Download Print this page
Electrolux ECM1303K Instruction Book

Electrolux ECM1303K Instruction Book

Advertisement

Quick Links

Easyline™ Coffee maker ECM1303K/ECM1303W

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux ECM1303K

 • Page 1 Easyline™ Coffee maker ECM1303K/ECM1303W...
 • Page 2 กร ุ ณ �อ ่ � นค ำ � แนะน ำ � ด ้ � นคว�มปลอดภ ั ย Buku petunjuk Sebelum menggunakan mesin ini untuk pertama kalinya, harap baca saran keselamatan Sách hướng dẫn Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, vui lòng đọc lời khuyên về sự an toàn www.electrolux.com...
 • Page 3 Components 组件 組件 부품 A. ON/OFF switch with power A. 带有电源指示灯的开关 A. 含電源指示燈的「ON/ A. 전원 표시등이 있는 indicator light OFF」開關 ON/OFF 스위치 B. 水槽 B. Water tank B. 水箱 B. 물탱크 C. 水位指示器 C. Water level indicator C. 水位指示燈 C. 수위 표시부 D.
 • Page 4: Safety Advice

  不得超过本器具上所示的最大注 水量。 是在监督之下。 • • 不要让 8 岁以下的儿童接触到本器具 请勿将本器具放在热烫表面上或热 源附近。 及其电源线! • • 本器具仅供户内使用。 本器具只能连接电压和频率均符合 • 本器具仅供家庭使用。制造商对因 铭牌上规定的电源。 • 不适当或不正确使用本器具所导致 如果电源线或外壳损坏,请勿使用 的可能的损害不负任何责任。 或拿起本器具。 • 必须将本器具连接到已接地的插 座。如有必要,可使用适用于 10 A 电流的延长电缆。 • 如果本器具或电源线受损,必须由 制造商、维修代理或具备资质的人 员进行更换,以免发生危险。 • 始终将本器具放置在平坦水平的表 面上。 • 当本器具接通电源时,不得使其处 于无人看管的状态。 www.electrolux.com...
 • Page 5 安全建議 / 안전 지침 • 首次使用本機時,請詳閱下列說明。 運作期間,本機和配件會變得灼 • 8 歲(含)以上之兒童、身體官能或 燙。僅能使用專屬的手把與旋鈕。 請於清潔或存放前先進行冷卻。 心智能力退化者,或是經驗與使用 • 禁止將電源線與本機的任何高溫部 知識缺乏者,在負責其安全的人員 位接觸。 在旁看護或指示本機的使用方法, • 切勿將本機浸泡在水中或任何其他 並讓他們了解可能之危險的情況 液體中。 下,方可使用本機。 • • 切勿超出本機上標註的最大注入量。 請看管孩童,避免他們將本機當成 • 請勿在高溫的表面或高溫源附近使 玩具。 • 不得由小於八歲或無人監督的兒童 用或放置本機。 • 本機只適合用於室內。 進行清潔與使用者維護。 • • 本機僅供家庭使用,並非商業用途。 請勿讓小於八歲的兒童接觸本機及 對於因使用不當或不正確而導致的損...
 • Page 6: Getting Started

  평균적으로 진한 커피의 경우, (탱크가 빈 상태에서 기기를 컵 당 1 계량 스푼(약 6-7 g)이면 상태에서 탱크 가득 물을 채운 후 한두 번 다시 비우면서 사용하지 마십시오!) 충분합니다. 물 탱크 뚜껑을 세척하십시오. 닫고 커피 주전자를 가열판에 놓습니다(뚜껑을 닫은 상태). www.electrolux.com...
 • Page 7 4. Start the machine with the ON/OFF 5. If the jug is removed, the filter valve switch. The power indicator light will prevents coffee from dripping onto the warming plate. (While boiling, come on and hot water will flow into the filter. When water has stopped the jug must not be removed flowing, the warming plate keeps the for longer than 30 seconds.
 • Page 8: Cleaning And Care

  냅니다. 커피 주전자와 뚜껑은 식기 제거합니다. 필터 밸브를 깨끗이 제품 지침에 따라 물과 석회 제거제로 탱크를 채우고 4와 5단계를 세척기에도 사용할 수 있습니다. 세척하려면 헹구는 동안 여러 번 부식성이 있거나 연마성이 있는 회전시키십시오. 따릅니다. 클리너를 사용하거나 장치를 물에 담그지 마십시오! www.electrolux.com...
 • Page 9 4. Place the coffee jug with its lid 5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then onto the warming plate. Allow the decalcifier to take effect for about 15 thoroughly rinse the coffee jug, lid minutes, then switch the machine on.
 • Page 10 재활용을 담당하는 해당 수집소에 포장재는 각 지역의 쓰레기 처리 시설의 보내서 처리하도록 해야 합니다. 제품을 올바른 용기에 넣어 폐기합니다. 올바르게 폐기 처분하면 환경과 인류에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. 이 제품의 재활용에 관한 자세한 설명은 가까운 동사무소, 가정용 www.electrolux.com...
 • Page 11 ส่ ว นประกอบ Cấu tạo Komponen A. สวิ ต ช์ เ ปิ ด /ปิ ด พร้ อ มไฟ A. Công tắc ON/OFF có A. Sakelar ON/OFF lampu แสดงก�รทำ � ง�น đèn báo nguồn penanda daya B. ที ่ เ ก็ บ น้ ำ � B. Tangki air B.
 • Page 12 • Alat dan aksesori menjadi panas kurang dari 8 tahun. selama penggunaan. Hanya • Alat ini hanya boleh disambungkan gunakan pegangan dan kenop dengan daya listrik dengan voltase yang ditentukan. Biarkan sampai dan frekuensi yang sesuai dengan dingin sebelum membersihkan atau spesifikasi tertera pada pelat rating! menyimpan. www.electrolux.com...
 • Page 13 Lời khuyên về an toàn Đọc kỹ hướng dẫn sau đây trước khi • Thiết bị chỉ được nối với ổ cắm tiếp • Không sử dụng hoặc đặt thiết bị sử dụng thiết bị lần đầu tiên. đất. Nếu cần, có thể sử dụng dây trên bề...
 • Page 14 đo sử dụng bộ lọc giấy hay cà phê. bình trống!) (khoảng 6-7g) mỗi tách là đủ. Đóng nắp đậy bình nước lại và đặt bình (đầy đủ với nắp) lên trên tấm làm nóng. www.electrolux.com...
 • Page 15 4. สตาร์ ท เครื ่ อ ง โดยใช้ ป ุ ่ ม ON/OFF 5. หากนำ า เหยื อ กออก ว�ล์ ว ที ่ ก รอง ไฟสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงก�รทำ � ง�นจะ จะกั ้ น ไม่ ใ ห้ ก �แฟหยดลงบนแผ่ น ทำ � ติ...
 • Page 16 đĩa. Không bao giờ sử thời xả nước. sau đó làm theo các bước 4 và 5. dụng các chất tẩy rửa ăn da hay ăn mòn và không bao giờ nhúng máy vào chất lòng! www.electrolux.com...
 • Page 17 4. วางเหยื อ กกาแฟพร้ อ มฝาปิ ด เข้ า ที ่ 5. ปล่ อ ยให้ เ ครื ่ อ งทำ า งานอย่ า งน้ อ ย บนแผ่ น ทำ � คว�มร้ อ น ปล่ อ ยให้ ร ะบบ สองรอบโดยใช้ น ้ ำ า สะอาด ขจั...
 • Page 18 điện và điện tử. Khi đảm thải tại cộng đồng. bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng quy cách, bạn sẽ giúp tránh tạo ra hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe www.electrolux.com...
 • Page 19 Fax: +(82) 2 6020-2271~3 Website: www.electrolux.vn Customer Care Services : +(82) 1566-1238 Email : homecare@electrolux.co.kr MALAYSIA Website: www.electrolux.co.kr Electrolux Home Appliances Sdn Bhd 7th Floor, Tower 2, Jaya33 INDONESIA No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, PT Electrolux Indonesia 46100 Petaling Jaya, Selangor...
 • Page 20 Share more of our thinking at www.electrolux.com APAC-ECM1303-IFU-AP-1 Product specifications and colours are subject to changes and vary from country to country.

This manual is also suitable for:

Ecm1303w