Electrolux ECS5200 Instruction Book

Electrolux ECS5200 Instruction Book

Fully automatic espresso-maker
Hide thumbs Also See for ECS5200:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 77

Quick Links

822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 1 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
Fully Automatic Espresso-Maker ECS5000/ECS5200
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 7
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 23
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 41
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 59
Instruction book . . . . . . . . . 77
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 95
F
Mode D'emploi . . . . . . . . . 115
Gebruiksaanwijzing . . . . . . 133
I
Istruzione per l'uso . . . . . . 151
E
Instrucciones de uso. . . . . 169
P
Instruções de utilização . . 187
Návod k použití . . . . . . . . . 205
Instrukcja obsługi . . . . . . . 223
PAGE
H
Használati útmutató . . . . . .243
Návod na obsluhu . . . . . . .261
Navodilo Za Uporabo . . . . .279
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .297
Priročnik za navodila . . . . .315
Instrucţiuni de utilizare . . . .333
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .351
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .369
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .387
Kullanma kılavuzu . . . . . . .405
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .423
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .445
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .465

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ECS5200

 • Page 1 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 1 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Fully Automatic Espresso-Maker ECS5000/ECS5200 PAGE Használati útmutató ..243 Bruksanvisning ... 7 Návod na obsluhu ..261 Brugsanvisning .
 • Page 2 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 2 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ECS5000 ECS5200...
 • Page 3 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 3 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ECS5000 ECS5200...
 • Page 4 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 4 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 5 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 5 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 6 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 6 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 7: Table Of Contents

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 7 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bästa kund, läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsanvisning- arna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffe- bryggaren. Innehållsförteckning Bildförklaring 10 Vad kontrollamporna för...
 • Page 8 (bild 2) Denna bruksanvisning gäller kaffeau- Kaffemått tomater av modellerna ECS5000 och Utrymme för kaffemåttet ECS5200. Du använder båda maski- Tratt för malet kaffe nerna på samma sätt. Servicelucka På bild 1 och bild 2 visas de båda Löstagbar behållare för kaffesump modellerna.
 • Page 9 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 9 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Säkerhetsanvisningar • Använd bryggaren endast om vatten fyllts på! Häll endast kallt vatten i vat- tentanken, aldrig hett vatten, mjölk Bryggarens säkerhet uppfyller god- eller andra vätskor. Observera att max- kända regler för teknik och apparatsä- volymen är ca 1,8 liter.
 • Page 10: Första Start Av Bryggaren

  Detta är ett test. • återförsäljaren där du köpte bryggaren eller Ställ helst in vattnets hårdhetsgrad • Electrolux serviceline. enligt anvisningarna i avsnitt 9.5 Om kaffebryggaren används för „Inställning av vattnets hårdhet“, ändamål den inte är avsedd för eller sida 17 innan du börjar använda...
 • Page 11: Första Inkoppling

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 11 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Obs! Fyll endast på med rena, rostade Låt vattnet vara kvar i koppen en liten kaffebönor utan tillsats av karamellise- stund så att koppen värms upp och rade eller smaksatta ingredienser, och töm sedan ut det.
 • Page 12 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 12 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Efter några sekunder, när båda de kon- ningen genom att trycka på knappen trollamporna åter lyser, kan du laga mer kaffe. Låt vattnet rinna ner i droppskålen 0 Slå av maskinen genom att trycka på eller använd detta vatten för att fylla knappen (innan den stängs av...
 • Page 13: Inställning Av Kaffekvarnen

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 13 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Anm 8: Med tiden kan det hända att lagat de första kopparna kaffe måste knivarna i kaffekvarnen slits så att kaf- du dock ändra inställningen med hjälp fet blir mer grovmalet. Då matas det ut av vredet för inställning av malnings- för snabbt och det bildas inget skum.
 • Page 14: Beredning Av Hett Vatten

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 14 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Anm 1: Häll aldrig i det färdigmalda (Mata inte ut hett vatten under längre kaffet när maskinen inte är på, för att tid än 2 minuter). undvika att det sprids inuti maskinen. Skumning av mjölk Anm 2: Häll aldrig i mer än 2 strukna mått kaffe.
 • Page 15: Rengöra Cappuccinoröret

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 15 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 nedifrån och upp för att få ett fylligare cappuccinoröret genom att vrida det skum. (Mata inte ut ånga under längre medsols och dra av det (bild 24). tid än 2 minuter.) 0 Ta loss ångmunstycket från ångröret 0 När önskad temperatur har uppnåtts genom att dra det nedåt.
 • Page 16: Rengöring Av Infusionsanordningen

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 16 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Varning: det går bara att ta loss infu- dubbla) koppar kaffe som tillagats sionsanordningen när maskinen är tänds kontrollampan , för att indi- avstängd. Om du försöker ta loss den kera att behållaren för kaffesump är när maskinen är på...
 • Page 17: Avkalkning

  Avkalkningsmedel kan köpas i fackhan- Obs: En förutsättning för att garantin del eller beställas via Electrolux servi- ska gälla är att kaffebryggaren kalkas celinje. av regelbundet. 0 Ställ en behållare som rymmer minst Inställning av vattnets hårdhet...
 • Page 18 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 18 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bestämning av vattnets hårdhet Tryck på knappen för att spara inställningen. Nu är maskinen pro- 0 Doppa testremsan för ca 1 sekund i grammerad så att den larmar när det kallt vatten.
 • Page 19: Tömning Av Sumpbehållaren

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 19 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Vad larmlamporna betyder • Om kaffekvarnen bullrar ovanligt mycket betyder det att den har blocke- och vad du ska göra när de rats av skräp bland kaffebönorna. lyser 0 Vänd dig till kundtjänst. För skada och blockering orsakat av främmande Kontrollampan lyser med fast...
 • Page 20 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 20 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kontrollampan lyser med fast Kaffet har för lite skum sken och de kontrollamporna • Maskinen använder för lite kaffe under blinkar infusionen • Förmodligen har du glömt att sätta 0 Vrid vredet för kaffepulvermängd (bild tillbaka infusionsanordningen efter 9) medsols (se anmärkning 2 i avsnitt 4 rengöring.
 • Page 21: Tekniska Data

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 21 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 När du trycker på knappen eller arna i avsnitt 6 „Kaffebryggning med matar maskinen ut vatten i stäl- pulver“, sida 13. let för kaffe • Du har hällt i färdigmalet kaffe när •...
 • Page 22: Om Service Behövs

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 22 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Avfallshantering Om service behövs Ta vara på originalförpackningen och Förpackningsmaterial skumplastdelarna. För att undvika Förpackningsmaterialet är miljövänligt transportskada måste bryggaren och kan återanvändas. Plastdelarna är förpackas ordentligt. märkta, till exempel >PE<, >PS< etc. Lämna förpackningsmaterialet vid kommunal återvinningsstation i därför avsedda behållare.
 • Page 23 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 23 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kære kunde Læs venligst denne brugsanvisning opmærksomt igennem. Især bedes du være opmærksom på sikkerhedsanvis- ningerne! Brugsanvisningen bør opbe- vares på et sikkert sted, så du har mulighed for at slå noget op i den på et senere tidspunkt.
 • Page 24 Denne brugsanvisning gælder for den Måleske til formalet kaffe fuldautomatiske kaffemaskine model Plads til måleske ECS5000 og model ECS5200. Betjenin- Tragt til påfyldning af formalet kaffe gen af de to modeller er ens. Servicelåge Figur 1 og figur 2 viser begge modeller.
 • Page 25 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 25 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sikkerhedsanvisninger damp kan give skoldning. Cappucci- noadapteren må kun aktiveres, når du holder en beholder ind under den. Sikkerhedsmæssigt overholder dette apparat de anerkendte regler for teknik • Det er forbudt at varme antændelige og lovens krav om apparaters sikker- væsker op med damp! hed.
 • Page 26 • til Electrolux Serviceline. 0 Sæt apparatets stik i en stikkontakt. Producenten hæfter ikke for de ska- der, der evt. forårsages af fejlbetje- Når maskinen tilsluttes elnettet aller-...
 • Page 27 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 27 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 For at være sikker på, at kaffen altid er Efter et par sekunder begynder der at aromatisk, bør du: løbe vand ud af cappuccinoadapteren. • skifte vandet i vandbeholderen hver 0 Når koppen er fyldt op med cirka 30 dag, ml, drejer du dampknappen til højre...
 • Page 28 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 28 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 løber for langsomt ud (dråbevis), især indtil du finder en tilfredsstillende kaf- når du skal brygge to kopper kaffe. febrygning. 0 Reguler på knappen for kaffemængde Malingsgraden må kun reguleres, (fig.
 • Page 29 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 29 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bemærk 9: Hvis man ikke har brugt depladen på låget af maskinen, der skal maskinen i længere tid, skal infusions- være tændt. enheden renses, før maskinen startes Bemærk 4: Mens maskinen er i gang igen, som beskrevet i kap.
 • Page 30 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 30 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Tryk på tast Virkningen af denne ændring mærkes (fig. 13) for at brygge dog først efter at der er brygget kaffe én kop kaffe. Tryk på tast (fig. 14) mindst 2 gange.
 • Page 31: Tilberedning Af Cappuccino

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 31 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Obs! Risiko for forurening på grund af 0 Drej dampknappen en halv omgang til indtørret mælk i cappuccinoadapte- venstre, så langt den kan komme ren. Pas på ikke at holde cappuccinoa- (fig.
 • Page 32 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 32 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Rengøring af cappuccino- Kaffemaskinen må ikke holdes ned i vand. Der er tale om et elektrisk appa- adapteren rat. Det er meget vigtigt, altid at gøre cap- Der må ikke anvendes opløsningsmidler puccinoadapteren ren efter brug.
 • Page 33 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 33 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Sæt infusionsenheden på plads igen Vigtigt: Hver gang du tager drypbak- ken ud, skal kaffegrumsbeholderen (fig. 32, a) ved at sætte den på den ind- også tømmes, også selv om den ikke er vendige støtte (fig.
 • Page 34 (fig. 8), og fyld vand- der et eller andet afkalkningsmiddel, tanken op med rent vand igen. som ikke er anbefalet af Electrolux. Dermed er afkalkningsprogrammet Hvis der benyttes andre afkalknings- færdigt, og maskinen er klar til at midler, påtager sig Electrolux sig intet...
 • Page 35 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 35 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Tryk på tast Bestemmelse af vandets for at gemme ind- hårdhedsgrad stillingen. Nu er maskinen programme- ret til at vise, hvornår det er 0 Hold teststrimmelen ned i koldt vand i nødvendigt at foretage en afkalkning ca.
 • Page 36 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 36 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Alarmlampernes betyd- • Hvis kaffekværnen larmer for meget, betyder det, at en lille sten blandt kaf- ning, og hvad man skal febønnerne har blokeret kaffekværnen. gøre, når de tændes 0 Kontakt venligst kundeservice. Bloke- ring eller skader, der er forårsaget af Kontrollampe lyser konstant...
 • Page 37 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 37 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 korrekt i (kap. 9.3 „Rengøring af infusi- Kaffen har for lidt crema onsenheden“, side 33). • Maskinen bruger for lidt kaffe til bryg- ningen. Kontrollampe konstant og kon- trollamperne begynder at 0 Drej knappen til valg af mængden af blinke malet kaffe (fig.
 • Page 38 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 38 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 cappuccinoadapteren“, side 32 – • Du har ikke trykket på tast , og fig. 25). maskinen har brugt både den forma- lede kaffe og kaffen, der er malet af Der løber vand ud af maskinen i ste- kaffekværnen.
 • Page 39 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 39 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Tekniske data Hvis du får brug for vores service Net-spænding: 220-240 V Strømforbrug: 1350 W Det er vigtigt at gemme originalembal- lagen inkl. skumplastdelene. Maskinen Dette apparat er i overensstemmelse skal pakkes sikkert ind for at undgå...
 • Page 40 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 40 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 41 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 41 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kjære kunde! Les bruksanvisningen nøye.Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsmerkna- dene! Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk og gi den videre til senere eiere av apparatet. Innholdsfortegnelse Figurbetydning 10 Forklaring på driftsvarsellampene 53 1.1 Visning forfra (fig.
 • Page 42 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 42 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Figurbetydning Visning forfra med åpen dør (fig. 2) Denne bruksanvisningen er gyldig for Måleskje til formalt kaffe helautomatisk kaffemaskin, modell Plass til måleskjeen ECS 5000 og modell ECS 5200. Betje- Trakt til formalt kaffe ningen av de to apparatene er lik.
 • Page 43 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 43 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sikkerhetsmerknader Sikkerhet under drift • Advarsel! Kaffeutslippsenheten, cap- Dette apparatets sikkerhet følger tek- puccinoenheten og platen for opp- nikkens anerkjente regler og Loven om varming blir varme under drift. Hold apparatsikkerhet.
 • Page 44 • fagforhandleren som du kjøpte bli ødelagt). apparatet av, eller Sjekk at nettspenningen samsvarer • Electrolux Serviceline. med den angitt på apparatets merke- Dersom apparatet brukes utenfor skilt. Apparatet må bare kobles til en bruksområdet eller på feil måte, er stikkontakt med en minimumsstyrke på...
 • Page 45 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 45 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Fylle i vann Første gangs innkopling Forsikre deg før innkopling om at det Når du bruker apparatet for første er vann i vannkolben. Fyll opp om nød- gang, må kaffemaskinen luftes ut. vendig.
 • Page 46 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 46 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Jo lenger til høyre du dreier, desto høy- maskinen med knotten , slås uansett ere blir kaffebønnemengden som kaf- maskinen automatisk av 3 timer etter femaskinen kommer til å male; dermed siste bruk og utfører i forkant av blir også...
 • Page 47 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 47 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 tilfellet ganske enkelt det varme van- pes for fort ut og uten kaffekrem, siden net i koppen (og tøm den så). den er for grovt malt. 3) Ikke bruk for tykke kopper bortsett For å...
 • Page 48 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 48 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Innstilling av kaffekvernen Jo lenger til høyre du dreier, desto større blir laget kaffemengde. Da kaffekvernen er forhåndsinnstilt på 0 Plasser enten én kopp for 1 kaffekopp korrekt kaffeutslipp fra fabrikk, behø- eller to kopper for 2 kaffekopper under ver du ikke å...
 • Page 49 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 49 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Straks etter det og i løpet av maksimalt Tilberedning med varmt- to minutter (ellers går maskinen auto- vann matisk tilbake til funksjonen "Kaffe") 0 Kontroller til enhver tid at varsellam- bør du senke cappuccinoenheten ned i beholderen med melk (fig.
 • Page 50 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 50 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 TIPS: Åpne dampbryteren og la vannet Rengjøring og vedlikehold fra cappuccinoenheten renne over i en beholder inntil varsellampene Kjøl alltid ned kaffemaskinen før ren- ikke blinker lenger dette for at gjøring og kople den fra strømnettet.
 • Page 51 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 51 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ren for kaffegrut tømmes, selv når den 32, c). Stiften må føres inn i røret (fig. ikke er helt full. Dersom dette ikke gjø- 32, d) nederst på kaffetrakteren. res, kan det ved påfølgende kaffelaging 0 Trykk deretter bestemt på...
 • Page 52 1 liter vann. stopper (fig. 8) og fyll vannkolben med Forsiktig: Bruk aldri avkalkningsmidler rent vann igjen. som ikke er anbefalt av Electrolux. Ved Dermed er avkalkningsprogrammet bruk av andre avkalkningsmidler er over, og kaffemaskinen er igjen drifts- ikke Electrolux ansvarlig for ev.
 • Page 53 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 53 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 To rosa felter: Varsellampene lyser kon- Hardhetsgrad 2, mellomhardt stant inntil 2,5 mmol/l, eller Kaffemaskinen har nådd ideell tempe- inntil 14° tysk hardhetsgrad, eller ratur for kaffelaging. inntil 25,2° fransk hardhetsgrad Varsellampen lyser konstant Tre rosa felter:...
 • Page 54 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 54 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Hold døren lukket. Ikke sett inn kaffe- • Kaffen slippes ut for sakte. trakteren. Hold knottene 0 Drei innstillingsbryteren for innstilling inne til de fire varsellampene koples ut. av malegraden (fig. 17) én posisjon til Først når alle fire alarmene er koplet høyre (kap.
 • Page 55 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 55 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Drei innstillingsbryteren "Kaffe- Problemer som kan løses mengde" (fig. 9) litt til venstre. før du tar kontakt med Kaffen slippes ut for fort kundeservice • Kaffen er malt for grovt. 0 Drei innstillingsbryteren for innstilling Dersom kaffemaskinen ikke fungerer og en alarmlampe lyser, kan du enkelt...
 • Page 56 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 56 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kaffetrakteren kan ikke tas ut for • Den bevegelige skuffen inne i døren er rengjøring blokkert og beveger seg ikke. • Kaffemaskinen er innkoplet. Kaffetrak- 0 Rengjør den bevegelige skuffen grun- teren kan bare tas ut når maskinen er dig, særlig ved hengslene, slik at disse slått av.
 • Page 57 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 57 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvenn- lige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbe- holdere.
 • Page 58 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 58 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 59: Käyttöohje

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 59 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Arvoisa asiakas on suositeltavaa lukea käyttöohje huo- lellisesti läpi ennen laitteen käyttöön- ottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säi- lytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja luovuta se laitteen mahdolli- selle seuraavalle omistajalle.
 • Page 60 (kuva 2) selitykset Esijauhetun kahvin mittalusikka Mittalusikan säilytystila Tämä käyttöohje koskee kahvinkeitin- Esijauhetun kahvin suppilo mallia ECS5000 ja mallia ECS5200. Huoltoluukku Laitteiden käytössä ei ole eroja. Irrotettava sakkasäiliö (irrotettava) Kuvissa 1 ja 2 näytetään kumpikin Kääntölokero malli. Kaikissa muissa kuvissa on malli Kuumennuselementti ECS5200.
 • Page 61 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 61 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Turvaohjeita kuuma vesihöyry voi johtaa palovam- moihin. Käynnistä cappuccinoputki vain, kun sen alla on astia. Tämän laitteen turvallisuus vastaa tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laite- • Älä kuumenna höyryllä syttyviä nes- turvallisuuslakia.
 • Page 62 Anna ammattitaitoisen sähköasenta- • ammattiliikkeeseen, josta hankit jan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja laitteen, tai pistorasia eivät sovi yhteen. • Electrolux huoltopalveluun. 0 Liitä laite pistorasiaan. Takuu ei korvaa laitteen käyttötarkoi- Kun laite liitetään sähköverkkoon tuksen vastaisesta tai väärästä käyt- ensimmäisen kerran, kaikki merkkivalot...
 • Page 63 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 63 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Jotta saisit aina hyvänmakuista kahvia: kierrosta myötäpäivään (kuva 6) perille • vaihda vesisäiliön vesi päivittäin, saakka, jolloin veden tulo lakkaa. 0 Odota, että merkkivalot • puhdista vesisäiliö vähintään kerran lopettavat vilkkumisen ja palavat vilk- viikossa tavallisessa tiskivedessä...
 • Page 64 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 64 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Jauhatusasteen saa muuttaa vain 0 Säädä kahvin valmistukseen käytet- jauhatuksen aikana. Säätöjen tekemi- tävän veden määrää sitä varten olevaa nen kahvimyllyn ollessa pysähdyk- nuppia (kuva 10) kääntämällä. sissä voi vaurioittaa laitetta. Veden määrä...
 • Page 65 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 65 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Huom 4: Voit pysäyttää kahvin valmis- Huom 9: Puhdista kuumennusele- tuksen milloin tahansa keittimen mentti luvussa 9.3 „Kuumennusele- toiminnan aikana painamalla jo aiem- mentin puhdistus“, sivu 69 annettujen min valitsemaasi painiketta (kuva ohjeiden mukaisesti ennen käyttöönot- 13) tai...
 • Page 66 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 66 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Aseta kahvisuuttimen alle joko yksi den säätönuppia (kuva 17) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisten kah- kuppi tai kaksi kuppia riippuen siitä, vikupillisten valmistuksen jälkeen, että haluatko valmistaa yhden vai kaksi kahvi valuu liian nopeasti tai liian kupillista kahvia (kuva 11).
 • Page 67: Maidon Vaahdottaminen

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 67 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Upota cappuccinoputki välittömästi Kuuman veden (viimeistään kahden minuutin kulut- valmistaminen tua, sillä muuten keitin palaa 0 Tarkista aina, että vihreät merkkivalot automaattisesti kahvitoimintoon) mai- toa sisältävään astiaan (kuva 23). palavat vilkkumatta.
 • Page 68: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 68 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 avaat höyrynupin ja annat veden valua Älä käytä liuotinaineita tai cappuccinoputkesta astiaan, kunnes hankausaineita keittimen puhdistuk- merkkivalojen vilkkuminen seen. Puhdistukseen riittää kostea ja loppuu. pehmeä pyyhe. Keittimen mitään osaa ei saa koskaan Cappuccinoputken puhdistus pestä...
 • Page 69 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 69 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Säiliö kannattaa puhdistaa laitteen 0 Paina kuumennuselementtiä voi- päivittäisen käytön yhteydessä joka makkaasti tämän jälkeen PUSH (kuva päivä. 32, e) kirjoituksen kohdalta, kunnes Tyhjennä sakkasäiliö aina, kun lait- kuulet naksahduksen. teessa on virta.
 • Page 70 Huom: Mikäli keskeytät kalkinpoisto- vahinkoja. Kalkinpoistonestettä saat ohjelman ennen sen päättymistä, alan liikkeistä tai Electrolux huoltopal- hälytys ei poistu ja joudut aloit- velusta. tamaan kalkinpoisto-ohjelman alusta. 0 Sijoita vähintään 1,5 litran vetoinen astia cappuccinoputken alle (kuva 6).
 • Page 71 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 71 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ei yhtään tai yksi vaaleanpunai- Merkkivalojen selitykset nen alue: Merkkivalot vilkkuvat kovuusaste 1, pehmeä • Keitin ei ole käyttövalmis (veden läm- enint. 1,24 mmol/l eli pötila ei ole saavuttanut kahvin valm- 7 saksalaista kovuusastetta eli istukselle parhaiten sopivaa 12,6°...
 • Page 72 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 72 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Hälytysmerkkivalojen selit- • Kahvipavut ovat loppuneet. 0 Täytä kahvipapusäiliö luvussa 3.3 „Kah- ykset ja mitä tehdä, jos ne vipapusäiliön täyttäminen“, sivu 63 syttyvät kuvatulla tavalla. • Mikäli kahvimyllyn toiminta on erittäin Merkkivalo palaa vilkkumatta äänekästä, kahvipapujen seassa ollut...
 • Page 73 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 73 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Merkkivalot palavat ja Kahvi ei ole kuumaa vilkkuvat • Kuppeja ei ole esilämmitetty • Kahvinkeitin on pantu päälle silloin, 0 Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne kun höyrynuppi oli auki. kuumalla vedellä tai jättämällä ne 0 Käännä...
 • Page 74 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 74 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Keitin käyttää liian vähän kahvia sillä tämä saattaa vahingoittaa keitintä haudutuksen yhteydessä erittäin pahoin. 0 Käännä kahvijauheen määrän valintan- Kahvijauheen käytön (kahvipapujen uppia (kuva 9) jonkin verran sijaan) yhteydessä kahvinkeit- myötäpäivään.
 • Page 75: Tekniset Tiedot

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 75 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Mitä pitää tehdä, jos laite on Hävittäminen kuljetettava toiseen paikkaan? • Säilytä laitteen alkuperäinen pakkaus Pakkausmateriaali mahdollista kuljetusta varten. Käytä Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja ehdottomasti alkuperäistä muovipus- kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty sia suojana naarmuja vastaan.
 • Page 76 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 76 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 77 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 77 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Dear Customer Please read this user manual carefully, paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner.
 • Page 78: Figure Captions

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 78 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Figure captions Front view with open service door (Fig. 2) This manual is valid for the Fully Auto- Measure for pre-ground coffee matic Espresso Maker version ECS 5000 Compartment for the measure and version ECS 5200.
 • Page 79: Safety Information

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 79 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Safety Information • Caution! Danger of scalding when the milk frother is activated! Hot water or steam output can cause scalding. This appliance conforms to accepted Activate the milk frother only when technological standards with regard to you are holding a container under the safety, and to the Appliance Safety...
 • Page 80 • the dealer where you bought the cof- space of at least 20 cm above the cof- fee machine, or fee maker. • the Electrolux Service Line. Never install the machine in environ- If the machine is misused or incor- ments where the temperature may rectly operated the manufacturer reach 0 °C or lower (the appliance may...
 • Page 81 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 81 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 To correctly learn how to use the Coffee has been used to factory-test machine, when starting it for the first the appliance, and it is therefore com- time, carefully follow the step-by-step pletely normal for there to be traces of instructions described in the following coffee in the mill.
 • Page 82: Making Coffee With Beans

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 82 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 To switch the machine off, press the Making coffee with beans button. (Before switching off, the 0 Before delivering the coffee, always machine automatically runs a rinse make sure that the lights cycle: a little hot water will come out are on steady, and that the water tank...
 • Page 83 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 83 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Then let the water flow out into the Note 8: the grinder in the coffee drip tray underneath, or alternatively maker may become worn over time use this water to fill (and then empty) and consequently the coffee will the cup to be used for the coffee, so as change taste as it is ground more...
 • Page 84 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 84 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Adjust the coffee quantity selector Adjusting the coffee knob (Fig. 10) to set the quantity of grinder coffee required. The coffee grinder must not be Turning the knob clockwise makes a adjusted, at least initially, as it has longer coffee.
 • Page 85: Preparing Hot Water

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 85 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Preparing hot water container of milk (Fig. 23), and turn the steam knob half a turn anticlockwise 0 Always make sure that the until it stops (Fig. 8). lights are on steady. Be careful, to avoid being scalded.
 • Page 86: Cleaning And Maintenance

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 86 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Cleaning the milk frother Cleaning and Maintenance The milk frother must always be Before performing any cleaning opera- cleaned after use. tions, the machine must have cooled 0 Release a little steam for a few seconds down and must be disconnected from by turning the steam knob anticlock- the mains power supply.
 • Page 87 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 87 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Important: Each time you pull out the pin must be inserted into the pipe at drip tray, the grounds container must the bottom of the infuser (Fig. 32, d). also be emptied, even if it is not com- 0 Then push the PUSH symbol (Fig.
 • Page 88 Important: Do not under any circum- with clean water again. stances use any descalers which are not recommended by Electrolux. If other The program of descaling is now termi- descaling agents are used, Electrolux nated and the machine is ready to do accepts no liability for any damage.
 • Page 89 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 89 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Three pink bands: light is on steady Hardness level 3, hard The machine is delivering one cup of up to 3.7 mmol/l, or coffee. up to 21° German hardness, or light is on steady up to 37.8°...
 • Page 90 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 90 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 light is on steady lights flash alter- nately • The coffee grounds container is full or not in place. • The machine has just been switched on and the infuser is not inserted cor- 0 Empty the grounds container and clean rectly, consequently the door is not it as described in section 9.2 „Emptying...
 • Page 91 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 91 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Turn the grinding quantity selector Problems that can be knob (Fig. 9) a little anticlockwise. resolved before calling the The coffee comes out too quickly Customer Service Centre • The coffee is ground too coarse. 0 Turn the grinding adjustment knob If the machine is not working and an alarm light is on, the causes of the...
 • Page 92: Technical Data

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 92 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Warning: the infuser can only be What to do if the coffee machine removed when the machine is off. has to be transported Attempting to remove the infuser with • Keep the original packaging as trans- the machine on will risk causing port protection.
 • Page 93 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 93 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Disposal If service is needed Original packaging, including Packaging material expanded foam parts, must be The packaging materials are environ- retained. mentally friendly and can be recycled. To avoid damage in transport, the The plastic components are identified appliance must be packed securely.
 • Page 94 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 94 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 95 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 95 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise! Bewah- ren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
 • Page 96 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 96 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bildlegende Vorderansicht mit offener Ser- viceklappe (Abb. 2) Diese Gebrauchsanweisung ist gültig Messlöffel für das vorgemahlene für den Kaffeevollautomaten Modell Kaffeepulver ECS 5000 und Modell ECS 5200. Die Fach für den Messlöffel Bedienung beider Geräte ist gleich.
 • Page 97 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 97 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sicherheitshinweise Sicherheit beim Betrieb • Achtung! Kaffeeauslauf, Milchauf- Die Sicherheit dieses Geräts entspricht schäumer und Warmhalteplatte wer- den anerkannten Regeln der Technik den funktionsbedingt während des und dem Gerätesicherheitsgesetz. Den- Betriebes heiß.
 • Page 98: Erste Inbetriebnahme

  übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät Gerät erworben haben, oder nur an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung • an die Electrolux Serviceline. von 10A an. Der Hersteller haftet nicht Wird das Gerät zweckentfremdet oder für eventuelle Unfälle, die durch das...
 • Page 99 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 99 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kapitel 9.5 „Wasserhärte einstellen“, sich, dass keine Fremdkörper, wie z.B. Seite 108 beschrieben vorgehen. Steinchen, in den Bohnenbehälter geraten. Blockierung oder Beschädi- Damit Sie lernen, mit dem Gerät kor- gung verursacht durch Fremdkörper rekt umzugehen, befolgen Sie bitte bei im Malwerk können von der Garantie der ersten Inbetriebnahme die in den...
 • Page 100 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 100 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaf- aus, welches in der darunter liegenden Abtropfschale aufgefangen wird. feeauslaufs entweder eine Tasse für 1 Kaffee oder zwei Tassen für 2 Kaffees Tipp: Wenn Sie einen starken Kaffee (Abb.
 • Page 101 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 101 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Der Mahlgrad darf nur während des 4) Verwenden Sie stets vorgewärmte Mahlvorgangs verändert werden. Ein- Tassen, indem Sie diese mit warmem stellungen am stehenden Mahlwerk Wasser ausspülen oder mindestens können die Kaffeemaschine beschä- 20 Minuten auf der Warmhalteplatte digen.
 • Page 102: Einstellung Des Mahlwerks

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 102 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 abnutzt und der Kaffee zu schnell und rufen“, Seite 110 aufgeführten Anlei- ohne Crema herausläuft, da er zu grob tungen befolgen. Falls die Anleitungen gemahlen ist. nicht zur Behebung des Problems aus- reichen sollten, wenden Sie sich bitte Zur Behebung dieser Störung muss der an den Kundendienst.
 • Page 103 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 103 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Hinweis 4: Geben Sie nur für Espresso- Kaffee mit Pulver maschinen geeignetes Kaffeepulver in zubereiten den Einfüllschacht: Verwenden Sie auf keinen Fall Kaffeebohnen, gefrierge- 0 Durch Drücken der Taste die Funk- trockneten Kaffee oder andere Materi- tion „Kaffeepulver“...
 • Page 104 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 104 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Milch aufschäumen die Düse gesaugt werden und evtl. Ver- unreinigungen des Milchaufschäumers 0 Ein Gefäß mit etwa 100 Gramm Milch verursachen. pro Cappuccino, den Sie zubereiten Aus dem Milchaufschäumer entweicht möchten, füllen.
 • Page 105: Reinigung Und Wartung

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 105 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Milchaufschäumer reinigen Reinigung und Wartung Es ist wichtig, den Milchaufschäumer Vor jeder Reinigung die Kaffeema- nach jedem Gebrauch zu reinigen. schine stets abkühlen lassen und vom 0 Einige Sekunden lang etwas Wasser Stromnetz trennen.
 • Page 106 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 106 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 (Abb. 15), die Kontrollanzeige eingeschalteter Kaffeemaschine her- blinkt. auszunehmen, riskieren Sie, diese ernsthaft zu beschädigen. 0 Dann die Abtropfschale entnehmen 0 Die Brüheinheit ohne Benutzung von (Abb. 16), entleeren und reinigen. Spülmittel unter fließendem Leitungs- 0 Entleeren und reinigen Sie sorgfältig wasser reinigen.
 • Page 107 Gefäß. Achtung: Auf keinen Fall irgendwelche Sobald der Wassertank leer ist, schaltet Entkalkungsmittel verwenden, die sich die Kontrollanzeige aus, nicht von Electrolux empfohlen sind. und die Kontrollanzeige leuchtet Bei Verwendung anderer Entkalkungs- auf. mittel übernimmt Electrolux keine Haf- 0 Den Dampfdrehknopf nach rechts bis tung für evtl.
 • Page 108 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 108 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Das Entkalkungsprogramm ist damit Drei Felder rosa: abgeschlossen und die Kaffeemaschine Härtestufe 3, hart ist erneut betriebsbereit. bis 3,7 mmol/l, bzw. bis 21° deutscher Härte, bzw. Hinweis: Wird der Entkalkungsvor- bis 37,8°...
 • Page 109 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 109 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Die Kontrollanzeigen • Der Wassertank ist schmutzig oder es leuchten konstant haben sich Kalkverkrustungen in ihm gebildet. Die Kaffeemaschine hat die ideale Tem- peratur zur Kaffeezubereitung erreicht. 0 Den Wassertank ausspülen oder ent- kalken.
 • Page 110 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 110 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Wenden Sie sich bitte an den Kunden- Die Kontrollanzeige blinkt auf dienst. Blockierung oder Beschädi- • Die Serviceklappe ist offen. gung verursacht durch Fremdkörper 0 Sollte sich die Serviceklappe nicht im Malwerk können von der Garantie schließen lassen, so vergewissern Sie ausgeschlossen sein.
 • Page 111 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 111 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Die Tassen vorwärmen, indem Sie sie Der Kaffee fließt nicht aus einem mit warmem Wasser ausspülen oder der beiden Ausgüsse des Kaffeeaus- mindestens 20 Minuten auf die Warm- laufs heraus halteplatte (A) stellen (siehe Kap.
 • Page 112: Technische Daten

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 112 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 eingeschalteter Kaffeemaschine her- Was tun, wenn das Gerät transpor- auszunehmen, riskieren Sie, diese tiert werden soll? ernsthaft zu beschädigen. • Originalverpackung als Transportschutz aufbewahren. Zum Schutz gegen Krat- Es wurde Kaffeepulver verwendet zer unbedingt den Original-Plastikbeu- (anstatt der Kaffeebohnen) und die tel verwenden.
 • Page 113 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 113 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Entsorgung Im Service-Fall Die Originalverpackung inklusive Auf- Verpackungsmaterial schäumteile unbedingt aufbewahren. Die Verpackungsmaterialien sind Um Transportschäden zu vermeiden, umweltverträglich und wiederverwert- muss das Gerät sicher verpackt sein. bar. Die Kunststoffteile sind gekenn- zeichnet, z.B.
 • Page 114 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 114 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 115: Mode D'emploi

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 115 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Chère cliente, Cher client, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez avant tout les consignes de sécurité. Conservez ces informations aux utilisateurs pour un usage ultérieur et transmettez-les à un éventuel possesseur ultérieur de la machine.
 • Page 116 Légende des illustrations Vue de face avec panneau de service ouvert (figure 2) Le présent mode d'emploi est valide Doseur pour café prémoulu pour les modèles ECS5000 et ECS5200. Range-doseur La manipulation est identique pour les Entonnoir pour café prémoulu deux appareils.
 • Page 117 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 117 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Consignes de sécurité Sécurité pendant le fonctionnement La sécurité de cet appareil est con- • Attention ! La sortie café, la buse à forme aux règles et à la législation en cappuccino et la tablette chauffe- vigueur en matière de sécurité...
 • Page 118 • au magasin dans lequel vous avez S’il y a incompatibilité entre la prise de acheté l'appareil, ou courant et la fiche de l'appareil, appe- • appelez la Serviceline Electrolux. lez un électricien pour qu’il remplace la Si l'appareil est employé pour des prise.
 • Page 119 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 119 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 La machine à café a été testée en usine. mière fois, de suivre pas à pas les ins- Il est donc parfaitement normal que tructions fournies aux paragraphes vous trouviez du café dans le broyeur, suivants.
 • Page 120 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 120 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Préparer le café avec des Au bout de quelques secondes, dès que les deux voyants sont de grains nouveau fixes, vous pouvez faire un 0 Avant de faire couler le café, contrôlez autre café.
 • Page 121 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 121 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 3 : conseils pour obtenir un café Nota 6 : si le voyant d'alarme plus chaud : s’allume et reste fixe, il faudra remplir le réservoir d’eau, autrement la 1) Si, la machine à...
 • Page 122 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 122 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Quand un voyant d’alarme s’allume Préparer le café avec du pour signaler une anomalie, n'appelez café moulu pas aussitôt le service assistance. Le problème est presque toujours soluble 0 Appuyez sur la touche pour sélec- en suivant les instructions fournies aux tionner la fonction café...
 • Page 123 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 123 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 5 : Si vous avez versé plus de Il est conseillé d’utiliser du lait demi- deux doses de café prémoulu et qu’il écrémé à température réfrigérateur. bouche l’entonnoir, faites-le descen- 0 Poussez vers l’extérieur la buse à...
 • Page 124: Nettoyage Et Entretien

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 124 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Une fois la température désirée 0 Tenez d'une main la poignée du tube atteinte, arrêtez la sortie de vapeur en de la buse à cappuccino et, de l'autre, tournant complètement la manette dévissez l'emboîtement à...
 • Page 125 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 125 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 bouchés. Pour les déboucher, raclez et attendez que tous les voyants s’étei- avec une épingle le dépôt de café gnent. séché qui s’est accumulé (fig. 27) 0 Ouvrez le volet de service (fig. 15). 0 Retirez l’égouttoir et le tiroir à...
 • Page 126 Attention : n’employez en aucun cas 0 Tournez complètement la manette des produits détartrants autres que ceux vapeur dans le sens des aiguilles d’une préconisés par Electrolux. Si vous emp- montre (fig. 8) et remplissez d’eau loyez d’autres détartrants, Electrolux claire le réservoir d’eau.
 • Page 127 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 127 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota : si la procédure de détartrage est trois zones roses : interrompue avant la fin, l’alarme degré de dureté 3, dure (cal- ne se désactivera pas et il faudra caire) tout recommencer.
 • Page 128 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 128 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Explication des voyants de Explication des voyants fonctionnement normal d’alarme et que faire quand ils sont allumés? Les voyants clignotent • La machine n’est pas prête (l’eau n’a Le voyant est fixe pas encore atteint la température •...
 • Page 129 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 129 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Si le moulin à café devient très bru- Le voyant clignote yant, cela peut signifier qu'une petite • Le volet de service est ouvert. pierre contenue parmi les grains de 0 Si vous ne parvenez pas à...
 • Page 130 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 130 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • L'infuseur est trop froid. Le café ne coule pas d’une des buses de sortie café 0 Avant de faire le café, chauffez l'infu- • Le trou est bouché. seur en appuyant sur la touche (voir nota 3 du chapitre 4 „Préparer le 0 Raclez avec une épingle le dépôt de café...
 • Page 131 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 131 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Vous avez utilisé du café prémoulu • Maintenir la machine à café à l’abri des (à la place des grains) et la machine chocs. Nous déclinons toute responsa- ne fait pas de café bilité...
 • Page 132: Mise Au Rebut

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 132 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Mise au rebut S’il faut faire appel au Service Après-Vente Matériel d'emballage Conserver impérativement l’emballage Les matériaux d’emballage sont écolo- d’origine, y compris les inserts en giques et recyclables. Les pièces en mousse.
 • Page 133 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 133 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Geachte klant, wij verzoeken u deze gebruiksaanwij- zing zorgvuldig door te lezen. Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen! Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te raadplegen en geef hem aan eventuele latere eigenaars van het apparaat door.
 • Page 134 (afb. 2) Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de Maatlepel voor de voorgemalen koffie volautomatische koffiemachines van Vak voor de maatlepel de modellen ECS5000 en ECS5200. Vulschacht voor de voorgemalen koffie Beide machines worden op dezelfde Servicedeurtje manier bediend. Uittrekbaar koffiedikreservoir...
 • Page 135 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 135 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Veiligheidsvoorschriften Veiligheid tijdens het gebruik • Attentie! Koffieuitloop, melkopschui- De veiligheid van dit apparaat voldoet mer en warmhoudplaat voor kopjes aan de officiële regels der techniek en worden tijdens het gebruik heet. de wet in het kader van veilige appara- Houd kinderen uit de buurt! ten.
 • Page 136: Eerste Ingebruikneming

  10 A aan. De fabrikant is niet gekocht of aansprakelijk voor eventuele ongeval- len die door de afwezigheid van een • de servicelijn van Electrolux. aardleiding worden veroorzaakt. Als het toestel verkeerd wordt gebruikt of bediend, kunnen wij niet...
 • Page 137 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 137 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Om vertrouwd te raken met het gebruik De koffiemachine is in de fabriek van het apparaat moet u de eerste keer getest. Hiervoor is koffie gebruikt, dus de aanwijzingen beschreven in de vol- het is volkomen normaal als u een gende paragrafen stap voor stap volgen.
 • Page 138: Koffie Zetten Met Bonen

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 138 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Koffie zetten met bonen Na enkele seconden, als de twee con- trolelampjes weer continu 0 Controleer vóór de koffieafgifte altijd branden, kunt u opnieuw koffie zetten. of de controlelampjes con- 0 Om de koffiemachine uit te zetten, tinu branden en of het koffiebonenre- drukt u op de knop...
 • Page 139 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 139 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opmerking 3: Tips voor afgifte van koffie worden gezet. De watertank kan hetere koffie: alleen verwijderd worden als de mel- kopschuimer eerst naar het midden van 1) Als u meteen na het inschakelen van de koffiemachine een sterk kopje (min- de machine is gericht.
 • Page 140 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 140 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Als u de koffiemachine de eerste keer één stand naar rechts (= koffiebonen in gebruik neemt, moet u minstens 4-5 worden grover gemalen) (afb. 18). koppen koffie zetten voordat de De koffiemachine is in de fabriek machine een bevredigend resultaat getest.
 • Page 141: Heet Water Maken

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 141 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 koffiemachine, waardoor deze vuil maal naar rechts (afb. 8) en draait u de wordt of de koffie druppelsgewijs melkopschuimer weer in zijn oorspron- wordt afgegeven. kelijke stand naar het midden van het apparaat toe.
 • Page 142: Reiniging En Onderhoud

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 142 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Laat enkele seconden lang wat water mer met melk bedekt is. Hierdoor kan er melk in het pijpje gezogen worden, of stoom afgeven door de stoomknop die evt. tot verontreiniging van de mel- helemaal naar links te draaien (afb.
 • Page 143 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 143 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Als u het apparaat dagelijks gebruikt, Reinigen van de koffiemachine maak het reservoir dan ook dagelijks 0 Elke keer als het controlelampje leeg. continu brandt, moet het koffiedikre- Maak het koffiedikreservoir alleen leeg servoir gereinigd worden (beschreven als het apparaat ingeschakeld is.
 • Page 144 Bij gebruik van de koffiezeteenheid tegelijk van onde- andere ontkalkingsmiddelen aanvaardt ren en van boven, zoals in afb. 31 Electrolux geen aansprakelijkheid voor weergegeven, stevig samen te drukken. eventuele schade. Vloeibaar ontkal- kingsmiddel is verkrijgbaar in de vak-...
 • Page 145 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 145 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Het ontkalkingsprogramma doorloopt chine aan de hand van het werkelijke automatisch een serie spoelingen en kalkgehalte van het gebruikte water pauzes om vastgekoekte kalk binnen worden geprogrammeerd. Gebruik het uit de koffiemachine te verwijderen. bijgeleverde teststaafje om de hard- heidsstand te bepalen of vraag bij uw 0 Draai na circa 30 minuten, als het con-...
 • Page 146 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 146 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 stelde hardheidsniveau (om b.v. Het controlelampje brandt hardheidsniveau 3 in te stellen drukt u continu zo vaak op de toets dat de drie De koffiemachine is ingesteld voor het controlelampjes samen afgeven van koffie op basis van gema- branden).
 • Page 147 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 147 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Na het schoonmaken is het koffiedikre- De controlelampjes servoir niet ingezet. knipperen afwisselend 0 Het servicedeurtje openen en het kof- • De koffiemachine is zojuist ingescha- keld en de koffiezeteenheid is niet cor- fiedikreservoir inzetten.
 • Page 148 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 148 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Problemen die opgelost De koffie komt te langzaam uit het apparaat kunnen worden voordat u • De koffie is te fijn gemalen. de klantendienst belt 0 Draai de knop voor het instellen van de maalgraad (afb.
 • Page 149 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 149 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 hiervoor de instructies in par. 9.3 „Rei- • De gemalen koffie is in de machine nigen van de koffiezeteenheid“, gedaan terwijl deze uitgeschakeld was. pagina 143). 0 De koffiezeteenheid uit de machine Als er op de toets wordt gedrukt, nemen en de machine van binnen...
 • Page 150 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 150 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Technische gegevens Service Netspanning: 220-240 V De originele verpakking inclusief piepschuimdelen beslist bewaren. Om Opgenomen vermogen: 1350 W transportschade te voorkomen moet het apparaat veilig verpakt zijn. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: •...
 • Page 151 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 151 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Gentile Cliente La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso, osser- vando in particolare le avvertenze di si- curezza! Si prega inoltre di conservare le presenti istruzioni per l’uso per consul- tarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’ap- parecchio.
 • Page 152 Questa istruzione per l'uso vale per le Misurino per il caffè premacinato macchine da caffè automatiche Alloggio per il misurino modello ECS5000 e modello ECS5200. Imbuto per introduzione del caffè L'uso di entrambi i modelli è lo stesso. premacinato Le figure 1 e 2 mostrano entrambi i Sportello di servizio modelli.
 • Page 153 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 153 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Avvertimenti per la • I materiali d'imballaggio, come per es. i sacchetti di plastica, non sono giocat- sicurezza toli per bambini. La sicurezza di questo apparecchio cor- Sicurezza durante l'esercizio risponde alle regole riconosciute dalla •...
 • Page 154: Prima Messa In Esercizio

  è stato acquistato l'apparec- bile per eventuali incidenti causati chio, oppure dalla mancanza di messa a terra • alla Electrolux Serviceline. dell'impianto. Quando si usa l'apparecchio per scopi diversi da quello a cui è destinato o si In caso di incompatibilità tra la presa e usa in modo sbagliato, non è...
 • Page 155 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 155 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Si consiglia di personalizzare al più Attenzione! Fare attenzione a usare presto la durezza dell'acqua seguendo solo chicchi puri senza l'aggiunta di la procedura descritta nel paragrafo 9.5 componenti caramellizzati o aromatiz- „Regolare la durezza dell'acqua“, zati e a non utilizzare chicchi surgelati.
 • Page 156 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 156 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Mettere sotto i beccucci dell’erogatore Qualche istante prima che le spie si accendano in modo fisso, la macchina una tazza se si vuole 1 caffè oppure esegue automaticamente un risciac- 2 tazze per 2 caffè...
 • Page 157 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 157 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 5: Appena terminata l'eroga- quantità caffè macinato (fig. 9) in zione, se si vuole aumentare la quan- senso orario. Procedere a tentativi e tità di caffè nella tazza, basta tenere fare più...
 • Page 158: Polvere Di Caff

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 158 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 10: mentre la macchina sta ero- Il grado di macinazione si può cam- gando caffè, non si deve mai estrarre il biare solo durante la macinazione. serbatoio dell’acqua. Infatti se questo Regolazioni eseguite a macinino venisse estratto, la macchina poi non fermo possono danneggiare la mac-...
 • Page 159 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 159 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Per preparare un caffè premere il tasto 0 Ruotare il cappuccinatore verso (fig. 13). Per preparare due caffè l'esterno della macchina (fig. 6). premere il tasto (fig. 14). 0 Posizionare un contenitore sotto il cap- puccinatore (fig.
 • Page 160 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 160 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 nitore contenente il latte (fig. 23). Consiglio: Per raffreddare più veloce- Ruotare la manopola vapore di mezzo mente, dopo aver disattivato la fun- giro in senso antiorario fino a fine zione „vapore“, aprire la manopola corsa (fig.
 • Page 161: Pulizia E Manutenzione

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 161 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Dopo prelevare la vaschetta raccogli- Pulizia e manutenzione gocce (fig. 16), vuotarla e pulirla. Prima di eseguire qualsiasi operazione 0 Vuotare e pulire accuratamente il con- di pulizia, la macchina deve essere raf- tenitore dei fondi.
 • Page 162 Electrolux. Usando la macchina, rimane accesa la spia decalcificanti diversi da quelli consigli- in modo lampeggiante). ati, Electrolux non si assumono garan- Nota 2: Se l'infusore è ancora difficile zie per eventuali danni. I liquidi da inserire, è necessario (prima...
 • Page 163 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 163 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Il programma di decalcificazione ese- nell'acqua in utenza. Volendo è possi- gue automaticamente una serie di ero- bile allungare questo periodo di fun- gazioni e di pause per eliminare le zionamento e quindi rendere meno incrostazioni di calcare all'interno della frequente l'operazione di decalcifica-...
 • Page 164 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 164 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Assicurarsi che la macchina sia spenta La spia vapore è accesa in modo (tutte le spie spente). fisso 0 Premere il tasto • La macchina è pronta per erogare vapore e tenerlo pre- e si può...
 • Page 165 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 165 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 fondi“, pagina 161, pulire e inserire (per inserimento vedi paragrafo 9.3 correttamente. „Pulizia dell'infusore“, pagina 161). • Dopo la pulizia, non è stato inserito il Le spie lampeggiano in contenitore dei fondi. modo alternato 0 Aprire lo sportello di accesso e inserire •...
 • Page 166 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 166 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Problemi risolvibili prima di senso orario (vedi paragrafo 5 „Regola- zione del macinacaffè“, pagina 158). chiamare l‘assistenza • La macchina utilizza troppo caffè per tecnica fare l’infusione. 0 Ruotare un po' la manopola della Se la macchina non funziona e c'è...
 • Page 167: Dati Tecnici

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 167 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Premendo il tasto , la macchina Il caffè non esce dai beccucci non si accende dell’erogatore, ma lungo lo sportello di servizio • La macchina non è sotto tensione. • I fori dell’erogatore sono otturati di 0 Controllare che la spina del cavo di ali- caffè...
 • Page 168 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 168 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Smaltimento In caso di ricorso al servizio Conservare in ogni caso l'imballaggio Materiale d'imballaggio originale incluse le parti schiumate. Per I materiali usati per l'imballaggio sono evitare danni da trasporto, l'apparec- ecologici e riutilizzabili.
 • Page 169 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 169 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Estimada clienta, estimado cliente, Lea por favor atentamente estas instrucciones de uso. ¡Observe sobre todo las indicaciones sobre la seguri- dad! Conserve las instrucciones de uso para consultas posteriores y entrégue- las también a los eventuales propieta- rios sucesivos del aparato.
 • Page 170: Texto De Las Figuras

  Las presentes Instrucciones de servicio Cuchara de medida para el café son válidas para la máquina de café premolido Modelo ECS5000 y Modelo ECS5200. Hueco para la cuchara de medida El manejo de ambas máquinas es Embudo para café premolido idéntico.
 • Page 171: Indicaciones De Seguridad

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 171 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Indicaciones de seguridad Seguridad durante su funcionamiento La seguridad de este aparato es con- • ¡Atención! Durante el funciona- forme a las normas reconocidas de la miento, la salida de café, el espuma- técnica y a la ley de seguridad de los dor de leche y la bandeja calentadora aparatos.
 • Page 172 10 A y dotado de una puesta a tierra eficiente. El fabricante • a la línea de servicio Electrolux. no es responsable de los accidentes Si se usara el aparato para otros fines provocados por la falta de puesta a tie- que los previstos o se manipulara rra de la instalación.
 • Page 173 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 173 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Para aprender a utilizar la máquina La máquina ha sido controlada en correctamente, la primera vez siga paso fábrica utilizando café, por lo que es a paso las instrucciones descritas en los normal encontrar restos de café...
 • Page 174 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 174 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Para apagar la máquina, presione el Preparar café con granos botón . (Antes de apagarse, la 0 Antes de servir el café, controle que los máquina se enjuaga automática- pilotos estén encendidos con mente: sale un poco de agua caliente...
 • Page 175 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 175 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 2) Por el contrario, si del último café enciende de manera fija advirtiendo hecho han transcurrido más de 2/3 que el depósito de restos de café está minutos, antes de hacer un café nuevo, lleno y que hay que vaciarlo y lim- es necesario precalentar el grupo de piarlo, ver 9.2 „Vaciar el depósito de...
 • Page 176 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 176 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 alarma y qué hacer cuando están Preparar café con café encendidas“, página 182 y 12 „Proble- molido mas que pueden resolverse antes de acudir al servicio de asistencia técnica“, 0 Presione el botón para seleccionar página 183.
 • Page 177 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 177 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Desplace hacia afuera el espumador un cuchillo para hacer bajar el café (fig. 21), después quite y limpie el (fig. 6). grupo de erogación y la máquina como 0 Prepare el café exprés tal como des- se explica en el cap.
 • Page 178: Limpieza Y Mantenimiento

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 178 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Vierta la espuma de leche en las tazas 0 Lave muy bien el espumador y la que contienen el café exprés antes pre- tobera con agua tibia. parado. El capuchino está listo (añada 0 Controle que los dos agujeros indicados azúcar a gusto y, si lo desea, puede por las flechas en la fig.
 • Page 179 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 179 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Presione desde el costado y hacia el Vaciar el depósito de restos de centro los dos botones de color rojo de café desenganche del grupo de erogación La máquina cuenta el número de cafés (fig.
 • Page 180 0 Gire el mando de vapor hacia la dere- dores que no hayan sido recomendados cha hasta el tope (fig. 8) y vuelva a lle- por Electrolux. Si se utilizan otros des- nar el depósito de agua con agua calcificadores, Electrolux no asumirá...
 • Page 181 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 181 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Importante: la garantía caduca si no Ajustar y memorizar el nivel de se efectúa con regularidad la descal- dureza determinado cificación. Puede configurar 4 niveles de dureza. El aparato viene configurado de fábrica Ajustar la dureza del agua en el nivel de dureza 4.
 • Page 182 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 182 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 El piloto Vapor parpadea • El café sale demasiado despacio. • La máquina se está calentando a la 0 Gire el regulador del grado de temperatura ideal para la producción molienda (fig.
 • Page 183 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 183 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Introduzca el grupo de erogación véase La máquina hace un ruido anormal y los cuatro pilotos cap. 9.3 „Limpieza del grupo de eroga- parpadean alternándose ción“, página 179. • Después de la limpieza, es probable que •...
 • Page 184 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 184 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 El café tiene poca crema Al presionar los botones no sale café de la máquina sino agua • La máquina utiliza demasiado poco café durante la erogación. • Es posible que el café molido se haya quedado atascado en el embudo.
 • Page 185 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 185 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 9.3 „Limpieza del grupo de erogación“, Datos técnicos página 179. Repita la operación presio- Tensión de red : 220-240 V nando el botón , tal como indicado Consumo de potencia : 1350 W en el cap.
 • Page 186: En Caso De Reparaciones

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 186 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 En caso de reparaciones Conserve sin falta, el embalaje original junto con las piezas de espuma. Para evitar daños durante el transporte, el aparato deberá estar bien embalado.
 • Page 187 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 187 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Prezada Cliente, Prezado Cliente, por favor leia atentamente as instru- ções que se seguem. Tenha em especial atenção as instruções de segurança! Guarde estas instruções para consulta futura e passe as instruções a qualquer eventual futuro proprietário da máquina.
 • Page 188: Legenda De Figura

  Este manual de instruções é válido para Colher doseadora para café pré-moído a máquina automática de café modelo Compartimento para a colher ECS5000 e modelo ECS5200. A opera- doseadora ção das máquinas é semelhante para Funil para introdução de café...
 • Page 189 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 189 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Instruções de segurança Segurança durante o funcionamento A segurança deste aparelho corres- • Atenção! Pelas suas características, o ponde às normas técnicas reconhecidas ejector de café, o emulsionador de e às normas de segurança dos aparel- capuccinos e a superfície de aqueci- hos.
 • Page 190 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 190 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Utilizar a máquina apenas se a pin- Primeira colocação em gadeira, o recipiente para borras de funcionamento café e o tabuleiro das chávenas esti- verem montados! Montar e ligar o aparelho Segurança durante a limpeza e 0 Após a remoção da embalagem, certifi- os cuidados...
 • Page 191 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 191 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 É aconselhável personalizar o quanto Atenção! Certifique-se de que utiliza antes o grau de dureza da água apenas grãos puros, sem adição de seguindo o procedimento descrito no ingredientes caramelizadas ou cap.
 • Page 192 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 192 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Alguns instantes antes de as luzes chávenas, se desejar 2 cafés (fig. 11). piloto deixarem de piscar, a máquina Para obter um bom creme, aproxime o efectua automaticamente um enxa- mais possível o ejector de café...
 • Page 193 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 193 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 várias tentativas e tire mais do que um dade de café que está na chávena, café, a fim de encontrar a posição cor- mantenha premida a tecla (fig. 13) recta do botão. Preste atenção para (fig.
 • Page 194 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 194 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Para obter uma extracção do café mais for removido, a máquina depois não consegue fazer o café e a luz (falta lenta e melhorar o aspecto do creme, de água) acende-se de forma intermi- rode (o equivalente a um número) o tente.
 • Page 195 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 195 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 1: Nunca introduza o café pré- 0 Para interromper a saída da água moído com a máquina desligada para quente, rode o botão para a direita até evitar que este se espalhe pelo interior ao limite máximo (fig.
 • Page 196 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 196 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 nos tanto no leite que o orifício de Limpar o emulsionador de aspiração de ar na extremidade supe- capuccinos rior do emulsionador de capuccinos É importante limpar sempre o emulsio- fique tapado pelo leite.
 • Page 197 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 197 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Esvazie e limpe cuidadosamente o Limpeza e Manutenção depósito para borras de café. Tenha em atenção que é necessário retirar todos Antes de efectuar qualquer operação os restos acumulados no fundo do de limpeza, deixe arrefecer a máquina depósito.
 • Page 198 Nota 1: Se o infusor não for correcta- cação, que não sejam recomendados mente inserido até se ouvir o estalido pela Electrolux. Se utilizar outros pro- de encaixe e as teclas vermelhas não dutos de descalcificação, a Electrolux saltarem bem para fora, não é possível não assume responsabilidade por even-...
 • Page 199 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 199 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 incrustações de calcário do interior da assim, tornar menos frequente a opera- máquina. ção de descalcificação, bastando para tal programar a máquina com base no 0 Ao fim de cerca 30 minutos, quando a conteúdo real de calcário presente na se acender, rode o botão de água utilizada.
 • Page 200 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 200 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Prima repetidamente a tecla A luz está acesa e fixa (fig. 19) até se acenderem as luzes de • O programa automático de descalcifi- controlo que correspondem ao grau de cação está...
 • Page 201 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 201 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • O café em grão acabou. As luzes estão acesas e a piscar 0 Encha o recipiente de café em grão • A máquina foi ligada com o botão de conforme descrito no cap.
 • Page 202 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 202 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 O café não está quente O café sai muito rapidamente • As chávenas não foram previamente • O café está com uma moagem demasi- aquecidas. ado grossa. 0 Aqueça as chávenas enxaguando-as 0 Rode o botão de regulação da moagem com água quente ou deixando-as pou- (fig.
 • Page 203 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 203 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Limpe bem a gaveta móvel, sobretudo Não se consegue remover o infusor para efectuar a limpeza junto às dobradiças, de forma a que ela possa oscilar livremente. • A máquina está ligada. O infusor só pode ser removido com a máquina des- Como proceder quando o aparelho ligada.
 • Page 204 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 204 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Eliminação Em caso de assistência Guardar impreterivelmente a embala- Material de embalagem gem original, inclusive as peças de Os materiais utilizados na embalagem esferovite. Para evitar danos de trans- deste aparelho são recicláveis e compa- porte, o aparelho tem de ser acondicio- tíveis com o ambiente.
 • Page 205: Návod K Použití

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 205 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod k použití peèlivì uschovejte a pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli pøístroje. Obsah Popis obrázkù...
 • Page 206 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 206 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Popis obrázkù Pohled zepøedu na pøístroj s otevøenými servisními dvíøky Tento návod k obsluze je urèen pro (obr. 2) kávovar model ECS 5000 a model Odmìrka na mletou kávu ECS 5200. Oba pøístroje se ovládají Prostor pro uložení...
 • Page 207 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 207 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bezpeènostní pokyny Bezpeènost za provozu • Pozor! Výtok kávy, napìòovaè Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje mléka a ohøívací deska jsou u uznávané technické zásady a zákon zapnutého pøístroje z provozních o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako dùvodù...
 • Page 208 štítku na pøístroji. • servisní linku spoleènosti Pøístroj zapojte pouze do øádnì Electrolux. uzemnìné zásuvky s minimálním Záruka se nevztahuje na škody, proudovým jištìním 10 A. Výrobce které jsou zpùsobeny používáním nenese odpovìdnost za pøípadné...
 • Page 209 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 209 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pøed prvním použitím kávovaru je Kávovar prošel výrobní kontrolou. Pøi nutné, abyste se nauèili pøístroj této kontrole byla použita káva, a správnì obsluhovat. Laskavì se øiïte tedy je zcela normální, že zbytky kávy podrobnými pokyny v následujícím zùstaly v mlýnku.
 • Page 210 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 210 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pøíprava nápoje ze 0 Kávovar vypnete stisknutím tlaèítka . (Pøed vypnutím kávovar provede zrnkové kávy automaticky proplachovací cyklus: z trysek výtoku unikne malé množství 0 Pøed pøípravou kávy je tøeba zkontro- horké...
 • Page 211 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 211 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 horkou vodou, která vytéká pøi pro- støedu kávovaru. (Je zcela normální, že se rozsvítí svítící kontrolky plachování. když v zásobníku zbývá ještì malé 2) Pokud od pøípravy poslední kávy množství vody.) uplynuly 2-3 minuty, je tøeba nejprve pøedehøát spaøovací...
 • Page 212 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 212 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pokud se rozsvítí svìtelná kontrolka Pøíprava nápoje z mleté signalizující poruchu, není nutné se kávy obracet na servis. Problém lze témìø vždy vyøešit podle pokynù uvedených 0 Stisknutím tlaèítka zvolíte funkci v kapitole 11 „Význam výstražné...
 • Page 213 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 213 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Poznámka 5: Jestliže jste nasypali 0 Pøipravte espresso podle návodu do násypky více než dvì odmìrky v pøíslušných kapitolách do namleté kávy a násypka se ucpe, dostateènì velkých šálkù. stlaète namletou kávu pomocí nože 0 Otoète napìòovaè...
 • Page 214 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 214 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 podle chuti cukr a pøípadnì ozdobte Podle potøeby je propíchnìte jehlou a pìnu kakaovým práškem.) vyèistìte. 0 Znovu namontujte parní trysku: Parní Poznámka: Bezprostøednì po pøí- trysku nasaïte na parní trubku a pravì...
 • Page 215 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 215 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 dobku na kávovou sedlinu, kávovar stroje, mohlo by dojít k jeho váž- nému poškození. nemùže pøipravit kávu. 0 Pøi èištìní odjistìte servisní dvíøka 0 Spaøovací jednotku opláchnìte pod stisknutím pøíslušného tlaèítka a tekoucí...
 • Page 216 (obr. 8) a znovu doplòte do zá- nepoužívejte odvápòovací prostøe- sobníku èistou vodu. dek, který není doporuèen spoleè- Tím je odvápòovací program ukon- ností Electrolux. Pøi používání jiných èen a kávovar je znovu pøipraven odvápòovacích prostøedkù nemùže k použití. spoleènost Electrolux ruèit za Poznámka: Jestliže odvápòovací...
 • Page 217 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 217 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nastavení tvrdosti vody Nastavení zjištìného stupnì tvrdosti vody a jeho uložení do Svìtelná kontrolka se rozsvítí pamìti po pøedem urèené provozní dobì, Mùžete urèit ètyøi stupnì tvrdosti. která závisí na maximálním obsahu Výrobce nastavil na pøístroji ètvrtý...
 • Page 218 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 218 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Svìtelná kontrolka svítí nápoje ze zrnkové kávy“, str. 210, nepøerušovanì poznámce 10 (obr. 8). Kávovar právì nalévá dva šálky kávy. • Káva vytéká pomalu. Svìtelná kontrolka páry bliká 0 Nastavte otoèný spínaè pro volbu Kávovar se ohøívá...
 • Page 219 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 219 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kávovar vydává neobvyklý hluk a • Vnitøek pøístroje je silnì zneèištìný. ètyøi svìtelné kontrolky 0 Peèlivì vyèistìte vnitøek kávovaru pod- støídavì blikají le návodu v kap.9.3 „Èištìní spaøovací • Pravdìpodobnì jste zapomnìli po jednotky“, str.
 • Page 220 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 220 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 doleva (kap. 5 „Nastavení mlýnku na návod v kap. 9.3 „Èištìní spaøovací kávu“, str. 212). jednotky“, str. 215). Pøi stisknutí tlaèítka se pøístroj • Smìs není vhodná. nezapne 0 Použijte smìs urèenou pro kávovar. •...
 • Page 221 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 221 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Technické údaje Káva nevytéká z výtoku, nýbrž kolem servisních dvíøek Sít’ové napìtí: 220-240 V • Otvory výtoku jsou zaneseny Pøíkon: 1350 W zaschlou kávou. 0 Vyèistìte jehlou otvory (obr. 27). Tento spotøebiè...
 • Page 222 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 222 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Likvidace Servis Uschovejte originální obal vèetnì Obalový materiál polystyrénových vložek. Pøístroj musí Obalové materiály nezatìžují životní být bezpeènì zabalen, aby nedošlo prostøedí a jsou recyklovatelné. k jeho poškození pøi pøepravì. Plastové...
 • Page 223 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 223 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 VážSzanowni klienci! Prosimy o dok³adne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania! Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu korzystania z niej w przysz³oœci lub przekazania jej ewentualnemu nastêpnemu u¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.
 • Page 224 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 224 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opis rysunku Widok od przodu przy otwartych drzwiczkach Niniejsza instrukcja obs³ugi odnosi serwisowych (rys. 2) siê do przelewowych ekspresów do Miarka do kawy mielonej kawy model ECS 5000 oraz Schowek na miarkê do kawy ECS 5200.
 • Page 225 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 225 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Zasady bezpieczeñstwa • Materia³ów opakowaniowych, np. worków foliowych, nie nale¿y odda- waæ dzieciom do zabawy. Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia od- powiada ogólnie stosowanym przepi- Bezpieczeñstwo w trakcie som technicznym i zasadom dotycz¹- u¿ytkowania cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
 • Page 226 Producent nie ponosi • punktu sprzeda¿y, w którym urz¹- odpowiedzialnoœci za ewentualne dzenie zosta³o zakupione lub wypadki spowodowane brakiem • do serwisu firmy Electrolux. uziemienia instalacji elektrycznej. W przypadku niezgodnego z prze- znaczeniem lub niew³aœciwego W razie niezgodnoœci miêdzy gniazd- u¿ytkowania urz¹dzenia producent...
 • Page 227 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 227 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nape³nianie pojemnika na kilka sekund zapalaj¹ siê wszystkie lampki kontrolne w celu sprawdzenia kawê ziarnist¹ ich sprawnoœci, a nastêpnie wszyst- 0 Otworzyæ pokrywê pojemnika na kie gasn¹. kawê ziarnist¹ (rys. 5). Zaleca siê...
 • Page 228 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 228 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Kiedy w fili¿ance bêdzie oko³o 30 ml, prawo. W przeciwnym wypadku kawa nale¿y przesun¹æ pokrêt³o pary w bêdzie wyp³ywaæ zbyt wolno (kropla prawo (rys. 8) maksymalnie do koñ- za kropl¹) przede wszystkim przy ca, aby przerwaæ...
 • Page 229 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 229 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Wskazówka 1: Je¿eli kawa wyp³ywa przypadku wystarczy spuœciæ gor¹c¹ kropla za kropl¹ lub nie wyp³ywa w wodê do fili¿anki (a nastêpnie wylaæ). ca³oœci, nale¿y przekrêciæ pokrêt³o 3) Nie u¿ywaæ fili¿anek o zbyt gru- stopnia zmielenia kawy (rys.
 • Page 230 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 230 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 oraz wyczyœciæ, patrz 9.2 «Opró¿nia- kontrolnych i sposób postêpowania, nie pojemnika na fusy”, strona 233. gdy s¹ zaœwiecone”, strona 237 i 12 «Problemy, które mo¿na samodziel- Wskazówka 8: Wskutek czêstego u¿yt- nie rozwi¹zaæ...
 • Page 231 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 231 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Przygotowywanie naparu ekspresów do kawy espresso: nigdy nie stosowaæ kawy w ziarnach, kawy z kawy sypkiej rozpuszczalnej, ani innych substancji, które mog¹ uszkodziæ ekspres. 0 Nacisn¹æ przycisk , aby wybraæ funkcjê...
 • Page 232 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 232 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Spienianie mleka Z dyszy do kawy cappuccino zacznie siê wydostawaæ para, która spieni 0 Wlaæ do pojemnika oko³o 100 g mle- mleko i spowoduje wzrost jego objê- ka na ka¿d¹ kawê cappuccino, któr¹ toœci.
 • Page 233: Czyszczenie I Konserwacja

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 233 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 tym celu pokrêt³o pary w lewo maksy- tów œciernych. Wystarczy wilgotna i malnie do koñca (rys. 8). miêkka œciereczka. Dziêki tej czynnoœci przewód pary ¯adnej z czêœci ekspresu nie wolno wyp³ucze mleko, które mog³o pozo- nigdy myæ...
 • Page 234: Czyszczenie Zaparzacza

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 234 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyj- wewnêtrznych, nale¿y u¿yæ drewnia- mowana jest podstawka ociekowa nego lub plastikowego widelca (rys. opró¿niony, musi zostaæ te¿ pojem- 29), a nastêpnie usun¹æ wszystkie nik na fusy – nawet, gdy nie jest jesz- pozosta³oœci przy pomocy odkurza- cze pe³ny.
 • Page 235 Uwaga: Nie wolno stosowaæ odka- mieniaczy, które nie s¹ zalecane Kiedy pojemnik na wodê bêdzie pu- przez firmê Electrolux. W razie sty, zgaœnie lampka kontrolna stosowania innych odkamieniaczy a zapali siê lampka kontrolna firma Electrolux nie odpowiada za 0 Przesun¹æ...
 • Page 236 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 236 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ustawianie twardoœci wody Cztery ró¿owe pola: stopieñ twardoœci 4, woda Lampka kontrolna zapali siê bardzo twarda po okresie u¿ytkowania ustawionym ponad 3,7 mmol/l, wzgl. przez producenta z uwzglêdnieniem ponad 21° w niemieckiej skali maksymalnej iloœci wapnia, która mo- twardoœci wody, wzgl.
 • Page 237 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 237 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Lampki kontrolne œwiec¹ • Pojemnik na wodê jest zabrudzony siê bez przerwy lub utworzy³y siê w nim bry³ki kamienia. Ekspres osi¹gn¹³ odpowiedni¹ tem- peraturê i jest gotowy do przygotowa- 0 Wyp³ukaæ lub oczyœciæ pojemnik z nia kawy.
 • Page 238 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 238 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 W takiej sytuacji nale¿y zwróciæ siê 0 Przesun¹æ pokrêt³o pary w prawo do serwisu. Uszkodzenie i zabloko- maksymalnie do koñca (rys. 8). wanie mechanizmu spowodowane Lampka kontrolna miga przez cia³o obce, które dosta³o •...
 • Page 239 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 239 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kawa nie jest gor¹ca • Ekspres zu¿ywa zbyt ma³o kawy do parzenia. • Fili¿anki nie zosta³y podgrzane. 0 Przesun¹æ odrobinê pokrêt³o wyboru 0 Podgrzaæ fili¿anki, p³ucz¹c je gor¹c¹ iloœci kawy mielonej (rys. 9) w prawo. wod¹...
 • Page 240: Dane Techniczne

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 240 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Uwaga: Zaparzacz mo¿na wyj¹æ Przed transportem urz¹dzenia tylko przy wy³¹czonym urz¹dzeniu. • Przechowywaæ oryginalne opakowa- W razie próby wyjêcia zaparzacza nie w celu zabezpieczenia podczas przy w³¹czonym urz¹dzeniu mo¿e transportu. W celu ochrony przed ono ulec powa¿nemu uszkodzeniu.
 • Page 241 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 241 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Utylizacja W przypadku naprawy Bezwzglêdnie zachowaæ oryginalne Opakowanie opakowanie i elementy piankowe. Opakowanie wykonano z materia³ów Aby unikn¹æ uszkodzeñ podczas ekologicznych i nadaj¹cych siê do transportu, urz¹dzenie nale¿y odpo- ponownego wykorzystania. Czêœci z wiednio opakowaæ.
 • Page 242 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 242 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 243: Használati Útmutató

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 243 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Tisztelt Vásárló! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatót gondosan õrizze meg, hogy késõbb is felhasználhassa.
 • Page 244 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 244 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Jelmagyarázat Elölnézet nyitott karbantartónyílással (2. ábra) Ez a használati útmutató az Mérõkanál õrölt kávéhoz ECS 5000 és az ECS 5200 A mérõkanál rekesze kávéautomatára vonatkozik. A két Az õrölt kávé betöltõrekesze készülék kezelése azonos.
 • Page 245 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 245 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Biztonsági tudnivalók Biztonságos üzemeltetés • Vigyázat! A kávékifolyó, a tej- Ez a készülék biztonsági szempont- habosító és a melegen tartó lap ból megfelel az elismert mûszaki mûködés közben üzemszerûen szabályzatoknak és a készülékbizton- felforrósodik.
 • Page 246 • ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél aljzathoz csatlakoztassa. A gyártó a készüléket vásárolta, vagy nem vállal felelõsséget a berendezés • az Electrolux szervizvonalához. földelésének hiányából eredõ, eset- leg fellépõ balesetekért. A készülék nem rendeltetésszerû használata vagy helytelen kezelé- Amennyiben a dugaszolóaljzat nem...
 • Page 247 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 247 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 A készülék helyes használatának el- A kávégépet gyárilag ellenõrizték. sajátításához kérjük, az elsõ üzembe Ehhez kávét használtak, így teljesen helyezés alkalmával kövesse lépésrõl normális, ha a darálóban némi kávé lépésre az alábbi fejezetek útmuta- található.
 • Page 248 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 248 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kávékészítés babkávéból Néhány másodperc elteltével, amikor és a fényjel ismét állandó- 0 Kávékészítés elõtt mindig ellenõrizze, an világít, további kávé készíthetõ. hogy folyamatosan világít-e a és 0 A kávégép kikapcsolásához nyomja fényjel, és hogy tele van-e a meg a gombot.
 • Page 249 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 249 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 3. megjegyzés: Tanácsok forróbb nem készíthetõ kávé. A víztartály kávé kiadásához: csak akkor vehetõ ki, ha a tejhabosí- tót elõzõleg a gép közepe felé állítot- 1) Ha a rögtön a kávégép bekapcso- fényjel ki- tuk.
 • Page 250 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 250 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 A kávégép elsõ üzembe helyezése- A kávégépet gyárilag ellenõrizték. kor legalább 4-5 kávét kell készíteni, Ehhez kávét használtak, így teljesen mielõtt a gép kielégítõ eredményt normális, ha a darálóban némi kávé nyújtana.
 • Page 251 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 251 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 3. megjegyzés: Az õrölt kávé betöl- Tejhabosítás tendõ mennyiségének adagolására 0 Töltsön egy edénybe annyiszor 100 kizárólag a mellékelt mérõkanalat gramm tejet, ahány cappuccinót sze- használja. retne készíteni. Az edény méretének 4.
 • Page 252 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 252 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 lassan alulról felfelé. (Azt ajánljuk, 0 Egyik kezével tartsa szorosan a gõz- hogy 2 percnél hosszabban ne en- csõ fogatnyúját. Másik kezével az gedje a gõzt.) óramutató járásával megegyezõ irányban enyhén elforgatva nyissa ki 0 A kívánt hõmérséklet elérésekor a a tejhabosító...
 • Page 253 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 253 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eldu- gomb (4. ábra) megnyomásával gulva a kávékifolyó nyílásai. Tisztítás- kapcsolja ki a kávégépet (ne húzza ki képpen tûvel távolíthatja el a rászá- a hálózati csatlakozódugót) és várjon, radt kávét (27.
 • Page 254 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 254 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Figyelem! Semmi esetre se használ- kipattanva, nem zárható be a karban- jon az Electrolux által ajánlottak tartónyílás, és a kávégép nem helyez- között nem szereplõ vízkõmentesítõt. hetõ üzembe (ha bekapcsolják, villog Más vízkõmentesítõ...
 • Page 255 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 255 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Fordítsa a forgatható gõzgombot Három rózsaszín mezõ: 3. keménységi fokozat, ütközésig jobbra (8. ábra) és ismét töltse fel tiszta vízzel a víztartályt. kemény max. 3,7 mmol/l, ill. Ezzel lezárult a vízkõmentesítõ prog- max.
 • Page 256 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 256 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Az üzemi fényjelek A riasztási fényjelek jelentése jelentése és mi a teendõ, ha kigyulladnak és a fényjel villog A kávégép nem üzemkész (a víz hõ- fényjel folyamatosan világít mérséklete még nem érte el a kávé- •...
 • Page 257 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 257 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Ha nagyon zajos a daráló, az azt fényjel villog jelenti, hogy a babkávéban lévõ kis • Nyitva van a karbantartónyílás. kavics megakasztotta a darálót. 0 Amennyiben a karbantartónyílás nem 0 Kérjük, forduljon a vevõszolgálathoz.
 • Page 258 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 258 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Túl hideg a forrázóegység. Csak az egyik kávékifolyóból jön kávé 0 Kávékészítés elõtt a gomb • Eldugult a nyílás. megnyomásával fûtse elõ a forrázó- egységet (lásd 4 „Kávékészítés 0 Tûvel távolítsa el a rászáradt kávét babkávéból”, 248.
 • Page 259 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 259 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Õrölt kávét használtak (babkávé Mi a teendõ, ha a készüléket helyett), és a gép nem ad kávét szállítani kell? • Túl sok õrölt kávét töltöttek be. • Szállítási célokra õrizze meg az ere- deti csomagolást.
 • Page 260 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 260 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ártalmatlanítás Ha javításra van szükség Feltétlenül õrizze meg az eredeti Csomagolóanyagok csomagolást, beleértve a habosított A csomagoláshoz felhasznált anya- darabokat is. A szállítási károk elke- gok nem károsítják a környezetet és rülése érdekében a készüléket biz- újrahasznosíthatók.
 • Page 261: Návod Na Obsluhu

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 261 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Vážený zákazník, prečítajte si pozorne tieto pokyny na obsluhu. Najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny na prvých stranách tohto návodu na obsluhu! Odložte si tieto pokyny na obsluhu pre budúcu potrebu. Tento návod na obsluhu odovzdajte prípadne ďalšiemu používateľovi tohto prístroja.
 • Page 262 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 262 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Popis obrázkov Ovláddací panel (obr. 3) Prepínač nastavenia množstva Tento návod platí pre kávy (málo, normálne alebo veľa) plnoautomatický espresso kávovar Prepínač kvality zomletia (slabá, verzia ECS 5000 a verzia normálna alebo silná...
 • Page 263 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 263 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bezpečnostné • Obalový materiál, napr. plastikové vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk informácie detí. Tento prístroj je v súlade so Bezpečnost’ počas schválenými technologickými prevádzky štandardmi pre bezpečnost’ a • Upozornenie! Vývodkávy, zákon o bezpečnosti zariadení.
 • Page 264 • predajcu, od ktorého ste si kávovar minimálnym menovitým prúdom zakúpili, alebo 10 A. Výrobca odmieta akúkoľvek • servisnú linku Electrolux. zodpovednost’ za nehody, ak Ak sa prístroj zneužije alebo systém nie je správne uzemnený. nesprávne použije, výrobca nezodpovedá...
 • Page 265 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 265 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 zrná! Pozor, aby sa do zásobníka Ak sa chcete správne naučit’, ako na kávové zrná nedostali žiadne používat’ prístroj pri jeho prvom cudzie predmety, napr. malé spustení, pozorne postupujte krok kamienky.
 • Page 266 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 266 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 zastaví sa a nakoniec dokončí Tip: pre horúcejšiu malú kávu prípravu. (menej ako 60 cc), najprv naplňte Po dosiahnutí požadovaného šálku horúcou oplachovacou množstva sa prístroj automaticky vodou. Potom ju tam nechajte zastaví...
 • Page 267 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 267 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 niekoľkých šálkach nie je káva sa musí vykonat’ ihneď ako káva dostatočne krémovitá, takisto vyteká a skôr ako sa kávové zrná otočte prepínač kvality zomletia vysypú do nádobky na zrná). (obr.
 • Page 268 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 268 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 najviac proti smeru hodinových 0 Otočte o jeden stupeň (jedno číslo) ručičiek a nechajte odtiect’ vodu zo v smere hodinových ručičiek pre speňovača mlieka po dobu zrnitejšiu kávu, rýchlejšie varenie niekoľkých sekúnd.
 • Page 269 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 269 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Poznámka 4: Používajte len Spenenie mlieka zomletú kávu pre espresso 0 Naplňte nádobu približne kávovary: nepoužívajte kávové 100 gramami mlieka pre každé zrná, sublimačne vysušenú kávu pripravované cappuccino. Pri alebo iné materiály, ktoré môžu výbere vodnej nádoby pamätajte prístroj poškodit’.
 • Page 270 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 270 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 speňovač do mlieka a otáčajte 0 Otočte gombík v smere hodinových nádobou pomalými pohybmi zdola ručičiek najďalej ako je možné. nahor (odporúčame vám, aby ste Počkajte niekoľko minút, pokiaľ obmedzili tvorbu pary na speňovač...
 • Page 271 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 271 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Odkvapkávacia nádoba je zvyšky (môže to viest’ k vybavená kontrolkou hladiny poruchám). Čistenie sa robí (červená) (obr. 26), ktorá ukazuje nasledujúcim spôsobom: stav hladiny vo vnútri. Keď sa 0 Vypnite prístroj stlačením tlačidla kontrolka objaví...
 • Page 272 (pribl. 0,125 litra) do nádrže na začne napĺňat’ podloženú nádobu. vodu a potom pridajte 1 liter vody. 0 Keď je nádrž prázdna, kontrolka Dôležité: V žiadnom prípade zhasne a rozsvieti sa nepoužívajte odvápňovače, ktoré kontrolka neodporúča Electrolux. Ak sa použije iný odvápňovací prostriedok, Electrolux nepreberá...
 • Page 273 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 273 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Otočte gombík pary celkom v Dva ružové pásiky: smere hodinových ručičiek (obr. 8) Úroveň tvrdosti 2, stredne a znovu naplňte nádrž na vodu tvrdá čerstvou vodou. až do 2,5 mmol/l, alebo až...
 • Page 274 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 274 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Význam kontroliek • Nádrž je znečistená alebo obsahuje vodný kameň. bežnej prevádzky 0 Opláchnite alebo odstráňte vodný Kontrolky blikajú kameň z nádrže. Kávovar nie je pripravený varit’ Kontrolka bliká kávu (nedosiahla sa ešte ideálna •...
 • Page 275 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 275 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 predmetmi v mlynčeku môže Kontrolka svieti a kontrolky byt’ vylúčené zo záruky. blikajú • Po vyčistení bol varič Kontrolka bliká pravdepodobne nechaný vonku. • Znamená to prítomnost’ vodného kameňa v prístroji. 0 Vložte varič, viď...
 • Page 276 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 276 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Káva nie je dostatočne Pri otočení gombíka na paru zo krémovitá speňovača mlieka nevychádza žiadna para • Počas procesu varenia prístroj používa príliš málo kávy. • Otvory vo výstupoch sú zablokované.
 • Page 277 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 277 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Technické údaje postup s použitím maximálne 2 odmeriek zomletej kávy. Siet’ové napätie: 220-240 V • Nebolo stlačené tlačidlo Príkon: 1350 W prístroj použil pridanú zomletú kávu a tiež kávu zomletú •...
 • Page 278 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 278 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 V prípade potreby servisu Odložte si pôvodný obal, vrátane polystyrénových častí. Aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, musí byt’ zariadenie bezpečne zabalené.
 • Page 279: Navodilo Za Uporabo

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 279 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Spoštovani kupec, Prosimo vas, da skrbno preberete navodilo za uporabo. Predvsem vas prosimo, da preberete vse varnostne napotke na prvih straneh navodila za uporabo! Shranite navodilo za uporabo, da vam bo pri roki v prihodnje.
 • Page 280 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 280 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Legenda Komandna plošča (slika 3) Vrtljivi gumb za izbiro količine kave Navodilo za uporabo velja za (kratka, normalna ali dolga) avtomat za espresso ECS 5000 in Vrtljivi gumb za izbiro količine mlete inačico ECS 5200.
 • Page 281 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 281 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Informacije o varnosti Poskrbite, da bodo otroci ostali na varni razdalji! Aparat ustreza priznanim • Pozor! Nevarnost opeklin pri tehnološkim standardom glede vklopu nastavka za penjenje varnosti in nemškemu zakonu o mleka ! Vroča voda ali para lahko varnosti električnih aparatov.
 • Page 282 • trgovino, v kateri ste kupili aparat enaka navedbi na tipski tablici na za kavo, ali aparatu. Aparat lahko priključite • servis Electrolux. samo na omrežno vtičnico jakosti V primeru nenamenske ali vsaj 10 A , ki je pravilno ozemljena.
 • Page 283 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 283 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opomba!V posodo za kavna zrna Da se naučite pravilno uporabljati na dajajte zmrznjenih ali aparat, pri prvi uporabi ravnajte karameliziranih kavnih zrn. natančno po navodilih v naslednjih Uporabljajte samo pražena kavna odstavkih.
 • Page 284 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 284 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 iztočnih odprtin za kavo priteče iztočni odprtini čim nižje k malo vroče vode, ki se zbere v skodelicam (slika 12). odkapni posodi pod njimi. 0 Pritisnite gumb (slika 13) za pripravo ene skodelice kave ali Nasvet: za bolj vročo, kratko kavo gumb...
 • Page 285 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 285 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pazite, da ga ne boste obrnili gumb (slika 13) ali gumb predaleč v smeri urnega kazalca, (slika 14), dokler nimate želene sicer bo kava pritekala prepočasi (v količine kave, ali pa obrnite vrtljivi kapljicah), še zlasti kadar boste gumb za količino kave (slika 10) v kuhali dve skodelici kave hkrati.
 • Page 286 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 286 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 kuha kavo. Če jo odstranite, aparat Nastavitev zrnatosti lahko ne bo mogel skuhati kave in spreminjate samo tedaj, kadar utripala bo lučka "ni vode" . Če mlinček melje kavo. Nastavljanje kljub temu poskusite skuhati še pri mirujočem mlinčku lahko eno kavo, postane aparat zelo...
 • Page 287 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 287 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opomba 1: Nikdar ne dodajajte 0 Obrnite gumb za paro za pol obrata mlete kave, kadar je aparat do konca v smeri proti urnemu ugasnjen, da se vam ne raztrese kazalcu (slika 8): vroča voda bo po notranjosti aparata.
 • Page 288 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 288 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pazite, da se ne opečete. Čiščenje nastavka za penjenje mleka Pozor! Obstaja možnost vnosa Nastavek za penjenje mleka je nečistoč zaradi prisušenega mleka nanastavku za penjenje mleka. treba po uporabi vselej očistiti. Pazite, da ne boste potopili 0 Par sekund izpuščajte paro z nastavka za penjenje tako globoko...
 • Page 289 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 289 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Čiščenje in vzdrževanje 0 Nato odstranite odkapno posodo (slika 16), jo spraznite in očistite. Preden se lotite čiščenja, morate 0 Izpraznite posodo za kavno izklopiti aparat in počakati, da se usedlino in jo temeljito očistite, ohladi.
 • Page 290 Tekoče sredstvo za odstranjevanje zgoraj in od spodaj, kakor kaže kotlovca dobite v specializiranih slika 31. trgovinah ali na servisih Electrolux. Opomba 3: če še zmeraj ne 0 Postavite posodo za najmanj morete vstaviti kuhalne glave, je ne 1.5 litra pod nastavek za penjenje potiskajte na silo, temveč...
 • Page 291 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 291 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opomba: če postopek za ugasnjeni in s tem kažeta, da ni odstranjevanje kotlovca prekinete, možno kuhati kave). preden se konča, alarm ni 0 Obrnite vrtljivi gumb za paro za pol deaktiviran in celoten postopek bo obrata v smeri proti urnemu spet treba izvesti z začetka.
 • Page 292 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 292 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Trije rožnati pasovi: Kontrolni lučki stalno Trdotna stopnja 3, trda voda gorita do 3,7 mmol/l, ali Aparat ima pravo temperaturo in je do 21° po nemški trdotni pripravljen za kuhanje kave. lestvici, ali do 37,8°...
 • Page 293 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 293 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Posoda za vodo je umazana ali mlinčku povzročili tujki, morda obložena s kotlovcem. ne bo krita z garancijo. 0 Izplaknite posodo ali iz nje Kontrolna lučka utripa odstranite kotlovec. •...
 • Page 294 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 294 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 „Čiščenje kuhalne glave“, „Kuhanje kave s kavo v zrnju“, page 289). page 284, opomba 3). Kontrolna lučka stalno gori, Kava nima dovolj kreme kontrolni lučki utripata • Aparat med kuhanjem uporabi •...
 • Page 295 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 295 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ko obrnete vrtljivi gumb za paro, page 289. Ponovite postopek z iz nastavka za penjenje mleka ne največ 2 do roba polnima izhaja para mericama s mlete kave. • Luknje v iztočni odprtini so •...
 • Page 296 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 296 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Če je potreben servisni vremenu, ko lahko pride do poškodb zaradi zmrzali. poseg Obvezno shranite originalno Tehnični podatki embalažo, vključno z deli iz Omrežna napetost: 220-240 V ekspandirane pene. Poraba: 1350 W Da preprečite poškodbe med •...
 • Page 297 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 297 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Poštovani kupče, molimo Vas da pažljivo proèitate ove upute za uporabu. Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute na prvim stranicama ovih uputa za uporabu! Molimo Vas da upute za uporabu saèuvate za kasnije potrebe.
 • Page 298: Priručnik

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 298 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opisi slika Upravljačka ploča (Sl. 3) Dugme selektora količine kave Ovaj priručnik vrijedi za potpuno (kratka, normalna ili duga) automatski espresso aparat Dugme selektora količine mljevenja ECS 5000 i verziju ECS 5200. Rad (za slabu, normalnu ili jaku kavu) obaju modela je sličan.
 • Page 299 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 299 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sigurnosne informacije Sigurnost u radu • Oprez ! Mlaznica za kavu, Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim pjenjač mlijeka i polica za tehnološkim standardima u grijanje šalica postaju vrući za pogledu sigurnosti i Zakonu o vrijeme rada.
 • Page 300 • trgovcu gdje ste kupili aparat za aparata. Aparat spajajte samo na kavu ili na pravilno uzemljenu utičnicu s • Electrolux Servisnu liniju. osiguračem od najmanje 10 A. Ako se aparat koristi u Proizvođač otklanja svaku nenamjenske svrhe ili se njim odgovornost za bilo kakve nesreće...
 • Page 301 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 301 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Tvrdoću vode treba postaviti što je Napomena !Nemojte stavljati prije moguće, pridržavajući se zamrznuto ili karamelizirano zrnje procedure opisane u odjeljku 9.5 kave u spremnik zrnja. Koristite „Postavljanje tvrdoće vode“, samo pečeno zrnje kave ! Pobrinite stranica 309.
 • Page 302 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 302 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Savjet: za vruću, kraću kavu ulijevanja, zaustavlja se i zatim (manje od 60 cc), najprije napunite završava isporuku kave. šalicu vrućom vodom za ispiranje. Kada se postigne željena količina, Ostavite vruću vodu u šalici aparat automatski prekida isporuku nekoliko sekundi (prije nego ju kave i prazni talog kave u poseban...
 • Page 303 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 303 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 finoće mljevenja (Sl. 17) za jedan se nova kava ubaci u spremnik zub suprotnokazaljci sata (vidi mljevene kave). poglavlje 5 „Podešavanje mlinca za Napomena 6: kada se alarm kavu“, stranica 304). uključi mora se napuniti spremnik Napomena 3: Savjeti za kuhanje za vodu, inače se ne može kuhati...
 • Page 304 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 304 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kada aparat koristite po prvi put, U tvorničkoj provjeri aparata bila je potrebno je skuhati 4-5 šalica kave korištena kava i zato je potpuno dok aparat ne počne davati normalno ako uočite tragove kave zadovoljavajuće rezultate.
 • Page 305 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 305 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Napomena 4: U aparatima Pjenjenje mlijeka espresso kavu koristite samo 0 Ulijte u posudu oko 100 grama (1 samljevenu kavu: nemojte koristiti dl) mlijeka za svaki capuccino koji zrna kave, smrznuto-osušenu kavu treba pripraviti.
 • Page 306 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 306 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ograničite ispuštanje pare na ne 0 Jednom rukom čvrsto držite ručicu više od dvije minute odjednom), parne mlaznice, a drugom rukom odvojite bajunet priključak pjenjača 0 Kada postignete željenu mlijeka zakrenuvši ga malo u temperaturu, zaustavite paru smjeru kazaljke sata.
 • Page 307 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 307 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Okapnica je opremljena Čišćenje ulijevača indikatorom razine (crveni) (Sl. 26) Ulijevač se mora redovito čistiti da koji prikazuje razinu vode u se ne bi napunio naslagama kave spremniku. Kada taj indikator (što može voditi do kvarova).
 • Page 308 (prije nego ga Tekućinu za uklanjanje kamenca umetnete) stisnite ga na njegovu možete nabaviti kod specijalističkih veličinu istovremenim snažnim trgovaca ili na Electrolux Servisnoj pritiskom odozgo i odozdo, kako je liniji. prikazano na Slici 31. 0 Postavite posudu od najmanje 1.5 litre ispod pjenjača mlijeka (Sl.
 • Page 309 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 309 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Zakrenite dugme za paru za jedan Nema ružičastih traka ili okret suprotno kazaljci sata (Sl. 8). jedna ružičasta traka: Iz pjenjača mlijeka u posudu će Tvrdoća 1, meka voda poteći vruća voda i napuniti posudu do 1,24 mmol/l ili ispod pjenjača.
 • Page 310 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 310 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Značenje indikatorskih Značenje alarmnih svjetala za normalan rad indikatorskih svjetala i što činiti kada su Indikatorska svjetla upaljena trepere Aparat nije spreman za kuhanje Svjetlo stalno upaljeno kave (idealna temperatura vode još •...
 • Page 311 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 311 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Svjetlo treperi 0 Pritisnite ulijevač na oznaci PUSH (POTISNI) dok ne čujete škljocaj. • Samljevena kava nije usuta u Provjerite da su dvije crvene kopče lijevak kada je selektirana funkcija iskočile prema van pravilno (odjeljak 9.3 „Čišćenje ulijevača“, 0 Dodajte samljevenu kavu kako je...
 • Page 312 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 312 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Problemi koji se mogu Kava izlazi presporo. • Kava se melje presitno. riješiti prije pozivanja 0 Zakrenite dugme za podešavanje Servisnog centra za mljevenja (Sl. 17) za jedan zub u korisnike smjeru kazaljke sata (vidi poglavlje 5 „Podešavanje mlinca za kavu“,...
 • Page 313 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 313 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 aparata (vidi opis u odjeljku 9.3 ulijevača“, stranica 307). Ponovite „Čišćenje ulijevača“, stranica 307). postupak, s tim da najprije uključite aparat. Nakon pritiska na tipku aparat se ne uključuje Kava ne izlazi iz mlaznica, nego oko servisnih vratiju.
 • Page 314 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 314 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Odbacivanje Ako je potrebno servisiranje Ambalažni materijal Mora se zadržati originalna Ambalažni materijali nisu štetni za ambalaža, uključujući dijelove iz okoliš i mogu se reciklirati. ekspandirane pjene. Plastične komponente identificiraju se po oznakama, npr.
 • Page 315 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 315 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Dragi kupče Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Pre svega, molimo vas da se držite bezbednosnih uputstava na početnih nekoliko strana ovih uputstava za rad! Molimo vas da sačuvate ova uputstva za rad za buduće savete.
 • Page 316 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 316 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Opisi slika Upravljačka ploča (Sl. 3) Dugme selektora količine kafe Ovaj priručnik se odnosi na (kratka, normalna ili duga) potpuno automatski aparat za Dugme selektora količine mlevenja espreso kafu ECS 5000 i verziju (za slabu, normalnu ili jaku kafu) ECS 5200.
 • Page 317 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 317 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Bezbednosne • Ambalažni materijal, npr. plastične vreće, ne sme da bude dostupan informacije deci. Ovaj aparat odgovara prihvaćenim Bezbednost pri radu tehnološkim standardima u • Oprez ! Mlaznica za kafu, deo za pogledu bezbednosti i Zakonu o penjenje mleka i polica za bezbednosti aparata.
 • Page 318 • trgovini gde ste kupili aparat za osiguračem od najmanje 10 A. kafu ili na Proizvođač otklanja svaku • Electrolux Servisnu liniju. odgovornost za bilo kakve nesreće Ako se aparat koristi u uzrokovane nepravilnim nenamenske svrhe ili se njime uzemljenjem sistema.
 • Page 319 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 319 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Napomena !Nemojte stavljati Tvrdoću vode treba postaviti što je zamrznuta ili karamelizovana zrna pre moguće, pridržavajući se kafe u spremište. Koristite samo procedure opisane u odeljku 9.5 pržena zrna kafe ! Pobrinite se da „Postavljanje tvrdoće vode“, nikakvi strani predmeti, npr.
 • Page 320 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 320 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 mlaznica za točenje kafe i iscuriti u U tom trenutku aparat melje zrna, posudu za kapanje. sprovodi kratki ciklus pred-ulivanja, zaustavlja se i zatim završava Savet: za vruću, kraću kafu (manje isporuku kafe.
 • Page 321 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 321 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 nakon nekoliko kafa krema još smeru kazaljke sata (ovaj postupak uvek nije zadovoljavajuća, okrenite se mora izvesti odmah nakon dugme za podešavanje finoće izlivanja kafe i pre nego što se mlevenja (Sl.
 • Page 322 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 322 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 vodu iz dela za penjenje mleka mlevenu kafu i posledično za bržu nekoliko sekundi. isporuku (ne kap po kap) (Sl. 18). Kada aparat koristite po prvi put, U tvorničkoj proveri aparata bila je treba skuvati 4-5 šoljica kafe dok korišćena kafa i zato je potpuno aparat ne počne da daje...
 • Page 323 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 323 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Napomena 3: Kod doziranja Penjenje mleka količine kafe koju treba dodati, 0 Ulijte u posudu oko 100 grama (1 koristite samo originalnu mericu. dl) mleka za svaki capuccino koji Napomena 4: U aparatima se spravlja.
 • Page 324 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 324 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Važno: Ovaj postupak treba uvek Para koja se ispušta zapenit će obavljati iz higijenskih razloga, tako mleko i povećati mu zapreminu. Da da se spreči zaostajanje mleka u napravite kremastiju penu, uronite cevima unutar dela za penjenje deo za penjenje u mleko i mleka.
 • Page 325 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 325 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Čišćenje aparata za kafu Ako se aparat za kafu koristi 0 Očistite spremište taloga kafe svakodnevno, praznite to (kako je opisano u odeljku 9.2 spremište svaki dan. „Pražnjenje spremišta taloga kafe“, Uvek praznite to spremište dok je stranica 325 ) uvek kada svetla...
 • Page 326 Electrolux. Ako se radi (pri uključivanju aparata svetlo koriste druga sredstva protiv počinje da trepće). kamenca, Electrolux ne prihvata Napomena 2: ako je teško...
 • Page 327 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 327 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Nakon 30-tak minuta, kada period rada se može promeniti svetlo upali, okrenite dugme za programiranjem aparata na osnovu paru za pola obrtaja u smeru stvarnog sadržaja krečnjaka u vodi kazaljke sata (Sl.
 • Page 328 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 328 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 primer, da postavite tvrdoću 3, Svetlo je stalno upaljeno pritiskajte taster dok ne ostanu Automatski program uklanjanja upaljena 3 indikatorska svetla, kamenca u toku (vidi odeljak 9.4 „Uklanjanje kamenca“, stranica 326). 0 Pritisnite taster da sačuvate podatke u memoriju.
 • Page 329 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 329 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Svetlo trepće 0 Pritisnite glavu za ulivanje na oznaci PUSH (PRITISNI) dok ne • Samlevena kafa nije usuta u levak čujete škljocanje. Proverite da su kada je postavljena funkcija dve crvene kopče iskočile prema 0 Dodajte samlevenu kafu kako je van pravilno (odeljak 9.3 „Čišćenje opisano u poglavlju 6 „Korišćenje...
 • Page 330 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 330 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Problemi koji se mogu 0 Okrenite dugme za podešavanje mlevenja (Sl. 17) za jedan zub u rešiti pre pozivanja smeru kazaljke sata (vidi poglavlje Servisnog centra za 5 „Podešavanje mlina za kafu“, stranica 322) korisnike •...
 • Page 331 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 331 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kod pritiska na taster aparat 0 Izvadite glavu za ulivanje i temeljito se ne uključuje očistite unutrašnjost aparata, kako je opisano u odeljku 9.3 „Čišćenje • Aparat nije prikopčan na el. mrežu. glave za ulivanje“, stranica 325.
 • Page 332 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 332 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Odbacivanje Ako je potrebno servisiranje Ambalažni materijal Ambalažni materijali nisu štetni za Mora se zadržati originalno okolinu i mogu se reciklirati. pakovanje, uključujući penaste Plastične komponente identifikuju materijale. se po oznakama, npr. >PE<, >PS< Da bi se izbegla oštećenja u itd.
 • Page 333 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 333 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Dragi Clienþi, Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual al utilizatorului, ºi în mod deosebit avertizãrile de siguranþã! Pãstraþi manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta mai târziu, ºi predaþi-l noului proprietar în caz de transfer al aparatului.
 • Page 334 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 334 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Legendã figuri Vedere frontalã cu uºiþa de service deschisã (Fig. 2) Acest manual corespunde Mãsurã pentru cafeaua pre-mãcinatã Expresorului Complet Automat de Compartiment pentru mãsurã Cafea, versiunea ECS 5000 ºi Pâlnie pentru cafeaua pre-mãcinatã...
 • Page 335 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 335 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Informaþii despre • Materialele de ambalare, ex. pungi din plastic, nu trebuie lãsate la în- siguranþã demâna copiilor. Siguranþa în funcþionare Acest aparat îndeplineºte cerinþele standardelor tehnologice acceptate • Atenþie! Canalul de cafea, din domeniul siguranþei cât ºi Legii spumantul de lapte ºi tãviþa de de Siguranþã...
 • Page 336 • dealer-ul de la care aþi cumpãrat ajunge la 0 °C sau la mai puþin expresorul, sau (aparatul se poate strica dacã apa • linia de service Electrolux. îngheaþã în el). Dacã expresorul este utilizat în Verificaþi dacã tensiunea de la mod necorespunzãtor,...
 • Page 337 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 337 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Notã! Nu puneþi boabe de cafea Duritatea apei trebuie setatã cât mai curând posibil, urmând procedura îngheþate sau caramelizate în vasul descrisã în secþiunea 9.5 „Setarea de boabe. Folosiþi numai boabe duritãþii apei“, pagina 345.
 • Page 338 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 338 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sfat: Dacã doriþi o cafea scurtã (mai pre-infuzie, face o pauzã ºi apoi face puþin de 60 cc) ºi mai fierbinte, cafeaua. umpleþi mai întâi ceaºca cu apã Dupã ce ajunge la cantitatea reglatã, fierbinte.
 • Page 339 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 339 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 3: Sfaturi pentru a face o maºinii. (Este normal sã mai fi rãmas cafea mai fierbinte: puþinã apã în rezervor în momentul declanºãrii alarmei 1) Dacã, imediat dupã pornirea maºinii, doriþi sã...
 • Page 340 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 340 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Folosirea cafelei pre- aprind“, pagina 346 ºi de la secþiunea 12 „Probleme care pot fi mãcinate rezolvate înainte de a suna la Centrul de Service Clienþi“, pagina 347. 0 Apãsaþi butonul pentru a selecta Dacã...
 • Page 341 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 341 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nota 5: Dacã adãugaþi mai mult de 0 Preparaþi cafeaua expreso conform douã mãsuri de cafea pre-mãcinatã prezentãrii din secþiunile iar pâlnia se înfundã, folosiþi un cuþit corespunzãtoare, folosind ceºti pentru a împinge cafeaua (Fig.
 • Page 342 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 342 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Turnaþi laptele spumat în ceºtile cu 0 Scoateþi duza spumantului de lapte cafea expreso pregãtite anterior. din canalul de curgere, trãgând-o în Capucino este gata acum (adãugaþi jos. lapte dupã gust ºi presãraþi puþinã 0 Spãlaþi cu grijã...
 • Page 343 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 343 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Avertizare: Infuzorul poate fi scos Golirea containerului de cafea numai când maºina este opritã. Aparatul numãrã cafelele fãcute. La Orice încercare de a scoate fiecare 14 cafele (sau 7 cafele duble) infuzorul în timp ce maºina ledul se aprinde indicând cã...
 • Page 344 Important: Nu folosiþi niciodatã sensul acelor de ceasornic (Fig. 8) ºi detartranþi care nu sunt recomandaþi umpleþi rezervorul de apã cu apã de Electrolux. Dacã folosiþi alþi agenþi curatã. de detartrare, compania Electrolux îºi Programul de detartrare s-a încheiat declinã orice rãspundere în caz de acum iar maºina este gata sã...
 • Page 345 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 345 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Setarea duritãþii apei Setarea ºi salvarea nivelului de duritate a apei Ledul se aprinde dupã o Puteþi seta 4 nivele de duritate. anumitã perioadã de funcþionare, Maºina de cafea a fost setatã din presetatã...
 • Page 346 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 346 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ledul de abur clipeºte • Cafeaua curge prea încet. Maºina se încãlzeºte pânã la 0 Rotiþi butonul de reglare a nivelului temperatura idealã pentru a produce de mãcinare (Fig. 17) cu un singur abur.
 • Page 347 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 347 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Lãsaþi uºa de service închisã ºi Ledul clipeºte infuzorul în afara maºinii de cafea. • Pâlnia de cafea mãcinatã s-a Apãsaþi concomitent ledurile ºi înfundat. pânã când cele patru butoane se 0 Goliþi pâlnia cu ajutorul unui cuþit, sting.
 • Page 348 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 348 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Cafeaua este mãcinatã prea brut. La apãsarea butoanelor ºi maºina nu preparã cafea ci doar 0 Rotiþi butonul de reglare a cantitãþii apã mãcinate (Fig. 17) cu un singur clic •...
 • Page 349: Date Tehnice

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 349 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Date Tehnice urmând instrucþiunile de la secþiunea 6 „Folosirea cafelei pre-mãcinate“, Tensiune de alimentare: 220-240 V pagina 340. Consum de curent: 1350 W • Cafeaua mãcinatã a fost adãugatã când maºina era opritã. Acest aparat este în conformitate cu 0 Scoateþi infuzorul ºi curãþaþi în urmãtoarele Directive CE:...
 • Page 350 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 350 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Îndepãrtarea deºeurilor Dacã necesitã service Pãstraþi ambalajul original, inclusiv Materiale de ambalare elementele din polistiren. Materialele de ambalare sunt Pentru a evita pagubele produse în ecologice ºi pot fi reciclate. timpul transportului, ambalaþi bine Componentele de plastic pot fi aparatul.
 • Page 351 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 351 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Cienījamais pircēj, Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs lietošanas instrukcijas. Pats galvenais, ievērojiet drošības noteikumus, kas aprakstīti pirmajās šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja ierīce tiek nodota citam lietotājam, nododiet šīs instrukcijas tālāk nākamajam ierīces īpašniekam.
 • Page 352: Rokasgrāmata

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 352 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Attēlu paraksti Vadības pults (3. att.) Kafijas daudzuma izvēles poga Šī rokasgrāmata ir derīga Pilnīgi (īss, normāls vai garš) automātiskā Espresso automāta Malšanas ilguma izvēles poga versijai ECS 5000 un versijai (vājai, normālai vai stiprai kafijai) ECS 5200.
 • Page 353 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 353 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Drošības informācija Darbības drošība • Uzmanību! Darbības laikā kafijas Šī ierīce atbilst pieņemtajiem snīpis, piena putotājs un krūzīšu tehnoloģiju drošības standartiem sildītāja paplāte kļūst karsta. un Ierīču drošības likumam. Tomēr Turiet bērnus drošā...
 • Page 354 Iekārtu pievienojiet tikai • izplatītāju, pie kura jūs iegādājāties pie kontaktligzdas, kuras kafijas automātu, vai minimālais nominālais spriegums ir • Electrolux Apkalpes līniju. 10 A, kas ir kārtīgi iezemēts. Ja iekārta tiek nepareizi Ražotājs neuzņemas atbildību par izmantota vai nepareizi jebkuriem negadījumiem, kas...
 • Page 355 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 355 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Piezīme!Nelieciet pupiņu traukā kas aprakstīta sadaļā 9.5 „Ūdens sasaldētas vai karamelizētas cietības iestatīšana“, lappuse 363. kafijas pupiņas. Izmantojiet tikai Lai iemācītos pareizi lietot iekārtu, grauzdētas kafijas pupiņas! iedarbinot to pirmo reizi, uzmanīgi Pārliecinieties, ka svešķermeņi, sekojiet soli-pa-solim instrukcijām, piemēram, mazi akmeņi, neiekļūst...
 • Page 356 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 356 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 nedaudz ūdens un uzkrāsies 0 Piespiediet pogu (13. attēls), lai pilienu savācējā. pagatavotu vienu kafijas krūzīti, vai pogu (14. attēls), lai Padoms: karstākas, mazākas pagatavotu 2 kafijas. kafijas iegūšanai (mazāk nekā Šajā...
 • Page 357 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 357 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 virzienā, citādi piegāde var kļūt daudzumu, vienkārši piespiediet un pārāk lēna (pilienos), galvenokārt, turiet pogu (13. attēls) vai gatavojot divas kafijas krūzītes. Ja pogu (14. attēls), līdz tiek sasniegts pēc vairākām kafijām krēms vēlamais daudzums, vai pagrieziet joprojām nav apmierinošs, kafijas daudzuma izvēles pogu (10.
 • Page 358 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 358 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 water" (nav ūdens) lampiņa 0 Pagrieziet par vienu klikšķi (par mirgos. Ja jūs mēģināsiet vienu ciparu) pretēji pulksteņa gatavot vēl vienu kafiju, iekārta rādītāja virzienam, lai iegūtu kļūst trokšņaina un nepagatavos smalkāk maltu kafiju, un līdz ar to kafiju.
 • Page 359 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 359 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Piezīme 2: Nekad nepievienojiet (8. attēls): no piena putotāja tecēs vairāk par 2 mērkarotēm, citādi karsts ūdens un sāks piepildīt iekārta negatavos kafiju un maltā apakšā esošo tvertni. kafija paliks iekārtas iekšpusē, 0 Lai apturētu karstā...
 • Page 360 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 360 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Uzmanību! Pastāv piemaisījumu 0 Izlaidiet nedaudz tvaika uz dažām risks no piekaltuša piena sekundēm, pagriežot tvaika pogu atlikumiem piena putotājā. pretēji pulksteņa rādītāja Centieties neiemērcēt piena virzienam, līdz tā apstājas (8. putotāju pienā...
 • Page 361 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 361 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 lai tīrītu kafijas automātu. Pietiks ar reizē kafijas biezumi tvertnē var mīkstu mitru drānu. pārsniegt maksimālo līmeni un bloķēt iekārtu. Nevienu iekārtas komponentu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā Ja kafijas automāts tiek izmantots mašīnā.
 • Page 362 Svarīgi: Nekādā gadījumā nedarbosies (ieslēdzot iekārtu, neizmantojiet atkaļķotājus, kurus lampiņa sāk mirgot). neiesaka Electrolux. Ja tiek Piezīme 2: ja ir grūti ievietot izmantoti citi atkaļķošanas līdzekļi, ievilkšanās nodalījumu (pirms tā Electrolux neuzņemas atbildību par ievietošanas), saspiediet to bojājumiem.
 • Page 363 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 363 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Atkaļķošanas programma Ja nepieciešams, šo darbības automātiski veic piegādes un periodu var paildzināt, tādējādi paužu sēriju, lai noņemtu padarot atkaļķošanas darbību kaļķakmens nogulsnes no kafijas retāku, ieprogrammējot iekārtu, automāta iekšpuses. balstoties uz faktisko kaļķakmens saturu izmantotajā...
 • Page 364 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 364 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 lampiņas Lampiņa ir stabili ieslēgta ieslēgsies. Iekārta ir gatava piegādei, izmantojot malto kafiju (skatīt 0 Piespiediet pogu (19. attēls) sadaļu 6 „Maltās kafijas lietošana“, atkārtoti, līdz ieslēgtās lampiņas lappuse 358). sakritīs ar cietības līmeni (piemēram, lai iestatītu cietības Lampiņa ir stabili ieslēgta...
 • Page 365 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 365 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Kafijas biezumu tvertne pēc lampiņas pārmaiņus tīrīšanas nav nomainīta. mirgo • Iekārta ir tikko ieslēgta un 0 Atveriet apkopes durtiņas un ievilkšanās nodalījums nav pareizi nomainiet kafijas biezumu tvertni. ievietots, līdz ar to durtiņas nav Lampiņa mirgo kārtīgi aizvērtas.
 • Page 366 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 366 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Problēmas, kuras var 0 Pagrieziet malšanas regulēšanas pogu (17. attēls) par vienu klikšķi atrisināt pirms pulksteņa rādītāja virzienā (skatīt zvanīšanas Klientu sadaļā 5 „Kafijas dzirnaviņu regulēšana“, lappuse 358). apkalpes centram •...
 • Page 367 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 367 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Piespiežot pogu, iekārta Atkārtojiet šo darbību, taču neieslēdzas vispirms ieslēdziet iekārtu. • Iekārta nav iesprausta Kafija netek nevis pa snīpjiem, kontaktligzdā. bet ap apkopes durtiņām 0 Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir •...
 • Page 368 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 368 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Atbrīvošanās no Ja nepieciešams atkritumiem remonts Iepakošanas materiāls Oriģinālais iepakojums, ieskaitot Iepakošanas materiāli ir videi paplašinātās putuplasta daļas, ir draudzīgi un tos var nodot jāsaglabā. otrreizējai pārstrādei. Plastmasas Lai izvairītos no bojājumiem sastāvdaļas ir apzīmētas ar transportēšanas laikā, iekārta ir apzīmējumiem, piem., >PE<,...
 • Page 369: Instrukcija

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 369 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Brangus vartotojau, Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Pirmiausia prašome laikytis saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos puslapiuose! Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai. Jei prietaisas galiojantis, perduokite šias instrukcijas kitam prietaiso savininkui.
 • Page 370 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 370 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Paveikslėlių Duomenų plokštelė (prietaiso apatinėje dalyje) paaiškinimai Kalkių šalinimo skystis ir Testo juostelė vandens kietumui Šis vartotojo vadovas skirtas nustatyti visiškai automatinio espreso kavos Valdymo skydelis (3 pav.) virimo aparato ECS 5000 ir ECS 5200 versijoms.
 • Page 371 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 371 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Saugumo informacija Saugos taisyklės naudojantis prietaisu Šis prietaisas atitinka priimtus • Įspėjimas! Kavos išleidimo techninius standartus remiantis vamzdelis, pieno putų plakiklis ir saugumo reikalavimais ir įrenginių puodelių šildymo padėklas saugos įstatymu. Tačiau, kaip veikimo metu įkaista.
 • Page 372 įžemintą elektros tinklo lizdą, kurio • parduotuve, kurioje pirkote srovės stiprumas yra mažiausiai prietaisą, arba 10 A. Gamintojas neprisiima • Electrolux aptarnavimo linija. atsakomybės dėl bet kokių nelaimingų atvejų, įvykusių dėl Jei prietaisas netinkamai netinkamo sistemos įžeminimo. naudojamas, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės...
 • Page 373 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 373 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kaip galima greičiau reikėtų Kavos pupelių indo patikrinti vandens kietumą pagal pripildymas skyriaus9.5 „Vandens kietumo 0 Atidarykite kavos pupelių indo nustatymas“, puslapis 381 dangtelį (5 pav.). nurodymus. 0 Pripilkite į indą kavos pupelių. Norėdami išmokti tinkamai 0 Uždarykite dangtį.
 • Page 374 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 374 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Palaukite, kol nustos mirksėti ir Sukdami rankenėlę pagal pradės pastoviai degti laikrodžio rodyklę, padidinsite lemputės. (Kai lemputės mirksi, tai kavos kiekį. Naudodamiesi reiškia, kad prietaisas kaista, o kai prietaisu pirmą kartą, jums tinkamą jos dega pastoviai, reiškia, kad rankenėlės padėtį...
 • Page 375 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 375 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pastaba 4: kai prietaisas gamina Kavamalės nustatymus galite kavą, šį procesą galima bet kada keisti tik, kai kava malama. sustabdyti paspaudžiant Reguliuojant neveikiančią mygtuką (13 pav.) arba kavamalź, galima sugadinti mygtuką...
 • Page 376 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 376 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pastaba 9: jei prietaisas ilgą laiką pupelių indo viduje esančia nenaudojamas, reikia išvalyti rankenėle (17 pav.). virimo mechanizmą, kaip aprašyta Nustatymo rezultatus pamatysite skyriuje 9.3 „Virimo mechanizmo paruošź mažiausiai 2 puodelius valymas“, puslapis 379.
 • Page 377 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 377 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Prašome perskaityti 4 „Kavos 0 Po kavos išleidimo vamzdeliais ruošimas malant pupeles“, padėkite vieną puodelį, norėdami puslapis 374 skyriaus 3 - 7, 9 ir 10 paruošti kavą vienam puodeliui, ir pastabas.
 • Page 378 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 378 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 rodydama, kad kavos gaminti daug įkaitęs, kad galėtų ruošti kavą negalima). (mirksi lemputės, rodančios, kad temperatūra dar lemputė nustos mirksėti ir nėra tinkama). Tokiu atveju tiesiog degs pastoviai, reiškia, kad šiek tiek palaukite, kol prietaisas prietaisas pasiekė...
 • Page 379 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 379 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 sukamaisiais judesiais antgarų Kavos tirščių indo tuštinimas vamzdelio. Prietaisas apskaičiuoja padarytų 0 Įtaisykite putų plakiklį, stumdami jį į kavos puodelių skaičių. Kas 14 viršų ir sukdami prieš laikrodžio paprastų puodelių (arba 7 dvigubus rodyklę...
 • Page 380 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 380 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pastaba 1: Jei virimo 0 Ištraukitelašų surinkimo padėklą ir mechanizmas netinkamai įstatytas kavos tirščių surinkimo indą (nesigirdėjo spragtelėjimo), o du (16 pav.) ir juos išvalykite. raudoni mygtukai tinkamai 0 Paspauskitedu raudonus neatsistatė, techninės priežiūros atlaisvinimo mygtukus ant virimo durelės neužsidarys, o prietaisas...
 • Page 381 0 Pasukite garų reguliavimo nenaudokite kitų kalkių šalinimo rankenėlę iki pusės prieš laikrodžio priemonių, nerekomenduojamų rodyklź (8 pav.). Iš putų plakiklio į Electrolux. Naudojant kitas kalkių apačioje padėtą indą pradės bėgti šalinimo priemones Electrolux karštas vanduo. neprisiima jokios atsakomybės už...
 • Page 382 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 382 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nėra rausvų ruoželių arba 0 Paspauskite mygtuką (19 pav.) vienas rausvas ruoželis: kelis kartus, kol degančių lempučių 1 vandens kietumo lygis, skaičius bus toks pats, kaip minkštas kietumo lygis (pavyzdžiui, iki 1,24 mmol/l, arba norėdami nustatyti 3 vandens iki 7°...
 • Page 383 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 383 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Nuolat dega lemputė 0 Atidarykite techninio aptarnavimo dureles ir įdėkite kavos tirščių Prietaisas paruoštas gaminti kavą surinkimo indą. iš maltos kavos (žr. skyrių6 „Maltos kavos naudojimas“, puslapis 376). Mirksi lemputė Nuolat dega lemputė...
 • Page 384 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 384 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pakaitomis mirksi 0 Atkimškite piltuvėlį peiliu, kaip lemputės aprašyta skyriuje 6 „Maltos kavos naudojimas“, puslapis 376, 5 • Prietaisas buvo ką tik įjungtas, o pastaboje (21 pav.). virimo mechanizmas netinkamai įstatytas, dėl to tinkamai neuždarytos techninės priežiūros Šias problemas galima...
 • Page 385 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 385 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Naudokite visiškai automatiniams 0 Atkimškite piltuvėlį peiliu (žr. skyrių kavos virimo aparatams skirtą 6 „Maltos kavos naudojimas“, kavos rūšį. puslapis 376, 5 pastabą). Tada išvalykite virimo mechanizmą ir Kava bėga per lėtai prietaiso vidų...
 • Page 386 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 386 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Prietaisui esant išjungtam buvo • EMC direktyva 89/336/EEC su įdėta maltos kavos. pataisymais 92/31/EEC ir 93/68/EEC 0 Ištraukite virimo mechanizmą ir kruopščiai išvalykite prietaiso vidų, • Žaliavos ir gaminiais, skirti liestis kaip aprašyta skyriuje 9.3 „Virimo su maistu, atitinka Europos mechanizmo valymas“,...
 • Page 387: Kasutusjuhend

  822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 387 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Lugupeetud klient Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Eriti oluline on järgida käesoleva kasutusjuhendi esimestel lehtedel toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke kasutusjuhend alles. Andke see kasutusjuhend edasi ka seadme järgmisele omanikule. Sisukord Pildiseletused 10 Tavapärase toimimise 1.1 Eestvaade (Joonis 1)
 • Page 388 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 388 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Pildiseletused Juhtpaneel (Joonis 3) Kohvikoguse valiknupp (lühike, Käesolev juhend on mõeldud tavaline või pikk) täisautomaatse espressomasina Jahvatuse valiknupp (lahja, mudeli ECS 5000 ja ECS 5200 tavaline või kange kohv) jaoks. Nende masinate kasutamine 1 tassi nupp on sarnane.
 • Page 389 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 389 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ohutusteave masina töötamisel kuumaks. Hoidke lapsed ohutus kauguses! Käesolev seade on kooskõlas • Ettevaatust! Piimavahustaja seadmeohutuse seadusega ja aktiveerimisega kaasneb ohutuse kohta sätestatud põletusoht! Kuum vesi või aur tehnoloogiliste standarditega. Kuid võivad tekitada põletushaavu.
 • Page 390 • edasimüüjaga, kellelt te Kontrollige, et vooluvõrgu pinge kohvimasina ostsite, või vastaks masina tüübiplaadil olevale • Electrolux hooldusliiniga. pingele. Ühendage masin ainult Tootja ei võta endale vastutust sellise vooluvõrku, mille kahjude eest, mis on tingitud minimaalne voolutugevus oleks seadme ebaõigest või...
 • Page 391 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 391 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Vee karedus tuleks määrata niipea Kohviubade nõu täitmine kui võimalik, järgides protseduuri, 0 Avage kohviubade nõu kaas mida kirjeldatakse peatükis 9.5 (Joonis 5). „Vee kareduse määramine“, 0 Täitke nõu kohviubadega. page 399.
 • Page 392 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 392 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Oodake kuni lambid 0 Reguleerige kohvikoguse lõpetavad vilkumise ja jäävad valiknuppu (Joonis 10), et saada püsivalt põlema. (Kui tuled soovitud kohvikogus. vilguvad, siis tähendab see seda, Keerates nuppu päripäeva, saate et toimub masina rohkem kohvi.
 • Page 393 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 393 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kohviveski seadistust saab Märkus 4: kui masin valmistab muuta ainult kohvi jahvatamise kohvi, siis on võimalik selle ajal. Seisva kohviveski väljastamist iga hetk peatada, reguleerimine võib kohvimasinat vajutades nupule (Joonis 13) kahjustada.
 • Page 394 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 394 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Märkus 9: kui masinat pikemat Neid ümberseadistusi on märgata aega ei kasutata, siis peab sõela alles vähemalt 2 tassi kohvi puhastama nagu seda valmistamise järel. kirjeldatakse peatükis 9.3 „Sõela Kohviveski seadistust saab puhastamine“, page 397.
 • Page 395 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 395 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kuuma vee need kohvitassidele võimalikult lähedale (Joonis 12). valmistamine 0 Vajutage nuppu (Joonis 13), kui 0 Jälgige alati et lambid soovite teha ühe tassi kohvi või püsivalt põleksid. (Joonis 14), kui soovite 2 kohvi. 0 Keerake piimavahustaja masinast Märkus 1: Kui masin on välja eemale (Joonis 6).
 • Page 396 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 396 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Seejärel, vähemalt kahe minuti Vihje: Kiiremaks jahutamiseks jooksul (vastasel juhul naaseb aurufunktsiooni deaktiveerimise masin automaatselt kohvi järel avage aurunupp ja laske funktsiooni juurde), kastke piimavahustajast veidi vett piimavahustaja piimanõusse anumasse kuni lambid (Joonis 23), ja keerake aurunupp...
 • Page 397 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 397 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Puhastamine ja hooldus 0 Eemaldage seejärel aluskandik (Joonis 16) ning tühjendage ja puhastage see. Enne igasuguste puhastustoimingute teostamist 0 Tühjendage jahvatuse anum ja peab masin olema maha jahtunud peske seda hoolikalt, kontrollides, ja vooluvõrgust eraldatud.
 • Page 398 Märkus 1: Kui sõel ei ole korralikult ei ole Electroluxi poolt soovitatud. klõpsatusega sisestatud ning kaks Teiste katlakivieemaldajate punast nuppu ei ole korralikult kasutamisel ei võta Electrolux väljas, siis hooldusuks ei sulgu ja endale kahjude eest vastutust. Te masin ei tööta (masina saate hankida sisselülitamisel hakkab...
 • Page 399 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 399 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Katlakivieemaldamise programm hulka. Vajaduse korral võib seda teostab automaatselt seeria tööperioodi pikendada, muutes väljastusi ja pause, et eemaldada katlakivi eemaldamise toimingu kohvimasina sisemusest katlakivi harvemaks, ning programmeerides jääke. masinat kasutatava vee tegeliku lubjasisalduse järgi.
 • Page 400 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 400 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Hoidke nuppu all vähemalt 5 Lamp põleb püsivalt sekundit. Süttivad neli lampi: Masin on (jahvatatud ubadega) kohvitegemiseks valmis (vt peatükk 6 „Eeljahvatatud kohvi 0 Vajutage korduvalt nuppu kasutamine“, page 394). (Joonis 19) kuni süttinud lampide arv vastab kareduse tasemele Lamp põleb püsivalt...
 • Page 401 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 401 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 • Jahvatuse anumat ei ole Lambid vilguvad puhastamise järel oma kohale vaheldumisi tagasi pandud. • Masin on just sisse lülitatud ning sõel ei ole korralikult sisestatud, 0 Avage hooldusuks ja asetage mistõttu ka uks ei ole korralikult jahvatuse anum tagasi.
 • Page 402 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 402 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Probleemid, mida saab • Masin kasutab infusiooni protsessis liiga palju kohvi. lahendada enne 0 Keerake jahvatuse valiknuppu Klienditeeninduskeskus (Joonis 9) veidi vastupäeva. esse helistamist Kohv väljub liiga kiiresti • Kohvi jahvatatakse liiga jämedaks. Kui masin ei tööta ja alarmlamp 0 Keerake jahvatuse reguleerimise põleb, siis võib talitlushäire põhjusi...
 • Page 403 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 403 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sõela ei saa puhastamiseks 0 Kraapige avaused nõelaga eemaldada puhtsaks (Joonis 27). • Masin on sisse lülitatud. Sõela • Hooldusukses olev sahtel on saab eemaldada ainult siis, kui blokeeritud ja ei liigu. masin on välja lülitatud.
 • Page 404 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 404 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kõrvaldamine Hoolduse korral Hoidke originaalpakend alles, k.a. Pakkematerjal vahtplastist osad. Pakkematerjalid on Kahjustuste vältimiseks masina keskkonnasõbralikud ja neid saab transportimisel tuleb see korralikult ümber töödelda. Plastikosad on pakendada. tähistatud vastavate täheühenditega, nt >PE<, >PS<, jne.
 • Page 405 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 405 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Sayın müşterimiz, Lütfen, bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. Herşeyden önce, lütfen bu kullanım talimatlarının ilk birkaç sayfasındaki güvenlik talimatlarına uyun! Lütfen, bu kullanma talimatlarını ileride kullanmak üzere saklayın. Mümkünse, bu talimatları cihazın sonraki sahibine teslim edin.
 • Page 406 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 406 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Şekil açıklamaları Kontrol paneli (Şekil 3) Kahve miktarı seçim düğmesi Bu kılavuz, Tam Otomatik (kısa, normal veya uzun) Espresso Makinesi model Öğütme miktarı seçim düğmesi ECS 5000 ve model ECS 5200'e (yumuşak içimli, normal veya sert aittir.
 • Page 407 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 407 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Güvenlik Bilgileri Kullanım güvenliği • Dikkat! Kahve musluğu, süt Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul köpürtücü ve fincanısıtma edilmiş teknolojik standartlara ve tepsisi kullanım sırasında ısınır. Cihaz Güvenliği Kanununa Çocukları güvenli bir mesafede uygundur.
 • Page 408 • kahve makinesini satın aldığınız sorumluluk kabul etmez. bayi veya • Electrolux Servis Hattı ile temasa Elektrik prizi cihazın fişiyle geçin. eşleşmiyorsa, elektrik prizini Makine kötü veya hatalı bir uzman bir personele uygun olan bir şekilde kullanılırsa, üretici hasar...
 • Page 409 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 409 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 çekirdek kabına yerleştirmeyin. Makinenin nasıl kullanılacağını Sadece kavrulmuş kahve doğru şekilde öğrenmek için, ilk çekirdeklerini kullanın! Küçük taşlar çalıştırma sırasında, aşağıdaki gibi hiçbir yabancı cismin kahve paragraflarda tanımlanan adım çekirdeği kabına girmediğinden adım işlem talimatlarını...
 • Page 410 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 410 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Lambalar yanıp sönmeyi yapmak için 2 fincan yerleştirin bırakmadan birkaç dakika önce, (Şekil 11). Kremalı kahve için, makine otomatik olarak bir musluklar fincanlara mümkün durulama çevrimi uygular: Çıkış olduğu kadar yaklaştırmak musluklarından bir miktar sıcak su amacıyla aşağıya indirilmelidir çıkacak ve damlama tepsisinin...
 • Page 411 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 411 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Not 2:Kahve çok hızlı çıkarılıyor ve (Şekil 13) veya düğmesine yeterince kremalı olmuyorsa, (Şekil 14), basılarak ya da kahve öğütme miktarı seçim düğmesini miktarı seçim düğmesi (Şekil 10) saat yönünde döndürün (Şekil 9). saat yönünün aksi istikametinde Döner düğmenin doğru konumunu çevrilerek durdurulabilir.
 • Page 412 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 412 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Not 9: Makine uzun süre bulunan döner düğme (Şekil 17) kullanılmayacaksa, 9.3 „Demliğin kullanılarak ayarlanması gerekir. temizlenmesi“, sayfa 415 Bu ayarlamalar sadece en az 2 bölümünde tanımlandığı fincan kahve çıktıktan sonra gibidemliğin temizlenmesi gerekir.
 • Page 413 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 413 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Lütfen ayrıca 4 „Kahve çekirdeğiyle yapmak için 2 fincan yerleştirin kahve yapılması“, sayfa 410 (Şekil 11 ). Kremalı kahve için, bölümü 3 - 7, 9 ve 10 nolu musluklar fincanlara mümkün notlardakileride yapın.
 • Page 414 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 414 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Lamba sürekli yandığında ve çıkarmak için sıcak su düğmesine yanıp sönmeye son verdiğinde, basıldığında (Şekil22) makine makinenin sıcaklığı sıcak su kahve yapmak için çok sıcaktır ( yapmak için uygun olan dereceye lambası...
 • Page 415 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 415 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Süt köpürtücüsünün ağzını, takıp, Kahve telvesi kabının sıcak su musluğunun üzerine boşaltılması doğru kuvvetli bir şekilde Cihaz yapılan kahve sayısını döndürerek yerine yerleştirin. hesaplar. Her tekli 14 kahvede bir 0 Süt köpürtücüsünü...
 • Page 416 1 litre su ilave edin. Not 1: Demlik çıt sesi duyulana Önemli: Hiçbir koşul altında kadar doğru şekilde takılmadıysa Electrolux tarafından önerilmeyen ve kırmızı düğmelerin her ikiside kireç çözüleri kullanmayın. Başka doğru şekilde açılmadıysa, servis kireç çözücüler kullanılırsa,...
 • Page 417 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 417 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Electrolux oluşan herhangi bir 0 Sıcak su düğmesini saat yönünde hasar için hiçbir sorumluluk kabul döndürün (Şekil 8) ve su haznesini etmeyecektir. Uzman tekrar temiz suyla doldurun. mağazalardan veya Electrolux Kireç...
 • Page 418 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 418 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Normal çalışma İki pembe şerit: Su sertliği seviyesi 2, orta gösterge lambalarının sertlik anlamı 2.5 mmol/l'ye veya 14° Alman su sertlik derecesi gösterge lambası yada 25.2° Fransız su sertlik yanıpsönüyor derecesine kadar Makine kahve yapmaya hazır Üç...
 • Page 419 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 419 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Alarm gösterge bölümünde tanımlandığı gibi çekilmiş kahve koyun. lambalarının anlamı ve • Kahve çekirdeği kalmamıştır. yandıklarında ne 3.3 „Kahve çekirdeği kabının yapılmalı doldurulması“, sayfa 409 bölümünde tanımlandığı gibi kabı lambası sürekli yanıyor kahve çekirdekleriyle doldurun.
 • Page 420 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 420 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 bastırın. Kırmızı düğmelerin her hiçbir alarm lambası yanmıyorsa, ikisininde doğru şekilde açılıp Müşteri Hizmetleri Merkezini açılmadığı kontron edin (9.3 aramadan önce aşağıdaki „Demliğin temizlenmesi“, sayfa 415 kontrolleri yapın. bölümü). Servis kapısını kapatın ve Kahve sıcak değil düğmesine basın.
 • Page 421 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 421 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Kahve çok hızlı çıkıyor Demlik temizlik için çıkarılamıyor • Kahve çok kalın çekiliyor. • Makine açıktır. Demlik sadece makine kapalıysa çıkarılabilir. 0 Öğütme ayar düğmesini (Şekil 17) saat yönünün aksi iskametinde bir 0 Makineyi kapatın ( 9.3 „Demliğin tık döndürün ( 5 „Kahve temizlenmesi“, sayfa 415...
 • Page 422 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 422 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Eski cihaz • Servis kapısı içerisindeki hareketli Ürün ve ambalajının üzerindeki çekmece takılmıştır ve dönememektedir. 0 Hareketli çekmeceyi, düzgün işareti bu ürünün evsel atık dönmeleri için özellikle olarak işlenemeyeceğini menteşelerin yanlarını iyice göstermektedir.
 • Page 423 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 423 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Скъпи клиенти, Моля, прочетете настоящите инструкции за работа внимателно. Спазвайте особено инструкциите за безопасност на първите няколко страници от настоящите инструкции за работа! Моля, запазете инструкциите за работа за бъдеща справка. Ако е приложимо, предайте...
 • Page 424 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 424 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Легенда Контейнер за зърната кафе Табелка с основни данни (под уреда) Настоящето ръководство се Течен препарат за отстраняване отнася за Напълно автоматична на котлен камък и еспресо машина модел лента за тестване на твърдостта ECS 5000 и...
 • Page 425 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 425 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Информация за внимавайте особено, ако наоколо има деца! безопасност • Не разрешавайте на деца да играят с уреда. Уредът съответства на приетите • Опаковъчният материал, технологични стандарти за например найлонови торбички, безопасност...
 • Page 426 от поне 1,5 мм когото сте закупили • С цел избягване на наранявания кафемашината или лицата с двигателни смущения • Сервизната линия на Electrolux . не трябва никога да използват При неправилно или машината без придружител. неподходящо използване на • Включвайте машината само...
 • Page 427 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 427 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 около 5 см, а над кафемашината при нужда го напълвайте. На остава свободно пространство от кафемашината й е необходима поне 20 см, вода за процедурите за автоматично промиване при Никога не монтирайте машината всяко...
 • Page 428 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 428 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 контейнера. Запушване или температура за приготвяне на повреждане в резултат на кафе). чужди тела в кафемелачката Малко преди светлините да могат да бъдат изключени от спрат да мигат, машината гаранцията. извършва...
 • Page 429 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 429 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 вече при приготвяне на две чаши 3 часа след последната кафе. употреба. 0 Скопчето за регулиране на Забележка 1: Ако кафето излиза количеството кафе (фиг. 10) на капки или изобщо не излиза, настройте...
 • Page 430 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 430 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 2) Ако, от друга страна, от изхвърляне на смляното кафе в последното приготвяне на кафе специалния контейнер са изтекли повече от 2 или 3 Забележка 6: Когато алармата минути, преди да направите се...
 • Page 431 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 431 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 може да приготви кафето и капки), трябва да регулирате индикаторната светлина за едрината на смилане с копчето "липса на вода" ще започне (фиг.17), разположено в да мига. Ако се опитате да контейнера...
 • Page 432 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 432 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 лъжички предварително смляно почистете елемента за варене и кафе във фунията (фиг. 20). машината, както е описано в частта 9.3 „Почистване на 0 Скопчето за регулиране на елемента за варене“, 435. количеството...
 • Page 433 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 433 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Разпенване на мляко млякопрекалено много в млякото, така че да се покрие 0 Напълнете съд с около отворът за всмукване на въздух в 100 грама мляко за всяка горния край на елемента с приготвяна...
 • Page 434 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 434 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Почистване на елемента за 0 Сложете елемента за разпенване, като го бутнете разпенване на мляко нагоре и го завъртите наляво Елементът за разпенване на (фиг. 24). мялко трябва да се почиства след...
 • Page 435 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 435 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Изпразване на контейнера да доведе до неизправности). За да го почистите, направете за смляното кафе следното: Машината отброява броя на 0 Изключете машината, като приготвените чаши кафе. На натиснете копчето (фиг.
 • Page 436 обстоятелства не използвайте на фигура 31. препарати за отстраняване на котлен камък, които не са Забележка 3:Ако все още е препоръчани от Electrolux. При трудно да пъхнете елемента за използването на други препарати варене, го оставете извън за отстраняване на котлен камък...
 • Page 437 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 437 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 остават изключени, С това програмата за сигнализирайки, че не може да отстраняване на котления камък се приготвя кафе). се прекратява и машината е готова отново за приготвяне на 0 Завъртете копчето за пара с кафе.
 • Page 438 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 438 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Няма розови ивици или 0 Натиснете копчето , за да една розова ивица: запаметите информацията. Сега Степен на твърдост 1, кафемашината е програмирана мека да предупреждава, когато е до 1,24 mmol/l или необходимо...
 • Page 439 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 439 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Индикаторната светлина за 0 Завъртете копчето за регулиране пара свети без прекъсване. на едрината на смилане (фиг.17) с една позиция надясно (част 5 Машината е готова за „Настройване на кафемелачката“, произвеждане...
 • Page 440 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 440 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Процедурата за отстраняване на Индикаторната светлина котления камък, описана в мига частта 9.4 „Отстраняване на • Сервизната врата е отворена. котления камък“, 436, трябва да 0 Ако сервизната врата не може да се...
 • Page 441 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 441 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 направете следните проверки, част 5 „Настройване на преди да се обадите на Центъра кафемелачката“, 431). за обслужване на клиенти. • Машината използва прекалено много кафе по време на процеса Кафето не е горещо. на...
 • Page 442 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 442 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 431, забележка 5). След това както е описано в част 9.3 почистете елемента за варене и „Почистване на елемента за вътрешността на машината варене“, 435. Повторете (вижте описанието в част 9.3 процедурата, като...
 • Page 443 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 443 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Остарял уред Технически данни Напрежение на Символът върху продукта и мрежата: 220-240 V опаковката означава, че не бива Консумация на енергия: 1350 W да се третира като домакински отпадък. Вместо това трябва да •...
 • Page 444 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 444 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 445 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 445 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî è, â ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà, ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó. Ñîäåðæàíèå Ïîÿñíåíèå ê èëëþñòðàöèè 10 Çíà÷åíèå ñâåòîâûõ 1.1 Âèä...
 • Page 446 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 446 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ïîÿñíåíèå Âèä ñïåðåäè ñ îòêðûòîé äâåðöåé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ê èëëþñòðàöèè (ðèñ. 2) Ýòî ðóêîâîäñòâî ïðåäíàçíà÷åíî Ìåðêà äëÿ ïðåäâàðèòåëüíî äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ êîôåâàðîê ìî- ìîëîòîãî êîôå äåëè ECS 5000 è ìîäåëè Îòñåê äëÿ ìåðêè ECS 5200.
 • Page 447 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 447 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå • Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðè- ìåð, ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, íå áåçîïàñíîñòè äîëæíû ïîïàäàòü äåòÿì â ðóêè. Áåçîïàñíîñòü äàííîãî ïðèáîðà Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîé îòâå÷àåò ñóùåñòâóþùèì òåõíè÷å- ýêñïëóàòàöèè ñêèì è çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì. •...
 • Page 448 äîïóñòèìûì òîêîì ìèíèìóì 10 À è • ê ïðîäàâöó ïðèáîðà èëè íàäåæíûì çàçåìëåíèåì. Ïðîèçâî- • â êëèåíòñêóþ ñëóæáó êîìïàíèè äèòåëü íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îòâåòñò- Electrolux. âåííûì çà âîçìîæíûé óùåðá, ñâÿ- Êðîìå òîãî, äåéñòâèå ãàðàíòèè íå çàííûé ñ îòñóòñòâèåì çàçåìëåíèÿ. ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè íå- Â...
 • Page 449 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 449 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ðåêîìåíäóåòñÿ ñðàçó æ îïðåäåëèòü Âíèìàíèå! Ïîìíèòå, ÷òî íåëüçÿ èñ- æåñòêîñòü âîäû, âûïîëíèâ îïåðàöèè, ïîëüçîâàòü çàìîðîæåííûå çåðíà, à îïèñàííûå â ãëàâå 9.5 «Íàñòðîéêà òàêæå çåðíà ñ ðàçëè÷íûìè àðîìà- æåñòêîñòè âîäû», ñòð. 458. òèçàòîðàìè...
 • Page 450 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 450 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð, ðèñ. 10, âû ñòîÿííî — äîñòèãíóòà èäåàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòå êîëè÷åñòâî ìîëî- êîôå.) òîãî êîôå. Çà íåñêîëüêî ñåêóíä äî ïðåêðàùå- ×åì áîëüøå ïîâåðíóòà ðó÷êà ïî íèÿ ìèãàíèÿ êîôåâàðêà àâòîìàòè÷å- ÷àñîâîé...
 • Page 451 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 451 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ñòüþ, íåîáõîäèìî ïîâåðíóòü ðó÷êó â ïîäñòàâëåííûé ïîääîí äëÿ ñáîðà ðåãóëèðîâêè ïîìîëà, ðèñ. 17 íà êàïåëü. Ýòó âîäó ìîæíî òàêæå èñ- îäèí ùåë÷îê ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, ïîëüçîâàòü äëÿ ïîäîãðåâà ÷àøêè, ñì. ãëàâó 5 «Ðåãóëèðîâêà êîôå- â...
 • Page 452 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 452 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ïðèìå÷àíèå 7: Êîôåâàðêà ïîä- Êîãäà çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð, ñèãíà- ñ÷èòûâàåò êîëè÷åñòâî ÷àøåê âîäû, ëèçèðóþùèé êàêîå-ëèáî îòêëîíå- êîòîðûå áûëè ïðèãîòîâëåíû. Êàæ- íèå â ðàáîòå, íåò íåîáõîäèìîñòè äûå 14 ìàëåíüêèõ ÷àøåê (èëè 7 ñðàçó...
 • Page 453 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 453 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Êîôåâàðêà áûëà ïðîâåðåíà íà çà- èñïîëüçóéòå òîëüêî ïðèëàãàåìóþ âîäå. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëñÿ ìåðêó. êîôå, ïîýòîìó â ìåëüíèöå ìîæåò Ïðèìå÷àíèå 4: Çàñûïàéòå â âîðîí- îñòàâàòüñÿ íåìíîãî êîôå. Ñóùåñò- êó òîëüêî êîôå ñ ïîìîëîì äëÿ âóåò...
 • Page 454 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 454 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 íîå ïîëîæåíèå, íàïðàâèâ â öåíòð íàñàäêó äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëîêà â êîôåâàðêè. (Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ðàç- ìîëîêî íàñêîëüêî ãëóáîêî, ÷òîáû ëèâàòü ãîðÿ÷óþ âîäó áîëüøå, ÷åì 2 îíî ïîêðûâàëî îòâåðñòèå âîçäóõî- ìèíóòû ïîäðÿä.) çàáîðíèêà...
 • Page 455 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 455 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 åìêîñòü äî òåõ ïîð, ïîêà èíäèêàòî- ×èñòêà è òåõíè÷åñêîå ðû è ïåðåñòàíóò ìèãàòü. îáñëóæèâàíèå Î÷èñòèòü íàñàäêó äëÿ Äî âûïîëíåíèÿ ëþáîé îïåðàöèè ïî âçáèâàíèÿ ìîëîêà óõîäó êîôåâàðêà äîëæíà îñòûòü è Êàæäûé ðàç ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ äîëæíà...
 • Page 456 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 456 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ðàçáëîêèðóéòå äâåðöó äëÿ îáñëó- êà, ðèñ. 28, è èçâëåêèòå åãî, ïîòÿ- æèâàíèÿ íàæàòèåì íà ñîîòâåòñò- íóâ âî âíåøíþþ ñòîðîíó. âóþùóþ êíîïêó äëÿ îòêðûâàíèÿ è Âíèìàíèå! Âàðî÷íûé áëîê ìîæíî îòêðîéòå åå, ðèñ. 15, çàãîðèòñÿ âûíóòü...
 • Page 457 Âíèìàíèå! Ïîëüçóéòåñü òîëüêî ãîðÿ÷àÿ âîäà, êîòîðàÿ çàïîëíèò ðåêîìåíäîâàííûìè Electrolux ñòîÿùóþ ïîä íèì åìêîñòü. ñðåäñòâàìè äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè. Êîãäà âîäà èç áà÷êà áóäåò ñëèòà, Ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ ñðåäñòâ èíäèêàòîð ïîãàñíåò è çàãî- Electrolux íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ðèòñÿ äðóãîé èíäèêàòîð çà âîçìîæíûé óùåðá. Ñðåäñòâà...
 • Page 458 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 458 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð ïàðà ïî ÷àñî- Äâå ðîçîâûõ ïîëîñêè: âîé ñòðåëêå äî óïîðà, ðèñ. 8, è óðîâåíü æåñòêîñòè 2 âíîâü íàïîëíèòå áà÷îê ÷èñòîé (âîäà ñðåäíåé æåñòêîñòè) âîäîé. äî 2,5 ììîë/ë èëè äî...
 • Page 459 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 459 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Íàæìèòå êíîïêó äëÿ òîãî, Çíà÷åíèå ïðåäóïðåæäàþ- ÷òîáû çàïîìíèòü äàííûå. Ïîñëå ùåãî èíäèêàòîðà è, ÷òî ýòîãî ìàøèíà çàïðîãðàììèðîâàíà äåëàòü, êîãäà îí ãîðèò äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ î âûïîëíåíèè î÷èñòêè îò íàêèïè, êîãäà îíà áóäåò Èíäèêàòîð...
 • Page 460 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 460 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 •  êîíòåéíåðå äëÿ çåðåí áîëüøå ñÿ â óòîïëåííîì ñîñòîÿíèè (ãëàâà íåò çåðåí. 9.3 «Î÷èñòêà âàðî÷íîãî áëîêà», ñòð. 456). Çàêðîéòå äâåðöó äëÿ îá- 0 Çàñûïüòå â êîíòåéíåð êîôå â çåð- ñëóæèâàíèÿ...
 • Page 461 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 461 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Íåìíîãî ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð îäíà èç èíäèêàòîðíûõ ëàìï íå ãî- ðèò, äî îáðàùåíèÿ â êëèåíòñêóþ êîëè÷åñòâà ìîëîòîãî êîôå, ðèñ. 9, ñëóæáó ïðîèçâåäèòå ñëåäóþùèå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè. ïðîâåðêè. Êîôå âûòåêàåò ñëèøêîì áûñòðî •...
 • Page 462 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 462 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Êîôåâàðêà íå âêëþ÷àåòñÿ ïðè • Ìîëîòûé êîôå áûë çàñûïàí â âû- íàæàòèè êëàâèøè êëþ÷åííóþ êîôåâàðêó. • Êîôåâàðêà íå ïîäñîåäèíåíà ê ñåòè. 0 Âûíüòå âàðî÷íûé áëîê è òùàòåëüíî 0 Óáåäèòåñü, ÷òî âèëêà øíóðà ýëåê- î÷èñòèòå...
 • Page 463 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 463 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ñòàðûé ïðèáîð Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ñèìâîë íà èçäåëèè èëè íà åãî óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå Íàïðÿæåíèå â ñåòè: 220-240  ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 1350 Âò áûòîâûõ îòõîäîâ. Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò...
 • Page 464 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 464 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01...
 • Page 465 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 465 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Øàíîâíèé ïîêóïåöü! Óâàæíî ïðî÷èòàéòå öåé ïîñ³áíèê ç åêñïëóàòàö³¿. Îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóéòåñÿ âêàç³âîê ç òåõí³êè áåçïåêè! Çáåð³ãàéòå ïîñ³áíèê ³, â ðàç³ ïðîäàæó ïðèñòðîþ, ïåðåäàéòå éîãî íîâîìó âëàñíèêó. Çì³ñò Ïîÿñíåííÿ äî ³ëþñòðàö³é 10 Ïîÿñíåííÿ äî êîíòðîëüíèõ ³íäèêàòîð³â...
 • Page 466 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 466 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ïîÿñíåííÿ äî ³ëþñòðàö³é Ðó÷êà äëÿ ðåãóëþâàííÿ ñòóïåíÿ ïîìåëó Êîíòåéíåð äëÿ êàâîâèõ çåðåí Öåé ïîñ³áíèê ç åêñïëóàòàö³¿ Ô³ðìîâà òàáëè÷êà (íèæíÿ ÷àñòèíà ïðèçíà÷åíî äëÿ êàâîìàøèí ïðèñòðîþ) ìîäåëåé ECS 5000 òà ECS 5200. гäèíà...
 • Page 467 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 467 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Âêàç³âêè ç òåõí³êè Âêàç³âêè ç áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ áåçïåêè • Óâàãà! Âèïóñêíèé îòâ³ð äëÿ ãîòîâî¿ êàâè, ñï³íþâà÷ ìîëîêà òà Áåçïåêà öüîãî ïðèñòðîþ â³äïîâ³äຠïëèòêà äëÿ òåïëîâî¿ âèòðèìêè ÷èííèì òåõí³÷íèì ³íñòðóêö³ÿì òà ÷àøîê...
 • Page 468 êàáåëþ æèâëåííÿ, çâåðí³òüñÿ äî ïðàâèë ðîçåòêè ç ì³í³ìàëüíîþ • ïðîäàâöÿ ïðèñòðîþ àáî ïîòóæí³ñòþ 10 À. Âèðîáíèê íå íåñå • ê볺íòñüêî¿ ñëóæáè êîìïàí³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåùàñí³ Electrolux. âèïàäêè, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ijÿ ãàðàíò³¿ íå ïîøèðþºòüñÿ íà ÷åðåç íåïðàâèëüíå çàçåìëåííÿ ïîøêîäæåííÿ, ñïðè÷èíåí³ ïðèñòðîþ.
 • Page 469 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 469 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ðåêîìåíäóºòüñÿ ÿêîìîãà ðàí³øå Óâàãà! Ïàì’ÿòàéòå, ùî íå ìîæíà â³äðåãóëþâàòè æîðñòê³ñòü âîäè, ÿê âèêîðèñòîâóâàòè çàìîðîæåí³ öå îïèñàíî â ðîçä³ë³ 9.5 çåðíà, à òàêîæ çåðíà ç áóäü-ÿêèìè «Íàëàøòóâàííÿ æîðñòêîñò³ âîäè», àðîìàòèçàòîðàìè ³ íà...
 • Page 470 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 470 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ³äåàëüíî¿ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàâè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ê³ëüêîñò³ êàâè òåìïåðàòóðè.) (ìàë. 10). Íåçàäîâãî äî òîãî, ÿê ïî÷èíàþòü dz çá³ëüøåííÿì êóòó ïîâîðîòó ðó÷êè ñâ³òèòèñÿ êîíòðîëüí³ ³íäèêàòîðè, âïðàâî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü êàâîìàøèíà àâòîìàòè÷íî ãîòîâî¿ êàâè. Ïðè ïåðøîìó ïðîìèâàºòüñÿ: ç...
 • Page 471 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 471 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 îäíó ïîçèö³þ âïðàâî ðó÷êó äëÿ òðåáà íàòèñíóòè êíîïêó ðåãóëþâàííÿ ñòóïåíÿ ïîìåëó Âîäà áóäå ñò³êàòè â ëîòîê äëÿ (ìàë. 17) (äèâ. ðîçä³ë 5 óëîâëþâàííÿ êðàïåëü. Öþ âîäó «Íàëàøòóâàííÿ êàâîìîëêè», ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòîð.
 • Page 472 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 472 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ïðè ïåðøîìó ââåäåíí³ â òîä³, êîëè ñï³íþâà÷ ìîëîêà åêñïëóàòàö³þ ïåðåä òèì, ÿê ïîïåðåäíüî ñïðÿìîâàíèé îòðèìàòè çàäîâ³ëüíèé ðåçóëüòàò, âñåðåäèíó êàâîìàøèíè. (ßêùî ïîòð³áíî ïðèãîòóâàòè â êàâîìàøèí³ êîíòðîëüíèé ³íäèêàòîð ãîðèòü ùîíàéìåíøå 4-5 ÷àøîê êàâè. íàâ³òü...
 • Page 473 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 473 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Âêàç³âêà 2: Íå çàñèïàéòå á³ëüøå âë³âî (= òîíøèé ïîìåë êàâè) 2-õ ì³ðíèõ ëîæîê áåç ã³ðêè, îñê³ëüêè (ìàë. 18). êàâîìàøèíà àáî íå ãîòóâàòèìå 0 Ùîá ïðèñêîðèòè âèïóñê êàâè (íå êàâó ³ çàëèøèòüñÿ â êàâîìàøèí³ òà ïî...
 • Page 474 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 474 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ïîâåðí³òü ðó÷êó äëÿ âèïóñêó ïàðè äëÿ âèïóñêó ïàðè íà ï³âîáåðòà íà ï³âîáåðòà âë³âî äî óïîðó âë³âî äî óïîðó (ìàë. 8). (ìàë. 8): dz ñï³íþâà÷à ìîëîêà â Áóäüòå óâàæí³, ùîá íå îáïåêòèñÿ. ºìí³ñòü, ùî...
 • Page 475 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 475 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ñï³íþâà÷à ìîëîêà â ºìí³ñòü ïî÷íå ×èùåííÿ ³ òåõí³÷íå âèò³êàòè âîäà, ïîêè íå ïðèïèíÿòü îáñëóãîâóâàííÿ áëèìàòè êîíòðîëüí³ ³íäèêàòîðè òà Ïåðåä êîæíèì ÷èùåííÿì ×èùåííÿ ñï³íþâà÷à ìîëîêà êàâîìàøèíó íåîáõ³äíî îõîëîäèòè òà â³ä’ºäíàòè â³ä åëåêòðîìåðåæ³. Ñï³íþâà÷...
 • Page 476 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 476 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Âèéì³òü òà î÷èñò³òü ëîòîê äëÿ Êàâîìàøèíà íå áóäå ãîòóâàòè êàâó, ïîêè íå áóäå î÷èùåíî êîíòåéíåð óëîâëþâàííÿ êðàïåëü òà êîíòåéíåð äëÿ êàâîâèõ â³äõîä³â. äëÿ êàâîâèõ â³äõîä³â (ìàë. 16). 0 Äëÿ ïðîâåäåííÿ î÷èñòêè 0 Ñòèñí³òü...
 • Page 477 êàâîìàøèíè áëèìàòèìå çàñîá³â äëÿ âèäàëåííÿ íàêèïó, êîíòðîëüíèé ³íäèêàòîð îêð³ì òèõ, ÿê³ ðåêîìåíäóº êîìïàí³ÿ Âêàç³âêà 2: ßêùî âàðèëüíèé áëîê Electrolux. Êîìïàí³ÿ Electrolux íå âñòàâëÿºòüñÿ òóãî, òî, ùîá íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìîæëèâ³ ïîâåðíóòè éîìó íîðìàëüí³ ðîçì³ðè, ïîøêîäæåííÿ ïðèñòðîþ ó âèïàäêó ïåðåä óñòàíîâêîþ íåîáõ³äíî...
 • Page 478 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 478 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Ïîâåðí³òü ðó÷êó äëÿ âèïóñêó ïàðè Âèçíà÷åííÿ æîðñòêîñò³ âîäè íà ï³âîáåðòà âë³âî (ìàë. 8). dz 0 Çàíóðòå ³íäèêàòîðíó ñòð³÷êó ñï³íþâà÷à ìîëîêà ïî÷íå âèò³êàòè ïðèáëèçíî íà 1 ñåê. â õîëîäíó ãàðÿ÷à âîäà. Âîíà ñò³êàòèìå â âîäó.
 • Page 479 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 479 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 0 Òðèìàéòå íàòèñíóòîþ íå ìåíøå ãåíåðóâàííÿ ïàðè. Ïåðåä òèì ÿê 5 ñåêóíä êíîïêó . Çàãîðÿòüñÿ ïîâåðòàòè ðó÷êó âèïóñêó ïàðè, ÷îòèðè êîíòðîëüí³ ³íäèêàòîðè çà÷åêàéòå, ïîêè ³íäèêàòîð áóäå òà ãîð³òè ïîñò³éíî. 0 ʳëüêà ðàç³â íàòèñêàéòå êíîïêó Ãîðèòü...
 • Page 480 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 480 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 ïîçèö³þ âïðàâî (ðîçä³ë 5 Êàâîìàøèíà íåçâè÷íî ãóäå, ³ «Íàëàøòóâàííÿ êàâîìîëêè», ïîïåðåì³ííî áëèìàþòü 4 ñòîð. 472). êîíòðîëüí³ ³íäèêàòîðè òà Ãîðèòü êîíòðîëüíèé ³íäèêàòîð • Ìîæëèâî, â êàâîìàøèíó ï³ñëÿ • Êîíòåéíåð äëÿ êàâîâèõ â³äõîä³â ÷èùåííÿ...
 • Page 481 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 481 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ïîñò³éíî ãîðèòü êîíòðîëüíèé • Âàðèëüíèé áëîê çàíàäòî õîëîäíèé. ³íäèêàòîð , òà áëèìàþòü 0 Ïåðåä ïðèãîòóâàííÿì êàâè êîíòðîëüí³ ³íäèêàòîðè òà ï³ä³ãð³éòå âàðèëüíèé áëîê, • Ìîæëèâî, â êàâîìàøèíó ï³ñëÿ íàòèñíóâøè êíîïêó (äèâ. ÷èùåííÿ...
 • Page 482 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 482 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ç îòâîðó äëÿ âèïóñêó ãîòîâî¿ êàâè Çàì³ñòü êàâîâèõ çåðåí íå âèò³êຠêàâà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ìåëåíà êàâà, ³ êàâîìàøèíà á³ëüøå íå ãîòóº êàâè • Îòâ³ð çàáèòèé. • Áóëî çàñèïàíî çàíàäòî áàãàòî 0 Ïðî÷èñò³òü éîãî ãîëêîþ, ùîá ìåëåíî¿...
 • Page 483 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 483 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 Ùî ðîáèòè, ÿêùî ïðèñòð³é Óòèë³çàö³ÿ íåîáõ³äíî òðàíñïîðòóâàòè? Ïàêóâàëüíèé ìàòåð³àë • Òðàíñïîðòóâàòè ïðèñòð³é ñë³ä â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³. Äëÿ çàõèñòó Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè º åêîëîã³÷íî â³ä ïîäðÿïèí âèêîðèñòîâóéòå ÷èñòèìè é ìîæóòü áóòè ïîâòîðíî îðèã³íàëüíèé...
 • Page 484 822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 484 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01 822 949 383 - 02 - 1207...

This manual is also suitable for:

Ecs5000

Table of Contents