Electrolux ECG6600 Instruction Book

Electrolux ECG6600 Instruction Book

Hide thumbs Also See for ECG6600:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 1 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23
Fully Automatic Espresso-Maker ECG6600
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 35
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 61
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 87
Instruction book . . . . . . . . 113
D
Gebrauchsanweisung . . . . 139
Návod k použití . . . . . . . . . 167
Instrukcja obsługi . . . . . . . 193
H
Használati útmutató . . . . . 221
Návod na obsluhu . . . . . . . 249
Navodilo za uporabo . . . . . 279
PAGE
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .309
Priročnik za navodila . . . . .339
Instrucţiuni de utilizare . . . .369
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .397
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .429
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .459
Kullanma kılavuzu . . . . . . .489
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .519
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .553
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .583

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux ECG6600

  Summary of Contents for Electrolux ECG6600

 • Page 1 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 1 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6600 PAGE Priručnik ....309 Bruksanvisning ... 9 Priročnik za navodila .
 • Page 2 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 2 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 3 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 3 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 4 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 4 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 5 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 5 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 6 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 6 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 CLEAN...
 • Page 7 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 7 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 CLEAN...
 • Page 8 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 8 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 9 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 9 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Bästa kund, läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsanvisning- arna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffe- bryggaren.
 • Page 10 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 10 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Bildförklaring Framvy med öppen servicelucka (bild 3) Framvy (bild 1) O Servicelucka (öppen) A Droppgaller Kaffesumpbehållare (uttagbar) B Varmhållningskanna Q Utsvängningsfack C Huvudströmställare (på bryggarens R Bryggenhet baksida) Knapp för inställning av malningsgrad D I höjd inställbart kaffeutlopp...
 • Page 11: Kaffe Och Espresso

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 11 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffe och espresso Säkerhetsanvisningar Den helautomatiska bryggarens funk- Bryggarens säkerhet uppfyller god- tion garanterar mycket lätt hantering, kända regler för teknik och apparatsä- vid kaffebryggning och lika enkel att kerhetslagens föreskrifter. Det oaktat sköta och vårda.
 • Page 12 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 12 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Obs! Skållningsrisk vid inkopplat het- Säkerhet vid rengöring och vattenmunstycke och mjölktapp- skötsel ningsrör! Risk finns för att hett • Beakta rengörings- och avkalkningsan- vatten eller het ånga leder till skåll- visningarna.
 • Page 13 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 13 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Översikt över • Meny «RESET» Återställning av ändrade parametrar menypunkterna till fabriksinställning. Nedan lämnas en översikt över de menypunkter med vilka vid fabriken Menyfunktion inställda parametrar kan ändras och Med knappen „MENU“ (bild 5) kan lagras samt program startas och infor- menyfunktionen kopplas på.
 • Page 14 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 14 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffebryggaren har vid fabriken kon- Påfyllning av vatten trollerats. För testning har kaffe Kontrollera före påkoppling att vatten använts – därför är det helt normalt finns i vattentanken och fyll vid behov att kafferester sitter kvar i kvarnen.
 • Page 15 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 15 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Fyll på kaffebönor i kaffebönsbehålla- Efter avslutad upphettning visar dis- ren, se „Påfyllning av kaffebönsbehål- playen: laren“ Sida 14. «SKÖLJNING» i övre raden och en fortskridande stapel med procentsiffra Obs! För att undvika störningar får ald-...
 • Page 16 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 16 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Tre rosa fält: Kaffebryggning med bönor Hårdhetsgrad 3, hårt Följande process avlöper vid kaffebryg- till 3,7 mmol/l, resp. gning med bönor helautomatiskt: till 21° tysk hårdhetsgrad resp. Malning, dosering, pressning, förbrygg- till 37,8°...
 • Page 17 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 17 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 När displayen visar «TÖM KAF- 0 Tryck knappen "1 kopp kaffe" för FESUMPBEHÅLLAREN» är sump- bryggning av en kopp eller knappen „2 behållaren full och måste tömmas och koppar“ för 2 koppar.
 • Page 18: Bryggning Av Flera Koppar

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 18 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Sköljning ter som krävs för bryggning av kaffe till kannan. Vid sköljning värms bryggningsenheten 0 Kontrollera att vattentanken är full, att och kaffeutloppet upp. tillräckligt mycket kaffebönor finns i Sköljningen dröjer endast några bönbehållaren och att sumpbehållaren...
 • Page 19: Kaffebryggning Med Pulver

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 19 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 finns endast kaffebönor för 6 koppar, Under bryggning får kaffepulver inte kommer 6 koppar att tillagas och där- fyllas på. Först när bryggningen är helt efter avbryts bryggningen. Fyll på bön- avslutad och bryggaren åter står i...
 • Page 20 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 20 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tryck en gång på knappen „Kanne/ Tillaga cappuccino eller het cappuccino“ (bild 29). mjölk (kaffe och Het och uppskummad mjölk och däref- mjölkskum) ter kaffe tappas på koppen. Displayen visar i övre raden Med denna funktion kan het, upp- «CAPPUCCINO»...
 • Page 21 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 21 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffebryggaren har vid fabriken ställts 10.3 Rengöring av munstycket in på standardmängd. Värdet kan Efter varje tillredning av mjölk eller anpassas till individuell smak och sedan cappuccino måste mjölkbehållarens sparas, se „Inställning av programmet munstycken rengöras enligt beskriv-...
 • Page 22 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 22 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Bekräfta menypunkten med knappen med kundtjänsten. För skada och blockering som främmande partiklar „OK“ (bild 6). På displayen visas aktuell inställning t.ex. «HÖG TEMPERA- förorsakar kan vi frita oss från allt TUR».
 • Page 23 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 23 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Välj vid behov med knapparna bläddra 0 När önskad kaffestyrka visas, bekräfta "<" eller ">" (bild 6) en annan avstäng- med knappen „OK“ (bild 6). Denna kaf- ningstid. festyrka har nu programmerats.
 • Page 24 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 24 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Påfyllningsmängden kan anpassas till 13.6 Inställning av programmet för alla fem koppstorlekar cappuccino (programmera mjölk- «ESPRESSOKOPP», «LITEN och kaffemängden) KOPP», «MELLANSTOR KOPP», Mjölk- och kaffemängden för tillred- «STOR KOPP», «MUGG»: ning av cappuccino har vid fabriken 0 Tryck på...
 • Page 25 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 25 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Bekräfta menypunkten med knappen en gång kan tillredas, dvs ca 250- „OK“ (bild 6). 280 ml. 0 På displayen visas en stapel som för- 0 När önskad mängd visas, bekräfta med storas eller förminskas;...
 • Page 26 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 26 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 kannor som bryggts med respektive Rengöring och skötsel antal koppar t.ex. «KANNA 4 KOPPAR 12» för 12 bryggda kan- Håll kaffebryggaren ren för att uppnå konstant kaffekvalitet och störningsfri nor med 4 koppar.
 • Page 27 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 27 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 14.2 Tömning av sumpbehållaren 14.4 Rengöring av kvarn Bryggaren räknar antalet kaffetapp- Kafferester kan ur bönbehållaren ningar. Efter 14 enkla (eller 7 parvis) avlägsnas med en mjuk pensel eller en bryggda kaffemängder visas följande...
 • Page 28 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 28 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Lås upp och öppna serviceluckan med inte hoppat ut, kan serviceluckan inte öppningsknappen (bild 35). stängas. 0 Ta bort och rengör sumpbehållaren Om bryggningsenheten går trögt att (bild 36).
 • Page 29 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 29 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren 0 Ta bort vattentanken, fyll på färskt vat- efter ca 120 sekunder automatiskt till ten och sätt åter in tanken. Displayen bryggningsfunktion och avkalknings- visar i övre raden turvis...
 • Page 30 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 30 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «FYLL BÖNBEHÅLLAREN» Vad göra om på displayen • Det finns inte längre några kaffebönor följande meddelande i kaffebönbehållaren. visas... 0 Påfyllning av kaffebönbehållaren, se «FYLL BEHÅLLAREN» „Påfyllning av kaffebönsbehållaren“ Sida 14.
 • Page 31 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 31 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Problem som kan lösas När funktionen eller kommer inget kaffe utan endast innan kundtjänsten rings vatten ur bryggaren • Eventuellt har kaffepulvret fastnat i påfyllningskanalen. Om kaffebryggaren inte fungerar, kan 0 Luckra upp kaffepulvret i påfyllnings-...
 • Page 32: Tekniska Data

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 32 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffepulver har använts (i stället för Hur skall bryggaren transporteras? kaffebönor) och inget kaffe ges ut. • Spara originalförpackningen för trans- • För mycket förmalet kaffe har fyllts på. port. För att skydda bryggaren mot skrå- mor skall originalplastpåsen användas.
 • Page 33 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 33 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Avfallshantering Om service behövs Ta vara på originalförpackningen och Förpackningsmaterial skumplastdelarna. För att undvika Förpackningsmaterialet är miljövänligt transportskada måste bryggaren och kan återanvändas. Plastdelarna är förpackas ordentligt. märkta, till exempel >PE<, >PS< etc.
 • Page 34 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 34 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23...
 • Page 35 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 35 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kære kunde. Læs venligst denne brugsanvisning opmærksomt igennem. Især bedes du være opmærksom på sikkerhedsanvis- ningerne! Brugsanvisningen bør opbe- vares på et sikkert sted, så du har mulighed for at slå noget op i den på...
 • Page 36 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 36 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Billedoversigt Set forfra med åben servicelåge (fig. 3) Set forfra (fig. 1) O Servicelåge (åben) A Dryprist Affaldsbeholder (udtagelig) B Varmholdekande Q Svingbar skuffe C Hovedafbryder (apparatets bagside) R Infusionsenhed D Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden...
 • Page 37 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 37 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffe og espresso Sikkerhedsanvisninger Funktionen af denne maskine garante- Sikkerhedsmæssigt overholder dette rer dig enkel betjening, både hvad kaf- apparat de anerkendte regler for teknik febrygningen og service og plejen og lovens krav om apparaters sikker- angår.
 • Page 38 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 38 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • OBS! Risiko for skoldning, når varmt- • Maskinens komponenter må ikke stilles vandsdysen eller mælkeudløbsrøret er i opvaskemaskinen. aktiveret! Udløbende kogende vand • Der må aldrig kommes vand i kaffe- resp.
 • Page 39 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 39 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Oversigt over menu- • Menu «DESCALE» (AFKALKNING) punkterne Start på afkalkningsprogrammet. Nedenfor findes en oversigt over • Menu «STATISTICS» menupunkterne, hvor man kan ændre (STATISTIK) og gemme de fra fabrikken indstillede...
 • Page 40 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 40 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 kulden, skal man vente ca. 2 timer, før Blokering eller skader, der er forårsa- den må tændes! get af fremmedlegemer i kaffekvær- nen, falder ikke ind under garantien. Vi anbefaler at lægge et passende underlag under maskinen for at undgå...
 • Page 41 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 41 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Sæt vandbeholderen på plads igen (fig. Nu viser maskinen grundindstillin- 7). Tryk altid beholderen helt i bund, så gerne, dvs. på øverste displaylinje vises ventilen på vandbeholderen åbner sig.
 • Page 42 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 42 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Maskinen udfører en skylning (dis- Indstilling og lagring af den fundne playet viser hårdhedsgrad «RINSING... Der kan indstilles 4 hårdhedstrin. PLEASE WAIT...» Maskinen er fra fabrikken indstillet på (SKYLNING hårdhedstrin 4.
 • Page 43 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 43 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tryk på tasten "1 kop kaffe" Med muligheden for at regulere for at malingsgraden og mængden af bønner, brygge én kop, eller tasten "2 kopper“ der skal males, kan maskinen indstilles for at brygge 2 kopper kaffe.
 • Page 44 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 44 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ren fyldes op, ellers kan maskinen ikke • Lad være med at bruge for tykke længere brygge kaffe. (Normalt er der kopper, undtagen hvis de bliver for- stadig en smule vand tilbage i vandbe- varmet, for de absorberer for meget holderen, når beskeden vises.).
 • Page 45 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 45 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 40%», der 0 Sæt låget på kanden i stilling skænk op « (fig. 18) og stil kanden under udløbsrø- indikerer hvor langt brygningen er. ret (D). Kaffeudløbsrøret skal skubbes Når forløbsbjælken er fyldt op og pro- helt op, for at der er plads til at sætte...
 • Page 46 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 46 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 beholder, kaffepulveret skal kunne eller en skaftet på en grydeske (fig. 23). komme direkte ned i infusionsenheden. Derefter tager man infusionsenheden ud og renser både den og kaffemaski- 0 Drej knappen "Kaffestyrke / formalet nen som beskrevet under „Rengøring af...
 • Page 47 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 47 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Mælkemængden og kaffemængden er 0 Pas på, at sugerøret sidder rigtigt forindstillet til standardværdier. Du kan (fig. 25); sæt derefter låget på mælke- ændre dem, så de passer til din egen beholderen og lås den fast ved at dreje...
 • Page 48 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 48 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 OBS! Risiko for skoldning på den hede Indstilling af malingsgrad damp og varmtvandet, der kommer ud Kaffekværnen er fra fabrikken indstillet af mælkeudløbsrøret. til middel malingsgrad. Hvis kaffeudlø- 0 Tag derefter mælkebeholderen af og bet skulle være for hurtigt eller for...
 • Page 49 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 49 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">" Menuindstillinger (fig. 6) flere gange, indtil menupunktet 13.1 Indstilling af sprog «TEMPERATURE» (TEMPERATUR) vises. Der kan vælges mellem flere sprog. 0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten Man vælger et andet sprog som følger:...
 • Page 50 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 50 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5). 0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">" Nu vises menupunktet «CHOOSE (fig. 6) flere gange, indtil menupunktet LANGUAGE» (VÆLG SPROG). «JUG PROGRAM» (KANDEPROGRAM) vises.
 • Page 51 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 51 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter med bladre-tasterne "<" eller ">" maskinen efter ca. 120 sekunder til- (fig. 6) i 10 trin. bage til kaffe-mode, uden at gemme Når bjælken er helt fyldt op, svarer det den nye indtastning.
 • Page 52 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 52 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Når du vil ændre og gemme den mæl- 0 Når den ønskede volumen vises, bekræf- kemængde, der skal bruges til en cap- ter du den med "OK" tasten (fig. 6). Nu puccino, bekræfter du menupunktet...
 • Page 53 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 53 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Displayet springer efter programmerin- 0 Tryk flere gange på bladre-tasten ">" gen automatisk tilbage til menupunk- (fig. 6), for at få vist antallet af udførte tet «HOT WATER PROGRAM» afkalkninger, f.eks. «TOT. DESCA- LES 5»...
 • Page 54 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 54 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Rengøring og pleje ved at skrabe de tørre kaffeaflejringer af med en nål (fig. 34). Hold altid maskinen ren, så opnår du 14.2 Tømning af affaldsbeholderen en konstant kaffekvalitet og undgår funktionsfejl.
 • Page 55 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 55 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tag mælkeudløbsrøret (fig. 25) og empel i forbindelse med ferie), er det sugerøret (fig. 37) af. nødvendigt at tømme affaldsbeholde- ren og vandbeholderen og at rense mas- 0 Rens alle dele omhyggeligt i varmt kinen inkl.
 • Page 56 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 56 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Før afkalkningsprogrammet startes, Fig. 43: De to røde taster er sprunget korrekt ud. skal infusionsenheden renses (se „Ren- gøring af infusionsenheden“ side 55). Fig. 44: De to røde taster er ikke sprun- 0 Tryk på...
 • Page 57 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 57 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 (SKYLNING UDFØRT) og «FILL for at fjerne kalkaflejringer i kaffemas- TANK !» (FYLD BEHOLDEREN !) kinens indre. og på nederste linje en forløbsbjælke Efter ca. 45 minutter er vandbeholde- med visning af procent ren tom og displayet viser på...
 • Page 58 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 58 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «EMPTY WASTE COFFEE «CLOSE DOOR» (LUK LÅGEN) CONTAINER» (TØM • Servicelågen er åben. AFFALDSBEHOLDER) 0 Luk servicelågen. Hvis det er umuligt at • Affaldsbeholderen er fyldt. lukke servicelågen, så kontroller, om 0 Tøm affaldsbeholderen som beskrevet i...
 • Page 59 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 59 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffen har for lidt crema Umuligt at få infusionsenheden ud for at rense den • Kaffen er malet for groft. • Maskinen er tændt. Infusionsenheden 0 Drej knappen til indstilling af malings- kan kun tages ud, når maskinen er...
 • Page 60: Tekniske Data

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 60 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 krevet under „Tilberedning af kaffe • EMC-direktiv 89/336/EØF som med malet kaffe“ side 45. ændret ved direktiv 92/31/EØF og 93/68/EØF • Der er hældt formalet kaffe på, mens maskinen var slukket.
 • Page 61 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 61 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kjære kunde! Les denne bruksanvisningen nøye. Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsmer- knadene! Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk, og gi den videre til fremtidige eiere av apparatet. Innholdsfortegnelse Figurbetydning 13 Menyinnstillinger 1.1 Visning forfra (figur 1)
 • Page 62 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 62 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Figurbetydning Visning forfra med åpen dør (figur 3) Visning forfra (figur 1) O Servicedør (åpen) A Plate til plassering av kopper Tresterbeholder (kan tas ut) B Varmekanne Q Bevegelig skuff C Hovedbryter (på...
 • Page 63 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 63 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffe og espresso Sikkerhetsmerknader Funksjonen til kaffemaskinen garante- Dette apparatets sikkerhet følger tek- rer svært enkel bruk, både under kaffe- nikkens anerkjente regler og Loven om laging og ved vedlikehold.
 • Page 64 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 64 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Advarsel! Forbrenningsfare når varm- Ikke åpne eller reparer apparatet. Ufor- skriftsmessig utførte reparasjoner kan tvannsdysen/melkeutløpsrøret er føre til betydelig fare for brukeren. aktivert! Varmtvann / varm vann- Reparasjon av apparatet må bare utfø- damp som kommer ut, kan føre til...
 • Page 65 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 65 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Oversikt over • Menyen «STATISTICS» (STATISTIKK) menypunktene Finn antall lagede kopper kaffe, antall kanner med 4, 6, 8 eller 10 kopper og Nedenfor finner du en oversikt over antall gjennomførte avkalkninger.
 • Page 66 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 66 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Malegraden må bare endres under 0 Bare kople en jordet stikkontakt til maleprosessen. Dersom det gjøres apparatet. Ikke bruk stikkontakter som endringer i innstillingene når kaffe- ikke er jordet. kvernen er slått av, kan dette skade Påfylling av vann...
 • Page 67 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 67 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Etter et par sekunder kommer det litt Slå på apparatet vann ut av varmtvannsdysen, og en Forsikre deg alltid om at det er vann i fremdriftsindikator vises. Når koppen vannkolben før innkopling. Fyll opp om er fylt med ca.
 • Page 68 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 68 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Trykk på menypunktet med knotten Innstilling av vannets hardhet ”Ok” (figur 6). Etter første gangs bruk eller ved bruk Displayet viser aktuell innstilling, f.eks. av en annen vannkvalitet bør du stille «WATER HARDNESS 4»...
 • Page 69 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 69 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Velg ønsket koppstørrelse med dreie- "2 kopper" , eller du kan dreie drei- bryteren „Koppstørrelse“ (figur 13). ebryteren „Koppstørrelse“ (figur 13) Valgt koppstørrelse vises. mot urviserne i retning „Espressokopp“.
 • Page 70 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 70 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Tips for å få varm kaffe: Lage flere kopper kaffe • Dersom du vil ha sterk kaffe rett etter med kannefunksjonen at kaffemaskinen er slått på, (under Med denne helautomatiske funksjo- 60 ml), så...
 • Page 71 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 71 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Når du vil endre kaffestyrke og oppfyl- avbryter apparatet prosessen. For å lingsmengde for kannefunksjonen, gå fylle vannkolben eller tømme trester- frem som beskrevet i „Innstilling av beholderen må varmekannen tas ut; i kanneprogrammet (kaffeestyrke og dette øyeblikk avbrytes programmet.
 • Page 72: Tilberedning Av Cappuccino

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 72 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Bare bruk kaffe for helautomatiske 0 Fyll beholderen med nok melk espressomaskiner. Ikke fyll i kaffebøn- (figur 24). Ikke overskrid markerings- ner, vannløselige og frysetørkede linjen MAKS på beholderhåndtaket (til- engangsprodukter eller annet drikke- svarer ca.
 • Page 73 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 73 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Plasser en beholder under melkeut- Displayet viser «CAPPUCCINO» på den øverste linjen og en fremdriftsindi- løpsrøret og hold knotten ”REN” på kator med prosenter på den nederste melkebeholderen (figur 30) inne i linjen, f.eks.
 • Page 74 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 74 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Apparatet er innstilt på standardmeng- høre denne lysen under maleproses- der fra fabrikk. Du kan endre og lagre sen, så slå straks av apparatet og ta disse verdiene fritt, se „Stille inn pro- kontakt med kundeservice.
 • Page 75 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 75 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Fabrikkinnstillingen er «AUTO SHU- Fabrikkinnstillingen er «TEMPERATURE HIGH» (TEMPE- TOFF TIME 1 H» (UTKOPLING- RATUR HØY). Du kan endre fabrikk- STID 1 H). Du kan endre innstillingen slik: fabrikkinnstillingen slik: 0 Trykk på...
 • Page 76 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 76 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5). 0 Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så Menypunktet «CHOOSE LAN- bekreft med knotten ”Ok” (figur 6). Opp- GUAGE» (VELG SPRÅK) kommer fyllingsmengden er nå programmert.
 • Page 77 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 77 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 På displayet kommer det opp en strek 0 Trykk på menypunktet med knotten som kan forstørres eller forminskes; den ”Ok” (figur 6). Displayet viser nå: «MILK VOLUME» representerer oppfyllingsmengden for én kopp.
 • Page 78 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 78 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer Dersom du ikke trykker på ”Ok", går det maks. kopp-oppfyllingsmengde for apparatet automatisk tilbake til kaf- cappuccinoprogrammet, som er ca femodus etter ca. 120 sekunder uten å...
 • Page 79 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 79 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Trykk flere ganger på knotten Bla ">" Rengjøring og vedlikehold (figur 6) for å vise antall utførte avkalkninger, f.eks. «TOT. DESCA- Hold alltid apparatet rent for å sikre LES 5» (ANTALL AVKALKNIN- jevn kaffekvalitet og feilfri drift.
 • Page 80 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 80 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Sett inn innsugningsrøret og melkeut- 14.2 Tømming av tresterbeholderen løpsrøret igjen. Apparatet teller antall tilberedte kaffe- blandinger. Etter hver 14. enkelt (eller Melkebeholderen må ikke vaskes i opp- hver 7. parvis) tilberedte kaffe vises vaskmaskin! følgende melding: «EMPTY WASTE...
 • Page 81 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 81 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Dersom kaffetrakteren ikke er korrekt 0 Løsne og åpne servicedøren ved å satt inn, dvs. før det kan høres at den trykke på åpningsknappen (figur 35). klikker på plass og de røde knottene 0 Ta ut dråpeoppsamlingsskålen og...
 • Page 82 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 82 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Trykk på knotten Bla "<", og displayet Apparatet er nå klart til en skylleom- viser «DESCALE YES» (AVKALK gang med friskt vann. Displayet viser JA). vekselvis «RINSING» (APPARATET SKYLLER) og «FILL TANK» (FYLL 0 Bekreft med knotten ”Ok”...
 • Page 83 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 83 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «INSERT WASTE COFFEE 0 Ta ut vannkolben, fyll den med friskt CONTAINER» (SETT INN vann og sett den inn igjen. TRESTERBEHOLDEREN) Apparatet er nå driftsklart igjen og • Tresterbeholderen ble ikke satt inn på...
 • Page 84 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 84 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «INSERT BREWING UNIT!» Kaffen slippes for sakte ut (SETT INN • Kaffen er malt for fint. KAFFETRAKTEREN!) 0 Drei bryteren for innstilling av malt • Sannsynligvis har du glemt å sette kaf- grad én posisjon med urviserne (se...
 • Page 85 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 85 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kaffen slippes ikke ut av tutene på Melken skummes for mye eller for kaffeutslippsenheten, men ut av lite døren på siden • Skyveren på lokket til melkebeholderen • Kaffeutslippsenhetens tuter er blokkert er feilinnstilt.
 • Page 86 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 86 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvenn- lige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbe- holdere.
 • Page 87 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 87 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Arvoisa asiakas on suositeltavaa lukea käyttöohje huo- lellisesti läpi ennen laitteen käyttöön- ottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säi- lytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja luovuta se laitteen mahdolli- selle seuraavalle omistajalle.
 • Page 88 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 88 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kuvien numeroiden Etusivu avatulla huoltoluukulla (kuva 3) selitykset O Huoltoluukku (auki) Etusivu (kuva 1) Sakkasäiliö (voidaan ottaa pois) A Valumisritilä Q Kääntölokero B Termoskannu R Vedenkuumennusyksikkö C Pääkytkin (laitteen takasivussa) Nuppi jauhatusasteen säätöä...
 • Page 89 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 89 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kahvia ja espressoa Turvaohjeita Automaattisella kahviasemallaon help- Tämän laitteen turvallisuus vastaa te- po valmistaa kahvia. Myös sen huolto kniikan tunnettuja sääntöjä ja laitetur- ja hoito on helppoa. vallisuuslakia. Katsomme laitteen val-...
 • Page 90 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 90 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Huom! Toiminnassa oleva kuumavesi- Puhdistukseen ja hoitoon liittyvä putki/maitoputki voi johtaa palovam- turvallisuus moihin! Laitteesta ulos tuleva kuuma • Noudata puhdistukseen ja kalkinpois- vesi / kuuma vesihöyry voi johtaa toon liittyviä...
 • Page 91 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 91 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Valikon kohdat • Valikko «NOLLAUS» Muutettujen laiteparametrien palaut- Valikon eri kohdilla voit muuttaa teh- taminen tehdasasetusten mukaisiksi. taalla asetettuja laiteparametrejä ja tallentaa suorittamasi muutokset sekä Valikkotila käynnistää ohjelmia ja hakea näyttöön tietoja.
 • Page 92 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 92 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kahvinkeitin on tarkastettu tehtaalla. Vesisäiliön täyttäminen Tarkastukseen käytetään kahvia, joten Tarkista aina ennen kuin kytket laittee- on aivan normaalia, jos myllystä löytyy seen virran, että vesisäiliössä on vettä. hieman kahvia. Takaamme joka tapauk- Lisää...
 • Page 93 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 93 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Lämmitysvaiheen aikana (n. 0 Täytä kahvipapusäiliö kahvipavuilla, 120 sekuntia) näytön ylärivillä näkyy katso „Kahvipapusäiliön täyttäminen“ teksti «LÄMMITYS» ja alemmalla ri- Sivu 92. villä on edistymispalkki, joka näyttää Huom! Älä koskaan täytä kahvipapu- lämmityksen edistymisen prosentteina...
 • Page 94 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 94 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ei yhtään tai yksi vaaleapunainen takaisin kahvin valmistuksen toiminta- alue: muotoon muutoksia tallentamatta. kovuusaste 1, pehmeä Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen au- enint. 1,24 mmol/l eli tomaattisesti takaisin valikon kohtaan 7 saksalaista kovuusastetta eli «VEDEN KOVUUS».
 • Page 95 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 95 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Voit valita kahviisi erittäin miedon, on saavutettu (painiketta tulee painaa miedon, normaalin, vahvan tai erittäin välittömästi sen jälkeen, kun edistymis- vahvan maun. palkki on saavuttanut 100 %), tai kier- tämällä kiertonuppia ”Kuppikoko“...
 • Page 96 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 96 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 virta, käytä huuhteluvaiheen kuu- Usean kahvikupillisen maa vettä kuppien lämmittämiseen. valmistus kannutoimintoa • Aseta vastaavassa valikossa kahvin käyttäen lämpötila suuremmaksi, katso „Kah- vin lämpötilanasettaminen“ Tämän toiminnon avulla voit valmistaa Sivu 100.
 • Page 97 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 97 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Jos haluat muuttaa kahvin vahvuutta minnon loppuunviemiseksi tai jos sak- ja kannutoiminnon täyttömäärää, me- kasäiliö on täynnä. Termoskannu on nettele kohdassa „Kannuohjelman otettava pois vesisäiliön täyttämistä tai asettaminen (kahvin vahvuus ja täyttö- sakkasäiliön tyhjennystä...
 • Page 98 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 98 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 kahvijauhetta poiskytkettyyn konee- Cappuccinon tai kuuman seen, koska se leviää koneen sisällä. maidon valmistaminen Käytä vain täysautomaattisiin espres- (kahvi ja maitovaahto) sokeittimiin tarkoitettua kahvijauhetta. Voit valmistaa tällä toiminnolla joko Älä täytä täyttöaukkoon kahvipapuja,...
 • Page 99 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 99 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Käännä maitoputkea (kuva 28) ja aseta 10.3 Suutinten puhdistaminen kahviputken ja maitoputken alle tar- Maitokannun suuttimet on puhdistet- peeksi iso kuppi tava jokaisen maidon tai cappuccinon 0 Paina kerran “Kannu/cappuccino“-pai- valmistamisen jälkeen, sillä...
 • Page 100: Jauhatusasteen Asetus

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 100 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 jälleen valmis kahvin valmistusta var- tasaisen äänekkään kolkutuksen. Jos ten, näyttöön tulee viimeksi valittu kuulet tämän äänen jauhatuksen aika- kahviasetus. na, katkaise laitteesta välittömästi virta ja ota yhteys asiakaspalveluun. Myllyyn...
 • Page 101 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 101 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5). Tehtaalla suoritettu asetus on «LÄMPÖTILA KORKEA». Voit Näyttöön tulee valikon kohta «VALITSE KIELI». muuttaa sitä seuraavasti: 0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5). 0 Paina selauspainiketta < tai > (kuva 6) Näyttöön tulee valikon kohta...
 • Page 102 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 102 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painik- 0 Palaa kahvin valmistuksen toiminta- keella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti muotoon painamalla lopuksi kaksi ker- ««KAHVIANNOKSEN MAKU». taa ”MENU”-painiketta (kuva 5) tai odota n. 120 sekuntia, kunnes laite 0 Vahvista valikon kohta ”OK”...
 • Page 103 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 103 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen au- 0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy tomaattisesti takaisin valikon kohtaan, näytössä, vahvista valinta ”OK”-painik- esim. «ESPRESSOKUPPI». keella(kuva 6). Täyttömäärä on nyt tal- 0 Palaa kahvin valmistuksen toiminta- lennettu.
 • Page 104 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 104 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 13.7 Kuuman veden ohjelman – valmistettujen cappuccino-kahvien määrä ja lisäksi asettaminen (määrän ohjelmointi) – suoritettujen kalkinpoistojen määrä. Tehtaalla laitteeseen on asetettu vaki- Jos valmistetaan samanaikaisesti kaksi omäärä. Voit muuttaa määrää ja tal- kupillista kahvia, lasketaan myös määrä...
 • Page 105: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 105 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Vältä naarmuttavien, hankaavien tai Kyse on seuraavista asetuksista / tal- syövyttävien aineiden käyttöä. Pyyhi lennuksista: runko ulkoa ja sisältä vain kostealla lii- • veden kovuus nalla. • kuppien täyttömäärät 0 Ota vesisäiliö (kuva 7) joka päivä pois •...
 • Page 106 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 106 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Jos vieraan esineen poistaminen ei ole (kuva 35), poista tippuallas (kuva 36), mahdollista, on käännyttävä asiakas- tyhjennä ja puhdista se. palvelun puoleen. Myllyyn joutuneis- 0 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö perus- ta vieraista aineista aiheutuva tuk- teellisesti.
 • Page 107 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 107 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Jos vedenkuumennusyksikön asennus tat irrottaa vedenkuumennusyksikön on edelleenkin vaikeaa, sulje huolto- kahvinkeittimen ollessa kytkettynä, luukku, irrota verkkojohdon pistoke se saattaa vaurioitua vakavasti. pistorasiasta ja liitä se sitten uudelleen. 0 Puhdista vedenkuumennusyksikkö...
 • Page 108 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 108 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Vedä vesisäiliö ulos, täytä se raikkaalla muotoon, eikä kalkinpoisto-ohjelma käynnisty. vedellä ja laita takaisin paikoilleen. Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen teksti «LISÄÄ KALKINPOIST.» ja teksti «HUUHTELU» ja «PAINA MENU-PAINIKETTA», ja alarivillä...
 • Page 109 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 109 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Täytä kahvijauhetta kohdassa „Kahvin Mitä tulisi tehdä, jos valmistaminen kahvijauheesta“ Sivu 97 näyttöön tulee seuraava selostetulla tavalla. viesti... «TÄYTÄ KAHVIPAPUASTIA» «TÄYTÄ SÄILIÖ» • Kahvipapusäiliössä ei enää ole kahvipa- • Vesisäiliö on tyhjä tai asennettu väärin.
 • Page 110 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 110 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ratkaistavat ongelmat, Kahvia tulee vain kahviputken aukoista ennen kuin soitat • Ulostuloaukot ovat tukossa. asiakaspalveluun 0 Poista kuivunut kahvi neulalla (kuva 29). Jos kahvinkeitin ei toimi, voit helposti Keittimestä ei tule kahvia, vaan löytää...
 • Page 111: Tekniset Tiedot

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 111 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Huoltoluukun sisäosassa oleva kääntö- • Jos maito vaahtoaa liian vähän, maito- lokero (Q) on tukossa eikä käänny. kannu ei saata olla oikein paikoillaan. 0 Puhdista kääntölokero huolellisesti, 0 Laita maitokannu oikein paikoilleen.
 • Page 112 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 112 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Hävittäminen Huoltotapauksessa Säilytä ehdottomasti alkuperäinen Pakkausmateriaali pakkaus vaahtomuoviosat Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja mukaanlukien. Kuljetusvaurioiden kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty välttämiseksi tulee laitteen olla hyvin esim. >PE<,> PS< jne. Toimita pakkaus- pakattu.
 • Page 113: Table Of Contents

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 113 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Dear Customer Please read this user manual carefully, paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner.
 • Page 114: Key To Picture

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 114 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Key to picture Front view with open service door (Figure 3) Front view (Figure 1) O Service door (open) A Drip tray grill Waste coffee container (can be taken B Warming jug...
 • Page 115: Coffee And Espresso

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 115 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Coffee and Espresso Safety guidelines Your fully automated machine could The safety of this appliance complies not be easier tooperate, both for mak- with recognised technology regulati- ing coffee and taking care of it.
 • Page 116 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 116 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Safety during operation Safety when cleaning and servicing • Warning! Coffee spout, hot water nozzle, milk dispenser and cup tray • Take note of cleaning and descaling become hot as a result of use. Keep advice.
 • Page 117: Summary Of Menu Options

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 117 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • «RESET TO DEFAULT» menu Summary of menu options Reset the changed appliance settings Below you will find a summary of the to factory settings. menu options, which are used to...
 • Page 118: Filling With Water

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 118 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 The grind level can only be changed Filling with water during the milling process. Changing Before switching on, always make sure the settings when the mill mecha- that there is water in the water tank nism is at rest can damage the coffee and top up if necessary.
 • Page 119: Switching On The Appliance

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 119 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 The appliance gets itself ready straight is filled with about 30 ml of water, the after switching on. The noises occuring progress bar is completed. at this time are completely normal.
 • Page 120: Making Coffee With Beans

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 120 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Finding out the water hardness level If "OK" is not pressed, the appliance automatically returns to the coffee 0 To do this, dip the test strip in cold mode after about 120 seconds without water for about 1 second.
 • Page 121 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 121 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 You can choose your coffee with an ton must be pressed as soon as the extra mild, mild, normal, rich or extra progress bar reaches 100 %), or by rich flavour.
 • Page 122: Tips For Dispensing Hotter Coffee

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 122 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Tips for dispensing hotter coffee Making several cups of • If you want to make enough coffee coffee with the jug for a small cup (less than 60 ml) function...
 • Page 123: Makingcoffee With Ground

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 123 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 below „Setting the jug programme is full, the appliance interrupts the (Coffee strength and filling quantity process. In order to fill the water tank for the jug)“ page 127. or empty the waste coffee container, the jug must be removed;...
 • Page 124: Making Cappuccino Or Hot Milk (Coffee And Milk Froth)

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 124 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 the appliance is ready again can Making cappuccino or hot ground coffee be inserted for the next milk (coffee and milk cup. Never insert ground coffee when froth) the machine is switched off, otherwise...
 • Page 125: Frothing/Heating Up Milk

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 125 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 fixed in the «CAPPUCCINO PRO- the quantity of milk and coffee)“ GRAM» menu. page 129. 0 Swing the milk dispenser pipe out After a few seconds the appliance is (Figure 28) and place a sufficiently big ready for use again.
 • Page 126: Setting The Grind Level

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 126 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 been dispensed, dispensing stops auto- You will only notice the effect of these matically. corrections after at least 2 more cof- For a few seconds the display shows fees have been made, however.
 • Page 127: Setting The Coffee Temperature

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 127 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «AUTO SHUTOFF TIME 1 H» 13.2 Setting the coffee temperature «AUTO SHUTOFF TIME 2 H» You can choose between three tempe- «AUTO SHUTOFF TIME 3 H» rature levels. The coffee temperature levels are defined as follows: The factory setting is «AUTO SHUT-...
 • Page 128 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 128 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 When the desired filling quantity is You can change these settings as fol- lows: displayed, confirm itwith the"OK" but- ton (Figure 6). This filling quantity is 0 Press the "MENU" button (Figure 5).
 • Page 129: 13.6 Setting The Cappuccino Programme

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 129 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 A bar appears on the display, which can selected using the scrolling buttons "<" or ">" (Figure6) in 10 steps. be made bigger or smaller; this repre- sents the milk quantity used to make a When the bar is completely full, this cappuccino.
 • Page 130: 13.7 Setting The Hot Water Programme

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 130 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 To go back to the coffee mode, press If "OK" is not pressed, the appliance automatically returns to the coffee the "MENU" button (Figure 5) or wait mode after about 120 seconds without about 120 seconds until the appliance saving the entries.
 • Page 131: Resetting The Appliance To Factory Settings (Reset)

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 131 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 To go back to the coffee mode, press 14.1 Regular cleaning the "MENU" button (Figure 5) twice or Warning! Switch the appliance off wait about 120 seconds until the before cleaning.
 • Page 132: Emptying The Waste Coffee Container

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 132 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Carefully clean all the parts with hot 14.2 Emptying the waste coffee water and detergent. container 0 Put the suction pipe and the milk dis- The appliance shows how many coffees penser pipe back in place.
 • Page 133: Carrying Out The Descaling Programme

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 133 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 to be emptied and the appliance tho- back out, otherwise the service door roughly cleaned, incl. the brewing unit. cannot be closed. Proceed as follows: Figure 43: The two red buttons are cor- rectly snapped out.
 • Page 134 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 134 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Before starting the descaling pro- and pauses to remove limescale depos- gramme, clean the brewing unit (see its from the inside of the coffee „Cleaning the brewing unit“ page 132).
 • Page 135: What To Do When The Display Show The Following Messages

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 135 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «EMPTY WASTE COFFEE shows a progress bar and percentage 100%». CONTAINER» « • The waste coffee container is full. After a few seconds the display just shows «FILL TANK !»...
 • Page 136: 16 Solvable Problems, Before

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 136 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «INSERT BREWING UNIT !» • The coffee blend is not suitable. • Someone probably forgot to put the 0 Use a coffee blend suited to fully auto- brewing unit back in the coffee mated coffee machines.
 • Page 137 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 137 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Attention: The brewing unit can only • Preground coffee was inserted whilst be taken out when the appliance is the machine was switched off. switched off using the On/Off button 0 Remove the brewing unit and carefully at the front of the appliance.
 • Page 138: Technical Data

  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 138 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Technical data If service is needed Mains voltage: 220-240 V If repairs should become necessary, including replacement of the mains Power consumption: 1350 W cable, please contact your nearest Electrolux Customer service. Please also...
 • Page 139 822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 616 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 822 949 354 – 03 - 1207...

Table of Contents