cup size"...
 • Page 97: Tips For Making Hotter Coffee

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 97 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Never remove the water tank whilst for pouring (Fig. 17). The dispenser the machine is delivering coffee. If it is must be slid up fully to allow the jug to removed, the appliance will not be able be pushed in.
 • Page 98: Using Pre-Ground Coffee

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 98 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 If there are either not enough coffee brewing process has completely fin- beans or there is too little water to ished and the coffee machine is ready. complete the requested operation, or Never add the ground coffee when the the waste coffee container is full, the appliance is off, as otherwise it will be...
 • Page 99: Frothing Milk

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 99 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attention! Risk of impurities from Frothing milk dried on milk residues in the steam The steam can be used to froth milk nozzle. Take care not to immerse the and to heat liquids. Since a higher steam nozzle in the milk far enough to temperature is needed to produce cover the air intake opening at the top...
 • Page 100: Preparing Hot Water

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 100 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Turn the knob for steam and hot water Setting the grinding clockwise as far as it will go to the texture position . Wait a couple of minutes for the steam nozzle to cool down. The appliance is preset to grind to a 0 Then with one hand hold the swivel medium texture.
 • Page 101: Setting The Coffee Temperature

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 101 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Setting the coffee Cleaning and Care temperature To ensure consistent coffee quality and faultless operation, always keep your There are three temperature levels to coffee machine clean. choose from. The factory setting is «Temperature high».
 • Page 102: Emptying The Waste Coffee Container

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 102 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Remove any remaining coffee beans 13.2 Emptying the waste coffee (you could use the vacuum cleaner container with the hose or crevice tool attach- The appliance counts the number of ment for this).
 • Page 103: 13.5 Running The Descaling Program

  Important: Do not under any circum- stances use any descalers which are not 0 Replace the brewing unit (Fig. 36, a) by recommended by Electrolux. If other pushing it onto the holder (Fig. 36, b) descaling agents are used, Electrolux and pushing in the pin (Fig.
 • Page 104: What To Do If You See The Following Symbols On The Display

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 104 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Empty the water tank, fill the tank 0 Empty the container with rinsing with at least 1 liter of water and add water. the descaling agent. 0 Remove water tank, fill it with fresh water and replace it.
 • Page 105: Problems That Can Be Resolved Before Calling The Customer Service Centre

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 105 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 The symbol is flashing • The inside of the appliance is very dirty. • The waste coffee container has proba- 0 Thoroughly clean the inside of the bly not been replaced after cleaning. appliance;...
 • Page 106 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 106 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 preparation of next coffee (see „Set- When the button is pressed, the ting the grinding texture“, page 100). appliance does not switch on • The main switch at the back is not •...
 • Page 107: Statistic Mode

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 107 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • The "Coffee strength / Pre-ground cof- – the number of descalings carried fee" knob has not been turned to the out, as well as position and the appliance – the number of liters of water dis- has used both the ground coffee that pensed.
 • Page 108: Technical Data

  This appliance conforms with the fol- including replacement of the mains lowing EC Directives: cable, please contact your nearest Electrolux Customer service. Please also • Low Voltage Directive 2006/95/EC see service and warranty information • EMC Directive 89/336/EEC with in the separate Electrolux Warranty amendments 92/31/EEC and Booklet.
 • Page 109: Gebrauchsanweisung

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 109 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise! Bewah- ren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
 • Page 110: Bildlegende

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 110 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bildlegende Bedienfeld (Bild 3) Drehknopf "Kaffeestärke / vorgemahle- Vorderansicht (Bild 1) ner Kaffee“ A Tropfgitter Drehknopf "Tassengrösse“ B Warmhaltekanne Display C Hauptschalter (Geräterückseite) Taste "1 Tasse Kaffee" D Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Im Spezial-Modus dient diese Taste für Bedienfeld (siehe Bild 3) das „Blättern“...
 • Page 111: Kaffee Und Espresso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 111 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffee und Espresso Sicherheitshinweise Die Funktion Ihres Vollautomaten Die Sicherheit dieses Geräts entspricht garantiert Ihnen einfachste Bedie- den anerkannten Regeln der Technik nung, bei der Kaffeezubereitung und dem Gerätesicherheitsgesetz. Den- ebenso wie bei der Wartung und noch sehen wir uns als Hersteller ver- Pflege.
 • Page 112 • an den Fachhändler, bei dem Sie das Kaffeebohnen. Blockierung oder Gerät erworben haben, oder Beschädigung verursacht durch • an die Electrolux Serviceline. Fremdkörper im Mahlwerk können Wird das Gerät zweckentfremdet oder von der Garantie ausgeschlossen sein. falsch bedient, kann keine Haftung •...
 • Page 113: Spezial-Modus

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 113 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Spezial-Modus Beschädigungen durch Spritzer zu ver- meiden. Für das Einstellen der Wasserhärte 0 Schließen Sie das Gerät ausschließlich („Wasserhärte einstellen“ Seite 115) an eine geerdete Steckdose an. Benut- und der Kaffeetemperatur („Kaffee- zen Sie keine nicht geerdete Steckdose.
 • Page 114: Erstes Einschalten

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 114 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bohnen verwenden Vergewissern Sie Etwas Wasser läuft aus der Dampfdüse. sich, dass keine Fremdkörper, wie z.B. Die Symbole leuchten dau- Steinchen, in den Bohnenbehälter ernd. geraten. Blockierung oder Beschädi- Wenn die Tasse mit etwa 30 ml Wasser gung verursacht durch Fremdkörper gefüllt ist, fangen die Symbole im Mahlwerk können von der Garan-...
 • Page 115: Wasserhärte Einstellen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 115 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Wird das Gerät längere Zeit nicht Einstellen und Speichern der ermit- benutzt, schaltet es sich aus Energie- telten Wasser-Härtestufe spargründen nach 3 Stunden automa- Sie können 4 Härtestufen einstellen. tisch aus. Das Gerät ist werkseitig auf Härtestufe 4 eingestellt.
 • Page 116: Kaffee Mit Bohnen Zubereiten

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 116 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kaffee mit Bohnen normal stark zubereiten extrastark Der folgende Prozess läuft bei der Kaf- 0 Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter feezubereitung mit Bohnen vollauto- den Kaffeeauslauf (Bild 14). Durch matisch ab: Mahlen, Portionieren, Hoch- oder Runterschieben des Aus- Pressen, Vorbrühen, Brühen und Aus-...
 • Page 117: Tipps Für Die Ausgabe Eines Heißeren Kaffees

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 117 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Nach ein paar Sekunden, wenn das Tipps für die Ausgabe eines hei- Symbol "1 Tasse" oder "2 Tassen" ßeren Kaffees: erlischt, ist das Gerät wieder • Wenn Sie sofort nach Einschalten betriebsbereit und Sie können den der Kaffeemaschine die Kaffee- nächsten Kaffee zubereiten.
 • Page 118: Kaffee Mit Pulver Zubereiten

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 118 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Sind entweder zu wenig Kaffeebohnen viele Tassen bei der letzten Benutzung eingefüllt oder ist zu wenig Wasser im der Kannen-Funktion gewählt waren. Wassertank, um die gewünschte Funk- Ausserdem leuchten die Symbole Blät- tion zu Ende zu führen, oder ist der tern "<"...
 • Page 119: Milch Aufschäumen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 119 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 zu, das Kaffeepulver wird im Gerät ver- mahlenes Kaffeepulver für 2 Tassen teilt und verschmutzt dieses, oder der gewählt und kein Kaffeepulver in den Kaffee wird tröpfchenweise ausgege- Kaffeepulverschacht eingefüllt, blinken ben und die Symbole nach Drücken der Taste die Sym-...
 • Page 120: Dampfdüse Reinigen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 120 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Um zu vermeiden, dass sich beim Auf- Achtung! Verbrühungsgefahr durch schäumen Restwasser mit in die Milch herausspritzende, heiße Milch! Schal- mischt, sollten Sie das Wasser vorher ten Sie den Dampf ab, bevor Sie das ablassen.
 • Page 121: Heisswasserzubereitung

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 121 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Ziehen Sie den inneren Teil der Dampf- Mahlgrad einstellen düse nach unten vom Schwenkrohr ab. Das Mahlwerk ist werkseitig auf einen 0 Reinigen Sie die Dampfdüse und den mittleren Mahlgrad eingestellt. Sollte inneren Teil mit warmem Wasser.
 • Page 122: Kaffeetemperatur Einstellen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 122 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Um in den Kaffeemodus zurückzukeh- vorgangs dieses Geräusch hören, schal- ten Sie das Gerät unverzüglich aus ren, drücken Sie abschließend die Taste wenden Sie sich an den Kundendienst. "P" (Bild 4) oder warten Sie ca. Blockierung oder Beschädigung verur- 120 Sek., bis das Gerät automatisch in sacht durch Fremdkörper im Mahlwerk...
 • Page 123: 13.2 Tresterbehälter Leeren

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 123 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Nehmen Sie nach jedem Aufschäumen 13.3 Mahlwerk reinigen die Dampfdüse ab und reinigen Sie Kaffeemehlrückstände können mit diese gründlich von Milchrückständen, einem weichen Pinsel oder einem siehe „Dampfdüse reinigen“ Seite 120. Staubsauger aus dem Bohnenbehälter 0 Überprüfen Sie, dass die Öffnungen des entfernt werden.
 • Page 124: Entkalkungsprogramm Durchführen

  Achtung: Auf keinen Fall irgendwelche 0 Versichern Sie sich, nachdem Sie das Entkalkungsmittel verwenden, die Klicken des Einrastens gehört haben, nicht von Electrolux empfohlen sind. dass die roten Tasten (Bild 36, f) her- Bei Verwendung anderer Entkalkungs- ausgeschnappt sind, andernfalls kann mittel übernimmt Electrolux keine Haf-...
 • Page 125 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 125 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Der Entkalkungsprozess dauert ca. Nach ungefähr 30 Minuten ist der 45 Minuten und sollte nicht unterbro- Wassertank leer und die Symbole chen werden. Bei Stromausfall muss blinken und "P“ leuchtet dau- das Programm neu gestartet werden.
 • Page 126: Bestellung Von Zubehör

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 126 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bestellung von Zubehör Das Symbol leuchtet dauernd • Der Tresterbehälter ist voll. Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät 0 Den Tresterbehälter wie in „Tresterbe- haben und um vorzeitige Defekte zu hälter leeren“...
 • Page 127: 16 Lösbare Probleme, Bevor Sie Den Kundendienst Rufen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 127 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Das Symbol leuchtet dauernd Lösbare Probleme, bevor • Die Servicetür ist offen. Sie den Kundendienst rufen 0 Die Servicetür schliessen. Sollte sich die Wenn die Kaffeemaschine nicht funkti- Servicetür nicht schließen lassen, so oniert, können Sie leicht die Ursache vergewissern Sie sich, dass die Brühein- der Betriebsstörung ausfindig machen...
 • Page 128 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 128 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Achtung: Die Brüheinheit kann nur feebohnen mahlt (siehe „Mahlgrad ein- herausgenommen werden, wenn das stellen“ Seite 121). Gerät mit der Taste Ein/Aus an der Der Kaffee fließt nur aus einem der Gerätevorderseite ausgeschaltet ist.
 • Page 129: Statistik-Modus

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 129 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Der vorgemahlene Kaffee wurde bei bole über den Tasten ausgeschalteter Maschine eingefüllt. um die momentane Funktion dieser Tasten anzuzeigen, siehe „Spezial- 0 Die Brüheinheit entnehmen und das Modus“ Seite 113. Innere der Maschine wie unter 0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<"...
 • Page 130: Technische Daten

  Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur, einschließlich Ersatz der Netzzuleitung, Dieses Gerät erfüllt folgende EC wenden Sie sich bitte an Ihre nächst- Normen: gelegene Electrolux Kundendienst- • Niedrig-Spannungs-Norm stelle. Beachten Sie auch die 2006/95/EC Informationen im separaten Heft • EMC Norm 89/336/EEC und Ergän- „Electrolux Garantiebedingungen und...
 • Page 131: Mode D'emploi

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 131 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Très chère cliente, très cher client, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez avant tout les consignes de sécurité. Conservez ces informations aux utilisateurs pour un usage ultérieur et transmettez-les à un éventuel possesseur ultérieur de la machine.
 • Page 132: Légende Des Photos

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 132 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Légende des photos Panneau de commande (Figure 3) Vue de face (Figure 1) Bouton rotatif "Intensité d’arôme/ café A Grille-égouttoir prémoulu“ B Verseuse isotherme Bouton rotatif "Grandeur de tasse“ C Interrupteur principal (dos de Ecran d’affichage l’appareil) Touche "1 tasse de café"...
 • Page 133: Café Et Expresso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 133 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Café et expresso Consignes de sécurité Cette fonction de votre machine à café La sécurité de cet appareil est con- automatique vous garantit un manie- forme aux règles reconnues de la tech- ment très simple, pour la préparation nique et à...
 • Page 134 • au magasin dans lequel vous avez la garantie. acheté l'appareil, ou • Mettre uniquement du café moulu • appelez la Serviceline d'Electrolux. dans l'entonnoir de remplissage de la Si l'appareil est détourné de son poudre. usage normal ou utilisé incorrecte- •...
 • Page 135: Mode Spécial

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 135 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Mode Spécial Nous recommandons de placer un sup- port approprié sous l'appareil pour évi- Pour le réglage de la dureté de l'eau ter les dégâts dus aux éclaboussures. („Régler la dureté de l'eau“ page 137) 0 Brancher l'appareil uniquement sur et la température du café...
 • Page 136: Première Mise En Service

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 136 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attention! Ne pas mettre de grains de 0 Faites pivoter la buse à vapeur vers café congelés ou caramélisés dans le l’extérieur et placez une tasse sous conteneur de grains, mais uniquement celle-ci (Figure 9).
 • Page 137: Arrêter L'appareil

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 137 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Après l'achèvement du chauffage, le aucune ou une zone rose: symbole reste allumé en permanence. degré de dureté 1, douce jusqu'à 1,24 mmol/l, ou L'appareil est maintenant prêt à fonc- jusqu'à...
 • Page 138: Préparer Le Café Avec Des Grains

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 138 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 L'écran indique le réglage respectif. Les corps étranger, ceci ne sera, éventuel- degrés de dureté sont indiqués comme lement, pas couvert par la garantie. ci-après: Choisissez suivant votre goût un Degré...
 • Page 139: Conseils Pour Obtenir Un Café Plus Chaud

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 139 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Si le symbole s'allume, vous devrez Après une brève interruption, le pro- alors remplir le réservoir d’eau, car cessus d'infusion proprement dit est sinon l’appareil ne peut pas préparer de lancé.
 • Page 140: Préparer Plusieurs Tasses De Café Avec La Fonction Verseuse

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 140 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Préparer plusieurs tasses de "Intensité d’arôme" (Figure 13) comme décrit à la section „Préparer le café café avec la fonction avec des grains“ page 138. Verseuse 0 Choisir le cas échéant, avec les touches Feuilleter "<"...
 • Page 141: Préparer Le Café Avec Du Café Moulu

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 141 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Préparer le café avec du boisson. Les cafés moulus trop fin ris- quent d'obstruer la machine. café moulu Si l’entonnoir de remplissage est obs- Avec cette fonction, vous pouvez faire trué...
 • Page 142: Faire Mousser Le Lait

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 142 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Le lait doit être bien refroidi. Par Faire mousser le lait ailleurs, vous devriez utiliser un La vapeur peut être utilisée pour faire récipient froid, de préférence un mousser le lait et pour réchauffer des gobelet en acier inoxydable, et ne pas liquides.
 • Page 143: Nettoyer La Buse À Vapeur

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 143 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 après avoir fait mousser le lait en Préparation d'eau chaude amenant le sélecteur de vapeur et d'eau L'eau chaude peut être utilisée pour chaude (Figure 10) sur la position préchauffer les tasses et pour préparer Cela est nécessaire pour que les restes des boissons chaudes, comme par de lait à...
 • Page 144: 12 Régler La Température Du Café

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 144 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Si le café ne s'écoule que goutte à momentanée de ces touches, cf. „Mode goutte ou pas du tout (il est possible Spécial“ page 135. que les symboles cligno- 0 Appuyer autant de fois que nécessaire tent), le bouton doit être tourné...
 • Page 145: 13.2 Vider Le Bac À Résidus

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 145 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attention! Ne mettez jamais l'appareil temps que le bac à résidus n’est pas ou certaines de ses pièces dans un nettoyé, la machine ne peut pas prépa- lave-vaisselle. Ne plongez jamais la rer de café.
 • Page 146: 13.4 Nettoyer L'unité D'infusion

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 146 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Enlevez les restes de café en grains Presser vers le centre les deux touches (utilisez par ex. un aspirateur avec un rouges de déverrouillage de l’unité tuyau ou une buse plate). d’infusion placées sur le côté...
 • Page 147: Lancer Le Programme De Détartrage147

  (Figure 9) Attention: N’employez en aucun cas des produits détartrants autres que 0 Placer le sélecteur de vapeur et d’eau ceux préconisés par Electrolux. Si vous chaude sur la position employez d’autres détartrants, Electro- Le programme de détartragecommence lux décline toute responsabilité en cas et le liquide détartrant sort de la buse à...
 • Page 148: Que Faire Lorsque Le Message Suivant Apparaît À L'écran

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 148 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Au bout d'une trentaine de minutes, le Que faire lorsque le réservoir d'eau est vide et les symboles message suivant apparaît à clignotent et "P" reste l’écran ... allumé en permanence. 0 Replacer le sélecteur de vapeur et Le symbole reste allumé...
 • Page 149: Problèmes Auxquels Vous Pouvez Remédier Avant D'appeler Le Service Après-Vente

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 149 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Les symboles Le symbole clignote clignotent • Sans doute a-t-on oublié de replacer • Après avoir sélectionné la fonction Café l’unité d’infusion dans la machine à prémoulu, il n’y a pas eu de café moulu café...
 • Page 150 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 150 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 céder aux contrôles suivants avant de Malgré que vous ayez tourné le s'adresser au Service Après-Vente. sélecteur rotatif de vapeur et d’eau chaude, il ne sort pas de vapeur de la Le café...
 • Page 151: Mode Statistique

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 151 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 est en marche, celle-ci pourrait être Que faire si l’on doit transporter sérieusement endommagée. l’appareil ? • Conserver l'emballage d'origine pour le Le café ne sort pas des becs verseurs protéger pendant le transport.
 • Page 152: Caractéristiques Techniques

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 152 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 momentanée de ces touches, voir Les signes de clignotement se répètent „Mode Spécial“ page 135. en permanence aussi longtemps que l'on appuie sur la touche "OK". Avant 0 Appuyer autant de fois que nécessaire chaque répétition, respecter une pause sur les touches Feuilleter "<"...
 • Page 153: Mise Au Rebut

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 153 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Mise au rebut S’il vous faut faire appel au Service Après-Vente Matériel d'emballage Conserver impérativement l’emballage Les matériaux d’emballage sont écolo- d’origine, y compris les inserts en giques et recyclables. Les pièces en mousse.
 • Page 154 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 154 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 155: Gebruiksaanwijzing

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 155 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Geachte klant, wij verzoeken u deze gebruiksaanwij- zing zorgvuldig door te lezen. Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen! Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door.
 • Page 156 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 156 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Legenda Bedieningspaneel (afbeelding 3) Draaiknop “Koffiesterkte / Vooraanzicht (afbeelding 1) voorgemalen koffie” A Afdruiprooster Draaiknop “Kopgrootte” B Warmhoudkan Display C Hoofdschakelaar (achterkant van Toets “1 kop koffie” apparaat) Modus dient diese Taste für das D In de hoogte verstelbare koffieuitloop "Blättern"...
 • Page 157: Koffie En Espresso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 157 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Koffie en espresso Veiligheidsvoorschriften De werking van uw volautomatische De veiligheid van dit apparaat voldoet machine garandeert u zeer gemakke- aan de officiële regels der techniek en lijke bediening, zowel bij het koffie de wet in het kader van veilige appara- zetten als bij onderhoud en verzorging.
 • Page 158 • Alleen gemalen koffie in de vulopening gekocht of voor gemalen koffie doen. • Apparaat niet onnodig ingeschakeld • de servicelijn van Electrolux. laten. Als het toestel verkeerd wordt • Apparaat niet blootstellen aan weer- gebruikt of bediend, kunnen wij niet sinvloeden.
 • Page 159: Eerste Ingebruikneming

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 159 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Speciale modus Wij raden u aan een geschikte onder- laag onder het apparaat te plaatsen om Voor het instellen van de waterhard- beschadiging door spatten te voorko- heid („Waterhardheid instellen“ men.
 • Page 160 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 160 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 geen vreemde elementen, zoals steen- Er loopt wat water uit het stoompijpje. tjes, in het bonenreservoir komen. Als De symbolen branden con- het maalwerk door een vreemd ele- tinu. ment geblokkeerd of beschadigd Als het kopje met circa 30 ml water wordt, wordt dit eventueel niet door gevuld is, beginnen de symbolen...
 • Page 161: Koffie Zetten Met Bonen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 161 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Als het apparaat lang niet wordt Instellen en opslaan van het gebruikt, wordt het ter wille van de bepaalde waterhardheidsniveau energiebesparing automatisch na 3 uur U kunt 4 hardheidsniveaus instellen. uitgeschakeld.
 • Page 162 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 162 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Door middel van de maalgraad en de de hoogte van uw kopjes aanpassen maalhoeveelheid kunt u het apparaat om warmteverlies en koffiespatten te individueel op uw persoonlijke smaak verminderen (afbeelding 15). instellen.
 • Page 163: Meerdere Koppen Koffie

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 163 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 graadinstelling veranderen: zie „Maal- • Gebruik voorverwarmde kopjes door graad instellen“ pagina 167. ze met warm water te spoelen of minstens 20 minuten op het ver- Als de symbolen knipperen, warmde afzetvlak voor kopjes (H) is de koffie te fijn gemalen.
 • Page 164: Koffie Zetten Met Poeder

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 164 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Als u de koffiesterkte en de vulhoe- Koffie zetten met poeder veelheid voor de kanfunctie wilt veran- Met deze functie kunt u reeds gemalen deren, gebruikt u de draaiknop koffie, b.v. cafeïnevrije koffie, gebrui- "Kopgrootte"...
 • Page 165 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 165 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Als de vulschacht verstopt is (ten Voor een portie cappuccino vult u een gevolge van vocht in het apparaat of groot kopje voor 1/2 tot 2/3 met omdat er meer dan 2 maatlepels gema- espresso en doet u vervolgens de opge- len koffie in gedaan is), duwt u de schuimde melk erbij.
 • Page 166: Heet Water Maken

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 166 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attentie! Gevaar van verontreiniging 0 Zet vervolgens de draaiknop voor door opgedroogde melk in het stoom- stoom en heet water weer op de stand pijpje. Let erop dat u het stoompijpje ;...
 • Page 167: Maalgraad Instellen

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 167 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 of bakje onder het heetwaterpijpje anders komt de koffie bij het zetten houdt. van 2 kopjes eventueel druppelsgewijs. 0 Zet een bakje onder het heetwaterpijpje. Het effect van deze correcties merkt u 0 Draai de draaiknop voor stoom en heet echter pas na minstens 2 keer koffie water in de stand...
 • Page 168: Reiniging En Verzorging

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 168 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Wanneer de gewenste taal wordt weer- 0 Maak het afdruipbakje regelmatig leeg. gegeven, bevestigt u deze met de toets Doe dit uiterlijk als de rode vlotter van “OK” (afbeelding 5). Hiermee is deze het afdruipbakje (afbeelding 28) door temperatuur geprogrammeerd.
 • Page 169 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 169 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Wanneer u het afdruipbakje verwijderd 13.4 Koffiezeteenheid reinigen hebt, knippert het symbool Wij adviseren u de koffiezeteenheid (afhankelijk van de gebruiksfrequentie) Als u het apparaat dagelijks gebruikt, regelmatig te reinigen. Voordat u het maak het reservoir dan ook dagelijks apparaat lang niet gebruikt (b.v.
 • Page 170 Bij gebruik van moet in de buis (afbeelding 36, d) andere ontkalkingsmiddelen aanvaardt onder aan de koffiezeteenheid worden Electrolux geen aansprakelijkheid voor geschoven. eventuele schade. Vloeibaar ontkal- 0 Druk nu stevig op de tekst PUSH kingsmiddel is verkrijgbaar in de vak-...
 • Page 171 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 171 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Het ontkalkingsprogramma start en de Wat moet u doen als op de ontkalkingsvloeistof loopt uit het display de volgende stoompijpje. Die Symbole , und melding verschijnt... "P" leuchten dauernd. Het ontkalkingsprogramma doorloopt Het symbool brandt continu automatisch een serie spoelingen en...
 • Page 172 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 172 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Alle symbolen voor de koffiesterkte De symbolen knipperen knipperen • Het apparaat is ingeschakeld terwijl de • Het koffiebonenreservoir bevat geen draaiknop voor stoom en heet water in koffiebonen meer. de stand "open"...
 • Page 173 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 173 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 De koffie komt te langzaam uit het Als ik op de toets druk, wordt de apparaat machine niet ingeschakeld • De koffie is te fijn gemalen. • De hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat is niet ingeschakeld 0 Draai de knop voor de maalgraadin- (afbeelding 8) of de stekker is niet in...
 • Page 174 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 174 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Er is gemalen koffie gebruikt (in Statistiek-modus plaats van koffiebonen) en de Het apparaat biedt de mogelijkheid de machine geeft geen koffie. volgende waarden op te roepen: • Er is te veel voorgemalen koffie in de –...
 • Page 175: Technische Gegevens

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 175 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Als een symbool brandt, kunt u het bij- Technische gegevens behorende aantal als volgt laten weer- Netspanning: 220-240 V geven: Opgenomen vermogen: 1350 W 0 Toets "OK" indrukken en ingedrukt houden (afbeelding 5).
 • Page 176 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 176 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Service De originele verpakking inclusief piepschuimdelen beslist bewaren. Om transportschade te voorkomen moet het apparaat veilig verpakt zijn. Bij het opsturen van het apparaat altijd de warmhoudkan erbij doen. Deze is nodig voor het testen van het appa- raat.
 • Page 177: Istruzione Per L'uso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 177 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Gentile Cliente La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso, osser- vando in particolare le avvertenze di si- curezza! Si prega inoltre di conservare le presenti istruzioni per l’uso per consul- tarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’ap- parecchio.
 • Page 178 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 178 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Legenda Pannello di comando (figura 3) Manopola "Intensità del caffè / caffè Vista dal davanti (figura 1) premacinato" A Griglia raccogligocce Manopola "dimensione tazza“ B Bricco per mantenere al caldo Display C Interruttore principale (lato posteriore Tasto "1 tazza da caffè"...
 • Page 179: Avvertimenti Per La Sicurezza

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 179 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Caffè ed espresso Avvertimenti per la sicurezza Le funzioni della sua macchina auto- matica le garantiscono un uso, sempli- La sicurezza di questo apparecchio cor- cissimo per la preparazione del caffè risponde alle regole riconosciute dalla ma anche durante la manutenzione e tecnica e dalla legge sulla sicurezza...
 • Page 180 è coperto dalla garanzia. chio, oppure • Riempire l'apertura del caffè in polvere solo con caffè macinato. • alla Electrolux Serviceline. • Mai lasciare l'apparecchio accesso inu- Quando si usa l'apparecchio per scopi tilizzato. diversi da quello a cui è destinato o si usa in modo sbagliato, non è...
 • Page 181: Prima Messa In Esercizio

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 181 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Collegare l'apparecchio esclusiva- Funzione speciale mente ad una presa con messa a terra. Per la regolazione della durezza Non utilizzare una presa senza messa a dell'acqua („Regolare la durezza terra.
 • Page 182 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 182 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Girare la manopola del vapore e di caffè torrefatti! Accertarsi che nel contenitore dei chicchi non si trovino dell'acqua calda il più possibile in senso corpi estranei, come per es. pietruzze. antiorario sulla posizione (figura Se il macinino si blocca o viene dan-...
 • Page 183 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 183 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Spegnere l'apparecchio Tre campi rosa: Grado di durezza 3, dura 0 Spegnere l'apparecchio con il tasto fino a 3.7 mmol/l, rispettiv. „Ins/Dis“ (figura 11). fino a 21° tedeschi di durezza, Il simbolo lampeggia.
 • Page 184 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 184 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Per ritornare alla funzione caffè, pre- "Intensità caffè" (fig 13). Viene indi- mere conclusivamente il tasto "P" cata l'intensità del caffè desiderata. (figura 4) oppure attendere ca. 120 sec., L'intensità...
 • Page 185: Preparare Diverse Tazze Con

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 185 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Alla prima messa in esercizio della orario in direzione "bicchiere" (questa macchina da caffè occorre preparare operazione deve avvenire immediata- almeno 4-5 caffè, prima che la mac- mente dopo l'erogazione del caffè e china fornisca un risultato soddisfa- prima che la polvere di caffè...
 • Page 186: Polvere Di Caff

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 186 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 fatto scorrere completamente in alto, L'apparecchio ritorna automatica- per permettere di inserire il bricco per mente alla funzione caffè. mantenere al caldo. Quando è stato riempito un quantita- È acceso uno dei simboli per la fun- tivo insufficiente di chicchi di caffè...
 • Page 187 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 187 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 chio o non prepara il caffè, il caffè in stata selezionata la funzione per il polvere viene distribuito all'interno caffè in polvere premacinato per dell'apparecchio, sporcandolo, oppure 2 tazze, ma la polvere di caffè non è il caffè...
 • Page 188 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 188 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Per evitare che durante la schiumatura 0 Per terminare la schiumatura, girare la venga mischiata al latte dell'acqua manopola del vapore e acqua calda residua, conviene far fuoriuscire prece- (figura 10) nella posizione e prele- dentemente l'acqua.
 • Page 189: Regolare Il Grado Di

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 189 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Tirare la parte interna dell'ugello del mente (a gocce), il grado di macina- vapore verso il basso togliendola dal zione può essere cambiato durante la tubo orientabile. macinazione. 0 Pulire con acqua calda l'ugello del Il grado di macinazione può...
 • Page 190 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 190 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 giato in seguito ad un corpo estraneo, Pulizia e cura eventualmente il danno non è Tenere l'apparecchio sempre pulito per coperto dalla garanzia. ottenere una qualità del caffè costante e una costante efficienza. Regolare la temperatura 13.1 Pulizia regolare del caffè...
 • Page 191 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 191 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attenzione! Mai versare acqua nel 0 Controllare, che le aperture dell'eroga- macinino, quest'ultimo ne verrebbe tore del caffè non siano intasate. Si danneggiato. possono pulire utilizzando un ago per 0 Spegnere l'apparecchio con il tasto Ins/ rimuovere I residui di caffè...
 • Page 192 (figura 36, d) sotto l'unità di bollitura. consigliato da Electrolux. Usando 0 Ora premere energicamente sulla decalcificanti diversi da quelli consigli- ati, Electrolux non si assumono garan- scritta PUSH (figura 36, e), fino a zie per eventuali danni. I liquidi quando l'unità di bollitura aggancia decalcificanti si ottengono presso il percettibilmente.
 • Page 193 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 193 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Prima di avviare il programma di decal- 0 Girare indietro la manopola del vapore cificazione, pulire l'unità di bollitura e dell'acqua bollente fino alla (vedere „Pulire l'unità di bollitura“ posizione pagina 191).
 • Page 194 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 194 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Cosa occorre fare quando I simboli oppure lampeggiano sul display appare i • Dopo selezionata la funzione per il seguente simboli… caffè premacinato, non è stata versato caffè in polvere nel canale di riempi- Il simbolo resta mento.
 • Page 195 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 195 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Il simbolo lampeggia eseguire i seguenti controlli, prima di rivolgersi al servizio dopo vendita. • Probabilmente è stato dimenticato di inserire l'unità di bollitura nella mac- Il caffè non è bollente china da caffè...
 • Page 196 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 196 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attenzione: L'unità di bollitura può Il caffè fuoriesce da un solo essere prelevata solamente dopo che beccuccio d'erogazione del caffè l'apparecchio sarà stato spento con il • I fori d'erogazione sono intasati. tasto Ins/Dis che si trova sul lato 0 Il caffè...
 • Page 197 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 197 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Il caffè premacinato è stato caricato a I simboli "P" e accesi. Inoltre sono macchina spenta. accesi i 3 piccoli simboli sopra le tazze , umper indicare la fun- 0 Prelevare l'unità...
 • Page 198: Dati Tecnici

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 198 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Apparecchio vecchio 0 Contare il numero dei singoli segnali lampeggianti. Esempio: La seguente sequenza di lam- Il simbolo sul prodotto o sull'im- peggi corrisponde al numero 1'529. ballaggio indica, che questo prodotto non deve essere trattato come un nor- 9 lampeggi male rifiuto domestico, bensì...
 • Page 199: Instrucciones De Uso

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 199 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Estimada clienta, estimado cliente, Lea por favor atentamente estas instrucciones de uso. ¡Observe sobre todo las indicaciones sobre la seguri- dad! Conserve las instrucciones de uso para consultas posteriores y entrégue- las también a los eventuales propieta- rios sucesivos del aparato.
 • Page 200: Texto De Las Figuras

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 200 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Texto de las figuras Panel de mando (figura 3) Mando giratorio "Gusto del café / café Vista frontal (figura 1) premolido" A Rejilla de goteo Mando giratorio "Tamaño de las tazas“ B Jarra térmica Pantalla C Interruptor principal (parte posterior...
 • Page 201: Indicaciones De Seguridad

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 201 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Café y espresso Indicaciones de seguridad El funcionamiento de su máquina La seguridad de este aparato es con- automática le garantiza el más sencillo forme a las normas reconocidas de la manejo, en la preparación de café...
 • Page 202 • a la línea de servicio Electrolux. • Introduzca sólo café molido en la Si el aparato se usa inadecuadamente entrada de café en polvo.
 • Page 203 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 203 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Enchufe el aparato únicamente a un Modo Especial enchufe con toma de tierra. No utilice Pulsando la tecla "P" (fig. 4) se pasa al enchufes sin toma de tierra. Modo Especial, para ajustar el grado de Añadir agua dureza del agua („Ajustar la dureza del...
 • Page 204 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 204 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 granos de café. La garantía puede no Algo de agua sale de la tobera de tener validez si el molinillo se blo- vapor. Los símbolos permane- quea o se daña por efecto de un cen encendidos.
 • Page 205 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 205 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Apagar el aparato Cuatro casillas rosas: Nivel de dureza 4, muy dura 0 Apague el aparato con la tecla de por encima de 3,7 mmol/l, y/o “Encendido/Apagado” (fig. 11). por encima de 21º de dureza ale- El símbolo parpadea.
 • Page 206 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 206 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Coloque una o dos tazas debajo de la Preparar café con granos salida de café (fig. 14). Subiendo o Para la preparación de café en grano, el bajando la salida del café puede adap- proceso siguiente tiene lugar de forma tarla la altura de la taza para reducir la totalmente automática: Moler, hacer...
 • Page 207 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 207 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 modificar el ajuste del grado de • No utilice tazas gruesas, salvo que molienda, consulte para ello „Ajustar el estén precalentadas, porque absor- molinillo“ página 211 ben demasiado calor. • Utilice tazas precalentadas aclarán- Si parpadean los símbolos , el dolas con agua caliente o colocán-...
 • Page 208 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 208 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Si desea modificar el grado de carga Preparar café con café del café y la cantidad del mismo para la molido función "Jarra", utilice el mando gira- torio "Tamaño de taza" (fig. 12) o el Con esta función puede hervir café...
 • Page 209 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 209 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Para una porción de capuccino, llene vos para bebidas. Un polvo demasiado una taza grande con 1/2 a 2/3 de fino puede producir obstrucciones. espresso y añada a continuación la Si el compartimento de café...
 • Page 210 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 210 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 ¡Atención! Peligro de suciedad por res- 0 Coloque después el mando giratorio tos de leche seca en la tobera de vapor. para vapor y agua caliente de nuevo a Asegúrese de que la tobera de vapor no la Pos.
 • Page 211: Ajustar El Molinillo

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 211 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 ocasionar quemaduras. Active la tobera • En caso de que el café salga dema- de agua caliente sólo si hay un reci- siado deprisa y la crema no esté a su piente debajo de la tobera de agua gusto, gire el mando una posición en caliente.
 • Page 212: Limpieza Y Cuidados

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 212 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Extraiga todos los días el depósito de El display muestra la configuración actual. Las temperaturas se muestran agua (fig. 6) y sacuda los restos de como sigue: agua. Aclare el depósito de agua con agua clara.
 • Page 213 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 213 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Importante: Cada vez que extraiga la que el canal tiene que llenarse. Esto bandeja recogegotas, debe también podría influir en la calidad del primer vaciar el contenedor de residuos, café. incluso aunque no esté...
 • Page 214 Atención: Nunca utilice cualquier des- 0 Ahora presione firmemente sobre el calcificador que no haya sido recomen- letrero PUSH (fig. 36, e), hasta que dado por Electrolux. Si se utilizan otros escuche cómo encaja la unidad de descalcificadores, Electrolux no asu- infusiones.
 • Page 215 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 215 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Atención: Asegúrese de que el descalci- 0 Se mostrarán los símbolos correspondi- ficador no salpique sobre superficies entes al último Modo Café seleccio- sensibles a los ácidos como mármol, nado, y el símbolo permanece piedra caliza y cerámica.
 • Page 216 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 216 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 El símbolo permanece iluminado asegúrese de que la unidad de infusio- nes está correctamente colocada (con- • El contenedor de residuos está lleno. sulte „Limpieza de la unidad de 0 Vacíe, limpie y vuelva a colocar en su infusiones“...
 • Page 217 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 217 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 no indica ningún símbolo, compruebe A pesar de girar el mando para vapor por favor los siguientes puntos antes y agua caliente, no sale vapor de la de ponerse en contacto con el Servicio tobera Postventa.
 • Page 218 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 218 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 nes estando la máquina de café ¿Qué hacer cuando deba transportar encendida, podría dañar gravemente la máquina? dicha unidad. • Guarde el embalaje original como pro- tección para el transporte. Utilice la El café...
 • Page 219 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 219 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Pulse repetidamente las teclas Pasar 0 Podrá contar el número de parpadeos y "<" o bien ">" (fig. 5), hasta que se ilu- sumarlos. mine el símbolo del cual se quiere Ejemplo: la siguiente secuencia de par- conocer la estadística: padeos corresponde al número 1.529.
 • Page 220: En Caso De Reparaciones

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 220 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Aparatos viejos En caso de reparaciones Conserve sin falta, el embalaje original El símbolo sobre el producto o en junto con las piezas de espuma. Para su embalaje indica que este producto evitar daños durante el transporte, el no puede eliminarse como basura do- aparato deberá...
 • Page 221: Instruções De Utilização

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 221 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Prezada Cliente, Prezado Cliente, por favor leia atentamente as instru- ções que se seguem. Tenha em especial atenção as instruções de segurança! Guarde estas instruções para consulta futura e passe as instruções a qualquer eventual futuro proprietário da máquina.
 • Page 222: Legenda De Figura

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 222 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Legenda de figura Painel de controlo (Figura 3) Botão "aroma do café / Vista frontal (Figura 1) café pré-moído" A Grelha de gotejamento Botão "Tamanho da chávena" B Jarro de café Display C Interruptor principal (parte posterior Botão "1 chávena de café"...
 • Page 223 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 223 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Café e café expresso Instruções de segurança O funcionamento da sua máquina de A segurança deste aparelho corres- café automática garante-lhe uma uti- ponde às normas técnicas reconhecidas lização, muito simples, tanto na prepa- e às normas de segurança dos aparel- ração do café...
 • Page 224 • a linha de assistência técnica não estar coberto pela garantia. Electrolux. • Colocar apenas café moído na entrada Caso o aparelho seja utilizado incor- destinada a esse fim.
 • Page 225 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 225 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Modo especial Recomendamos que o aparelho seja colocado em cima de uma base ade- Para a regulação da dureza da água quada, para evitar danos causados por („Definir a dureza da água“ salpicos.
 • Page 226 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 226 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Encher o recipiente dos grãos de depois os símbolos começam a piscar. café 0 Encher o depósito da água, ver „Colo- 0 Abra a tampa do recipiente dos grãos car água“ página 225. de café...
 • Page 227 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 227 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Durante o aquecimento, o aparelho Nenhum ou um campo cor-de- realiza uma lavagem automática (sai rosa: um pouco de água quente pela saída Grau de dureza 1, macia de café, que depois é apanhada no até...
 • Page 228 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 228 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Confirme a selecção com o botão "OK" Chávena média (Figura 5). Este grau de dureza está Chávena grande agora armazenado. Copo Para interromper sem armazenar, pre- Pode seleccionar o seu café com aroma mir "P"...
 • Page 229 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 229 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 É possível, a qualquer altura, terminar borras, o símbolo manter-se-á aceso e antecipadamente de servir café pre- a máquina não poderá preparar café. mindo de forma breve o botão "1 chá- Nunca retirar o depósito da água vena"...
 • Page 230 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 230 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Rode a tampa do jarro térmico de aço Quando o processo de infusão tiver inoxidável para a posição de abertura finalizado, todos os símbolos de jarro (Figura 16) e retire a tampa. Enxagúe o piscarão alternativamente, sendo que o jarro e a tampa.
 • Page 231 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 231 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 função para café pré-moído. Desta creve no ponto „Preparar café com forma, o moinho é desactivado. grãos“ página 228. Acende-se um símbolo (para 1 chá- 0 Prima o botão "1 chávena de café" vena) ou ambos os símbolos para preparar uma chávena de café...
 • Page 232 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 232 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Para obter uma espuma de leite mais 0 Para preparar vapor prima o botão cremosa, mova o recipiente lentamente "Vapor" (Figura 23). de baixo para cima. Repita este pro- O símbolo acende-se e o aparelho cesso até...
 • Page 233 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 233 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Rode o botão de vapor e água quente 0 Depois de retirada água quente, volte a no sentido dos ponteiros do relógio, rodar o botão de vapor e água quente até...
 • Page 234: Limpeza E Cuidados

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 234 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Se não for premido o botão “OK”, após Retirar corpos estranhos do moinho aprox. 120 segundos, o aparelho volta Copos estranhos no moinho como, por automaticamente para o modo de café exemplo, pedras, podem danificar o sem memorizar os dados.
 • Page 235 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 235 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 ras (Q) com água quente, um deter- com a máquina ligada. Apenas assim, a gente suave e, eventualmente, um máquina reconhece o esvaziamento. pincel. 13.3 Limpar o moinho 0 Após cada preparação de espuma de Os resíduos de café...
 • Page 236 0 Pressione firmemente o botão PUSH cação, que não sejam recomendados pela Electrolux. Se utilizar outros pro- (Figura 36, e), até a unidade de infusão dutos de descalcificação, a Electrolux encaixar audivelmente.
 • Page 237 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 237 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 O processo de descalcificação dura tos de calcário do interior da máquina aprox. 45 minutos e não deve ser de café. interrompido. Em caso de corte de Depois de cerca de 30 minutos, o depó- corrente, será...
 • Page 238: Como Proceder Quando O

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 238 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Como proceder quando o Os símbolos piscam • Após a selecção da função para café display exibe a seguinte pré-moído não foi inserido café moído mensagem... no compartimento de enchimento. 0 Inserir café...
 • Page 239 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 239 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • O interior da máquina tem muita suji- 20 minutos no tabuleiro de aqueci- dade. mento de chávenas (H) (ver „Sugestões para servir café mais quente:“ 0 Limpar cuidadosamente o intrerior da página 229).
 • Page 240 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 240 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Quando está seleccionada a função • O compartimento oscilante que se não sai café da situa na tampa de serviço (R) está blo- máquina, mas água queado e não oscila. •...
 • Page 241 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 241 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Esvaziar o depósito da água e de Número de jarros preparados com borras. 8 chávenas • Tenha em atenção o local do aparelho, Número de jarros preparados com especialmente nas alturas frias do ano. 10 chávenas Podem ocorrer danos provocados pelo Quantidade de litros de...
 • Page 242 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 242 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Aparelho usado Dados técnicos Tensão de rede: 220-240 V O símbolo no produto ou na em- Consumo de energia: 1350 W balagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Este aparelho está...
 • Page 243: Návod K Použití

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 243 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod k použití peèlivì uschovejte a pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli pøístroje. Obsah Popis obrázkù...
 • Page 244 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 244 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Popis obrázkù Ovládací panel (obr. 3) a Otoèný spínaè „Síla kávy / mletá Pohled zepøedu (obr. 1) káva“ A Odkapávací møížka b Otoèný spínaè „Velikost šálku“ B Termokonvice c Displej C Hlavní...
 • Page 245 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 245 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Káva a espreso Bezpeènostní pokyny Vybavení plnì automatického kávo- Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje varu umožòuje nejen velmi snadno uznávané technické zásady a zákon pøipravit kávu, ale i provádìt údržbu o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako pøístroje.
 • Page 246 Na zablokování nebo poškození mlýnku nežádoucími • servisní linku spoleènosti pøímìsmi se nevztahuje záruka. Electrolux. • Do otvoru na mletou kávu sypejte Záruka se nevztahuje na škody, výhradnì mletou kávu. které jsou zpùsobeny používáním pøístroje zpùsobem, k nìmuž není...
 • Page 247 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 247 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Zvláštní režim 0 Pøístroj je nutno pøipojit výhradnì do uzemnìné zásuvky. Pøístroj nepøipo- Pøi nastavení tvrdosti vody jujte k zásuvce, která není uzemnìná. („Nastavení tvrdosti vody“, str. 249) a Doplnìní vody teploty kávy („Nastavení...
 • Page 248 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 248 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Mlýnek je ve výrobì nastaven na Symbol bliká nìkolik sekund a støední stupeò mletí. Podle potøeby pøístroj se vypne. lze toto nastavení zmìnit. Postup pøi 0 Doplòte zrnkovou kávu do pøíslušné- zmìnì...
 • Page 249 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 249 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Nastavení tvrdosti vody aktuální funkci tìchto tlaèítek – viz „Zvláštní režim“, str. 247. Po prvním uvedení pøístroje do pro- 0 Potvrïte volbu tlaèítkem „OK“ vozu nebo pøi používání vody jiné (obr.
 • Page 250 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 250 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 zablokování nebo poškození Jakmile je nalito požadované mlýnku nežádoucími pøímìsmi se množství kávy, pøístroj automaticky nevztahuje záruka. ukonèí nalévání a vysype kávovou sedlinu do nádobky na sedlinu. V Podle chuti nastavte silné espreso prùbìhu této doby bliká...
 • Page 251 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 251 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jestliže se rozsvítí symbol vylouhované kávové sedliny probíhá nádoba na kávovou sedlinu je plná a jako ve výše uvedeném odstavci. je tøeba ji vyprázdnit a vyèistit – viz 0 Otoète víko nerezové termokonvice „Vyprázdnìní...
 • Page 252 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 252 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jakmile je spaøování ukonèeno, Používejte pouze odmìrku, která je blikají støídavì všechny symboly souèástí kávovaru. Nesypejte do konvice, pøièemž symbol zvoleného kávovaru více než dvì zarovnané poètu šálkù svítí dvojnásobnì odmìrky, protože v opaèném dlouhou dobu než...
 • Page 253 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 253 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 namleté kávy, avšak násypka na 0 Nalijte netuèné studené mléko do mletou kávu je prázdná, po stisknutí pohárku, který se musí vejít pod tlaèítka zaènou blikat symboly parní trysku pøístroje. Mléko by mìlo být dostateènì...
 • Page 254 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 254 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pozor! Nebezpeèí popálení horko- nastavte otoèný spínaè pro páru a vodní tryskou! Vytékající horká voda horkou vodu (obr. 10) do polohy mùže zpùsobit popáleniny. Otevøete pøívod horké vody, až když postavíte Trysku je tøeba propláchnout, protože pod trysku nádobu.
 • Page 255 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 255 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Jestliže káva vytéká pøíliš rychle 0 V pøípadì potøeby zvolte tlaèítky pro nebo pìna nesplòuje vaše poža- pohyb v menu „<“ nebo „>“ (obr. 5) davky, otoète spínaè o jeden dílek jinou teplotu.
 • Page 256 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 256 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jakmile vyjmete odkapávací 0 Pravidelnì vyprazdòujte odkapávací nádobku, zaène blikat symbol misku. Misku je bezpodmíneènì nut- né vyprázdnit, jakmile se objeví èer- Pøi každodenním používání pøístroje vený plovák misky (obr. 28), v otvoru vyprazdòujte nádobku každý...
 • Page 257 Electrolux. Pøi používání jiných notky. odvápòovacích prostøedkù spoleè- 0 Nyní tisknìte nápis PUSH (obr. 36, nost Electrolux nemùže ruèit za e), dokud spaøovací jednotka neza- pøípadné škody. Odvápòovací pøípra- vek obdržíte ve specializovaných pro-...
 • Page 258 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 258 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 dejnách nebo si ho objednejte na Po cca. 30 minutách je zásobník na servisní lince Electrolux. vodu prázdný. Symboly blikají a „P“ svítí nepøerušovanì. Odvápnìní trvá cca. 45 minut a ne- 0 Nastavte otoèný...
 • Page 259 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 259 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Co dìlat, když se na 0 Doplòte mletou kávu podle „Pøíprava nápoje z mleté kávy“, str. 252. displeji objeví následující Všechny symboly síly kávy hlášení… blikají • Zásobník na zrnkovou kávu je Symbol svítí...
 • Page 260 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 260 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Symboly blikají Káva vytéká pøíliš pomalu • Pøístroj byl zapnut otoèným spínaèem • Káva je namleta pøíliš jemnì. pro páru a horkou vodu, který byl 0 Nastavte spínaè pro volbu stupnì nastaven do polohy „Otevøeno“...
 • Page 261 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 261 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Spaøovací jednotku nelze pøi notky“, str. 256. Opakujte celý èištìní vyjmout z pøístroje postup a nastavte otoèný spínaè do správné polohy „Síla kávy / mletá • Kávovar je zapnutý. Spaøovací jed- káva“...
 • Page 262 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 262 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Stisknìte tlaèítko „P“ (obr. 4) 0 Spoèítejte poèet jednotlivých bliknutí. nejménì na 6 sekund. Pøíklad: Následující poèet bliknutí Symboly „P“ a se rozsvítí. Dále vyjadøuje èíslo 1529. se nad tlaèítky rozsvítí...
 • Page 263 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 263 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vyøazený pøístroj Servis Uschovejte originální obal vèetnì Symbol na výrobku nebo jeho polystyrénových vložek. Pøístroj musí obalu upozoròuje na to, že s tento být bezpeènì zabalen, aby nedošlo výrobek nepatøí do normálního do- k jeho poškození...
 • Page 264 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 264 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 265: Instrukcja Obs³Ugi

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 265 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 VážSzanowni klienci! Prosimy o dok³adne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania! Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu korzystania z niej w przysz³oœci lub przekazania jej ewentualnemu nastêpnemu u¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.
 • Page 266 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 266 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Opis rysunku Panel obs³ugi (rys. 3) a Pokrêt³o „Moc kawy / kawa mielona” Widok z przodu (rys. 1) b Pokrêt³o „Wielkoœæ fili¿anki” A Kratka ociekowa c Wyœwietlacz B Dzbanek podtrzymuj¹cy ciep³o d Przycisk „1 fili¿anka kawy”...
 • Page 267 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 267 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kawa i kawa espresso Zasady bezpieczeñstwa Zasada dzia³ania tego automatu do Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia od- kawy gwarantuje bardzo prost¹ ob- powiada ogólnie stosowanym przepi- s³ugê, zarówno przy przyrz¹dzaniu som technicznym i zasadom dotycz¹- kawy, jak i konserwacji i pielêgnacji cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
 • Page 268 • punktu sprzeda¿y, w którym urz¹- obce cia³a, np. drobne kamyki. dzenie zosta³o zakupione lub Zablokowanie lub uszkodzenie m³ynka przez cia³a obce nie jest • do serwisu firmy Electrolux. objête gwarancj¹. W przypadku niezgodnego z • Do pojemnika na kawê sypk¹ wsypy- przeznaczeniem lub waæ...
 • Page 269 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 269 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Tryb specjalny Zalecane jest umieszczenie odpo- wiedniej podk³adki pod urz¹dzeniem, Aby ustawiæ twardoœæ wody aby unikn¹æ uszkodzeñ spowodowa- („Ustawianie twardoœci wody”, nych rozpryskiwaniem. strona 271), temperaturê naparu 0 Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cz- kawy („Ustawianie temperatury nie do gniazdka z uziemieniem.
 • Page 270 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 270 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Uwaga! Do pojemnika na kawê 0 Nale¿y przekrêciæ dyszê pary na ziarnist¹ wsypywaæ tylko palon¹ zewn¹trz i podstawiæ fili¿ankê kawê, nie wolno wsypywaæ kawy (rys. 9). mro¿onej lub z dodatkiem cukru! 0 Przekrêciæ...
 • Page 271 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 271 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Urz¹dzenie jest teraz gotowe do Dwa ró¿owe pola: stopieñ twardoœci 2, pracy. Œwiec¹ siê symbole zgodne z ostatnio wybranym trybem pracy. woda œrednio twarda do 2,5 mmol/l, wzgl. Wy³¹czanie urz¹dzenia do 14°...
 • Page 272 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 272 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania 0 Wybraæ ¿¹dan¹ wielkoœæ fili¿anki za menu „<” lub „>” (rys. 5), tak czêsto, pomoc¹ pokrêt³a „Wielkoœæ fili¿anki” a¿ pojawi siê ¿¹dany stopieñ twar- (rys. 12). Na wyœwietlaczu pojawi siê doœci.
 • Page 273 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 273 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Je¿eli œwieci siê symbol , pojemnik wyrzucone do odpowiedniego na fusy jest pe³en i nale¿y go pojemnika. W tym czasie miga opró¿niæ i wyczyœciæ, patrz „Opró¿- symbol „1 fili¿anka” lub „2 nianie pojemnika na fusy”, fili¿anki”...
 • Page 274 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 274 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Przygotowywanie opisem w rozdz. „Przygotowywanie naparu z kawy ziarnistej”, strona 272. wiêkszej iloœci fili¿anek 0 W razie potrzeby za pomoc¹ za pomoc¹ funkcji przycisków przegl¹dania „<” lub „>” dzbanka wybraæ symbol odpowiednio do liczby fili¿anek kawy, która ma zostaæ...
 • Page 275 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 275 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Uwaga! Nale¿y upewniæ siê, czy W razie zapchania otworu wsypo- w pojemniku na kawê sypk¹ nie po- wego (wskutek obecnoœci wilgoci zosta³y resztki kawy z poprzedniego w urz¹dzeniu lub dlatego, ¿e wsypa- parzenia i czy nie dosta³y siê...
 • Page 276 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 276 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Uwaga! Niebezpieczeñstwo zanie- Aby otrzymaæ jedn¹ porcjê kawy cappuccino, nale¿y wype³niæ wiêksz¹ czyszczenia dyszy wylotu pary przez fili¿ankê do 1/2 lub 2/3 kaw¹ zaschniête mleko. Nale¿y zwracaæ espresso i dodaæ spienione mleko. uwagê...
 • Page 277 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 277 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Nastêpnie nale¿y ponownie obróciæ czeniem wyp³ywu gor¹cej wody nale- pokrêt³o na pozycjê , na wyœwietla- ¿y pod otworem wyp³ywu ustawiæ od- czu pojawi siê ostatnio wybrane usta- powiednie naczynie. wienie.
 • Page 278: Czyszczenie I Konserwacja

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 278 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 pozycjê w kierunku przeciwnym do Temperatura niska ruchu wskazówek zegara. Temperatura œrednia Nie nale¿y za daleko obracaæ Temperatura wysoka pokrêt³a do regulacji stopnia 0 W razie potrzeby przyciskami prze- mielenia, poniewa¿ przy 2 fili¿ankach gl¹dania menu „<”...
 • Page 279 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 279 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Codziennie wyjmowaæ pojemnik na wszystkie resztki, które osadzi³y siê wodê (rys. 6) i wylewaæ resztkê na dnie. wody. Zbiornik na wodê p³ukaæ œwie- Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyj- ¿¹...
 • Page 280 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 280 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Sprawdziæ z ma³¹ iloœci¹ ziaren kawy 0 Dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze auto- dzia³anie m³ynka, przygotowuj¹c jed- matu do kawy. Zbrylone resztki kawy n¹ kawê. Przy pierwszym mieleniu wewn¹trz urz¹dzenia zdrapaæ drew- lub tak¿e po czyszczeniu, do komory nianym lub plastikowym widelcem zaparzania dostaje siê...
 • Page 281 Uwaga: Nie wolno stosowaæ odka- Rozpocznie siê program usuwania mieniaczy, które nie s¹ zalecane kamienia, a p³ynny odkamieniacz bê- przez firmê Electrolux. W razie dzie wyp³ywa³ z dyszy. Symbole stosowania innych odkamieniaczy i „P” œwiec¹ siê w sposób ci¹g³y. firma Electrolux nie odpowiada za Program usuwania kamienia automa- ewentualne szkody.
 • Page 282 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 282 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Wyj¹æ pojemnik na wodê, wlaæ do 0 Opró¿niæ i wyczyœciæ i w³o¿yæ pojem- niego œwie¿ej wody i w³o¿yæ go na nik jak opisano w „Opró¿nianie po- swoje miejsce. jemnika na fusy”, strona 279. Urz¹dzenie jest teraz ponownie goto- Miga symbol we do pracy i jest w stanie ostatnio...
 • Page 283 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 283 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Miga symbol serwisu nale¿y sprawdziæ poni¿sz¹ listê problemów. • Prawdopodobnie po czyszczeniu za- pomniano w³o¿yæ zaparzacz z powro- Kawa nie jest gor¹ca tem do urz¹dzenia. • Fili¿anki nie zosta³y podgrzane. 0 W³o¿yæ...
 • Page 284 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 284 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Mimo obracania pokrêt³em pary i Kawa nie wyp³ywa z otworów wy- gor¹cej wody z dyszy nie wydo- p³ywowych, tylko z boku przez staje siê para drzwiczki serwisowe • Zatkane s¹ ma³e otworki w dyszy i •...
 • Page 285 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 285 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 zadrapaniami stosowaæ koniecznie 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania foliê oryginaln¹. menu „<” lub „>” (rys. 5) tak czêsto, a¿ pojawi siê symbol, dla którego ma • Zabezpieczyæ urz¹dzenie i dzbanek zostaæ wyœwietlona statystyka. przed uderzeniami.
 • Page 286: Dane Techniczne

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 286 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Stare urz¹dzenia Przyk³ad: nastêpuj¹cy szereg migniêæ odpowiada liczbie 1529. Symbol na samym produkcie 9 x migniêæ lub jego opakowaniu wskazuje, ¿e 2 x migniêæ stare urz¹dzenie nie mo¿e byæ wyrzu- cane z normalnymi odpadami domo- 5 x migniêæ...
 • Page 287: Használati Útmutató

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 287 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Tisztelt Vásárló! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatót gondosan õrizze meg, hogy késõbb is felhasználhassa.
 • Page 288 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 288 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jelmagyarázat Kezelõmezõ (3. ábra) a „Kávéerõsség / õrölt kávé“ Elölnézet (1. ábra) forgatható gomb A Csepegtetõrács b „Csészeméret” forgatható gomb B Melegen tartó kanna c Kijelzõ C Fõkapcsoló (a készülék hátoldalán) d 1 csésze kávé...
 • Page 289 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 289 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kávé és presszókávé Biztonsági tudnivalók A kávéautomata mûködése egyszerû Ez a készülék biztonsági szempont- kezelhetõséget biztosít a kávéké- ból megfelel az elismert mûszaki sza- szítés, valamint a karbantartás és a bályzatoknak és a készülékbizton- gondozás során is.
 • Page 290 • ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél kávészemek közül. Ha a daráló a készüléket vásárolta, vagy megakad vagy megsérül egy • az Electrolux szervizvonalához. idegen test miatt, az lehet, hogy A készülék nem rendeltetésszerû nem esik a garancia hatálya alá. használata vagy helytelen •...
 • Page 291 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 291 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Speciális üzemmód A kifröccsenésbõl eredõ károk elke- rülése érdekében javasoljuk, hogy A vízkeménység („A vízkeménység helyezzen megfelelõ alátétet a készü- beállítása”, 293. oldal) és a lék alá. kávéhõmérséklet („A kávéhõmérsék- 0 A készüléket kizárólag földelt aljzat- let beállítása”, 299.
 • Page 292 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 292 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 kerül idegen test, pl. kavics a Amikor a csésze fel van töltve babkávé tartályába. Ha a daráló mintegy 30 ml vízzel, villogni kezd a megakad vagy megsérül egy és a szimbólum.
 • Page 293 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 293 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ha a készüléket hosszabb ideig nem A meghatározott vízkeménységi használják, akkor 3 óra elteltével fokozat beállítása és tárolása energiatakarékossági okokból A beállítható keménységi fokozatok automatikusan kikapcsol.. száma 4. A készülék gyárilag a 4. keménységi fokozatra van beállítva.
 • Page 294 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 294 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kávékészítés babkávéból 0 Helyezzen egy vagy két csészét a kávékifolyó alá (14. ábra). A kifolyó A babkávéból történõ kávékészítés fel- vagy lehúzásával a kifolyási során a következõ folyamat teljesen magasság optimális módon a csésze automatikusan megy végbe: õrlés, magasságához illeszthetõ, a hõvesz- adagolás, préselés, elõforrázás,...
 • Page 295 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 295 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 üzemkész, és elkészíthetõ a • Ne használjon túl vastag csészét, következõ kávé. kivéve ha elõmelegíti õket, mivel az ilyenek túl sok hõt nyelnek el. Ha a kávé cseppenként ill. egyáltalán •...
 • Page 296 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 296 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ha módosítani kívánja a kanna Kávékészítés õrölt funkció kávéerõsségét és feltöltési kávéból mennyiségét, használja a „csészeméret” (12. ábra) ill. a Ezzel a funkcióval már megõrölt „kávéerõsség” (13. ábra) forgatható kávé, pl. koffeinmentesített kávé gombot, és a „Kávékészítés forrázható.
 • Page 297 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 297 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ha eldugult a betöltõrekesz (a készü- Egy adag cappuccinóhoz töltsön lékbe jutott nedvesség miatt, vagy meg egy nagy csészét félig vagy 2/3- mert több mint 2 mérõkanál õrölt ká- ig presszókávéval, majd adja hozzá a vét töltöttek be) az õrölt kávé...
 • Page 298 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 298 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 lást. Ezáltal a tej beszívódna a fúvó- végre, miután tejet habosított. Ezzel kába, és esetleg a fúvóka szennyezõ- elkerülhetõ, hogy a tej lerakódjon a dését idézné elõ. gõzfúvóka belsejében. 0 Fordítsa a gõz és a forró víz forgatha- 0 Fordítsa a gõz és a forró...
 • Page 299 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 299 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 A forróvíz-vételt követõen fordítsa Idegen testek eltávolítása a darálóból vissza a gõz és a forró víz forgatható gombját pozícióba (10. ábra), A darálóban található idegen testek, majd távolítsa el az edényt. pl.
 • Page 300 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 300 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ha nem nyomják meg az „OK” gom- enyhe mosogatószerrel és esetleg bot, a készülék kb. 120 másodperc ecsettel. után a bevitel mentése nélkül auto- 0 Minden habosítás után vegye le a matikusan visszatér kávékészítési gõzfúvókát és gondosan tisztítsa üzemmódba.
 • Page 301 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 301 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 13.3 A daráló tisztítása 0 A megfelelõ nyitógombot megnyom- va reteszelje ki és nyissa fel a kar- Az õrölt kávé maradványai puha bantartónyílást (30. ábra). ecsettel vagy porszívóval távolíthatók 0 Vegye ki és tisztítsa meg csepptálcát el a babkávé...
 • Page 302 0 Állítsa a gõz és a forró víz forgatható figyelmeztet. gombját pozícióba. Figyelem! Semmi esetre se használ- Elindul a vízkõ-mentesítési program jon az Electrolux által ajánlottak és vízkõmentesítõ folyadék folyik a között nem szereplõ vízkõmentesítõt. gõzfúvókából. A és a „P” Más vízkõmentesítõ szer használata szimbólum folyamatosan világít.
 • Page 303 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 303 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 A készülék ekkor elõ van készítve a Villog a és a jelzés friss vízzel való öblítésre. • A kávégép nem tud kávét készíteni. 0 Vegye ki a víztartályt, töltse fel friss 0 Állítson egy edényt a gõzfúvóka alá...
 • Page 304 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 304 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 hogy nem esik a garancia hatálya Villog a és a jelzés alá. • A készülék üzemeltetéséhez túl alacsony a környezeti hõmérséklet. Folyamatosan világít a jelzés 0 Melegebb helyiségben üzemeltesse • Azt jelzi, hogy a kávégép elvízköve- a készüléket.
 • Page 305 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 305 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 A kávé túl gyorsan folyik ki. A forrázóegység nem vehetõ ki tisztítás céljából. • Túl durvára van õrölve a kávé. • Be van kapcsolva a kávégép. A forrá- 0 Fordítsa az õrlési finomság beállító zóegység csak kikapcsolt gépnél gombját az óramutató...
 • Page 306 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 306 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 301. oldal. Ismételje meg a kávéké- A statisztika üzemmód szítést, és ennek során elõször állítsa bekapcsolásához a készüléknek a forgatható „kávéerõsség / õrölt kikapcsolt állapotban kell lennie. kávé” gombot a helyes pozícióba, 0 Szükség esetén a „KI/BE”...
 • Page 307 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 307 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ártalmatlanítás 1 villanás 1000-nek felel meg 1 villanás Csomagolóanyagok 10 000-nek felel meg A csomagoláshoz felhasznált anya- gok nem károsítják a környezetet és újrahasznosíthatók. A mûanyag ré- A villogás mindaddig folyamatosan szek meg vannak jelölve, pl.
 • Page 308 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 308 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 309: Návod Na Obsluhu

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 309 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vážený zákazník, prečítajte si pozorne tieto pokyny na obsluhu. Najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny na prvých stranách tohto návodu na obsluhu! Odložte si tieto pokyny na obsluhu pre budúcu potrebu. Tento návod na obsluhu odovzdajte prípadne ďalšiemu používateľovi tohto prístroja.
 • Page 310 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 310 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Popis obrázkov Ovláddací panel (obr. 3) a Gombík "Sila kávy / Zomletá káva" Predný pohľad (obr. 1) b Gombík "Veľkost’ šálky" A Odkvapkávacia mriežka c Displej B Termálný džbán d Tlačidlo "1 šálka kávy" C Hlavný...
 • Page 311 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 311 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Káva a espresso Bezpečnostné informácie Váš plnoautomatický kávovar vám zaručuje absolútne jednoduchú Tento prístroj je v súlade so obsluhu pri príprave kávy ako aj schválenými technologickými pri údržbe a ošetrovaní. štandardmi pre bezpečnost’...
 • Page 312 • predajcu, od ktorého ste si kávovar kávových zŕn. Zablokovanie zakúpili, alebo alebo poškodenie spôsobené cudzími predmetmi v mlynčeku • servisnú linku Electrolux. môže byt’ vylúčené zo záruky. Ak sa prístroj zneužije alebo • Zomletú kávu dávajte len do lievika nesprávne použije, výrobca na zomletú...
 • Page 313 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 313 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Špeciálny režim Odporúčame vám umiestnit’ kávovar na vhodnú podložku, aby Pre nastavenie tvrdosti vody () a nedošlo k poškodeniu postriekaním teploty kávy ("Nastavenie teploty a nakvapkaním. kávy", strana 321), pre spustenie 0 Zapojte kávovar do uzemnenej odvápňovacieho programu zásuvky.
 • Page 314 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 314 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Poznámka!Do zásobníka zrnkovej 0 Otočte gombíkom na paru a horúcu kávy nedávajte zamrznuté alebo vodu maximálne proti smeru karamelizované kávové zrná. hodinových ručičiek do polohy Používajte len opražené kávové (obr. 10). zrná! Pozor, aby sa do zásobníka Z parnej trysky vyteká...
 • Page 315 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 315 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vypnutie prístroja Tri ružové pásiky: Úroveň tvrdosti 3, tvrdá 0 Prístroj vypnete tlačidlom "Zap/ až do 3,7 mmol/l, alebo Vyp" (obr. 11). až do 21° nemeckej tvrdosti, Symbol bliká. Prístroj vykoná alebo cyklus prepláchnutia a vypne sa.
 • Page 316 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 316 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Sila kávy sa zobrazuje nasledovne: Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj po približne 120 sekundách vráti extra jemná automaticky do režimu prípravy jemná kávy bez uloženia nastavení. normálna 0 Ak sa chcete vrátit’ do režimu kávy, silná...
 • Page 317 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 317 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Po niekoľkých sekundách, keď Tipy na prípravu horúcejšej blikajúci symbol "1 šálka" alebo kávy "2 šálky" zhasne, je prístroj • Ak chcete malú kávu (menej ako znovu pripravený na ďalšiu 60 ml), tak po po zapnutí...
 • Page 318 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 318 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ak symboly blikajú, káva Počet šálok, ktoré sa majú naliat’ je zomletá príliš najemno. Mali by do termálneho džbánu, je ste zmenit’ nastavenie zomletia; označený nasledovne: viď "Nastavenie hrúbku zomletia", 4 šálok strana 321.
 • Page 319 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 319 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 vysušené výrobky rozpustné vo pary je potrebná vyššia teplota ako vode alebo akýkoľvek iný nápojový na prípravu kávy, kávovar má prášok. Kávový prášok, ktorý je prídavný režim pre paru. príliš jemný, môže spôsobovat’ Na prípravu cappucina naplňte zablokovanie.
 • Page 320 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 320 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pozor! Nebezpečenstvo nečistôt Čistenie parnej trysky usušených zvyškov mlieka v parnej Dôležité:Na zabezpečenie hygieny tryske. Pozor, aby ste neponorili vám odporúčame dodržiavat’ tento parnú trysku príliš hlboko do mlieka postup vždy, keď pripravujete tak, že dôjde k zakrytiu prívodných spenené...
 • Page 321 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 321 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Nenastavujte gombík hrúbky 0 Pod trysku na horúcu vodu zomletia príliš ďaleko, pretože ak postavte nádobu. vyberiete 2 šálky, bude sa káva 0 Otočte gombík pre paru a horúcu dávkovat’ len veľmi pomaly a po vodu do polohy (obr.
 • Page 322 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 322 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 V prípade potreby si nastavte inú 0 Denne vyprázdňujte odpadovú teplotu pomocou rolovacích nádobu na kávovinu, prípadne, ak tlačidiel "<" alebo ">" (obr. 5). budete na to vyzvaný cez displej; viď...
 • Page 323 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 323 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Dôležité: Vždy, keď vyprázdňujete kávy používajte len malé množstvá odkvapkávaciu misku, musí sa zrnkovej kávy. Pri prvom použití vyprázdnit’ takisto aj odpadová mlynčeka alebo po jeho vyčistení nádoba, aj keď nie je úplne plná. sa do varnej jednotky dostane Ak sa tak nestane, tak pri ďalšej menšie množstvo zomletej kávy,...
 • Page 324 (obr. 36, c). Kolík sa Dôležité: V žiadnom prípade musí zasunút’ do rúrky na spodnej nepoužívajte odvápňovače, ktoré časti varnej jednotky (obr. 36, d). neodporúča Electrolux. Ak sa 0 Zatlačte symbol PUSH (obr. 36) použije iný odvápňovací pevne dovnútra, pokiaľ varná prostriedok, Electrolux nepreberá...
 • Page 325 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 325 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 na povrchy citlivé kyselinu ako je Prístroj je možné teraz používat’ a mramor, vápenec a keramika. jeho stav je ako pri poslednom režime na kávu. 0 Pod parnú trysku (obr. 9) postavte nádobu s minimálnym objemom Po zbehnutí...
 • Page 326 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 326 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Otvorte servisné dvierka a zasuňte • Vnútro prístroja je veľmi odpadovú nádobu. znečistené. 0 Dôkladne vyčistite vnútro prístroja; Symboly alebo viď "Čistenie varnej jednotky", blikajú strana 323. Ak sa oznam zobrazuje •...
 • Page 327 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 327 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 (viď "Tipy na prípravu horúcejšej Ak sa vyberie funkcia alebo kávy", strana 317). , zariadenie nevypúšt’a kávu, ale len vodu. Káva nie je dostatočne • Zomletá káva sa mohla zablokovat’ krémovitá...
 • Page 328 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 328 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Dôkladne vyčistite vyklápací • Je potrebné byt’ opatrný aj pri priestor, najmä závesy tak, aby sa umiestnení kávovaru - najmä v voľne pohybovali. studenom počasí, pri ktorom by mráz mohol poškodit’ zariadenie. Použila sa zomletá...
 • Page 329 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 329 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Technické údaje Ak sa rozsvieti symbol, môžete označit’ príslušný počet Siet’ové napätie: 220-240 V nasledovne: Príkon: 1350 W 0 Stlačte a podržte tlačidlo "OK" (obr. 5). Tento prístroj je v súlade s Teraz sa začnú...
 • Page 330 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 330 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 V prípade potreby servisu Odložte si pôvodný obal, vrátane polystyrénových častí. Aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, musí byt’ zariadenie bezpečne zabalené. Ak zasielate prístroj, tak vždy pripojte aj džbán. Je potrebný na otestovanie prístroja.
 • Page 331: Navodilo Za Uporabo

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 331 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Spoštovani kupec, Prosimo vas, da skrbno preberete navodilo za uporabo. Predvsem vas prosimo, da preberete vse varnostne napotke na prvih straneh navodila za uporabo! Shranite navodilo za uporabo, da vam bo pri roki v prihodnje.
 • Page 332 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 332 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Legenda Komandna plošča (slika 3) a Vrtljivi gumb "jakost kave / mleta Pogled od spredaj (slika 1) kava" A Odkapna rešetka b Vrtljivi gumb "velikost skodelice" B Termo vrč c Zaslon C Glavno stikalo (na zadnji strani d Tipka "1 skodelica kave"...
 • Page 333 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 333 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kava in espresso Informacije o varnosti Vaš popolnoma avtomatizirani Aparat ustreza priznanim aparat za kavo vam jamči tehnološkim standardom glede absolutno preprosto uporabo, varnosti in nemškemu zakonu o tako pri pripravi kave kot pri varnosti električnih aparatov.
 • Page 334 • trgovino, v kateri ste kupili aparat bi jo v mlinčku povzročili tujki, za kavo, ali ne bo krita z garancijo. • servisno službo Electrolux . • V lijak za mleto kavo dajajte le mleto kavo. V primeru nenamenske ali nepravilne uporabe proizvajalec •...
 • Page 335 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 335 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pomembno! Če aparat za kavo Posebni način prinesete iz hladnega prostora v Za nastavitev trdote vode topel prostor, pred vklopom ("Nastavitev trdote vode", počakajte približno dve uri! stran 337) in temperature kave Priporočamo vam, da postavite ("Nastavitev temperature kave", aparat za kavo na primerno...
 • Page 336 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 336 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Polnjenje posode za kavna vtisnite posodo, tako da se odpre ventil posode za vodo. zrna 0 Premaknite šobo za paro navzven 0 Dvignite pokrov posode za kavna in podnjo podstavite skodelico zrna in v posodo denite svežo kavo (slika 9).
 • Page 337 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 337 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 znaki, ki ustrezajo nazadnje Trije rožnati pasovi: izbranemu načinu priprave kave. Trdotna stopnja 3, trda voda do 3,7 mmol/l, ali Izklop aparata do 21° po nemški trdotni 0 Izklopite aparat s tipko "vklop/ lestvici, ali izklop"...
 • Page 338 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 338 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jakost kave je prikazana takole: 0 Za povratek v stanje za pripravo kave po končani nastavitvi pritisnite ekstra šibka tipko "P" (slika 4) ali počakajte šibka približno 120 sekund, da se aparat normalna samodejno vrne v stanje za močna...
 • Page 339 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 339 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 položaju "čaša" (to morate narediti Nasveti za bolj vročo kavo takoj potem, ko je pritekla kava, in • Če želite takoj po vklopu aparata še preden aparat izvrže kavno skuhati bolj kratko kavo (manj od usedlino v posodo za kavno 60 ml), splaknite skodelico z usedlino).
 • Page 340 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 340 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Število skodelic, ki se bodo natekle pognati znova. Upoštevajte količino v termos kavnik, je prikazano kave, ki je že v kavniku, tako se ne takole: prelije iz njega. 4 skodelice Če utripata znaka , je kava zmleta preveč...
 • Page 341 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 341 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Uporabljajte samo mleto kavo za Penjenje mleka popolnoma avtomatizirane S paro lahko spenite mleko in espresso avtomate: V lijak za mleto ogrejete tekočine. Ker je za kavo ne dajajte kavnih zrn, pripravo pare potrebna višja vodotopnih ali liofiliziranih instant temperatura kot za kuhanje kave,...
 • Page 342 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 342 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pozor! Obstaja možnost vnosa Čiščenje parne šobe nečistoč zaradi prisušenega mleka Pomembno: Iz higienskih razlogov na šobi za paro. Pazite, da ne vam priporočamo, da ta postopek boste potopili šobe za paro tako izvedete po vsakem penjenju globoko v mleko, da bi prekrili mleka, da preprečite nabiranje...
 • Page 343 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 343 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Učinek spremenjene nastavitve bo 0 Obrnite vrtljivi gumb za paro in opazen šele po najmanj 2 vročo vodo (slika 10) v položaj skodelicah kave. . Vroča voda izteka; prižge se znak Odstranite tujke iz mlinčka Tujki, npr.
 • Page 344 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 344 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Če ne pritisnete tipke "OK", se po 0 Redno (vsaj enkrat tedensko) približno 120 sekundah aparat vrne očistite posodo za vodo (N), v stanje za pripravo kave, ne da bi odkapno posodo (O), odkapno shranil nastavitev.
 • Page 345 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 345 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kadar je aparat v vsakodnevni 13.4 Čiščenje kuhalne enote uporabi, tudi posodo za kavno Svetujemo vam, da kuhalno enoto usedlino praznite vsak dan. čistite redno (odvisno od tega, kako Vselej praznite posodo pri pogosto aparat uporabljate).
 • Page 346 Tekoče sredstvo za odstranjevanje 0 Potem ko zaslišite zaskočitev, kotlovca dobite v specializiranih preverite, da sta rdeča gumba trgovinah ali na servisih Electrolux. (slika 36, f) izskočila, sicer se servisnih vratc ne bo dalo zapreti. Postopek odstranjevanja kotlovca traja približno 45 minut in ga ne •...
 • Page 347 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 347 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Postavite posodo s prostornino Aparat je zdaj pripravljen za rabo, najmanj 1,5 litra pod šobo za paro pri čemer je v takšnem stanju, v (slika 9). kakršnem je bil pri zadnjem kuhanju kave.
 • Page 348 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 348 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Znak utripa. Znak utripa • Posode za kavno usedlino po • Po čiščenju ste verjetno pozabili čiščenju verjetno niste vstavili v vstaviti kuhalno enoto v aparat. aparat. 0 Vstavite kuhalno enoto; glejte 0 Odprite servisna vratca in vstavite "Čiščenje kuhalne enote", posodo za kavno usedlino.
 • Page 349 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 349 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kava ni vroča Ko obrnete vrtljivi gumb za paro in vročo vodo, iz šobe za paro ne • Skodelic predhodno niste ogreli. prihaja para 0 Ogrejte skodelice tako, da jih •...
 • Page 350 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 350 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kava ne izteka iz iztočnih Kaj storiti pred prevozom odprtin, temveč ob straneh aparata servisnih vratc • Shranite originalno embalažo za • Luknje v iztočnih odprtinah so zaščito pri prevozu. Pomembno je, zamašene zaradi prisušene kave.
 • Page 351 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 351 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Pritiskajte na tipki za listanje "<" ali Primer: Naslednje zaporedje ">" (slika 5), da osvetlite tisti znak, utripov pomeni število 1.529. za katerega želite videti statistične 9 utripov podatke: 2 utripa število pripravljenih skodelic kave...
 • Page 352 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 352 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Odstranjevanje starega aparata Znak na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelek ne velja za običajen gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav.
 • Page 353: Priručnik

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 353 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Poštovani kupče, molimo Vas da pažljivo proèitate ove upute za uporabu. Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute na prvim stranicama ovih uputa za uporabu! Molimo Vas da upute za uporabu saèuvate za kasnije potrebe.
 • Page 354 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 354 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Opisi slika Upravljačka ploča (Sl. 3) a Dugme "Jačina kave / Mljevena Pogled sprijeda (Sl. 1) kava" A Rešetka okapnice b Dugme "Veličina šalice" B Termos boca c Zaslon C Glavni prekidač (stražnja strana d Tipka "1 šalica kave"...
 • Page 355 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 355 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kava i espresso Sigurnosne informacije Vaš potpuno automatski aparat za Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim kavu jamči vam apsolutnu lakoću tehnološkim standardima u rada, kako u kuhanju kave tako i pogledu sigurnosti i Zakonu o pri održavanju injezi.
 • Page 356 • trgovcu gdje ste kupili aparat za mogu biti izuzeta iz jamstva. kavu ili na • U lijevak za samljevenu kavu • AEG/Electrolux Servisnu liniju. žlicom sipajte samo samljevenu Ako se aparat koristi u kavu. nenamjenske svrhe ili se njim •...
 • Page 357 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 357 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Važno ! Ako se aparat za kavu Specijalni način unese iz hladne sredine u toplu Za određivanje tvrdoće vode sobu, pričekajte oko dva sata prije ("Postavljanje tvrdoće vode", nego ga uključite ! stranica 359) i temperature kave Savjetujemo vam da postavite ("Postavljanje temperature kave",...
 • Page 358 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 358 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Punjenje spremnika kave u 0 Izvucite parnu mlaznicu prema van i postavite posudu ispod nje (Sl. 9). zrnu 0 Zakrenite dugme za paru i vruću 0 Podignite poklopac spremnika vodu suprotno kazaljci sata koliko kave u zrnu i napunite ga svježim god ide, do položaja (Sl.
 • Page 359 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 359 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Isključivanje aparata Postavljanje i spremanje razina tvrdoće vode 0 Isključite aparat tipkom "Uklj/ Isklj" Možete postaviti 4 razine tvrdoće. (Sl. 11). Aparat za kavu tvornički je Simbol treperi. Aparat izvodi postavljen na tvrdoću razine 4.
 • Page 360 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 360 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Naprava za izbor strukture Pali se simbol "1 šalica" ili "2 mljevenja i količine kave koju treba šalice" . Aparat sada melje samljeti omogućava vam da zrnje. U procesu kuhanja kave, pojedinačno postavljate aparat za mljevena kava se najprije ovlažuje kavu, kako bi zadovoljili osobne...
 • Page 361 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 361 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ako se upali simbol spremnik Kuhanje nekoliko šalica za vodu treba napuniti ili aparat u funkciji vrča. neće moći kuhati kavu. (Normalno je da u spremniku ostane nešto Ova funkcija vam omogućava da vode kada se taj simbol prikaže).
 • Page 362 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 362 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Ako je potrebno, pritisnite tipke za 0 Zakrenite dugme "Jačina kave/ listanje "<" ili ">" da izaberete simbol Mljevena kava" (Sl. 20) u željeni prema broju šalica koje želite uliti u položaj (za1 šalicu) ili vrč, npr.
 • Page 363 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 363 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Da izaberete potrebnu veličinu Pali se simbol i aparat se šalice, zakrenite dugme za zagrijava. Za vrijeme procesa "Veličinu šalice" (Sl. 12) kako je zagrijavanja simbol treperi. opisano u poglavlju "Pripravljanje Kada je proces zagrijavanja gotov, kave iz zrnja", stranica 359.
 • Page 364 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 364 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Za dobivanje kremastije pjene, 0 Zatim jednom rukom čvrsto držite polako podižite posudu. Zapjenite zakretnu ručicu cijevi, a drugom mlijeko na najmanje dvostruku skinite bajonet priključak s parne zapreminu. mlaznice, zakrenuvši ga malo u smjeru kazaljke sata.
 • Page 365 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 365 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Postavljanje strukture dok se kava melje, odmah isključite aparat za kavu i pozovite Servisni mljevenja centar za korisnike. Blokiranja ili oštećenja mlinca za kavu Aparat je postavljen da melje na uzrokovana stranim tijelima srednju strukturu.
 • Page 366 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 366 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Čišćenje i skrb 0 Provjerite da rupe u lijevku za kavu kave nisu začepljene. Da ih Da bi se osigurala stalna kvaliteta očistite, ostružite suhe ostatke kave i rad bez kvarova, uvijek kave iglom (Sl.
 • Page 367 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 367 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Pritisnite tipku "Uklj/Isklj" (Sl. 11) i odgovarajuće dugme za otvaranje glavni prekidač (Sl. 8) da isključite (Sl. 30). aparat za kavu. Iskopčajte ga iz 0 Izvadite okapnicu i spremnik mrežne utičnice.
 • Page 368 Program za uklanjanje vapnenca nemojte koristiti ikakva sredstva započinje, a otopina za uklanjanje protiv kamenca koja nije vapnenca istječe iz parne preporučio Electrolux. Ako se mlaznice. Simboli i "P" koriste druga sredstva protiv stalno su upaljeni. kamenca, Electrolux ne prihvaća Program za uklanjanje kamenca odgovornost za bilo kakve štete.
 • Page 369 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 369 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Zakrenite dugme za paru i vruću vodom", stranica 357 i potpuno ga vodu u položaj utisnite. Aparat je sada spreman za • Spremnik je prljav ili obložen ispiranje svježom vodom. kamencem.
 • Page 370 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 370 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Ako je mlinac za kavu vrlo bučan, 0 Zakrenite dugme za paru u smjeru to može značiti da je neki mali kazaljke sata (Sl. 10) koliko god kamenčić u zrnju kave blokirao ide, do položaja mlinac za kavu.
 • Page 371 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 371 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 slijedeće kave (vidi "Postavljanje Jedinica za kuhanje ne može se strukture mljevenja", stranica 365). skinuti da bi se očistila. • Aparat je uključen. Jedinica za Kava curi prebrzo. kuhanje može se skinuti samo ako •...
 • Page 372 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 372 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Temeljito očistite unutrašnjost Za aktiviranje statističkog načina aparata, kako je opisano u rada aparat mora biti isključen. "Čišćenje jedinice za kuhanje", 0 Ako je potrebno, isključite aparat stranica 367. Ponovite operaciju, tipkom "Uklj/ Isklj"...
 • Page 373 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 373 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Odbacivanje Redoslijed treptanja stalno se ponavlja, sve dok je pritisnuta tipka "OK". Stanka od 3 sekunde javlja Ambalažni materijal se prije svakog ponavljanja. Ambalažni materijali nisu štetni za 0 Izbrojite broj pojedinačnih treptaja okoliš...
 • Page 374 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 374 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 375: Priročnik Za Navodila

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 375 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Dragi kupče Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Pre svega, molimo vas da se držite bezbednosnih uputstava na početnih nekoliko strana ovih uputstava za rad! Molimo vas da sačuvate ova uputstva za rad za buduće savete.
 • Page 376 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 376 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Opisi slika Upravljačka ploča (Sl. 3) a Dugme "Jačina kafe / Mlevena Pogled spreda (Sl. 1) kafa" A Rešetka za kapanje b Dugme "Veličina šoljice" B Termos posuda c Ekran C Glavni prekidač...
 • Page 377 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 377 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kafa i espreso Bezbednosne informacije Vaš potpuno automatski aparat za kafu garantuje vam apsolutnu Ovaj aparat odgovara prihvaćenim lakoću rada, kako u kuvanju kafe tehnološkim standardima u tako i pri održavanju ičuvanju. pogledu bezbednosti i Zakonu o Izvrstan, individualan ukus postiže bezbednosti aparata.
 • Page 378 Blokiranja ili oštećenja kafu ili na mlina za kafu uzrokovana stranim telima mogu da budu • Electrolux Servisnu liniju. izuzeta iz garancije. Ako se aparat koristi u • U levak za mlevenu kafu kašikom nenamenske svrhe ili se njime sipajte samo mlevenu kafu.
 • Page 379 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 379 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Važno ! Ako se aparat za kafu Specijalni način unese iz hladne sredine u toplu Za određivanje tvrdoće vode prostoriju, sačekajte oko dva sata ("Postavljanje tvrdoće vode", pre nego što ga uključite ! stranica 381) i temperature kafe Savetujemo vam da postavite ("Postavljanje temperature kafe",...
 • Page 380 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 380 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Punjenje posude za kafu u 0 Izvucite parnu mlaznicu prema van i postavite posudu ispod nje (Sl. 9). zrnu 0 Okrenite dugme za paru i vruću 0 Podignite poklopac posude za kafu vodu suprotno kazaljci sata koliko u zrnu i napunite je svežim zrnima god ide, do položaja...
 • Page 381 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 381 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Isključivanje aparata Četiri ružičaste trake: Tvrdoća 4, vrlo tvrda voda 0 Isključite aparat tasterom "Uklj/ preko 3,7 mmol/l ili Isklj" (Sl. 11). preko 21° nemačke tvrdoće ili Simbol trepće. Aparat izvršava preko 37,8°...
 • Page 382 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 382 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Spravljanje kafe iz zrna šoljice/krčaga, kako bi se smanjio gubitak toplote i prskanje (Sl. 15). Sledeći proces za spravljanje kafe iz 0 Pritisnite taster za "1 šoljicu" zrnja izvršava se potpuno skuvate jednu šoljicu, ili taster za "2 automatski: Mlevenje, razdeljivanje, šoljice"...
 • Page 383 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 383 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ako simboli trepću, kafa je Kuvanje nekoliko šoljica samlevena previše sitno. Trebate u funkciji bokala. promeniti postavku mlevenja; vidi "Podešavanje strukture mlevenja", Ova funkcija vam omogućava da stranica 386. potpuno automatski skuvate nekoliko šoljica kafe, koje se Ako se upali simbol rezervoar...
 • Page 384 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 384 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Ako je potrebno, pritiskajte tastere 0 Okrenite dugme "Jačina kafe/ za pomeranje "<" ili ">" da mlevena kafa" (Sl. 20) u željeni odaberete simbol prema broju položaj (za1 šoljicu) ili šoljica koje želite uliti u bokal, npr.
 • Page 385 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 385 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Da izaberete potrebnu veličinu Pali se simbol i aparat se šoljice, okrenite dugme za "Veličinu zagreva. Za vreme procesa šoljice" (Sl. 12) kako je opisano u zagrevanja simbol trepće. poglavlju "Spravljanje kafe iz zrna", Kada je proces zagrevanja gotov, stranica 382.
 • Page 386 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 386 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 mleko na najmanje dvostruku malo u smeru kazaljke sata. Skinite zapreminu. parnu mlaznicu povlačeći je prema dole (Sl. 25). Paru ni biste smeli ispuštati duže 0 Izvadite unutarnji deo parne od dva minuta odjednom.
 • Page 387 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 387 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Postavljanje prespora (kapanje), za vreme postupka mlevenja može se temperature kafe podesiti struktura mlevenja. Na izboru su tri nivoa temperature. Postavka mlina za kafu može se Fabrička postavka je "Visoka promeniti samo dok se kafa temperatura".
 • Page 388 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 388 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Čišćenje i čuvanje mleka, vidi "Čišćenje parne mlaznice", stranica 386. Da bi se osigurao stalan kvalitet 0 Proverite da rupe u levku za kafu kafe i rad bez kvarova, uveko kafe nisu začepljene.
 • Page 389 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 389 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Napomena ! U mlin za kafu nikada odgovarajuće dugme za otvaranje ne ulivajte vodu. To bi oštetilo mlin. (Sl. 30). 0 Pritisnite taster "Uklj/Isklj" (Sl. 11) i 0 Izvadite posudu za kapanje i glavni prekidač...
 • Page 390 Program za uklanjanje vapnenca protiv kamenca koja nije započinje, a rastvor za uklanjanje preporučio Electrolux. Ako se kamenca ističe iz parne mlaznice. koriste druga sredstva protiv Simboli i "P" su stalno kamenca, Electrolux ne prihvata upaljeni.
 • Page 391 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 391 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Okrenite dugme za paru i vruću • Rezervoar je prljav ili obložen vodu u položaj kamencem. Aparat je sada spreman za 0 Isperite rezervoar ili ga očistite od ispiranje svežom vodom. kamenca.
 • Page 392 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 392 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Ako je mlin za kafu veoma bučan, 0 Okrenite dugme za paru u smeru to može značiti da je neki mali kazaljke sata (Sl. 10) koliko god kamenčić u zrnima kafe blokirao ide, do položaja mlin za kafu.
 • Page 393 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 393 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 (vidi "Podešavanje strukture Jedinica za kuvanje ne može se mlevenja", stranica 386). skinuti da bi se očistila. • Aparat je uključen. Jedinica za Kafa curi prebrzo. kuvanje može se skinuti samo ako •...
 • Page 394 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 394 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Temeljito očistite unutrašnjost Za aktiviranje statističkog načina aparata, kako je opisano u rada aparat mora biti isključen. "Čišćenje jedinice za kuvanje", 0 Ako je potrebno, isključite aparat stranica 389. Ponovite operaciju, tasterom "Uklj/ Isklj"...
 • Page 395 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 395 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Odbacivanje Redosled treptanja se stalno ponavlja, sve dok je pritisnut taster Ambalažni materijal "OK". Stanka od 3 sekunde se Ambalažni materijali nisu štetni za javlja pre svakog ponavljanja. okolinu i mogu se reciklirati. 0 Izbrojite broj pojedinačnih treptaja Plastične komponente identifikuju svakog indikatora.
 • Page 396 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 396 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 397: Instrucţiuni De Utilizare

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 397 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Dragi Clienþi, Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual al utilizatorului, ºi în mod deosebit avertizãrile de siguranþã! Pãstraþi manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta mai târziu, ºi predaþi-l noului proprietar în caz de transfer al aparatului.
 • Page 398 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 398 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Legendă figuri Panou de comandă (Fig. 3) a Buton "Tărie cafea / cafea pre- Vedere frontală (Fig. 1) măcinată" A Grătar scurgere b Buton "Dimensiune ceaşcă" B Cană termos c Afişaj C Întrerupător (în spatele aparatului) d Tastă...
 • Page 399 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 399 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Cafea şi cafea espresso Siguranţa generală • Cafetiera se va conecta numai la o Cafetiera complet automatizată vă sursă de curent care are tensiunea, garantează uşurinţa utilizării, atât tipul de alimentare şi frecvenţa pentru prepararea cafelei cât şi conforme cu informaţiile prezentate pentru întreţinere şi îngrijire.
 • Page 400 • vânzătorul de la care aţi râşniţă poate duce la pierderea achiziţionat cafetiera sau garanţiei. • Linia de Service Electrolux. • Introduceţi cu lingura numai cafea Dacă aparatul este utilizat în măcinată în dispozitivul de umplere mod abuziv sau incorect, cu cafea măcinată.
 • Page 401 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 401 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Important La introducerea Modul Special cafetierei într-o încăpere încălzită Pentru setarea durităţii apei dintr-un mediu rece, aşteptaţi circa („Setarea durităţii apei“, două ore înainte de pornire! pagina 403). şi a temperaturii Vă...
 • Page 402: Pornirea Aparatului

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 402 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Umplerea recipientului secunde pentru verificare, apoi clipesc simbolurile şi pentru boabe de cafea 0 Umpleţi rezervorul de apă; 0 Ridicaţi capacul recipientului consultaţi „Umplerea cu apă“, pentru boabe de cafea şi umpleţi-l pagina 401.
 • Page 403: Oprirea Aparatului

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 403 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 În faza de încălzire (aprox. Stabilirea durităţii apei 120 secunde) clipeşte simbolul . 0 Introduceţi banda de testare în apă La pre-încălzire, aparatul rece timp de 1 secundă. Scuturaţi efectuează un ciclu automat de excesul de apă...
 • Page 404 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 404 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Confirmaţi selecţia cu tasta "OK" 0 Pentru a selecta dimensiunea (Fig. 5). necesară a ceştii, rotiţi butonul pentru "Dimensiune ceaşcă" Afişajul prezintă setarea curentă. (Fig. 12). Va fi indicată Nivelurile de duritate sunt dimensiunea selectată...
 • Page 405 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 405 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Dacă este afişat simbolul fierbere. Cafeaua este dozată în rezervorul de apă trebuie umplut, ceaşcă. în caz contrar aparatul nu va După dozarea cantităţii de cafea prepara cafea. (Este normal să mai dorite, aparatul opreşte automat rămână...
 • Page 406 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 406 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Prepararea mai multor „Prepararea cafelei din boabe“, pagina 404. ceşti de cafea cu funcţia 0 Dacă este necesar, apăsaţi pe cană. tastele de defilare "<" sau ">" pentru a selecta simbolul în funcţie Această...
 • Page 407 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 407 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Asiguraţi-vă că nu mai există cafea Dacă s-a blocat cuva dispozitivului măcinată în dispozitivul de umplere de umplere (datorită umidităţii din şi că nu au pătruns corpuri străine. interiorul aparatului sau pentru că Dispozitivul de umplere nu este un s-au utilizat peste 2 măsuri de recipient de depozitare.
 • Page 408 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 408 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 prepara cafea, cafetiera are un încât vârful duzei să fie puţin mod suplimentar pentru aburi. introdus în lapte (Fig. 24). Pentru a prepara un cappucino, Atenţie! Risc de impurităţi de lapte umpleţi o ceaşcă...
 • Page 409 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 409 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Atenţie! Pericol de opărire la 0 Rotiţi apoi butonul în poziţia ; pe activarea duzei de apă fierbinte! afişaj este prezentată ultima setare Jetul de apă fierbinte sau aburi de cafea selectată. poate provoca opărirea.
 • Page 410 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 410 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 • Dacă se obţine cafea prea Afişajul prezintă setarea curentă. repede şi crema nu este pe Nivelurile de temperatură sunt gustul dvs., rotiţi butonul cu o prezentate în felul următor: poziţie în sens invers acelor de Temperatură...
 • Page 411 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 411 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Îndepărtaţi zilnic rezervorul de apă respectiv (Fig. 30), se afişează (Fig. 6) şi goliţi apa rămasă. Clătiţi simbolul rezervorul de apă cu apă 0 Îndepărtaţi apoi tava de scurgere proaspătă.
 • Page 412 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 412 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Atenţie! Risc de rănire de la de a îndepărta unitatea de râşniţa în mişcare. Nu porniţi fierbere atunci când aparatul cafetiera când interveniţi la râşniţă. este pornit poate provoca Acest lucru poate provoca răniri deteriorări importante.
 • Page 413 Sunt afişate formă alţi detartranţi care nu sunt constant simbolurile şi "P". recomandaţi de Electrolux. Dacă se Programul de detartrare efectuează utilizează alţi agenţi de detartrare, automat o serie de clătiri şi pauze Electrolux nu îşi sumă răspunderea pentru a îndepărta depunerile de...
 • Page 414 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 414 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Rotiţi butonul pentru aburi şi apă Simbolul este aprins constant fierbinte înapoi în poziţia • Recipientul pentru zaţ este plin. Sunt afişate simbolurile pentru 0 Goliţi recipientul pentru zaţ şi ultimul mod selectat pentru cafea, curăţaţi-l conform descrierii din iar simbolul...
 • Page 415 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 415 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Simbolul este aprins constant următoarele simboluri...“, pagina 414. Pe de altă parte, dacă • Uşa de serviciu este deschisă. nu este afişat niciun simbol, 0 Închideţi uşa de serviciu. Dacă nu efectuaţi următoarele verificări se poate închide uşa de serviciu, înainte de a suna la Centrul service...
 • Page 416 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 416 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Cafeaua curge doar prin unul frontală. Nu se va deconecta de dintre dozatoare la priză. Încercarea de a îndepărta unitatea de fierbere • Găurile dozatorului sunt înfundate. atunci când aparatul este pornit 0 Eliminaţi resturile de cafea uscată...
 • Page 417 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 417 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Îndepărtaţi unitatea de fierbere şi deasupra butoanelor şi curăţaţi bine interiorul aparatului, pentru a indica funcţia actuală a conform descrierii de la secţiunea acestor butoane, consultaţi „Curăţarea unităţii de fierbere“, „Modul Special“, pagina 401.
 • Page 418: Date Tehnice

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 418 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Aparatele vechi Exemplu: Următoarea ordine de clipire corespunde numărului 1529. 9 clipiri Simbolul de pe produs sau ambalaj indică faptul că produsul 2 clipiri nu poate fi trata ca deşeu menajer. În schimb, aparatul va fi predat 5 clipiri punctului de colectare adecvat...
 • Page 419: Rokasgrāmata

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 419 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Cienījamais pircēj, Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs lietošanas instrukcijas. Pats galvenais, ievērojiet drošības noteikumus, kas aprakstīti pirmajās šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja ierīce tiek nodota citam lietotājam, nododiet šīs instrukcijas tālāk nākamajam ierīces īpašniekam.
 • Page 420 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 420 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Attēlu paskaidrojumi Vadības panelis (3. att.) a Rotējošā poga „Kafijas stiprums / Skats no priekšpuses (1. att.) Maltā kafija“ A Pilienu režģis b Rotējošā poga „Krūzītes izmērs“ B Termosa krūze c Displejs C Strāvas slēdzis (ierīces aizmugurē) d Taustiņš...
 • Page 421 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 421 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kafija un espresso kafija Drošības informācija Pilnībā automātiskais kafijas Šī ierīce atbilst pieņemtajiem automāts garantē absolūtu tehnoloģiju drošības standartiem darbības vienkāršību gan un Ierīču drošības likumam. Tomēr gatavojot kafiju, gan veicot mēs kā...
 • Page 422 • izplatītāju, kur iegādājāties kafijas • Neatstājiet kafijas automātu automātu, vai nevajadzīgi ieslēgtu. • Electrolux apkalpošanas līniju. • Nepakļaujiet kafijas automātu Ja ierīce tiek nepareizi izmantota laikapstākļu iedarbībai. vai kļūdaini darbināta, ražotājs • Izmantojot pagarinājuma vadu, nav atbildīgs par bojājumiem un...
 • Page 423 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 423 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Īpašais režīms Nekad neuzstādiet ierīci vidēs, kur temperatūra var sasniegt 0°C vai Nospiežot taustiņu „P“ (4. att.), mazāk (ja ūdens sasalst, ierīce var varat pārslēgties uz īpašo režīmu, tikt bojāta). lai iestatītu ūdens cietību (5.7 Svarīgi! Ja kafijas automāts no „Ūdens cietības iestatīšana“,...
 • Page 424 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 424 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Lai jūs vienmēr varētu būtu droši, Ieslēdzot pirmo reizi ka iegūsiet bagātīgu kafiju ar pilnu Izmantojot ierīci pirmo reizi, kafijas aromātu: automāts ir jāatgaiso. – katru dienu ūdens tvertnē 0 Ieslēdziet ierīci ar strāvas slēdzi, nomainiet ūdeni, kas atrodas ierīces aizmugurē...
 • Page 425 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 425 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ierīces ieslēgšana cietību, varat izmantot pievienoto pārbaudes sloksni, vai sazinieties Katru reizi pirms ieslēgšanas ar vietējo ūdensapgādes pārbaudiet, vai ūdens tvertnē kompāniju. atrodas ūdens, un, ja Ūdens cietības noteikšana nepieciešams, piepildiet no jauna. Ierīcei ir nepieciešams ūdens 0 Iemērciet pārbaudes sloksni aukstā...
 • Page 426 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 426 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pārliecinieties, vai izmantojat tikai 0 Apstipriniet izvēli ar taustiņu „LABI“ tīras kafijas pupiņas bez (5. att.). karamelizētām vai aromatizētām Displejs norāda pašreizējo piedevām. Neizmantojiet saldētas iestatījumu. Cietības līmeņi ir pupiņas. norādīti šādi: Atkarībā...
 • Page 427 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 427 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ja kafijas padeve notiek pa 0 Nospiediet taustiņu „1 krūzīte“ pilienam vai nenotiek vispār, vai ja lai pagatavotu vienu krūzīti, vai kafijas padeve notiek pārāk ātri un taustiņu „2 krūzītes“ , lai nav pietiekami krējumaina, pagatavotu 2 krūzītes.
 • Page 428 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 428 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Padomi karstākas kafijas Iedegas viens no krūzes funkcijas simboliem atkarībā no krūzīšu pagatavošanai skaita, kas bija izvēlēts pēdējā • Ieslēdzot ierīci, ja vēlaties krūzes funkcijas lietošanas reizē. pagatavot mazu kafiju (mazāk Tiek izgaismoti arī...
 • Page 429 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 429 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ja nav pietiekami daudz kafijas Nepievienojiet malto kafiju pupiņu vai ir pārāk maz ūdens, lai gatavošanas procesa laikā. Malto pabeigtu prasīto darbību, vai kafiju nākamajai krūzītei ieberiet izlietotās kafijas tvertne ir pilna, tikai tad, kad gatavošanas process ierīce pārtrauc darbību un ir pilnībā...
 • Page 430 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 430 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ja ir izvēlēta maltās kafijas funkcija Ja tvaika funkciju neizmanto ilgāk 1 krūzītei un maltā kafija nav par 2 minūtēm, ierīce automātiski iepildīta maltās kafijas piltuvē, pēc pārslēdzas atpakaļ uz kafijas pogas nospiešanas mirgo režīmu.
 • Page 431 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 431 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vienā reizē tvaiku neizlaidiet ilgāk nedaudz pagriežot to par divām minūtēm. pulksteņrādītāja kustības virzienā. Lai pārtrauktu putošanu, pagrieziet Noņemiet tvaika caurulīti, velkot to virzienā uz leju (25. att.). tvaika un karstā ūdens rotējošo pogu (10.
 • Page 432 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 432 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Malšanas kvalitātes Izņemiet no dzirnaviņām svešķermeņus iestatīšana Dzirnaviņās esoši svešķermeņi, Ierīce ir iepriekš iestatīta malšanai piemēram, mazi akmeņi var vidējā kvalitātē. Ja pamanāt, sabojāt dzirnaviņas. Kafijā esošie ka kafijas padeve ir pārāk ātra vai svešķermeņi rada skaļu, pastāvīgu pārāk lēna (pa pilienam), malšanas grabēšanu.
 • Page 433 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 433 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Lai veiktu atcelšanu, nesaglabājot kad pilienu savācēja atverē iestatījumu, taustiņa „LABI“ vietā parādās sarkans pilienu savācēja nospiediet „P“. pludiņš (28. att.). Ja netiek nospiests taustiņš „LABI“, 0 Regulāri (vismaz reizi nedēļā) ar pēc aptuveni 120 sek.
 • Page 434 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 434 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kad pilienu savācējs ir izņemts, 13.4 Gatavošanas ierīces tīrīšana mirgo simbols Iesakām regulāri tīrīt gatavošanas ierīci (atkarībā no tā, cik bieži ierīce Ja kafijas automātu izmantojat tiek lietota). Ja kafijas automāts uz katru dienu, tvertni iztukšojiet reizi kādu laiku tiks atstāts (piem., dienā.
 • Page 435 (36., e att.), līdz neizmantojiet kaļķakmens tīrītājus, gatavošanas ierīce nofiksējas savā kurus nav ieteikusi kompānija vietā. Electrolux. Ja izmantojat citus 0 Pēc tam, kad izdzirdat klikšķi, kaļķakmens tīrītājus, Electrolux pārbaudiet, vai sarkanās pogas kompānija nav atbildīga par (36., f att.) ir izbīdījušās uz āru, bojājumiem.
 • Page 436 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 436 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Piezīme: pārliecinieties, vai 0 Iztukšojiet tvertni ar skalošanas kaļķakmens tīrītājs ir uzšļakstīts uz ūdeni. virsmām, kuras ir jutīgas pret skābi, 0 Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet ar piemēram, marmoru, kaļķakmeni svaigu ūdeni un novietojiet to un keramiku.
 • Page 437 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 437 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 13.2 „Izlietotās kafijas tvertnes Mirgo simbols iztukšošana“, lappuse 433, pēc • Gatavošanas ierīce pēc tīrīšanas, tam novietojiet tvertni atpakaļ. iespējams, nav novietota atpakaļ. 0 Ievietojiet gatavošanas ierīci; Mirgo simbols skatiet 13.4 „Gatavošanas ierīces •...
 • Page 438 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 438 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kafija nav karsta 0 Ar adatu nokasiet sausās kafijas nogulsnes (29. att.). • Krūzītes nav iepriekš uzsildītas. 0 Uzsildiet krūzītes, skalojot tās Pagriežot tvaika un karstā ūdens karstā ūdenī, vai vismaz rotējošo pogu, no tvaika 20 minūtes atstājot tās uz caurulītes neizplūst tvaiks...
 • Page 439 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 439 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 taustiņu , kas atrodas • Maltā kafija tika pievienota tad, kad automāta priekšpusē. To ierīce bija izslēgta. nedrīkst atvienot no elektrotīkla. 0 Izņemiet gatavošanas ierīci un Mēģinot izņemt gatavošanas rūpīgi iztīriet kafijas automāta ierīci tad, ja kafijas automāts ir iekšpusi, kā...
 • Page 440 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 440 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Nospiediet taustiņu „P“ (4. att.) uz Mirgošanas secība nepārtraukti vismaz 6 sekundēm. atkārtojas, kamēr tiek nospiests taustiņš „LABI“. Pirms katras Iedegas simbols „P“ un . Turklāt iemirgošanās reizes notiek virs pogas iedegas 3 sekundes ilga pauze.
 • Page 441 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 441 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Atbrīvošanās no Ja ir nepieciešams atkritumiem remonts Iepakošanas materiāls Ir jāsaglabā oriģinālais iepakojums, Iepakošanas materiāli ir videi ieskaitot putuplasta daļas. draudzīgi un tos var nodot Lai izvairītos no bojājumiem otrreizējai pārstrādei. Plastmasas pārvadāšanas laikā, ierīce ir droši sastāvdaļas ir apzīmētas ar jāiesaiņo.
 • Page 442 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 442 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 443: Instrukcija

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 443 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Brangus vartotojau, Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Pirmiausia prašome laikytis saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos puslapiuose! Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai. Jei prietaisas galiojantis, perduokite šias instrukcijas kitam prietaiso savininkui.
 • Page 444 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 444 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Paveikslėlių X Duomenų plokštelė (prietaiso apatinėje dalyje) paaiškinimai Y Kalkių nuosėdų šalinimo skystis Priekinė dalis (1 pav.) Z Testo juostelė vandens kietumui A Grotelės lašams nutekėti nustatyti B Termosas C Pagrindinis jungiklis (galinėje Valdymo skydelis (3 pav.) prietaiso pusėje) a Kavos stiprumo / maltos kavos...
 • Page 445 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 445 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Saugumo informacija s „Techninės priežiūros durelės atidarytos“ simbolis Šis prietaisas atitinka priimtus „Kavos tirščių indas“ simbolis techninius standartus remiantis u „Dėmesio“ simbolis saugumo reikalavimais ir įrenginių v „Karštas vanduo“ simbolis saugos įstatymu.
 • Page 446 • parduotuve, kurioje pirkote kokias pašalines medžiagas, prietaisą, arba pavyzdžiui, akmenukus. Pašaliniams objektams • Electrolux aptarnavimo linija. užblokavus ar pažeidus Jei prietaisas netinkamai kavamalę garantija nebus naudojamas, gamintojas taikoma. neprisiima jokios atsakomybės • Į maltos kavos piltuvėlį pilkite tik už...
 • Page 447 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 447 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Svarbu! Jei kavos virimo aparatą Specialus režimas atnešėte iš šaltos aplinkos į šiltą Norėdami nustatyti vandens patalpą, prieš prietaisą jungdami, kietumą („Vandens kietumo palaukite apie dvi valandas! nustatymas“, puslapis 56) ir kavos Rekomenduojame kavos virimo temperatūrą...
 • Page 448 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 448 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kavos pupelių indo 0 Į vandens rezervuarą pripilkite vandens; žr. „Vandens įpylimas“, pripildymas puslapis 447. 0 Pakelkite kavos pupelių indo dangtį 0 Įstatykite vandens rezervuarą ir pripilkite indą šviežių kavos (6 pav.).
 • Page 449 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 449 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Vykstant kaitinimo etapui (apie Nėra rausvų ruoželių arba 120 sekundžių) mirksi simbolis. vienas rausvas ruoželis: Kaitinimo metu prietaisas atlieka 1 vandens kietumo lygis, minkštas automatinį praplovimo ciklą (iš vamzdelių išteka šiek tiek karšto iki 1,24 mmol/l, arba iki 7°...
 • Page 450 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 450 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Įsitikinkite, kad naudojate tik 0 Pasirinkimą patvirtinkite „OK“ grynas kavos pupelės, be mygtuku (5 pav.). karamelizuotų ar aromatizuotų Ekrane rodomas esamas priedų. Nenaudokite šaldytų nustatymas. Vandens kietumo pupelių. lygiai yra šie: Pagal skonį...
 • Page 451 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 451 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Jei užsidega simbolis, į Ruošiant kavą, malta kava vandens rezervuarą reikia pripilti pirmiausia sudrėkinama nedideliu vandens, kitaip prietaisas negalės kiekiu vandens. Netrukus ruošti kavos. (Normalu, kad prasideda virimo procesas. Kava vandens rezervuare gali būti likę...
 • Page 452 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 452 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kelių puodelių malant pupeles“, puslapis 450 skyriuje. paruošimas, naudojant 0 Jei reikia, paspauskite slinkties ąsočio funkciją mygtukus „<“ ir „>“, norėdami pasirinkti puodelių skaičių Naudodami šią funkciją, galite atitinkantį simbolį, pavyzdžiui, visiškai automatiškai paruošti kelis puodelius.
 • Page 453 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 453 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 reikia pilti tiesiai į virimo aprašyta „Virimo mechanizmo mechanizmą. valymas“, puslapis 457 skyriuje. 0 Pasukite kavos stiprumo/maltos 0 Uždarykite dangtį. kavos rankenėlę (20 pav.) iki 0 Norėdami pasirinkti kavos puodelio norimos padėties (1 puodeliui) dydį, pasukite puodelio dydžio...
 • Page 454 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 454 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 antgalį įjunkite tik, kai jį pamerksite žemyn. Plakite putas, kol jų tūris į pieną. padidės dvigubai. 0 Paspauskite garų mygtuką Nenaudokite garų antgalio vienu (23 pav.), kad prietaisas pradėtų metu ilgiau nei dvi minutes. tiekti garus.
 • Page 455 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 455 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 kaištį, lengvai jį sukdami pagal bėga per greitai ar per lėtai (laša), laikrodžio rodyklę. Nuimkite garų malimo proceso metu reikia antgalį, traukdami jį žemyn nustatyti kavos malimo rupumą. (25 pav.). Malimo rupumą...
 • Page 456 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 456 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kavos temperatūros Valymas ir priežiūra nustatymas Kad paruošta kava būtų aukštos kokybės, o prietaisas Galima nustatyti vieną iš trijų nepriekaištingi veiktų, jį reikia temperatūros lygių. Gamykloje reguliariai valyti. nustatytas aukštos temperatūros lygis.
 • Page 457 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 457 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pastaba! Niekada į kavamalę 0 Patikrinkite, ar kavos išleidimo nepilkite vandens. Taip galite ją vamzdeliai neužsikimšę. Kad juos sugadinti. išvalytumėte, nukrapštykite sudžiūvusius kavos likučius adata 0 Paspauskite įjungimo ir išjungimo (29 pav.).
 • Page 458 ( 36 pav., d). Svarbu: Jokiais atvejais 0 Tada spauskite „PUSH“ simbolį nenaudokite kitų kalkių šalinimo (36 pav., e), kol išgirsite priemonių, nerekomenduojamų spragtelėjimą. Electrolux. Naudojant kitas kalkių šalinimo priemones Electrolux neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą.
 • Page 459 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 459 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kalkių šalinimo skysčio galite įsigyti Kalkių šalinimo programa specialios paskirties parduotuvėse automatiškai atlieka keletą tiekimo ar užsisakyti per Electrolux ir sustojimo ciklų, kad iš prietaiso aptarnavimo liniją. vidaus būtu pašalintos visos kalkių nuosėdos.
 • Page 460 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 460 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ką daryti, jei ekrane 0 Įpilkite maltos kavos, kaip aprašyta „Maltos kavos naudojimas“, rodomi simboliai... puslapis 452 skyriuje. Nuolat dega simbolis Mirksi visi kavos stiprumo • Tuščias arba netinkamai įstatytas nustatymo simboliai: vandens rezervuaras.
 • Page 461 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 461 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Nuolat dega simbolis spragtelėjimą prieš laikrodžio rodyklę (žr. „Malimo rupumo • Tai rodo bendro pobūdžio nustatymas“, puslapis 455). sutrikimą. • Netinkama kavos rūšis. 0 Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru. 0 Naudokite visiškai automatiniams kavos virimo aparatams skirtą...
 • Page 462 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 462 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 mechanizmo valymas“, 0 Ištraukite virimo mechanizmą ir puslapis 457). kruopščiai išvalykite prietaiso vidų, kaip aprašyta „Virimo mechanizmo Paspaudus mygtuką, valymas“, puslapis 457 skyriuje. prietaisas neįsijungia Pakartokite operaciją su • Neįjungtas pagrindinis jungiklis daugiausiai 2 nubrauktais galinėje prietaiso pusėje (8 pav.) matavimo šaukšteliais maltos...
 • Page 463 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 463 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Statistikos režimas Užsidegus simboliui, atitinkamą skaičių galite patikrinti taip: Kavos virimo aparate integruota 0 Nuspauskite ir palaikykite „OK“ funkcija, parodanti mygtuką (5 pav.). – bendrą paruoštų kavos puodelių Vienas po kito užsidegs atskiri skaičių, indikatoriai, rodantys norimą...
 • Page 464 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 464 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Techniniai duomenys Vežant prietaisą atlikti techninį aptarnavimą Elektros įtampa: 220-240 V Energijos suvartojimas: 1350 W Reikia išsaugoti originalią pakuotę, įskaitant ir putplasčio dalis. Šis prietaisas atitinka šias Norint išvengti žalos Europos Komisijos direktyvas: transportuojant, prietaisą...
 • Page 465: Kasutusjuhend

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 465 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Lugupeetud klient Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Eriti oluline on järgida käesoleva kasutusjuhendi esimestel lehtedel toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke kasutusjuhend alles. Andke see kasutusjuhend edasi ka seadme järgmisele omanikule. Sisukord Pildiseletused 10 Kuuma vee valmistamine 1.1 Eestvaade (Joonis 1)
 • Page 466 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 466 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Pildiseletused Juhtpaneel (Joonis 3) a "Kohvi kanguse/Eeljahvatatud Eestvaade (Joonis 1) kohvi" nupp A Tilgarest b "Tassi suuruse" nupp B Termoskann c Ekraan C Pealüliti (masina tagakülg) d "1 tassi kohvi" klahv D Muudetava kõrgusega kohviotsik Erirežiimis kasutage seda klahvi E Juhtpaneel (vt Joonis 3)
 • Page 467 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 467 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kohv ja espresso Ohutusteave Teie täisautomaatne kohvimasin Käesolev seade on kooskõlas garanteerib täieliku seadmeohutuse seadusega ja kasutusmugavuse nii kohvi ohutuse kohta sätestatud valmistamisel kui masina tehnoloogiliste standarditega. Kuid hooldamisel. seadme tootjana peame me oma Suurepärase, ainulaadse maitse kohuseks tutvustada teile järgnevat tagab...
 • Page 468 (nt väikesed kivid). • edasimüüjaga, kellelt te Garantii alla ei kuulu ka kohvimasina ostsite, või kohviveski blokeerimine või • Electrolux hooldusliiniga. kahjustamine võõrkehade poolt. Tootja ei võta endale vastutust • Sisestage jahvatatud kohvi kahjude eest, mis on tingitud lehtrisse ainult jahvatatud kohvi.
 • Page 469 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 469 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Tähtis teave! Kui kohvimasin Erirežiim tuuakse külmast keskkonnast Vee kareduse („Vee kareduse sooja ruumi, siis oodake umbes määramine“ Joonis 471) ja kohvi 2 tundi, enne kui masina sisse temperatuuri määramiseks lülitate! („Kohvitemperatuuri määramine“...
 • Page 470 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 470 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kohviubade nõu täitmine 0 Lükake aurupihusti väljapoole ja asetage selle alla tass (Joonis 9). 0 Tõstke kohviubade nõu kaas ja 0 Keerake auru- ja kuuma vee nuppu täitke nõu värskete ubadega vastupäeva kuni asendini (Joonis 7).
 • Page 471 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 471 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Masina väljalülitamine Neli roosat triipu: Kareduse aste 4, väga 0 Lülitage masin välja klahvist kõrge "Sisse/Välja" (Joonis 11). üle 3,7 mmol/l või Märk vilgub. Masin teostab üle 21° karedust (Saksa), või loputustsükli ja lülitub välja.
 • Page 472 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 472 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kohvi tegemine ubadest 0 Asetage kohvitilade alla üks või kaks tassi (Joonis 14). Tila saab Järgmine ubadest kohvitegemise üles või alla lükata, vastavalt teie protseduur toimub täiesti tassi kõrgusele, et vähendada automaatselt: Jahvatamine, soojuskadu ja kohvipritsmeid doseerimine, pressimine,...
 • Page 473 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 473 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 jahvatusseadistust muutma; vt tasse, mis on liiga paksud, sest „Jahvatusjämeduse määramine“ neisse neeldub liiga palju soojust. Joonis 477. • Kasutage tasse, mida on eelnevalt soojendatud, loputades Kui märgid vilguvad, siis neid kuuma veega või hoides on kohv liiga peeneks jahvatatud.
 • Page 474 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 474 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kui te soovite kannufunktsioonis Kontrollige, et lehtrisse ei oleks muuta kangust ja tasside suurust, jäänud jahvatatud kohvi ning et siis kasutage "Tassi suuruse" sinna ei satuks võõrkehasid. nuppu (Joonis 12) ning "Kohvi Jahvatatud kohvi lehter ei ole kanguse valiku"...
 • Page 475 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 475 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kui lehtrišaht on ummistunud Cappuccino tegemiseks täitke suur (seadmes oleva niiskuse tõttu, või tass 1/2 kuni 2/3 ülatuses seetõttu, et sisestati üle 2 espressoga, ning seejärel lisage mõõtelusika eeljahvatatud kohvi), vahustatud piim.
 • Page 476 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 476 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 võidakse piim pihustisse tõmmata vahustate, et ära hoida piima ja see võib tekitada aurupihustis kogunemist pihustisse. mustust. 0 Keerake auru- ja kuuma vee nuppu 0 Keerake auru- ja kuuma vee nupp päripäeva kuni asendini (Joonis 10) asendisse .
 • Page 477 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 477 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Pärast kuuma vee laskmist pidevat valju kõrinat. Kui kuulete keerake auru- ja kuuma vee nupp kohvi jahvatamise ajal seda mõra, tagasi asendisse (Joonis 10) ja siis lülitage koheselt kohvimasin eemaldage anum.
 • Page 478 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 478 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Kohvirežiimi naasmiseks vajutage 0 Iga kord pärast vahustamist tuleb klahvi "P" (Joonis 4) või oodake aurupihusti eemaldada ja umbes 120 sekundit, et masin puhastada see piimajääkidest, vt automaatselt kohvirežiimi naaseks. „Aurupihusti puhastamine“...
 • Page 479 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 479 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 13.3 Kohviveski puhastamine tühjendage kohvijäägi anum ja veepaak ning puhastage Kasutage pehmet harja või kohvimasinat põhjalikult, k.a. tolmuimejat, et eemaldada kohvivalmistusmoodulit. jahvatatud kohvi jäägid kohviubade Toimige järgnevalt: anumast. 0 Lülitage masin välja, vajutades Märkus! Ärge kunagi laske "Sisse/Välja"...
 • Page 480 Electroluxi poolt soovitatud. olevasse torusse (Joonis 36, d). Teiste katlakivieemaldajate 0 Vajutage tugevalt märgile PUSH kasutamisel ei võta Electrolux (Joonis 36, e) kuni endale kahjude eest vastutust. kohvivalmistusmoodul klõpsuga Te saate hankida oma kohale fikseerub.
 • Page 481 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 481 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Katlakivieemaldusprogrammi 0 Keerake auru- ja kuuma vee nupp rakendamise järel soovitatakse teil asendisse esimene valminud kohv ära visata. Nüüd käivitub katlakivieemaldamise programm Mida teha, kui on ning katlakivieemaldamise lahus hakkab aurupihustist välja kuvatud järgmised voolama.
 • Page 482 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 482 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Märgid või • Masina sisemus on väga must. vilguvad 0 Puhastage masina sisemus • Jahvatatud kohvi funktsiooni põhjalikult, vt valimise järel ei ole kohvilehtrisse „Kohvivalmistusmooduli kallatud jahvatatud kohvi. puhastamine“ Joonis 479. Kui ka puhastamise järel on see märk 0 Kallake jahvatatud kohvi vastavalt kuvatud, siis võtke ühendust...
 • Page 483 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 483 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kohv ei ole piisavalt kreemjas 0 Eemaldage noa abil lehtris olev kohv (vt „Eeljahvatatud kohvi • Kohvi jahvatatakse liiga jämedaks. kasutamine“ Joonis 474) (Joonis 0 Keerake jahvatusjämeduse nuppu 22). Seejärel puhastage üks klõps vastupäeva sel ajal, kui kohvivalmistusmoodul ja seadme kohviveski jahvatab järgmise kohvi...
 • Page 484 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 484 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kasutati eeljahvatatud kohvi transportimisel tekkinud (mitte ube) ning masin ei kahjustuste eest. valmista enam kohvi • Tühjendage veepaak ja kohvijäägi • Kasutatud on liiga palju jahvatatud anum. kohvi. • Äärmiselt tähelepanelik peab olema kohvimasina asukoha 0 Eemaldage kohvivalmistusmoodul suhtes - eriti külma ilma korral, kui...
 • Page 485 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 485 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Tehnilised andmed kannusid (6 tassi) väljastatud Võrgupinge: 220-240 V kannusid (8 tassi) Voolutarve: 1350 W väljastatud kannusid (10 tassi) Käesolev seade vastab järgmistele väljastatud EÜ direktiividele: väljastatud veeliitrite hulk. • Madalpinge direktiiv 2006/95/EC Vastava märgi süttimisel •...
 • Page 486 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 486 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Hoolduse korral Hoidke originaalpakend alles, k.a. vahtplastist osad. Kahjustuste vältimiseks masina transportimisel tuleb see korralikult pakendada. Masina tagasisaatmisel lisage alati ka tass. See on vajalik masina testimiseks.
 • Page 487: Kullanma Kılavuzu

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 487 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Sayın müşterimiz, Lütfen, bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. Herşeyden önce, lütfen bu kullanım talimatlarının ilk birkaç sayfasındaki güvenlik talimatlarına uyun! Lütfen, bu kullanma talimatlarını ileride kullanmak üzere saklayın. Mümkünse, bu talimatları cihazın sonraki sahibine teslim edin.
 • Page 488 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 488 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Şekil açıklamaları Kontrol paneli (Şekil 3) a "Kahve sertliği / Hazır çekilmiş Önden görünüş (Şekil 1) kahve" düğmesi A Damlama ızgarası b "Fincan boyutu" düğmesi B Termos c Gösterge C Ana şalter (cihazın arkasında) d "1 fincan kahve"...
 • Page 489 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 489 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kahve ve espresso • Kesinlikle elektrik kablosunun cihazın sıcak parçalarıyla temas Tam otomatik kahve makinesi , etmesine izin vermeyin. hem kahve yaparken hemde bakım • Kesinlikle elektrik kablosunu fişi ve temizlik sırasında kolay prizden çekmek için kullanmayın! çalışmanızı...
 • Page 490 çekilmiş kahve dökün. • kahve makinesini satın aldığınız • Kahve makinesini gereksiz yere bayi veya açık durumda bırakmayın. • Electrolux Servis Hattı ile temasa • Kahve makinesini hava koşullarına geçin. maruz bırakmayın. Makine kötü veya hatalı bir • Uzatma kablosu kullanırken, şekilde kullanılırsa, üretici hasar...
 • Page 491 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 491 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Özel mod Kahve makinesini, püskürme ve sıçramalar nedeniyle hasar Su sertliğini („Su sertliğinin görmesini önlemek için uygun bir ayarlanması“, sayfa 493) ve kahve altlığın üzerine yerleştirmenizi sıcaklığını ayarlamak tavsiye ederiz. („Kahve sıcaklığının ayarlanması“, 0 Kahve makinesinin fişini topraklı...
 • Page 492 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 492 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kahve çekirdeği kabının 0 Su haznesini yerine yerleştirin (Şekil 6). Su haznesi vanalarının doldurulması açılmasını sağlamak için hazneyi 0 Kahve çekirdeği kabının kapağını içeri doğru iyice bastırın. kaldırın ve kabı taze kahve 0 Sıcak su çeşmesini dışa doğru çekirdekleriyle doldurun (Şekil 7).
 • Page 493 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 493 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Ön ısıtma işlemi tamamlandığında, İki pembe şerit: sembolü sürekli açık kalır. Su sertliği seviyesi 2, orta sertlik Kahve makinesi şimdi kullanıma 2.5 mmol/l'ye veya hazırdır. Ekranda gösterilen 14° Alman su sertlik derecesi semboller seçilen son kahve yada moduna bağlıdır.
 • Page 494 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 494 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Fincan boyutları aşağıdaki gibi 0 Daha sonra belirlenen sertlik gösterilmektedir: seviyesi gösterilene kadar "<" veya ">" (Şekil 5) kaydırma espresso fincanı tuşuna basınız. küçük boy fincan 0 Seçimi "OK" (Tamam) tuşuyla orta boy fincan onaylayın (Şekil 5).
 • Page 495 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 495 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 sembolü yanarsa, atık kahve kabı fincan" veya "2 fincan" doludur, boşaltılıp, temizlenmesi sembolü yanıp söner. gerekir; „Atık kahve kabının 0 Kahve çıkışını, çıkıştan önce boşaltılması“, sayfa 501'e bakınız. istediğiniz zaman "1 fincan" Atık kahve kabı...
 • Page 496 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 496 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 tamamiyle otomatik olarak sembolü seçmek için "<" veya ">" yapmanıza izin verir.: Öğütme, kaydırma tuşuna basın örneğin ayırma, sıkma, ön kaynatma, 8 fincan. kaynatma ve kahve telvelerinin 0 "TERMOS" tuşuna basın çıkarılması...
 • Page 497 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 497 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Hazır çekilmiş kahve fonksiyonunu bölümünde tanımlandığı gibi seçmek için "Kahve sertliği / Hazır temizleyin. çekilmiş kahve" düğmesini 0 Kapağı kapatın. (Şekil 20) istediğiniz konuma 0 Gerekli fincan boyutunu seçmek (1 fincan için) veya (2 fincan için, „Kahve çekirdeğiyle kahve...
 • Page 498 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 498 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 bulunmaktadır! Sıcak su veya sıcak su çeşmesinde pislik buhar çıkışı yanmaya neden oluşmasına neden olabilir. olabilir. Sıcak su çeşmesini sütün 0 Dem ve sıcak su düğmesini içerisine daldırılana kadar (Şekil 10) konumuna çevrin.
 • Page 499 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 499 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Dem ve sıcak su düğmesini saat Bir seferde iki dakikadan fazla yönünde konumuna kadar süreyle sıcak su boşaltmayın. çevirin. Sıcak su çeşmesinin 0 Sıcak suyu aldıktan sonra, dem ve soğuması...
 • Page 500 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 500 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Bu ayarlamaların etkisi sadece en seçtiğinizde, kahve damla damla az 2 fincan kahve hazırlandıktan çıkabilir. sonra görülebilecektir. Öğütücüden yabancı cisimleri temizleyin. Öğütücüde bulunan küçük taşlar gibi yabancı cisimler öğütücüye hasar verebilir. Kahvede bulunan yabancı...
 • Page 501 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 501 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 (Şekil 5). Bu sıcaklık o an 0 Damlama tepsisini düzenli olarak programlanmıştır. boşaltın. Bu her zaman yapılabilir, ancak kırmızı damlama tepsisi Ayarı kaydetmeden iptal etmek şamandırası (Şekil 28) damlama için, "OK“ (Tamam) yerine "P“'ye ızgarasındaki deliğin arasından basınız.
 • Page 502 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 502 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 maksimum seviyeyi aşabilir ve çalışmadığını test etmek için az cihazı tıkayabilir. miktarda kahve çekirdeği kullanın. Öğütücü ilk kullanıldığında veya Damlama tepsisini çıkardığınızda, temizlikten sonra, ilk kanalın sembolü yanıp söner. doldurulması gerektiği için kaynatma ünitesine daha az Kahve makinesi her gün çekilmiş...
 • Page 503 Electrolux tarafından önerilmeyen (Şekil 36, e) iyice itin. kireç çözücüleri kullanmayın. Başka kireç çözücüler kullanılırsa , 0 Çıt sesini duyduktan sonra, kırmızı Electrolux oluşan herhangi bir düğmelerin (Şekil 36, f) her hasar için hiçbir sorumluluk kabul ikisininde açılıp açılmadığını etmeyecektir. Uzman kontrol edin, aksi taktirde servis mağazalardan veya Electrolux...
 • Page 504 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 504 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Kireç çözme programını bu 0 Dem ve sıcak su düğmesini tekrar aşamada iptal etmek isterseniz, konumuna çevirin. makineyi "On/ Off" (Açma/Kapama) Seçilen son kahve modu için olan tuşuyla kapatın (Şekil 11). semboller gösterilir ve sembolü...
 • Page 505 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 505 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 sembolü sürekli yanıyorsa sembolü sürekli yanıyorsa • Atık kahve kabı doludur. • Servis kapısı açıktır. 0 Atık kahve kabını „Atık kahve 0 Servis kapısını kapatın. Servis kabının boşaltılması“, sayfa 501 kapısı...
 • Page 506 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 506 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Müşteri Hizmetleri öğütürken öğütme kıvamı ayarlama düğmesini saat yönünün aksi Merkezini aramadan istikametinde bir çıt çevirin önce çözülebilecek („Öğütme kıvamının ayarlanması“, sayfa 499'e bakınız). sorunlar Kahve sadece dağıtıcıların Cihaz çalışmıyorsa, arızanın birinden dışarı...
 • Page 507 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 507 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Cihazı kapatın ve kaynatma Hazır çekilmiş kahve" düğmesini ünitesini çıkarın („Kaynatma „Hazır çekilmiş kahve kullanılması“, ünitesinin temizlenmesi“, sayfa 496'da tanımlandığı gibi sayfa 502'e bakınız). çevirerek, işlemi tekrar edin. • Cihaz kapalıyken çekilmiş kahve Önemli: Kaynatma ünitesi konulmuştur.
 • Page 508 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 508 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 0 Gerekirse, makineyi "On/ Off" "OK" (Tamam) tuşuna basıldığı (Açma/Kapama) tuşuyla kapatın sürece yanıp sönme sırası tekrar (Şekil 11). edilir. Her tekrardan önce 3 saniyelik bir duraklamayapılır. 0 En az 6 saniye "P" tuşunu (Şekil 4) basılı...
 • Page 509 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 509 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Eski cihaz Ürün ve ambalajının üzerindeki işareti bu ürünün evsel atık olarak işlenemeyeceğini göstermektedir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihaz geri dönüşümü için kullanılan toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun olmayan atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı...
 • Page 510 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 510 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23...
 • Page 511: Óïúòâàíå Çà Ðàáîòà

  822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 511 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Скъпи клиенти, Моля, прочетете настоящите инструкции за работа внимателно. Спазвайте особено инструкциите за безопасност на първите няколко страници от настоящите инструкции за работа! Моля, запазете инструкциите за работа за бъдеща справка. Ако е приложимо, предайте...
 • Page 512 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 512 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Легенда Контролен панел (фиг. 3) a Копче за "Сила на кафето / Изглед отпред (фиг. 1) Предварително смляно кафе" A Решетка за отцеждане b Копче за "Размера на чашата" B Термокана c Дисплей...
 • Page 513 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 513 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Кафе и еспресо Информация за безопасност Вашата напълно автоматична кафемашина Ви гарантира Уредът съответства на приетите изключително лесна работа технологични стандарти за както при приготвянето на кафе, безопасност и на Закона за така...
 • Page 514 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 514 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Безопасност на децата • Слагайте само смляно кафе във фунията за смляно кафе. • Не оставяйте кафемашината • Не оставяйте кафемашината включена без наблюдение и включена ненужно. внимавайте особено, ако •...
 • Page 515 когото сте закупили • «P» ("P") връща на последното кафемашината или ниво, без да променя настройките. • Сервизната линия на AEG/ Electrolux . При неправилно или Преди да използвате неподходящо използване на уреда за първи път машината производителят не носи никаква отговорност за...
 • Page 516 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 516 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Забележка!Не слагайте Наливане на вода замразени или карамелизирани Преди всяко включване на зърна кафе в контейнера за кафемашината проверявайте зърна. Използвайте само печени дали има вода в резервоара и зърна кафе! Внимавайте никакви при...
 • Page 517 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 517 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 По време на фазата на 0 Напълнете резервоара за вода, загряване (около 120 секунди) вижте „Наливане на вода“, символът мига. страница 516. По време на предварителното 0 Поставете обратно резервоара загряване...
 • Page 518 822_949_387 ECG6200_Elux.book Seite 518 Sonntag, 27. Januar 2008 11:07 23 Определяне на твърдостта на 0 Потвърдете избора с копчето водата "ОК" (фиг. 5). 0 Потопете лентата за тестване в Дисплеят показва текущата студена вода за ок&