Electrolux ECG6400 Instruction Book

Electrolux ECG6400 Instruction Book

Fully automatic espresso-maker
Hide thumbs Also See for ECG6400:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 1 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23
Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 7
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 31
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 57
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 81
Instruction book . . . . . . . . 105
D
Gebrauchsanweisung . . . . 129
Návod k použití . . . . . . . . . 155
Instrukcja obsługi . . . . . . . 181
H
Návod na obsluhu . . . . . . . 235
Navodilo za uporabo . . . . . 263
PAGE
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .291
Priročnik za navodila . . . . .319
Instrucţiuni de utilizare . . . .347
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .373
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .401
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .429
Kullanma kılavuzu . . . . . . .459
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .487
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .519
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .547

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux ECG6400

  Summary of Contents for Electrolux ECG6400

 • Page 1: Table Of Contents

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 1 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 PAGE Priručnik ....291 Bruksanvisning ... 7 Priročnik za navodila .
 • Page 2 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 2 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 3 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 3 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 4 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 4 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 5 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 5 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 6 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 6 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 7 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 7 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bästa kund, läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsanvisning- arna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffe- bryggaren. Innehållsförteckning Bildförklaring 12 Inställning av malningsgrad...
 • Page 8 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 8 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bildförklaring Framvy med öppen servicelucka (bild 2) Framvy (bild 1) Servicelucka (öppen) A Droppgaller Q Kaffesumpbehållare (uttagbar) B Varmhållningskanna R Utsvängningsfack C Huvudströmställare (på bryggarens Bryggningsenhet baksida) Knapp für inställning av malningsgrad D I höjd inställbart kaffeutlopp U Kaffebönsbehållare Reglagepanel (se bild 3)
 • Page 9: Kaffe Och Espresso

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 9 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffe och espresso Säkerhetsanvisningar Den helautomatiska bryggarens funk- Bryggarens säkerhet uppfyller god- tion garanterar mycket lätt hantering, kända regler för teknik och apparatsä- vid kaffebryggning och lika enkel att kerhetslagens föreskrifter. Det oaktat sköta och vårda.
 • Page 10: S Bruksanvisning

  • återförsäljaren där du köpte • För att undvika faror bör personer med bryggaren eller motoriska störningar inte använda • Electrolux serviceline. bryggaren utan assistans av en annan Om kaffebryggaren används för person. ändamål den inte är avsedd för eller •...
 • Page 11 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 11 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Översikt över Menyfunktion menypunkterna Med knappen „Menu“ kan menyfunk- tionen kopplas in. I menyfunktionen Nedan lämnas en översikt över de används knapparna "1 kopp kaffe" menypunkter med vilka vid fabriken "2 koppar kaffe“...
 • Page 12 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 12 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Påfyllning av vatten frånkopplad kvarn kan kaffebrygga- ren skadas. Kontrollera före påkoppling att vatten finns i vattentanken och fyll vid behov Kaffebryggaren har vid fabriken kon- på. Bryggaren använder vatten vid trollerats.
 • Page 13 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 13 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Under upphettning (ca 120 sekunder) Displayen visar nu visar displayen «UPPHETTNING» i «STÄNGNING VAR GOD VÄNTA...» och kopplas övre raden och en fortskridande stapel med procentsiffra i undre raden från. 40%»...
 • Page 14 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 14 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 För att gå tillbaka till bryggningsfunk- Inget eller ett rosa fält: Hårdhetsgrad 1, mjukt tionen tryck på knappen „Menu“ till 1,24 mmol/l, resp. (bild 4) eller vänta ca 120 sekunder tills till 7°...
 • Page 15 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 15 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 När displayen visar «FYLL 0 Ställ upp en eller två koppar under kaf- BEHÅLLAREN !» måste vatten fyl- feutloppet (bild 15). Utloppet kan skju- las på för att kaffe skall kunna bryggas. tas uppåt eller nedåt för anpassning till (Det är helt normalt att en mindre koppens höjd för att reducera värme-...
 • Page 16: Bryggning Av Flera Koppar

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 16 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ställ locket på varmhållningskannan i • När koppar i tjock kvalitet används bör de helst förvärmas, då materialet läge för upphällning (bild 18) och ställ absorberar värme. kannan under kaffeutloppet (D). Kaf- feutloppet måste vara helt uppskjutet •...
 • Page 17: Kaffebryggning Med Pulver

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 17 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ta nu bort varmhållningskannan och Använd endast medföljande mått. Fyll stäng locket (fig 20) för att hålla kaffet på högst 2 mått i annat fall brygger varmt. automaten inget kaffe, kaffepulvret sprids i bryggaren och förorenar den, Om den påfyllda mängden av kaffebö- eller så...
 • Page 18 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 18 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 För att efter kaffebryggning återgå till 0 Häll upp lågt fetthaltig och kall mjölk i funktionen för kaffebönor, vrid ratten en bägare som passar in under brygga- "Kaffestyrka / förmalet kaffe" (bild 21) rens ångmunstycke.
 • Page 19 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 19 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bryggaren är nu åter klar för kaffe- Hetvattenberedning bryggning; på displayen visas senast Hetvattnet kan användas för förvärm- vald kaffeinställning. ning av koppar och för tillredning av 0 Låt efter uppskumning av mjölk helt heta drycker som t.ex.
 • Page 20 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 20 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vid fabriken har «HÖG TEMPERA- Korrigeringarnas effekt märks först TUR» ställts in. Temperaturen kan efter minst 2 kaffebryggningar i följd. ändras så här: Avlägsna främmande partiklar ur kvarnen 0 Tryck på knappen „Menu“ (bild 4). Menypunkten «VÄLJ SPRÅK»...
 • Page 21 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 21 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Tryck på knapparna bläddra"<" eller 0 Bekräfta menypunkten med knappen ">" (bild 5) tills menypunkten „OK“ (bild 5). På displayen visas aktuell inställning t.ex. «KANNA EXTRA- «AVSTÄNGNINGSTID» visas. MILD». 0 Bekräfta menypunkten med knappen 0 Välj vid behov med knapparna bläddra „OK“...
 • Page 22 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 22 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Visningen hoppar efter programmerin- 0 För att gå tillbaka till bryggningsfunk- gen automatiskt tillbaka till meny- tionen tryck 2 gånger på knappen punkten för inställning av „Menu“ (bild 4) eller vänta ca påfyllningsmängd, t.ex.
 • Page 23 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 23 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Tryck upprepade gånger på knapparna Rengöring och skötsel bläddra ">" (bild 5) för att visa antalet Håll kaffebryggaren ren för att uppnå utförda avkalkning, t.ex. «TOTAL AVKALKNING 5» för 5 avkalkningar. konstant kaffekvalitet och störningsfri funktion.
 • Page 24 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 24 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Om en främmande partikel inte kan tas 14.2 Tömning av sumpbehållaren bort, ta kontakt med kundtjänsten. För Bryggaren räknar antalet kaffetapp- skada och blockering som främmande ningar. Efter 14 enkla (eller 7 parvis) partiklar förorsakar kan vi frita oss bryggda kaffemängder visas följande från allt ansvar.
 • Page 25 återstoder (bild 34). främmande fabrik används fritar sig 0 För återinsättning av bryggningsenhe- Electrolux från allt ansvar för eventu- ten (bild 36, a) skjut in den i hållaren ella skador. Avkalkningsmedel kan (bild 36, b) och mot stiftet (bild 36, c).
 • Page 26 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 26 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Obs! Se till att stänk från avkalknings- Displayen visar «SKÖLJNING» och en medlet inte hamnar på syrakänsliga fortskridande stapel med procentindi- ytor som t.ex. marmor, kalksten och kering, t.ex. 55%». keramik.
 • Page 27 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 27 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «STÄNG LUCKAN» • Kaffet rinner långsamt ut. 0 Vrid ratten för inställning av malnings- • Serviceluckan är öppen. grad (bild 12) ett läge medurs (se 0 Stäng serviceluckan. Om serviceluckan „Inställning av malningsgrad“...
 • Page 28 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 28 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffet har lite Crema Med knappen kan bryggaren inte kopplas på • Kaffet är för grovt malet. • Huvudströmställaren på bryggarens 0 Vrid knappen för inställning av mal- baksida är inte tillslagen (bild 8) eller ningsgrad ett läge moturs (se „Inställ- stickkontakten är inte kopplad.
 • Page 29: Tekniska Data

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 29 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Ratten för "Kaffestyrka / förmalet Avfallshantering kaffe“ har inte ställts i läget eller och bryggaren har använt både Förpackningsmaterial förmalet kaffe och kaffet som malats i Förpackningsmaterialet är miljövänligt kvarnen.
 • Page 30 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 30 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 31 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 31 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kære kunde. Læs venligst denne brugsanvisning opmærksomt igennem. Især bedes du være opmærksom på sikkerhedsanvis- ningerne! Brugsanvisningen bør opbe- vares på et sikkert sted, så du har mulighed for at slå noget op i den på et senere tidspunkt.
 • Page 32 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 32 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Billedoversigt Set forfra med åben servicelåge (fig. 2) Set forfra (fig. 1) Servicelåge (åben) A Dryprist Q Affaldsbeholder (udtagelig) B Varmholdekande R Svingbar skuffe C Hovedafbryder (apparatets bagside) Infusionsenhed D Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden Knap til regulering af malingsgrad Betjeningspanel (se fig.
 • Page 33 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 33 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffe og espresso Sikkerhedsanvisninger Funktionen af denne maskine garante- Sikkerhedsmæssigt overholder dette rer dig enkel betjening, både hvad kaf- apparat de anerkendte regler for teknik febrygningen og service og plejen og lovens krav om apparaters sikker- angår.
 • Page 34 • til forhandleren, hvor maskinen er karamelliserede kaffebønner i behol- købt, eller deren til kaffebønner, kun ristede • til Electrolux Serviceline. kaffebønner! Fjern fremmedlegemer, Producenten hæfter ikke for de ska- som f.eks. småsten fra kaffebøn- der, der evt. forårsages af fejlbetje- nerne.
 • Page 35: Brugsanvisning

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 35 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Menu «RESET TO DEFAULT» Oversigt over menu- (RESET) punkterne Tilbagestilling af de ændrede parame- tre for maskinen til fabriksindstilling. Nedenfor findes en oversigt over menupunkterne, hvor man kan ændre og gemme de fra fabrikken indstillede Menu-mode parametre samt starte programmer og...
 • Page 36 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 36 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffekværnen er fra fabrikken indstillet Påfyldning af vand til middel malingsgrad. Hvis det er Hver gang du vil tænde for maskinen, nødvendigt, kan denne indstilling skal du først kontrollere, om der er ændres.
 • Page 37 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 37 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nu viser displayet: løber lidt varmt vand ud af udløbsrø- «TURN STEAM KNOB» ret, som bliver samlet i drypbakken). (DREJ DAMPKNAPPEN). Nu viser maskinen grundindstillin- 0 Drej dampdysen udad og stil en kop gerne, dvs.
 • Page 38 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 38 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Sluk for maskinen Fire felter rosa: Hårdhedsgrad 4, meget hårdt 0 Sluk for maskinen med tasten "Tænd/ op til 3,7 mmol/l, resp. Sluk“ (fig. 11). over 21° Tysk hårdhedsgrad, resp. Maskinen udfører en skylning (dis- over 37,8°...
 • Page 39 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 39 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Hvis der efter indstilling af kopstørrel- Tilberedning af kaffe med sen eller kaffestyrken ikke trykkes på kaffebønner nogen tast i et par sekunder, kommer maskinen selv op med et forslag til Følgende proces sker fuldautomatisk næste skridt: «PRESS 1 OR 2 ved brygning af kaffe med kaffebøn-...
 • Page 40 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 40 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 at ændre på indstillingen af malings- tionen i den pågældende menu (se graden, se „Indstilling af malingsgrad“ „Skylning“ side 40). Lad bare vandet side 44. løbe ned i drypbakken nedenunder. Man kan også...
 • Page 41 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 41 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Når du har valgt det ønskede antal kandeprogram (Kaffestyrke og volu- men til kanden)“ side 46. kopper, bekræfter du det med et tryk på tasten "Kande“ (fig. 19). 0 Drej låget på den medfølgende stål- kande over på...
 • Page 42: Tilberedning Af Cappuccino

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 42 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tilberedning af kaffe med instant-produkter eller andre drikkeva- repulvere ned i tragten. Kaffe, der er malet kaffe malet for fint, kan bevirke, at maskinen bliver tilstoppet. Med denne funktion kan man brygge med formalet kaffe, f.eks.
 • Page 43 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 43 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 OBS! Risiko for skoldning, når dampdysen OBS! Risiko for forurening på grund af er aktiveret! Udløbende kogende vand indtørret mælk i dampdysen. Pas på resp. hed vanddamp kan give skoldning. ikke at holde dampdysen så...
 • Page 44 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 44 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Drej damp- og varmtvandsknappen til Under denne operation viser displayet «HOT WATER» (VARMTVAND). position (fig. 10). Der løbet varmt vand ud, displayet viser «HOT 0 Stil derefter damp- og varmtvands- WATER»...
 • Page 45 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 45 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Fjern fremmedlegemer fra 13.2 Indstilling af kaffetemperatur kaffekværnen Der kan vælges mellem tre temperatur- Fremmedlegemer i kaffekværnen som trin. Trinene er defineret som følger: f.eks. små sten kan beskadige kværnen. «TEMPERATURE LOW»...
 • Page 46 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 46 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.3 Indstilling af slukketid 13.4 Indstilling af kandeprogram (Kaffestyrke og volumen til Hvis man ikke har brugt maskinen i kanden) længere tid, så slukker den automatisk af hensyn til sikkerheden og strømfor- Kande-programmet er fra fabrikken bruget.
 • Page 47 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 47 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Bekræft menupunktet med "OK" tasten 0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">" (fig. 5). (fig. 5) flere gange, indtil menupunktet «COFFEE PROGRAM» 0 I displayet vises en bjælke, der kan (KAFFEPROGRAM) vises.
 • Page 48 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 48 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.6 Oplysning om antal bryggede 13.7 Reset til fabriksindstilling kopper kaffe, antal bryggede (standard) kander og antal afkalkninger Med denne funktion bliver de ændrede (statistik) indstillinger stillet tilbage til fabrik- sindstillingen: Maskinen kan oplyse følgende tal: Det drejer sig om følgende indstillinger...
 • Page 49 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 49 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Rengøring og pleje 14.2 Tømning af affaldsbeholderen Maskinen tæller, hvor mange kopper Hold altid maskinen ren, så opnår du kaffe der er brygget. Efter hver 14. en konstant kaffekvalitet og undgår enkelt kop kaffe (eller efter hver 7.
 • Page 50 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 50 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Sluk for maskinen på Tænd/Sluk tasten (fig. 32), og træk infusionsenheden (fig. 11) og på hovedafbryderen (fig. 8). udad. Tag strømstikket ud af kontakten. OBS! infusionsenheden kan kun tages 0 Fjern de resterende kaffebønner (brug ud, når maskinen er slukket på...
 • Page 51 OBS! Brug under ingen omstændighe- volumen under dampdysen (fig. 9) der et eller andet afkalkningsmiddel, 0 Stil damp- og varmtvandsknappen på som ikke er anbefalet af Electrolux. position Hvis der benyttes andre afkalknings- midler, påtager sig Electrolux sig intet Nu starter afkalkningsprogrammet og ansvar for eventuelle skader.
 • Page 52 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 52 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 visning af procent Hvad skal jeg gøre, hvis der 50%». « vises følgende besked i 0 Træk vandbeholderen ud, fyld den op displayet... med rent vand og sæt den på plads igen.
 • Page 53 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 53 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «ADD PRE-GROUND «GENERAL ALARM» (ALARM) COFFEE» (TILSÆT FORMA- • Maskinens indre dele er meget snav- LET KAFFE) sede. • Der er valgt funktion for formalet 0 Rengør maskinen omhyggeligt indven- kaffe uden at der efterfølgende blev digt, se „Rengøring af infusionsenhe- hældt malet kaffe i tragten.
 • Page 54 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 54 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 OBS! Infusionsenheden kan kun tages Kaffen løber for hurtigt ud ud, når maskinen er slukket på Tænd/ • Kaffen er malet for groft. Sluk tasten på maskinens forside. 0 Drej knappen til indstilling af malings- Strømmen til maskinen skal ikke afbry- grad et trin mod urets retning (se „Ind- des.
 • Page 55 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 55 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Udtjent apparat Hvad gør jeg, når maskinen skal transporteres? • Gem originalemballagen som beskyt- Symbolet på produktet eller på telse under transporten. Det er meget pakken angiver, at dette produkt ikke vigtigt at bruge den originale plastpose må...
 • Page 56 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 56 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 57 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 57 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kjære kunde! Les denne bruksanvisningen nøye. Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsmer- knadene! Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk, og gi den videre til fremtidige eiere av apparatet. Innholdsfortegnelse Figurbetydning 12 Innstilling av malegrad 1.1 Visning forfra (figur 1) 13 Menyinnstillinger 1.2 Visning forfra med åpen dør...
 • Page 58 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 58 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Figurbetydning Visning forfra med åpen dør (figur 2) Visning forfra (figur 1) Servicedør (åpen) A Plate til plassering av kopper Q Tresterbeholder (kan tas ut) B Varmekanne R Bevegelig skuff C Hovedbryter (på...
 • Page 59 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 59 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffe og espresso Sikkerhetsmerknader Funksjonen til kaffemaskinen garante- Dette apparatets sikkerhet følger tek- rer svært enkel bruk, både under kaffe- nikkens anerkjente regler og Loven om laging og ved vedlikehold. apparatsikkerhet.
 • Page 60 • med fagforhandleren som du kjøpte • Bare bruk apparatet når det befinner apparatet av, eller med seg vann i systemet! Fyll bare kaldt • Electrolux Serviceline. vann i vannkolben, ikke varmt vann, Dersom apparatet brukes utenfor melk eller andre væsker. Overhold den bruksområdet eller på...
 • Page 61 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 61 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Oversikt over Menymodus menypunktene Ved å trykke på tasten ”MENU” koples det om til menymodus. I menymodus Nedenfor finner du en oversikt over kan du navigere ved hjelp av knottene menypunktene der du kan endre og "1kopp kaffe"...
 • Page 62 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 62 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffemaskinen er kontrollert fra 0 Ta vannkolben ut av apparatet fabrikk. Ved denne anledningen ble det (figur 6). Drei alltid dampdysen mot brukt kaffe, slik at det er helt normalt midten av apparatet før du tar ut om du skulle finne kaffe i kaffekver- vannkolben, ellers kan ikke kolben tas...
 • Page 63 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 63 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Drei dreiebryterenfor damp og varmt- Slå på apparatet vann så langt som mulig med urviserne Forsikre deg alltid om at det er vann i til posisjonen (figur 10) for å stanse vannkolben før innkopling.
 • Page 64 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 64 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Trykk på menypunktet med knotten Innstilling av vannets hardhet ”Ok” (figur 5). Etter første gangs bruk eller ved bruk Displayet viser aktuell innstilling, f.eks. av en annen vannkvalitet bør du stille «WATER HARDNESS 4»...
 • Page 65 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 65 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Apparatet er forhåndsinnstilt på en Når indikatoren er ferdig, er også middels stor koppstørrelse og normal ønsket kaffemengde sluppet ut. Appa- kaffestyrke. Velg en ”kort” espresso ratet avslutter utslippet automatisk og eller en ”lang”...
 • Page 66 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 66 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">" teren for damp og varmtvann med urviserne så langt som mulig mot posi- (figur 5) inntil menypunktet «RINSING» (APPARATET SKYL- sjonen , og la det renne vann ut av LER) kommer opp.
 • Page 67 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 67 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Forsikre deg om at vannkolben er full, „Kanne“ (figur19). Dersom f.eks. 8 at det er nok kaffebønner i beholderen kopper skal lages, men det bare er kaf- for bønner og at tresterbeholderen er febønner til 6 kopper tilgjengelig, lager tom.
 • Page 68 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 68 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 dingen Skumming av melk «GROUND TOO FINE ADJUST MILL Dampen kan brukes til skumming av AND TURN KNOB» melk og til oppvarming av væsker. Da (KAFFE FOR FIN det behøves en høyere temperatur til dampdannelse enn til kaffetilbered- STILL INN MALEGRAD OG DREI DAMPBRYTEREN) vises.
 • Page 69 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 69 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Hell melk med lav fettprosent i et Apparatet er igjen klart til å lage kaffe. beger som må passe under dampdysen På displayet vises den siste kaffeinn- til apparatet. stillingen.
 • Page 70 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 70 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pass på at bryteren for innstilling av Tilberedning med malegrad ikke dreies for langt, da kaf- varmtvann fen kan slippes ut for fort ved brygging av 2 kopper kaffe. Varmtvannet kan brukes til forvarming av koppene og til tilberedning av varme Virkningen av denne korreksjonen mer- drikker som f.eks.
 • Page 71 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 71 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk til 13.3 Innstilling av utkoplingstid slutt på knotten ”MENU” (figur 4) eller Dersom apparatet ikke brukes på en vent ca. 120 sek. til apparatet automa- stund, slår det seg automatisk av etter tisk går tilbake til kaffemodus.
 • Page 72 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 72 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 På displayet kommer det opp en strek 13.4 Innstilling av kanneprogrammet som kan forstørres eller forminskes; (kaffeestyrke og oppfyllings- den representerer oppfyllingsmengden mengde for kannen) for én kopp. Eventuelt kan det velges Kanneprogrammet er forhåndsinnstilt en annen oppfyllingsmengde i 10 trinn på...
 • Page 73 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 73 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dersom 2 kopper kaffe brygges samti- 0 Trykk på menypunktet med knotten dig, telles de også som 2 kopper. ”Ok” (figur 5). Displayet viser nå: «ESPRESSO CUP» 0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 4). Menypunktet «CHOOSE LAN- (ESPRESSOKOPP).
 • Page 74 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 74 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 4). 0 Tøm tresterbeholderen daglig eller Menypunktet «CHOOSE LAN- senest når du blir bedt om det via dis- GUAGE» (VELG SPRÅK) kommer playet, se „Tømming av tresterbeholde- opp.
 • Page 75 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 75 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Når du har tatt ut tresterbeholderen, deren og vannkolben og å rengjøre viser displayet «INSERT WASTE apparatet inkl. kaffetrakteren grundig. COFFEE CONTAINER» (SETT Gå frem på følgende måte: INN TRESTERBEHOLDER). 0 Slå...
 • Page 76 Forsiktig: Bruk aldri avkalkningsmidler 0 Sett en beholder med minst 1,5 liter som ikke er anbefalt av Electrolux. Ved volum under dampdysen (figur 9) bruk av andre avkalkningsmidler er 0 Drei dreiebryteren for damp og varmt- ikke Electrolux ansvarlig for ev.
 • Page 77 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 77 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «TURN STEAM KNOB» (DREI 0 Tøm beholderen med skyllevannet. DAMPBRYTER) på den øverste linjen 0 Ta ut vannkolben, fyll den med friskt og en fremskrittsindikator og prosenter vann og sett den inn igjen. på...
 • Page 78 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 78 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «INSERT WASTE COFFEE «INSERT BREWING UNIT!» CONTAINER» (SETT INN (SETT INN TRESTERBEHOLDEREN) KAFFETRAKTEREN!) • Tresterbeholderen ble ikke satt inn på • Sannsynligvis har du glemt å sette kaf- riktig måte etter rengjøringen. fetrakteren inn i kaffemaskinen igjen etter rengjøringen.
 • Page 79 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 79 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Advarsel: Kaffetrakteren kan bare tas Kaffen slippes for sakte ut ut når apparatet er slått av med • Kaffen er malt for fint. knotten ”På/av” på fremsiden. 0 Drei bryteren for innstilling av malt Apparatet skal ikke koples fra strøm- grad én posisjon med urviserne (se nettet.
 • Page 80 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 80 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kassert ovn Hva gjør jeg når apparatet skal transporteres? • Ta vare på originalemballasjen og bruk Symbolet på produktet eller på den som transportbeskyttelse. Bruk all- emballasjen viser at dette produktet tid den originale plastposen som ikke må...
 • Page 81: Käyttöohje

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 81 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Arvoisa asiakas on suositeltavaa lukea käyttöohje huo- lellisesti läpi ennen laitteen käyttöön- ottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säi- lytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja luovuta se laitteen mahdolli- selle seuraavalle omistajalle.
 • Page 82 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 82 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kuvien numeroiden Etusivu avatulla huoltoluukulla (kuva 2) selitykset Huoltoluukku (auki) Etusivu (kuva 1) Q Hylkykahviastia (voidaan ottaa pois) A Valumisritilä R Kääntölokero B Termoskannu Vedenkuumennusyksikkö C Pääkytkin (laitteen takasivussa) Nuppi jauhatusasteen säätöä varten D Korkeudessa säädettävä...
 • Page 83 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 83 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kahvia ja espressoa Turvaohjeita Automaattisen kahviasemasi takaa Tämän laitteen turvallisuus vastaa yksinkertaisimman käytön, kahvinval- tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laite- mistuksessa sekä myös huollossa ja turvallisuuslakia. Katsomme laitteen hoidossa. valmistajana kuitenkin velvollisuudek- Seuraavassa luetellut seikat takaavat semme tutustuttaa sinut seuraaviin erinomaisen, yksilöllisen maun:...
 • Page 84 • Motorisista häiriöistä kärsivien ihmis- laitteen, tai ten ei tulisi koskaan käyttää laitetta yksinään, sillä se voi olla vaarallista. • Electrolux huoltopalveluun. • Käytä laitetta vain, kun valumisastia, Takuu ei korvaa laitteen käyttötarkoi- hylkykahviastia ja valumisritilä ovat tuksen vastaisesta tai väärästä käyt- paikoillaan! östä...
 • Page 85 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 85 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Katsaus valikkokohtiin Valikkotila Valikon eri kohdilla voit muuttaa teh- painamalla painiketta „Menu“ pääsee taalla asetettuja laiteparametreja ja valikkotilaan. Valikkotilassa käytetään tallentaa suorittamasi muutokset sekä painikkeita "1 kupillinen kahvia" käynnistää ohjelmia ja hakea näyttöön "2 kupillista kahvia“...
 • Page 86 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 86 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Irrota vesisäiliö laitteesta (kuva 6). myllystä. Takaamme joka tapauksessa, Kierrä aina höyrysuutin keskisentoon, että tämä kahvinkeitin on uusi. ennen kuin irrotat vesisäiliön, muuten Laitteen ensimmäinen et pysty irrottamaan vesisäiliötä. käynnistäminen 0 Täytä...
 • Page 87 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 87 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Lämmitysvaiheen aikana (n. 0 Täytä kahvipapusäiliö kahvipavuilla, 120 sekuntia) näytössä on katso „Kahvipapusäiliön täyttäminen“ «LÄMMITYS» ylemmässä rivissä ja Sivu 86. alemmassa rivissä on edistyspalkki pro- Huom! Toimintahäiriön välttämiseksi, senttinäytöllä 40%», joka älä...
 • Page 88 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 88 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ei yhtään tai yksi vaaleapunai- Ellei painiketta „OK“ paineta, siirtyy nen alue: laite n. 120 s kuluttua automaattisesti kovuusaste 1, pehmeä takaisin kahvin valmistuksen toiminta- enint. 1,24 mmol/l eli muotoon, tallentamatta syöttöjä. 7 saksalaista kovuusastetta eli Näyttö...
 • Page 89 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 89 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 koa varten, katso „kahviohjelman ase- painiketta „1 kuppi“ ja pitämällä tus (täyttömäärän ohjelmointi)“ sitä painettuna, kunnes haluttu kahvi- Sivu 96. määrä on saavutettu (painikkeen tulee olla painettuna välittömästi sen jäl- Voit valita kahvisi erittäin miedolla, keen, kun edistyspakki on saavuttanut miedolla, normaalilla, voimakkaalla tai...
 • Page 90 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 90 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vihje kuumemman kahvin senttinäytöllä 40%». « valmistuksesta: Huuhtelun jälkeen laite siirtyy auto- • Jos tahdot valmistaa pienen kupin maattisesti takaisin kahvin valmistusti- kahvia (alle 60 ml) heti sen jälkeen, laan. kun kahvinkeitin on kytketty päälle, tulisi sinun käyttää...
 • Page 91 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 91 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 mukaan, esim. «ERITTÄIN MIETO». 2 kupillista, jotta haluttu määrä Alemmassa rivissä näkyvät selauspai- 8 kupillista saavutetaan. nikkeet "<" tai ">" ja kuppimäärä, jota Jos joko vesisäiliössä on liian vähän kannuun tullaan valmistamaan, esim. vettä...
 • Page 92: Maidon Vaahdottaminen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 92 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Älä täytä kahvijauhetta kahvin valmis- Maidon vaahdottaminen tuksen ollessa käynnissä. Laita kahvi- Höyryä voidaan käyttää sekä maidon jauhetta seuraavaa kupillista varten vaahdottamiseen että nesteiden kuu- vasta, kun kahvi on valmista ja laite on mentamiseen.
 • Page 93 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 93 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Maidon pitää olla tarpeeksi kylmää. 0 Kun olet vaahdottanut maitoa, huuh- Vaahdotus onnistuu parhaiten, jos käy- tele aina höyrysuuttimen lävitse vähän tät kylmää, mieluiten ruostumatto- aikaa kuumaa vettä kääntämällä höy- masta teräksestä...
 • Page 94: Jauhatusasteen Asetus

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 94 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Varmista, ettet kierrä jauhatuksen sää- Kuuman veden tönuppia liian pitkälle, koska se voi valmistaminen johtaa tipoittaiseen kahvin valmistuk- seen valmistettaessa 2 kupillista. Kuumaa vettä voidaan käyttää kuppien lämmittämiseen ja kuumien juomien val- Näiden säätöjen vaikutuksen huomaat mistamiseen (esim.
 • Page 95 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 95 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.2 Kahvin lämpötilan asettaminen Voit valita kolmesta poiskytkentäa- jasta (automaattinen poiskytkentä Voit valita kolmesta eri lämpötilasta. 1–3 tunnin kuluttua): Kahvin lämpötilat on määritelty «AUT. SAMMUTUSAIKA 1 H» seuraavasti: «AUT. SAMMUTUSAIKA 2 H» «LÄMPÖTILA MATALA»...
 • Page 96 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 96 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 makkaaseen ja täyttömäärä graafisen keella ”OK” (kuva 5). Täyttömäärä on palkin avulla 10 portaassa. nyt tallennettu. Voit muuttaa näitä säätöjä seuraavasti: Ellei painiketta „OK“ paineta, siirtyy laite n. 120 s kuluttua automaattisesti 0 Paina painiketta ”Menu”...
 • Page 97 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 97 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Kun valitsemasi täyttömäärä näkyy 0 Paina toistuvasti selauspainikkeita "<" näytössä, vahvistat valinnan painik- tai ">" (kuva 5), nähdäksesi valmistet- keella ”OK” (kuva 5). Täyttömäärä on tujen kannullisten määrän, jokaisella nyt tallennettu.
 • Page 98: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 98 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Vahvista valikon kohta painikkeella säännöllisesti, vähintään kerran vii- ”OK” (kuva 5). Laitteen asetukset on kossa lämpimällä vedellä, miedolla nyt palautettu tehtaalla suoritettuihin astianpesuaineella ja tarvittaessa pens- asetuksiin. selillä. 0 Ota höyrysuutin irti jokaisen vaahdo- Ellei painiketta „OK“...
 • Page 99 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 99 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Avaa huoltoluukku painamalla kyseistä 14.3 Myllyn puhdistus avauspainiketta (kuva 30). Kahvijauhejäännökset voidaan poistaa 0 Irrota tippumalja ja hylkykahviastia papusäiliöstä pehmeällä pensselillä tai (kuva 31) ja puhdista ne. pölynimurilla. 0 Paina vedenkuumennusyksikön kahta Huom! Älä...
 • Page 100 (kuva 9) Huom!: Älä missään tapauksessa käytä 0 Aseta höyryn ja kuumaveden kierto- mitään kalkinpoistoainetta, jota nuppi asentoon Electrolux ei suosittele. Electrolux ei korvaa muiden kalkinpoistoaineiden Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste valuu höyrysuutti- käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Kalkinpoistonestettä saat mesta.
 • Page 101 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 101 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Laite on nyt valmis puhtaalla vedellä Mitä tulisi tehdä, jos huuhtelua varten. Näytön yläriviin näyttöön tulle seuraava tulee vuorotellen «HUUHTELU.» ja «TÄYTÄ SÄILIÖ» ja alariviin tulee viesti... edistyspalkki ja prosenttinäyttö «TÄYTÄ...
 • Page 102 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 102 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «TÄYTÄ ESIJAUHETTU «YLEISHÄLYTYS» KAHVI» • Kone on sisältä erittäin likainen. • Esijauhatetun kahvitoiminnon valinnan 0 Puhdista koneen sisäosat perusteelli- jälkeen ei kahvijauhetta ole laitettu sesti, katso „Vedenkuumennusyksikön täyttöaukkoon. puhdistus“ Sivu 99. Jos kahvinkeitti- 0 Täytä...
 • Page 103 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 103 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kahvi valuu ulos liian hitaasti Vedenkuumennusyksikköä ei saa irti puhdistusta varten • Kahvin jauhatus on liian hieno. • Kahvinkeittimen virta on kytketty. 0 Kierrä jauhatuksen säätönuppia yhden Vedenkuumennusyksikkö voidaan pois- askeleen myötäpäivään (katso „Jauha- taa vain keittimen ollessa poiskytket- tusasteen asetus“...
 • Page 104: Tekniset Tiedot

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 104 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Puhdista keittimen sisäosa perusteelli- Hävittäminen sesti, kohdassa „Vedenkuumennusyksi- kön puhdistus“ Sivu 99 selostetulla Pakkausmateriaali tavalla. Toista toimenpide, kierrä ensin Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja kiertonuppi "kahvin voimakkuus / jau- kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty hatettu kahvi“...
 • Page 105 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 105 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dear Customer Please read this user manual carefully, paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner.
 • Page 106: Front View (Fig. 1)

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 106 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Figure captions Front view with open service door (Fig. 2) Front view (Fig. 1) Service door (open) A Drip grid Q Waste coffee container (removable) B Thermos jug R Tilt compartment C Main switch (rear side of appliance) Brewing unit D Height-adjustable coffee dispenser...
 • Page 107: Coffee And Espresso

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 107 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Coffee and espresso Safety Information Your fully automated coffee machine This appliance conforms to accepted guarantees you absolute ease of technological standards with regard to operation, both in making coffee and safety, and to the Appliance Safety in maintenance and care.
 • Page 108 • the dealer where you bought the cof- • Spoon only ground coffee into the fee machine, or ground coffee filler. • the Electrolux Service Line. • Do not leave the coffee machine If the machine is misused or incor- switched on unnecessarily.
 • Page 109: Overview Of The Menu Items

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 109 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Overview of the menu Menu mode items You can switch to the Menu mode by pressing the "Menu" key. In Menu Below is an overview of those menu mode, you can navigate by means of items where you can change and save the "1 cup of coffee"...
 • Page 110: Filling With Water

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 110 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Filling with water the grinder setting can be found in „Setting the grinding texture“, Each time before switching on the cof- page 118. fee machine, check that there is water in the water tank, and refill if neces- The grinder settings may be changed sary.
 • Page 111: Switching On The Machine

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 111 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 After a few seconds, a little water runs Switching on the machine out of the steam nozzle and the display Each time before switching on, make shows a progress bar. When the cup sure there is water in the water tank contains about 30 ml of water, the and replenish if necessary.
 • Page 112: Setting The Water Hardness

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 112 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Confirm the menu item with the "OK" Setting the water hardness key (Fig. 5). After putting the machine into opera- The display indicates the current set- tion for the first time, or when using a ting, e.g.
 • Page 113 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 113 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 To choose the required cup size, turn 0 You can stop the delivery of coffee the knob for "Cup size" (Fig 13). The prematurely at any time, by briefly selected cup size will be displayed.
 • Page 114: Tips For Making Hotter Coffee

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 114 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Press the "Menu" key (Fig. 4). The menu Never remove the water tank whilst item «CHOOSE LANGUAGE» the machine is delivering coffee. If it is removed, the appliance will not be able appears.
 • Page 115: Using Pre-Ground Coffee

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 115 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 After having checked that the water has been filled and the "JUG“ key tank is full, the bean container has (Fig. 19) has been pressed. For instance, enough coffee beans, and the waste if you program 8 cups but you have coffee container is empty, press the only beans for 6 cups, the appliance...
 • Page 116: Frothing Milk

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 116 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Open the lid of the ground coffee filler, 0 Press the key for "1 cup" to make and scoop in the fresh ground coffee one cup, or the key for "2 cups" (Fig.
 • Page 117: Cleaning The Steam Nozzle

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 117 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 To avoid any residual water mixing in 120 sec. for the machine to automati- with the milk when frothing, the water cally return to the coffee mode; the display shows «PLEASE WAIT…». should be drained off beforehand.
 • Page 118: Preparing Hot Water

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 118 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Avoid turning the knob for setting the Preparing hot water grinding texture too far, otherwise The hot water can be used to pre-heat when you select 2 cups, the coffee may cups and for making hot drinks, e.g.
 • Page 119: Setting The Coffee Temperature

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 119 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 The factory setting is «AUTO SHUT- 13.2 Setting the coffee temperature OFF TIME 1 H». You can change this There are three temperature levels to setting as follows: choose from. The coffee temperature 0 Press the "Menu"...
 • Page 120: Setting The Coffee Program (Programming The Fill Level)

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 120 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Press the scrolling keys "<" or ">" (Fig. matically to the coffee mode without 5) until the menu item «JUG PRO- storing the setting. GRAM» appears. After programming, the display returns 0 Confirm the menu item with the "OK"...
 • Page 121: Establishing The Number Of Coffees Dispensed, The Number Of Jugs Dispensed And The Number Of Descalings (Statistics)

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 121 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 If "OK" is not pressed, after about shows the number of jugs dispensed in the respective cup size, e.g. «JUG 4 120 sec. the appliance returns auto- CUPS 12» where 12 jugs, each con- matically to the coffee mode without storing the setting.
 • Page 122: Cleaning And Care

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 122 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Cleaning and Care 14.2 Emptying the waste coffee container To ensure consistent coffee quality and The appliance counts the number of faultless operation, always keep your coffees made. Every 14 single coffees coffee machine clean.
 • Page 123: Cleaning The Brewing Unit

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 123 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Important: The brewing unit can only 0 Remove any remaining coffee beans be removed if the appliance is turned (you could use the vacuum cleaner off with the ON/OFF key at the with the hose or crevice tool attach- front of the machine.
 • Page 124: Running The Descaling Program

  Important: Do not under any circum- capacity of 1.5 litres under the steam stances use any descalers which are not nozzle (Fig. 9). recommended by Electrolux. If other 0 Turn the knob for steam and hot water descaling agents are used, Electrolux to the position accepts no liability for any damage.
 • Page 125: What To Do If You Read Following Messages On The Display

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 125 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 appliance. The upper line of the display What to do if you read fol- shows the alternating messages lowing messages on the «RINSING» and «TURN STEAM KNOB», whilst the lower line shows a display ...
 • Page 126: Problems That Can Be Resolved Before Calling The Customer Service Centre

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 126 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «ADD PRE-GROUND Problems that can be COFFEE» resolved before calling the • With the ground coffee function Customer Service Centre selected, ground coffee has not been poured into the ground coffee filler. If the appliance is not working, the 0 Add the ground coffee as described in causes of the malfunction can be iden-...
 • Page 127 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 127 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Important: The brewing unit can only The coffee flows out of only one of be removed if the appliance is turned the dispensers off with the ON/OFF key at the •...
 • Page 128: Technical Data

  • Materials and accessories coming including replacement of the mains into contact with food conform to cable, please contact your nearest EC regulation 1935/2004 Electrolux Customer service. Please also see service and warranty information in the separate Electrolux Warranty Booklet. Original packaging, including expanded foam parts, must be retained.
 • Page 129 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 129 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise! Bewah- ren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
 • Page 130: Bildlegende

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 130 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bildlegende Vorderansicht mit offener Servicetür (Bild 2) Vorderansicht (Bild 1) Servicetür (offen) A Tropfgitter Q Tresterbehälter (herausnehmbar) B Warmhaltekanne R Schwenkfach C Hauptschalter (Geräterückseite) Brüheinheit D Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Knopf für die Mahlgradeinstellung Bedienfeld (siehe Bild 3) U Kaffeebohnenbehälter Deckel für Kaffeebohnenbehälter...
 • Page 131: Kaffee Und Espresso

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 131 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaffee und Espresso Sicherheitshinweise Die Funktion Ihres Vollautomaten Die Sicherheit dieses Geräts entspricht garantiert Ihnen einfachste Bedie- den anerkannten Regeln der Technik nung, bei der Kaffeezubereitung und dem Gerätesicherheitsgesetz. Den- ebenso wie bei der Wartung und noch sehen wir uns als Hersteller ver- Pflege.
 • Page 132: Gebrauchsanweisung

  • an den Fachhändler, bei dem Sie das Kaffeebohnen. Blockierung oder Gerät erworben haben, oder Beschädigung verursacht durch • an die Electrolux Serviceline. Fremdkörper im Mahlwerk können Wird das Gerät zweckentfremdet oder von der Garantie ausgeschlossen sein. falsch bedient, kann keine Haftung •...
 • Page 133: Übersicht Der Menüpunkte

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 133 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Übersicht der Menüpunkte Menü-Modus Im folgenden finden Sie eine Übersicht Durch Drücken der Taste „MENU“ wird über die Menüpunkte, in denen Sie die in den Menü-Modus umgeschaltet. Im werksseitig voreingestellten Gerätepa- Menü-Modus dienen die Tasten rameter ändern und speichern, sowie "1 Tasse Kaffee"...
 • Page 134: Wasser Einfüllen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 134 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Das Mahlwerk ist werkseitig ist einen Wasser einfüllen mittleren Mahlgrad eingestellt. Falls Vergewissern Sie sich vor jedem Ein- notwendig, können Sie diese Einstel- schalten, ob sich Wasser im Wassertank lung verändern. Hinweise zum Ändern befindet und füllen Sie gegebenenfalls des Mahlgrads finden Sie unter „Mahl- auf.
 • Page 135: Gerät Einschalten

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 135 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Drehen Sie die Dampfdüse nach aussen Das Gerät zeigt nun die Grundeinstel- und stellen Sie eine Tasse darunter lungen an, d.h. auf der oberen Display- (Bild 9). zeile die Tassengrösse und in der unteren Zeile die Kaffeestärke, z.B.: 0 Drehknopf für Dampf und Heisswasser «MITTLERE TASSE...
 • Page 136: Wasserhärte Einstellen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 136 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Der Menüpunkt «SPRACHE WÄH- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht LEN» erscheint. benutzen, sollten Sie nach dem Aus- schalten mit der Taste „Ein/Aus“ 0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<" zusätzlich den Hauptschalter an der oder ">"...
 • Page 137 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 137 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 körper, wie z.B. Steinchen, in den Boh- Der Kaffee wird in die Tasse ausgege- nenbehälter geraten. Blockkierung oder ben, das Display zeigt in der oberen Beschädigung verursacht durch Zeile die gewählte Tassengrösse und in Fremdkörper im Mahlwerk können von der unteren Zeile einen Fortschritts- der Garantie ausgeschlossen sein.
 • Page 138: Tipps Für Die Ausgabe Eines Heißeren Kaffees

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 138 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Wenn das Display die Meldung «TRE- der Tasse, die Sie für den Kaffee STERBEHÄLTER LEEREN» benutzen, verwenden. In diesem Fall anzeigt, ist der Tresterbehälter voll und einfach das heiße Wasser in die Tasse muss geleert sowie gereinigt werden, laufen lassen (und dann entleeren).
 • Page 139 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 139 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Das Gerät ist auf eine mittlere Tassen- die in die Kanne zubereitet werden sol- grösse und normale Kaffeestärke vor- len (4, 6, 8, 10 Tassen). eingestellt. Sie können Ihre bevorzugte Wird einige Sekunden lang keine Taste Tassengrösse und Kaffeestärke wie gedrückt, schlägt das Gerät im Display...
 • Page 140: Kaffee Mit Pulver Zubereiten

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 140 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 wird das laufende Programm abgebro- Kaffeepulver für die nächste Tasse ein- chen. Nachdem der Fehler behoben ist, füllen. Füllen Sie nie Pulver bei ausge- muss das Programm neu gestartet wer- schalteter Maschine ein, da dieses den.
 • Page 141: Milch Aufschäumen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 141 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Milch aufschäumen bis sich Dampf einstellt. Drehen Sie den Drehwähler dann auf die Posi- Der Dampf kann zum Aufschäumen tion zurück. von Milch und zum Erhitzen von Flüs- 0 Gießen Sie fettarme, kalte Milch in sigkeiten benutzt werden.
 • Page 142: Dampdüse Reinigen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 142 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Achtung! Verbrühungsgefahr durch gersinn. Ziehen Sie die Dampfdüse herausspritzende, heiße Milch! Schal- nach unten ab (Bild 26). ten Sie den Dampf ab, bevor Sie das 0 Ziehen Sie den inneren Teil der Dampf- Gefäß...
 • Page 143: Mahlgrad Einstellen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 143 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Mahlgrad einstellen Menüeinstellungen Das Mahlwerk ist werkseitig auf einen 13.1 Sprache einstellen mittleren Mahlgrad eingestellt. Sollte Sie können zwischen mehreren Spra- die Kaffeeausgabe entweder zu schnell chen wählen. Eine andere Sprache oder zu langsam (tröpfchenweise) sein, kann wie folgt gewählt werden: können Sie den Mahlgrad während des...
 • Page 144: Abschaltzeit Einstellen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 144 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<" 0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der oder ">" (Bild 5) so oft, bis der Taste "OK" (Bild 5). Das Display zeigt Menüpunkt «TEMPERATUR» die aktuelle Einstellung, z.B.
 • Page 145: 13.5 Kaffeeprogramm Einstellen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 145 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Das Display springt nach der Program- 0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der mierung automatisch zum Menüpunkt Taste "OK" (Bild 5). Das Display zeigt «MENGE KANNE O. TASSE» die aktuelle Einstellung, z.B. «KANNE EXTRA-MILD».
 • Page 146: Anzahl Der Bezogenen Kaffees, Anzahl Der Bezogenen Kannen Und Anzahl Entkalkungen Abfragen (Statistik)

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 146 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Wenn die gewünschte Füllmenge diesem Zeitpunkt getätigt wurden, z.B. «TOT. COFFEES 135» für 135 Kaf- angezeigt wird, bestätigen Sie dies mit der Taste "OK" (Bild 5). Diese Füllmenge feebezüge. ist nun programmiert.
 • Page 147: Reinigung Und Pflege

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 147 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der (Bild 28) durch die Öffnung im Tropf- Taste "OK" (Bild 5). Das Gerät ist jetzt gitter erscheint. auf die Werkseinstellungen zurückges- 0 Reinigen Sie regelmässig, mindestens etzt.
 • Page 148: Mahlwerk Reinigen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 148 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 füllt und der übermäßige Kaffeesatz 14.4 Brüheinheit reinigen die Kaffeemaschine verstopft. Wir empfehlen, die Brüheinheit (je nach Nutzungsintensität) regelmäßig Wenn Sie den Tresterbehälter entnom- zu reinigen. Bevor Sie Ihr Gerät längere men haben, zeigt das Display «TRE- STERBEHÄLTER EINSETZEN».
 • Page 149: Entkalkungsprogramm Durchführen

  Achtung: Auf keinen Fall irgendwelche die Servicetür nicht geschlossen wer- Entkalkungsmittel verwenden, die den. nicht von Electrolux empfohlen sind. Bild 37: Die beiden roten Tasten sind Bei Verwendung anderer Entkalkungs- korrekt herausgeschnappt. mittel übernimmt Electrolux keine Haf- Bild 38: Die beiden roten Tasten sind tung für evtl.
 • Page 150 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 150 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 HEN» und in der unteren Zeile einen 0 Den Wassertank herausnehmen, mit Fortschrittsbalken und eine Prozentan- frischem Wasser füllen und wieder ein- zeige, z.B. setzen. Das Display zeigt in der oberen 5%».
 • Page 151: Bestellung Von Zubehör

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 151 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bestellung von Zubehör «TRESTERBEHÄLTER LEEREN» Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät • Der Tresterbehälter ist voll. haben und um vorzeitige Defekte zu 0 Den Tresterbehälter wie in „Tresterbe- vermeiden, ist es sehr wichtig, das hälter leeren“...
 • Page 152: 17 Lösbare Probleme, Bevor Sie Den Kundendienst Rufen

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 152 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «TÜR SCHLIESSEN» • Die Brüheinheit ist zu kalt. • Die Servicetür ist offen. 0 Vor der Kaffeezubereitung die Brühein- 0 Die Servicetür schliessen. Sollte sich die heit mit dem Spülprogramm aufheizen (siehe „Spülen durchführen“...
 • Page 153 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 153 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Wenn die Funktion oder • Das innen an der Serviceklappe befind- gewählt ist, tritt kein Kaffee, son- liche Schwenkfach (R) ist blockiert und dern Wasser aus der Maschine her- schwingt nicht. 0 Das Schwenkfach sorgfältig reinigen, •...
 • Page 154: Technische Daten

  Netzspannung: 220-240 V einschließlich Ersatz der Netzzuleitung, Leistungsaufnahme: 1350 W wenden Sie sich bitte an Ihre nächst- gelegene Electrolux Kundendienst- Dieses Gerät erfüllt folgende EC stelle. Beachten Sie auch die Normen: Informationen im separaten Heft • Niedrig-Spannungs-Norm „Electrolux Garantiebedingungen und 2006/95/EC Kundendienststellen.
 • Page 155: Návod K Použití

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 155 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod k použití peèlivì uschovejte a pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli pøístroje. Obsah Popis obrázkù...
 • Page 156 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 156 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Popis obrázkù Pohled zepøedu na pøístroj s otevøenými servisními dvíøky Pohled zepøedu (obr. 1) (obr. 2) A Odkapávací møížka P Servisní dvíøka (otevøená) B Termokonvice Q Nádobka na kávovou sedlinu C Hlavní...
 • Page 157 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 157 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Káva a espreso Bezpeènostní pokyny Vybavení plnì automatického kávo- Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje varu umožòuje nejen velmi snadno uznávané technické zásady a zákon pøipravit kávu, ale i provádìt údržbu o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako pøístroje.
 • Page 158 Na zablokování èi poškození mlýnku zpùsobené • servisní linku spoleènosti nežádoucími pøímìsmi se Electrolux. nevztahuje záruka. Výrobce nepøebírá záruku za ško- • Do otvoru na mletou kávu sypejte dy, k nimž došlo pøi používání pøí- výhradnì mletou kávu.
 • Page 159 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 159 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pøehled bodù menu Režim Menu Dále v tomto odstavci je uveden pøe- Stisknutím tlaèítka „Menu“ vyvoláte hled bodù menu, v nìmž mùžete menu Režim. V režimu Menu jsou mìnit pùvodní nastavení pøístroje a urèena tlaèítka „1 šálek kávy“...
 • Page 160 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 160 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Stupeò mletí smí být mìnìn pou- spotøebovává vodu pøi každém za- ze v prùbìhu mletí. Zmìna nasta- pnutí resp. vypnutí na automatické vení na vypnutém mlýnku mùže proplachování. zpùsobit poškození kávovaru. 0 Vyjmìte z pøístroje zásobník na vodu (obr.
 • Page 161 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 161 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Zapnutí pøístroje zvolené funkce. Jakmile je šálek na- plnìn cca. 30 ml vody, je sloupec Pøed každým zapnutím pøístroje se plný a na displeji se objeví „OTOČTE pøesvìdète, zda je v zásobníku voda SPÍNAČ...
 • Page 162 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 162 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nastavení tvrdosti vody 0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu „<“ nebo „>“ (obr. 5), dokud se neob- Po prvním uvedení pøístroje do pro- jeví bod menu „TVRDOST VODY“. vozu nebo pøi používání vody jiné 0 Potvrïte vybranou položku menu kvality je tøeba nastavit pøístroj na stu- tlaèítkem „OK“...
 • Page 163 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 163 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pøístroj je pøedem nastaven na støed- Pøístroj automaticky ukonèí nalévání ní velikost šálku a normální sílu kávy. a vysype sedlinu do nádobky na Podle chuti nastavte silné espreso sedlinu. nebo slabší kávu s pìnou. 0 Nalévání...
 • Page 164 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 164 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 V prùbìhu nalévání kávy nevyjímejte Proplachování zásobník na vodu. Vyjmete-li zásob- Pøi proplachování se ohøeje spaøo- ník, pøístroj nemùže pokraèovat v pøí- vací jednotka a výtok kávy. pravì kávy. Pøi odvzdušòování kávo- Proplachování...
 • Page 165 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 165 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Jestliže množství zrnkové kávy v pøí- Na displeji se objeví „NAPLŇTE stroji nedostaèuje pro dokonèení NÁDOBU NA ZRNK. KÁVU + funkce, kávovar pøeruší pøípravu kávy NAPLŇTE NÁDRŽ NA VODU + a èeká, dokud nedoplníte zrnkovou OK“, který...
 • Page 166 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 166 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Používejte pouze odmìrku, která je Pøíprava kávy je zahájena. souèástí kávovaru. Nedoplòujte do Pokud se chcete po pøípravì kávy pøístroje více než dvì zarovnané od- vrátit opìt do režimu pro pøípravu ná- mìrky, protože jinak pøístroj nezaène poje ze zrnkové...
 • Page 167 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 167 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 stavte otoèný spínaè pro páru a hor- 0 Režim výroby páry ukonèíte stiskem kou vodu (obr. 9) do polohy tlaèítka „Pára“ (obr. 24), nebo po- poèkejte, dokud pára nepøestane vy- èkejte cca.
 • Page 168 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 168 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Namontujte parní trysku – nasaïte ji jeden dílek, dokud káva nezaène a otoète proti smìru pohybu hodino- vytékat uspokojivým zpùsobem. vých ruèek. • Jestliže káva vytéká pøíliš rychle nebo pìna nesplòuje vaše poža- Pøíprava horké...
 • Page 169 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 169 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj 0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte se vrátí po cca. 120 sekundách auto- tlaèítkem „Menu“ (obr. 4), nebo po- maticky do režimu pøípravy kávy bez èkejte cca.
 • Page 170 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 170 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.4 Nastavení programu Konvice 0 Potvrïte vybranou položku menu tlaèítkem „OK“ (obr. 5). (síla kávy a plnicí množství pro konvici) 0 Na displeji se objeví sloupec, který pøedstavuje plnicí množství na šálek Ve výrobì...
 • Page 171 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 171 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Potvrïte vybranou položku menu tla- – poèet pøipravených konvic se èítkem „OK“ (obr. 5). Displej zobrazí 4 šálky, 6 šálky, 8 šálky a 10 šálky „ŠÁLEK ESPRESA“. a dále 0 V pøípadì...
 • Page 172 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 172 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pøi èištìní nepoužívejte ostré, drsné Touto funkcí se zmìní následující na- ani agresivní prostøedky. Otøete stavení, resp. hodnoty uložené vnìjší i vnitøní povrch pøístroje vlhkým v pamìti: hadøíkem. • Tvrdost vody 0 Každý...
 • Page 173 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 173 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Pøi èištìní otevøete servisní dvíøka 0 Nasypte do mlýnku malé množství stisknutím pøíslušného tlaèítka (obr. kávových zrn a zkontrolujte funkci 30). Vyjmìte odkapávací nádobku mlýnku tím, že spustíte pøípravu kávy. (obr.
 • Page 174 Electrolux. Pøi používání jiných 0 Nyní tisknìte nápis PUSH (obr. 36, odvápòovacích prostøedkù spoleè- e), dokud spaøovací jednotka neza- nost Electrolux nemùže ruèit za skoèí se slyšitelným zvukem do pro- pøípadné škody. Odvápòovací pøípra- vozní polohy. vek obdržíte ve specializovaných pro- 0 Jakmile uslyšíte, že jednotka zasko-...
 • Page 175 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 175 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 prùbìh odvápòování a procentuální 0 Vyjmìte zásobník na vodu, naplòte údaj, napø. ho èerstvou vodou a znovu ho vložte „ 5%“. do pøístroje. Na horní øádce displeje se bude støídavì zobrazovat 0 Vyprázdnìte zásobník na vodu, nalij- „PROPLACHOVÁNÍ“...
 • Page 176 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 176 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Co dìlat, když se na 0 Doplòte mletou kávu podle „Pøíprava nápoje z mleté kávy“, str. 165. displeji objeví následující „NAPLŇTE NÁDOBU NA ZRNK. hlášení… KÁVU“ • Zásobník na zrnkovou kávu je „NAPLŇTE ZÁSOBNÍK!“...
 • Page 177 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 177 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Obtíže, které se mùžete Káva vytéká pouze z jednoho otvoru výtoku pokusit odstranit, než se • Otvory výtoku jsou ucpané. obrátíte na servis 0 Zaschlou kávu odstraòte jehlou (obr. 29). Jestliže kávovar není...
 • Page 178 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 178 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 pnutého pøístroje, mohlo by dojít Co dìlat, když chcete pøístroj k jejímu vážnému poškození. pøepravit na jiné místo? • Uschovejte originální obal, abyste Káva nevytéká z výtoku, nýbrž v nìm mohli pøístroj pøepravovat. kolem servisních dvíøek Jako ochranu proti poškrábání...
 • Page 179 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 179 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Likvidace Servis Uschovejte originální obal vèetnì Obalový materiál polystyrénových vložek. Pøístroj musí Obalové materiály nezatìžují životní být bezpeènì zabalen, aby nedošlo prostøedí a jsou recyklovatelné. k jeho poškození pøi pøepravì. Plastové...
 • Page 180 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 180 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 181 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 181 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 VážSzanowni klienci! Prosimy o dok³adne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania! Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu korzystania z niej w przysz³oœci lub przekazania jej ewentualnemu nastêpnemu u¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.
 • Page 182 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 182 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Opis rysunku Widok od przodu przy otwartych drzwiczkach Widok z przodu (rys. 1) serwisowych (rys. 2) A Kratka ociekowa P Drzwiczki serwisowe (otwarte) B Dzbanek podtrzymuj¹cy ciep³o Q Pojemnik na fusy (wyjmowany) C Wy³¹cznik g³ówny (z ty³u urz¹dzenia) R Pó³ka obrotowa D Wylot kawy o regulowanej wysokoœci...
 • Page 183 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 183 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kawa i kawa espresso Zasady bezpieczeñstwa Zasada dzia³ania tego automatu do Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia od- kawy gwarantuje bardzo prost¹ ob- powiada ogólnie stosowanym przepi- s³ugê, zarówno przy przyrz¹dzaniu som technicznym i zasadom dotycz¹- kawy, jak i konserwacji i pielêgnacji cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
 • Page 184 • punktu sprzeda¿y, w którym urz¹- Uszkodzenie i zablokowanie dzenie zosta³o zakupione lub mechanizmu spowodowane przez • do serwisu firmy Electrolux. cia³o obce, które dosta³o siê do W przypadku niezgodnego z prze- œrodka, mo¿e nie zostaæ objête znaczeniem lub niew³aœciwego gwarancj¹.
 • Page 185 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 185 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Przegl¹d punktów menu • Menu „PRZYWRÓĆ USTAW POCZ” Poni¿ej przedstawiono przegl¹d Przywracanie ustawieñ fabrycznych punktów menu, za pomoc¹ których po dokonanych zmianach paramet- mo¿na zmieniaæ ustawione fabrycz- rów urz¹dzenia. nie parametry urz¹dzenia, zapamiêty- waæ...
 • Page 186 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 186 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 aby unikn¹æ uszkodzeñ spowodowa- aromatyzuj¹cych i cukru, jak równie¿ nych rozpryskiwaniem. nie u¿ywaæ ziaren zmro¿onych. Nale¿y upewniæ siê, czy do 0 Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cz- pojemnika na kawê nie dosta³y siê nie do gniazdka z uziemieniem.
 • Page 187 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 187 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Po pierwszym uruchomieniu urz¹dze- W górnym wierszu wyœwietlacza nia jêzyk mo¿na dowolnie zmieniaæ – pojawi siê komunikat „PODGRZE- patrz „Ustawianie jêzyka”, WANIE...” a w dolnym wierszu strona 196. wskaŸnik postêpu ze wskazaniem Po wybraniu jêzyka na wyœwietlaczu procentu „...
 • Page 188 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 188 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Po zakoñczeniu podgrzewania na Brak lub jedno ró¿owe pole: stopieñ twardoœci 1, urz¹dzeniu w górnym wierszu pojawi siê komunikat: woda miêkka do 1,24 mmol/l, wzgl. „PŁUKANIE”, a w dolnym wierszu do 7°...
 • Page 189 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 189 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania œrodka, mo¿e nie zostaæ objête gwarancj¹. menu „<” lub „>” (rys. 5), tak czêsto, a¿ pojawi siê ¿¹dany stopieñ twar- Urz¹dzenie jest nastawione fabrycz- doœci. nie na œredni¹ wielkoœæ fili¿anki i nor- 0 Wybraæ...
 • Page 190 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 190 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kawa zostanie nalana do fili¿anki, a nikat ten pojawia siê, gdy w pojemni- na wyœwietlaczu w górnym wierszu ku znajduje siê jeszcze trochê wody.) pojawi siê wybrana wielkoœæ fili¿anki, Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê ko- w dolnym natomiast wskaŸnik postê- munikat „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA pu ze wskazaniem procentu...
 • Page 191 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 191 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 podgrzania fili¿anki u¿ywanej do Urz¹dzenie jest nastawione fabrycz- kawy. W takim przypadku nie na œredni¹ wielkoœæ fili¿anki i nor- wystarczy spuœciæ gor¹c¹ wodê do maln¹ moc kawy. Preferowan¹ wiel- fili¿anki (a nastêpnie wylaæ). koœæ...
 • Page 192 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 192 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Przygotowywanie naparu dzenie zaproponuje na wyœwietlaczu nastêpny krok: „WYBIERZ ILOŚĆ z kawy sypkiej FILIŻANEK I NACIŚNIJ PRZYCISK DZBANEK”. Korzystaj¹c z tej funkcji mo¿na przy- gotowaæ napar z kawy ju¿ zmielonej, 0 Po wybraniu ¿¹danej iloœci fili¿anek na przyk³ad z kawy pozbawionej nale¿y j¹...
 • Page 193 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 193 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 U¿ywaæ wy³¹cznie kawy mielonej Spienianie mleka przeznaczonej do parzenia w auto- Wytworzon¹ parê mo¿na zastosowaæ matach Espresso. Otwór ten nie jest do spieniania mleka i do podgrzewa- przeznaczony na kawê ziarnist¹, roz- nia p³ynów.
 • Page 194 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 194 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparze- krêt³o pary i gor¹cej wody (rys. 9) nia przez pryskaj¹ce, gor¹ce mleko! odpowiednio d³ugo w po³o¿enie Wyp³yw pary nale¿y wy³¹czyæ, zanim a¿ do ustawienia siê pary. Nastêpnie odstawi siê...
 • Page 195 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 195 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ustawianie stopnia wskazówek zegara. Œci¹gn¹æ dyszê w dó³ (rys. 26). mielenia 0 Œci¹gn¹æ wewnêtrzn¹ czêœæ dyszy Fabrycznie m³ynek jest ustawiony na w dó³ z rurki. œredni stopieñ gruboœæ mielenia. Je¿eli 0 Wymyæ...
 • Page 196 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 196 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ustawienia menu 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 5) tak czêsto, 13.1 Ustawianie jêzyka a¿ pojawi siê punkt menu „TEMPERATURA”. Mo¿na wybraæ jeden z wielu dostêp- nych jêzyków. Wybór innego jêzyka: 0 Wybraæ...
 • Page 197 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 197 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 a¿ pojawi siê punkt menu „AUTO a¿ pojawi siê punkt menu CZAS WYŁĄCZENIA”. „PROGRAM DZBANKA”. 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 5). Na wyœwietla- przycisk „OK”...
 • Page 198 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 198 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wci- szaæ. Reprezentuje on iloœæ wlewan¹ œniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekun- do fili¿anki. W razie potrzeby za po- dach automatycznie powróci do trybu moc¹ przycisków „<” lub „>” (rys. 5) przygotowania kawy bez zapisywania mo¿na wybraæ...
 • Page 199: Czyszczenie I Konserwacja

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 199 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Równie¿ gdy przygotowywano jedno- 0 Nacisn¹æ przycisk „Menu” (rys. 4). razowo 2 fili¿anki, zostan¹ one poli- Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ czone jako 2 fili¿anki. JĘZYK”. 0 Nacisn¹æ przycisk „Menu” (rys. 4). 0 Naciskaæ...
 • Page 200 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 200 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nie u¿ywaæ szoruj¹cych, tr¹cych ani stêpnie wyj¹æ, opró¿niæ i wyczyœciæ ¿r¹cych œrodków do czyszczenia. podstawkê ociekow¹ (rys. 31). Zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ czêœæ obu- 0 Opró¿niæ i dok³adnie wyczyœciæ po- dowy przecieraæ wilgotn¹ œciereczk¹. jemnik na fusy.
 • Page 201 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 201 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Uwaga! Niebezpieczeñstwo obra¿e- nym urz¹dzeniu mo¿e ulec ono nia przy obracaj¹cym siê m³ynku. powa¿nemu uszkodzeniu. Nigdy nie w³¹czaæ urz¹dzenia przy 0 Zaparzacz myæ bez u¿ywania ¿ad- pracach z m³ynkiem. Mo¿e to spowo- nych œrodków myj¹cych pod bie¿¹c¹...
 • Page 202 Uwaga: Nie wolno stosowaæ odka- 5%”. „ mieniaczy, które nie s¹ zalecane 0 Opró¿niæ pojemnik na wodê, wlaæ do przez firmê Electrolux. W razie niego co najmniej litr wody i dodaæ stosowania innych odkamieniaczy odkamieniacz. firma Electrolux nie odpowiada za Uwaga: Ewentualne odpryski odka- ewentualne szkody.
 • Page 203 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 203 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ustawiæ pokrêt³o pary i gor¹cej wody Urz¹dzenie jest teraz ponownie goto- z powrotem w pozycji we do pracy i jest w stanie ostatnio wybranego trybu przygotowywania Teraz urz¹dzenie jest gotowe do p³u- kawy.
 • Page 204 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 204 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 „WSTAW POJEMNIK NA FUSY” „WSTAW ZAPARZACZ!” • Po czyszczeniu pojemnik na fusy nie • Prawdopodobnie po czyszczeniu za- zosta³ z powrotem w³o¿ony do urz¹- pomniano w³o¿yæ zaparzacz z powro- dzenia. tem do urz¹dzenia.
 • Page 205 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 205 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kawa ma ma³o pianki Crema kawy sypkiej”, strona 192) (rys. 22). Nastêpnie wyczyœciæ zaparzacz i • Za grubo zmielona kawa. wnêtrze urz¹dzenia (patrz „Czyszcze- 0 Obróciæ ga³k¹ do regulacji stopnia nie komory zaparzania”, strona 201).
 • Page 206: Dane Techniczne

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 206 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dane techniczne Zastosowano kawê mielon¹ (zamiast ziarnistej) i dlatego Napiêcie znamionowe: 220-240 V maszyna nie produkuje kawy. Pobór mocy: 1350 W • Wsypano za du¿o zmielonej kawy. 0 Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczy- Urz¹dzenie spe³nia wymagania œciæ...
 • Page 207 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 207 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Utylizacja W przypadku naprawy Bezwzglêdnie zachowaæ oryginalne Opakowanie opakowanie i elementy piankowe. Opakowanie wykonano z materia³ów Aby unikn¹æ uszkodzeñ podczas ekologicznych i nadaj¹cych siê do transportu, urz¹dzenie nale¿y odpo- ponownego wykorzystania. Czêœci wiednio opakowaæ.
 • Page 208 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 208 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 209: Használati Útmutató

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 209 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tisztelt Vásárló! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatót gondosan õrizze meg, hogy késõbb is felhasználhassa.
 • Page 210 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 210 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Jelmagyarázat Elölnézet nyitott karbantartónyílással (2. ábra) Elölnézet (1. ábra) P Karbantartónyílás (nyitva) A Csepegtetõrács Q Zacctartály (kivehetõ) B Melegen tartó kanna R Mozgatható rekesz C Fõkapcsoló (a készülék hátoldalán) S Forrázóegység D Állítható...
 • Page 211 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 211 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kávé és presszókávé Biztonsági tudnivalók A kávéautomata mûködése egyszerû Ez a készülék biztonsági szempont- kezelhetõséget biztosít a kávéké- ból megfelel az elismert mûszaki sza- szítés, valamint a karbantartás és a bályzatoknak és a készülékbizton- gondozás során is.
 • Page 212 • ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél kávészemek közül. A daráló a készüléket vásárolta, vagy idegen testek következtében • az Electrolux szervizvonalához. fellépõ sérülése és beszorulása A készülék nem rendeltetésszerû kizárható a garancia hatálya alól. használata vagy helytelen kezelé- •...
 • Page 213 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 213 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A menüpontok • „RESET” menüpont A készülék módosított paraméterei- áttekintése nek visszaállítása a gyári beállítá- sokra. Az alábbiakban megtalálja azon menüpontok áttekintését, amelyek segítségével módosíthatja a készülék Menü üzemmód gyári beállításait, elmentheti a módo- A „Menü”...
 • Page 214 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 214 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 A készüléket kizárólag földelt aljzat- következtében fellépõ sérülések ki vannak zárva a garancia hoz csatlakoztassa. Ne használjon földeletlen dugaszolóaljzatot. hatálya alól. Víz betöltése A daráló gyárilag közepes õrlési finomságra van beállítva. Szükség Minden bekapcsolás elõtt gyõzõdjön esetén módosíthatjuk ezt a beállítást.
 • Page 215 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 215 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A kijelzõn ekkor a következõ látható: forró víz kifolyik a kávékifolyón és „FORGASSA A GŐZGOMBOT”. összegyûlik a csepptálcán). 0 Fordítsa ki a gõzfúvókát, és állítson A készülék ekkor az alapbeállításo- alá...
 • Page 216 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 216 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ha hosszabb ideig nem használjuk a A meghatározott vízkeménységi készüléket, a „KI/BE” gombbal törté- fokozat beállítása és tárolása nõ kikapcsolás után kapcsoljuk ki a A beállítható keménységi fokozatok készülék hátoldalán található fõkap- száma 4.
 • Page 217 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 217 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kávékészítés babkávéból magasság optimális módon a csésze magasságához illeszthetõ, a hõvesz- A babkávéból történõ kávékészítés teség és a kávé kifröcskölésének során a következõ folyamat teljesen csökkentése érdekében (16. ábra). automatikusan megy végbe: õrlés, Ha a csészeméret vagy a kávéerõs- adagolás, préselés, elõforrázás, ség beállítása után néhány másod-...
 • Page 218 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 218 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A készülék pár másodperc elteltével • A megfelelõ menüben állítson be ismét üzemkész, elkészíthetõ a magasabb kávéhõmérsékletet, következõ kávé. A kijelzõn az utoljára lásd „A kávéhõmérséklet beállítá- kiválasztott kávébeállítás látható. sa”, 223.
 • Page 219 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 219 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ha módosítani kívánja a kanna funk- Több csésze kávé ció kávéerõsségét és feltöltési készítése a kanna mennyiségét, a „A kanna beállítására funkcióval szolgáló program (a kanna kávéerõs- sége és feltöltési mennyisége)”, Ezzel a funkcióval teljesen automati- 224.
 • Page 220 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 220 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A készülék megszakítja a folyamatot, Kávéfõzés közben ne töltsön be õrölt ha túl kevés víz van a víztartályban a kávét. A következõ csészéhez való kívánt funkció végrehajtásához, illet- õrölt kávét csak a kávéfõzés teljes ve ha tele van a zacctartály.
 • Page 221 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 221 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tejhabosítás követõen fordítsa vissza a forgatható váltókapcsolót pozícióba. A gõz használható tej habosítására 0 Öntsön zsírszegény, hideg tejet egy a és folyadékok felforrósítására. Mivel készülék gõzfúvókája alá illõ bögrébe. a gõz létrehozásához a kávékészítés- nél magasabb hõmérséklet szüksé- A tej legyen jól behûtve.
 • Page 222 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 222 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 kusan visszatér a kávékészítési 0 Ismét feltolva és az óramutató járá- üzemmódhoz, és a kijelzõn KÉREM, sával ellentétes irányban elforgatva VÁRJON… felirat jelenik meg. szerelje ismét fel a gõzfúvókát. A készülék ekkor ismét kész a kávé- készítésre, a kijelzõn a legutóbb kivá- Forró...
 • Page 223 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 223 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 zícióval el kell fordítani az óramuta- 0 Amikor megjelenik a kívánt nyelv, tó járásával megegyezõ irányban. nyugtázza az „OK” gombbal (5. Mindig egy pozícióval fordítsa ábra). Ezzel a kívánt nyelv került odébb, egészen a kielégítõ...
 • Page 224 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 224 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Amikor megjelenik a kívánt hõmér- 0 Amikor megjelenik a kívánt kikapcso- séklet, nyugtázza az „OK” gombbal lási idõ, nyugtázza az „OK” gombbal (5. ábra). Ezzel a kívánt hõmérséklet (5. ábra). Ezzel a kívánt kikapcsolási került beállításra.
 • Page 225 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 225 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A programozás után a kijelzõn 0 A lapozásra szolgáló „<” vagy „>” automatikusan ismét a „KANNA/ gomb (5. ábra) segítségével adott CSÉSZE SZINT” menüpont jelenik esetben válasszon más kávéerõs- meg. séget az extrakönnyûtõl az extra- erõsig, 5 lépésben.
 • Page 226 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 226 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a 0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló maximális csészetöltési mennyiség- „<” vagy „>” gombot (5. ábra) annyi- nek felel meg, ami kb. 220 ml. szor, hogy a kijelzõn a „STATISZ- TIKA”...
 • Page 227 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 227 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Nyomja meg a lapozásra szolgáló 0 A zacctartályt ürítse ki naponta, vagy „<” vagy „>” gombot (5. ábra) annyi- legkésõbb amikor a kijelzõn erre fel- szor, hogy a kijelzõn a „RESET” szólító...
 • Page 228 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 228 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 a zacctartály túlságosan megtelik, és készüléket hosszabb idõre leállítja a túlcsorduló kávézacc eltömíti a (pl. nyaraláskor), a zacctartályt és a kávégépet. víztartályt ki kell üríteni, és a készü- léket – a forrázóegységet is beleértve A zacctartály kivétele esetén a –...
 • Page 229 (36. ábra, e), amíg a forrázó- Más vízkõmentesítõ szer használata egység hallhatóan be nem kattan. esetén az Electrolux nem vállal felelõsséget az esetleges károkért. 0 Miután hallotta a bekattanást, gyõ- Vízkõmentesítõ folyadék kapható a zõdjön meg arról, hogy a piros gom- szakkereskedésekben és az...
 • Page 230 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 230 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vigyázat: Gyõzõdjön meg arról, hogy 0 Állítsa a gõz és a forró víz forgatható az esetleg kifröccsenõ vízkõoldó szer gombját pozícióba. nem kerül olyan, savra érzékeny felü- A készülék a friss vízzel öblítést vé- letre, mint a márvány, a mészkõ...
 • Page 231 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 231 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 „TÚL FINOMRA ŐRÖLVE 0 Forduljon a vevõszolgálathoz. A ŐRLÉST ÁLLÍTSA BE ÉS darálóba került idegen testek FORGASSA EL A GOMBOT” következtében fellépõ sérülések ki vannak zárva a garancia • A kávégép nem tud kávét készíteni. hatálya alól.
 • Page 232 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 232 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 netet, kérjük, végezze el az alábbi A gõz és a forró víz forgatható gombjának elfordítása ellenére ellenõrzéseket, mielõtt a vevõszolgá- lathoz fordul. nem jön gõz a gõzfúvókából. • Eldugultak a gõzfúvóka és a gõzfúvó- Nem elég forró...
 • Page 233 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 233 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 A kávé nem a kávékifolyó nyílása- Mi a teendõ, ha a készüléket in, hanem oldalt, a karbantartó- szállítani kell? nyíláson folyik ki. • Szállítási célokra õrizze meg az ere- • A kávékifolyó nyílásait eltömítette a deti csomagolást.
 • Page 234 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 234 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ártalmatlanítás Ha javításra van szükség Feltétlenül õrizze meg az eredeti Csomagolóanyagok csomagolást, beleértve a habosított A csomagoláshoz felhasznált anya- darabokat is. A szállítási károk elke- gok nem károsítják a környezetet és rülése érdekében a készüléket biz- újrahasznosíthatók.
 • Page 235: Návod Na Obsluhu

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 235 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vážený zákazník, prečítajte si pozorne tieto pokyny na obsluhu. Najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny na prvých stranách tohto návodu na obsluhu! Odložte si tieto pokyny na obsluhu pre budúcu potrebu. Tento návod na obsluhu odovzdajte prípadne ďalšiemu používateľovi tohto prístroja.
 • Page 236 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 236 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Popis obrázkov Predný pohľad s otvorenými servisnými dvierkami (obr. 2) Predný pohľad (obr. 1) P Servisné dvierka (otvorené) A Odkvapkávacia mriežka Q Nádoba na odpadovú kávu B Termálný džbán (odpojiteľná) C Hlavný...
 • Page 237 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 237 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Káva a espresso Bezpečnostné informácie Váš plnoautomatický kávovar vám zaručuje absolútne jednoduchú Tento prístroj je v súlade so obsluhu pri príprave kávy ako aj schválenými technologickými pri údržbe a ošetrovaní. štandardmi pre bezpečnost’...
 • Page 238 • predajcu, od ktorého ste si kávovar kávových zŕn. Zablokovanie zakúpili, alebo alebo poškodenie spôsobené cudzími predmetmi v mlynčeku • servisnú linku Electrolux. môže byt’ vylúčené zo záruky. Ak sa prístroj zneužije alebo • Zomletú kávu dávajte len do lievika nesprávne použije, výrobca na zomletú...
 • Page 239 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 239 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Prehľad položiek • Ponuka «COFFEE PROGRAM» (PROGRAM KÁVA) ponuky Nastavenie úrovne naplnenia pre každú veľkost’ šálky (espresso Nižšie je uvedený prehľad tých šálka, malá šálka, stredná šálka, položiek ponuky, v ktorých môžete veľká...
 • Page 240 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 240 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Do nádrže na vodu nalejte len Pred prvým použitím čerstvú studenú vodu. Nikdy nenalievajte iné kvapaliny, napr. Nastavenie a zapojenie minerálnu vodu alebo mlieko. kávovaru 0 Vrát’te naspät’ na miesto nádrž na 0 Položte prístroj na vhodný...
 • Page 241 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 241 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pri testovaní zariadenia v továrni Po niekoľkých sekundách z parnej sa použila káva a preto je úplne trysky vytečie trochu vody a displej normálne, ak sa v mlynčeku ukáže priebeh postupu. Ak šálka objavia jej stopy.
 • Page 242 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 242 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Prístroj teraz zobrazí základné Vypnutie kávovaru nastavenia; t.j. horný riadok 0 Prístroj vypnete tlačidlom displeja ukazuje veľkost’ šálky a "Zap/Vyp" (obr. 11). spodný riadok ukazuje silu kávy, Prístroj vykoná vyplachovací cyklus napr.: (displej oznamuje «RINSING «MEDIUM CUP NORMAL TASTE»...
 • Page 243 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 243 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tri ružové pásiky: 0 Ak sa chcete vrátit’ do režimu kávy, Úroveň tvrdosti 3, tvrdá stlačte tlačidlo "Menu" (obr. 4) alebo až do 3,7 mmol/l, alebo počkajte pribl. 120 s, pokiaľ sa až...
 • Page 244 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 244 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Môžete si takisto vybrat’ kávu s 0 Ihneď po naliatí kávy ak chcete ešte extra jemnou, jemnou, normálnou, pridat’ množstvo kávy jednoducho silnou a extra silnou arómou. stlačte a podržte tlačidlo "1 šálka" , až...
 • Page 245 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 245 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nikdy nevyberajte nádrž na vodu, Spustenie vyplachovacieho ak kávovar dávkuje kávu. Ak sa programu vyberie, tak kávovar už nemôže Vyplachovací program umožňuje ďalej pripravovat’ kávu. zohriatie varnej jednotky a Odvzdušnenie prístroja sa vykoná dávkovača.
 • Page 246 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 246 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Otočte veko termálneho džbánu z «CHOOSE NUMBER OF nehrdzavejúcej ocele do polohy na COFFEE, PRESS JUG KEY» vybratie (obr. 17) a veko vyberte. (VÝBER POČTU KÁV, STLAČTE Opláchnite veko aj termálny džbán. TLAČIDLO DŽBÁN).
 • Page 247 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 247 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ak sa zobrazí správa «GROUND a keď je prístroj pripravený. TOO FINE ADJUST MILL Zomletú kávu nikdy nepridávajte, AND TURN KNOB» (KÁVA PRÍLIŠ ak je zariadenie vypnuté, inak sa JEMNÁ, NASTAVTE MLYNČEK A rozšíri vo vnútri zariadenia.
 • Page 248 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 248 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Spenenie mlieka 0 Nalejte nízkotučné, studené mlieko do hrnčeka, ktorý sa musí zmestit’ Paru je možné používat’ na pod parnú trysku. spenenie mlieka a zohriatie Mlieko má byt’ studené. Môžete kvapalín.
 • Page 249 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 249 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 pokiaľ sa prístroj automaticky 0 Pozor, aby nedošlo k zablokovaniu prepne do režimu káva; displej dvoch otvorov, zobrazených na ukazuje «PLEASE WAIT…» obr. 27. V prípade potreby ich (PROSÍM POČKAJTE). prepichnite špendlíkom a vyčistite.
 • Page 250: Nastavenie Jazyka

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 250 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nastavenie mlynčeka je možné 0 Stlačte tlačidlo "Menu" (obr. 4). menit’, len ak sa káva melie. Objaví sa položka ponuky Vykonávanie nastavení pri «CHOOSE LANGUAGE» vypnutom mlynčeku môže (VÝBER JAZYKA). poškodit’...
 • Page 251 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 251 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Stlačte rolovacie tlačidlá "<" alebo 0 Stlačte tlačidlo "Menu" (obr. 4). ">" (obr. 5), pokým sa neobjaví Objaví sa položka ponuky položka «TEMPERATURE» «CHOOSE LANGUAGE» (TEPLOTA). (VÝBER JAZYKA). 0 Potvrďte položku tlačidlom "OK" 0 Stlačte rolovacie tlačidlá...
 • Page 252 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 252 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Maximálna poloha lišty znamená 0 Stlačte tlačidlo "Menu" (obr. 4). maximálne možné nastavenie Objaví sa položka ponuky hladiny naplnenia šálky pre funkciu «CHOOSE LANGUAGE» džbánu, čo je pribl. 125 ml. (VÝBER JAZYKA).
 • Page 253 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 253 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Potvrďte položku tlačidlom "OK" 13.6 Stanovenie počtu (obr. 5). Displej ukazuje dávkovaných káv, počtu «ESPRESSO CUP» dávkovaných džbánov a (ESPRESSO ŠÁLKA). počtu odvápňovaní 0 V prípade potreby si nastavte inú (štatistika) veľkost’...
 • Page 254 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 254 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Čistenie a údržba 0 Ak sa chcete vrátit’ do režimu kávy, stlačte tlačidlo "Menu" (obr. 4) Na zaistenie kvality kávy a alebo počkajte pribl. 120 s, pokiaľ bezporuchovej prevádzky, vždy sa prístroj automaticky prepne do udržiavajte váš...
 • Page 255 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 255 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 „Čistenie parnej trysky“, 14.3 Čistenie mlynčeka strana 249. Zvyšky kávy z odpadovej nádoby 0 Skontrolujte, či nedošlo k odstráňte pomocou mäkkej kefky zablokovaniu otvorov dávkovača alebo vysávača. kávy. Na ich vyčistenie od zvyškov Poznámka! Do mlynčeka nikdy kávy použitie ihlu (obr.
 • Page 256 Dôležité: V žiadnom prípade spät’ do držiaka (obr. 36, b) a nepoužívajte odvápňovače, ktoré zatlačte kolík (obr. 36, c). Kolík sa neodporúča Electrolux. Ak sa musí zasunút’ do rúrky na spodnej použije iný odvápňovací časti varnej jednotky (obr. 36, d).
 • Page 257 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 257 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Odvápnenie trvá približne 45 minút 0 Otočte gombík pre paru a horúcu a nesmie byt’ prerušené. V prípade vodu do polohy prerušenia dodávky prúdu je nutné Odvápňovací program začne a program reštartovat’! odvápňovací...
 • Page 258 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 258 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vykoná sa opláchnutie s čistou • Nádrž je špinavá alebo znečistená vodou a oplachovacia voda vyteká vodným kameňom. cez parnú trysku. Displej ukazuje 0 Opláchnite alebo odstráňte vodný «RINSING» (VYPLÁCHNUTIE) a kameň...
 • Page 259 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 259 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Problémy, ktoré je «FILL BEAN CONTAINER» (NAPLNIŤ ZÁSOBNÍK KÁVY) možné riešit’ pred • Došla zrnková káva. zavolaním do 0 Doplňte zásobník na kávové zrná, zákazníckeho viď „Naplnenie nádoby na kávové zrná“, strana 240 servisného strediska •...
 • Page 260 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 260 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ručičiek (viď „Nastavenie hrúbku Varnä jednotku nie je možné zomletia“, strana 249). vytiahnut’ na čistenie • Prístroj je zapnutý. Varná jednotka Káva vyteká príliš rýchlo sa môže vytiahnut’, len ak je •...
 • Page 261 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 261 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Likvidácia 0 Dôkladne vyčistite vnútro prístroja, podľa postupu uvedeného v časti „Čistenie varnej jednotky“, Obalový materiál strana 255. Zopakujte postup s Obalový materiál chráni životné tým, že najprv otočíte gombík "Sila prostredie a je recyklovateľný.
 • Page 262 Ak je nutná oprava, vrátane výmeny napájacieho kábla, prosíme, aby ste sa spojili s vašim najbližším zákazníckym strediskom Electrolux. Prosíme, aby ste si takisto pozreli servisné a záručné informácie v samostatnej záručnej brožúrke Electrolux. Odložte si pôvodný obal, vrátane polystyrénových častí.
 • Page 263: Navodilo Za Uporabo

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 263 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Spoštovani kupec, Prosimo vas, da skrbno preberete navodilo za uporabo. Predvsem vas prosimo, da preberete vse varnostne napotke na prvih straneh navodila za uporabo! Shranite navodilo za uporabo, da vam bo pri roki v prihodnje.
 • Page 264 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 264 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Legenda Pogled od spredaj pri odprtih servisnih vratcih ( slika Pogled od spredaj ( slika P Servisna vratca (odprta) A Odkapna rešetka Q Posoda za kavno usedlino B Termo vrč (odstranljiva) C Glavno stikalo (na zadnji strani R Predal za usedlino...
 • Page 265 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 265 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kava in espresso Informacije o varnosti Vaš popolnoma avtomatizirani Aparat ustreza priznanim aparat za kavo vam jamči tehnološkim standardom glede absolutno preprosto uporabo, varnosti in nemškemu zakonu o tako pri pripravi kave kot pri varnosti električnih aparatov.
 • Page 266 • trgovino, v kateri ste kupili aparat krita z garancijo. za kavo, ali • V lijak za mleto kavo dajajte le • servisno službo Electrolux . mleto kavo. V primeru nenamenske ali • Ne pustite aparata za kavo nepravilne uporabe proizvajalec prižganega brez potrebe.
 • Page 267 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 267 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pregled postavk v • «DESCALE» (ODSTRANJEVANJE meniju KOTLOVCA) menu Začne izvajati program za Spodaj so navedene tiste postavke odstranjevanje kotlovca v meniju, pri katerih lahko spremenite in shranite tovarniško • «STATISTICS» nastavljene parametre, ter tudi (STATISTIKA) menu zaženete programe in prikličete...
 • Page 268 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 268 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Zagotovite dobro kroženje zraka Da si boste vsakič zagotovili dobro okrog aparata. Ko postavljate kavo s polno aromo, morate: aparat na delovno površino, pustite – menjavati vodo v posodi vsak vsaj 5 cm prostega prostora med dan, površino aparata in stranskima...
 • Page 269 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 269 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «TURN STEAM KNOB» Prvi vklop (OBRNITE GUMB ZA PARO). Ko prvikrat prižgete aparat, se 0 Obrnite vrtljivi gumb za paro do samodejni postopek vklopa konca v smeri urnega kazalca nadaljuje samo, če najprej izberete (slika 10) do položaja , da voda želeni jezik.
 • Page 270 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 270 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Vklop aparata ugasnite še z glavnim stikalom na hrbtni strani (slika 8). Pred vsakim vklopom preverite, da je v posodi za vodo voda, in jo po Nastavitev trdote vode potrebi dolijte. Aparat potrebuje Po prvi uporabi aparata ali če vodo za samodejni postopek uporabljate vodo drugačne...
 • Page 271 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 271 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nastavitev in shranitev vrednosti Možnost izbire zrnatosti zmlete trdote vode kave in količine zmlete kave vam omogoča, da si po svojem okusu in Nastavite lahko 4 nivoje trdote želji nastavite delovanja kavnega vode.
 • Page 272 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 272 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Če kava priteka po kapljicah ali pa «PRESS 1 OR 2 CUPS KEY» sploh ne, ali če priteka prehitro in (PRITISNITE TIPKO ZA 1 ALI 2 nima dovolj kreme, morate SKODELICI).
 • Page 273 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 273 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nasveti za bolj vročo kavo Po splakovanju gre aparat samodejno v stanje za pripravo • Če želite takoj po vklopu aparata kave. skuhati bolj kratko kavo (manj od 60 ml), splaknite skodelico z Priprava več...
 • Page 274 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 274 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Če ni zadosti kave v zrnju, da bi se posoda za kavno usedlino prazna, zahtevani postopek kuhanja kave pritisnite tipko "OK" (slika 5). končal, bo aparat ustavil kuhanje in V zgornji vrstici zaslona je bo počakal, da boste napolnili prikazana jakost arome, kakor je posodo za kavna zrna in da boste...
 • Page 275 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 275 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Mleta kava mora dospeti naravnost nožem ali ročajem žličke potisnite v kuhalno enoto. kavo navzdol (slika 23). Nato odstranite kuhalno enoto in jo očistite 0 Obrnite vrtljivi gumb "jakost kave / tako, kot je opisano v točki „Čiščenje mleta kava"...
 • Page 276 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 276 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Za pripravo pare pritisnite tipko globoko v mleko, da bi prekrili "Para" (slika 24). odprtino za vstop zraka na njenem vrhu. Sicer se mleko vsesa v šobo Na zaslonu je obvestilo in povzroči onesnaženje šobe za «HEATING UP…»...
 • Page 277 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 277 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pozor! Nevarnost opeklin pri vodo. Med tem procesom je na vklopu šobe za paro! Vroča voda zaslonu obvestilo «HOT WATER» ali para lahko povzročita opekline. (VROČA VODA). Aktivirajte šobo za vročo vodo 0 Nato obrnite vrtljivi gumb v položaj samo tedaj, kadar je pod njo ;...
 • Page 278 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 278 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ne zavrtite vrtljivega gumba za približno 120 sekund, da se aparat nastavitev zrnatosti mletja samodejno vrne v stanje za predaleč, sicer bo kava, ko boste pripravo kave. izbrali 2 skodelici, morda iztekala 13.2 Nastavitev temperature kave samo po kapljicah.
 • Page 279 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 279 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Po programiranju se na zaslonu samodejno vrne v stanje za samodejno prikaže menijska pripravo kave. postavka «AUTO SHUTOFF 13.3 Nastavitev časa izklopa TIME» (SAMODEJNI IZKLOP). Če aparata za kavo ne uporabljate 0 Za povratek v stanje za pripravo dalj časa, se zaradi varčevanja z kave po končani nastavitvi pritisnite...
 • Page 280 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 280 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Če ne pritisnete tipke "OK", se po 13.5 Nastavitev programa "kava" približno 120 sekundah aparat vrne (Programiranje nivoja v stanje za pripravo kave, ne da bi polnjenja) shranil nastavitev. Kavni avtomat je tovarniško nastavljen na standardne količine.
 • Page 281 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 281 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ko je prikazan želeni nivo 0 Potrdite postavko v meniju s tipko polnjenja, ga potrdite s tipko "OK" "OK" (slika 5). Na zaslonu je (slika 5). S tem ste programirali prikazano število do tistega nivo polnjenja.
 • Page 282 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 282 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Nato pritiskajte tipko za listanje "<" zunanjost aparata čistite samo z ali ">" (slika 5), dokler se ne pojavi vlažno krpo. postavka «RESET TO DEFAULT» 0 Vsak dan vzemite ven posodo za (PONASTAVITEV NA PRIVZETE vodo (slika 6) in zlijte proč...
 • Page 283 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 283 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Za čiščenje sprostite in odprite Če se tujka ne da odstraniti, servisna vratca s pritiskom na pokličite pooblaščeno servisno ustrezni gumb (slika 30), nato službo. Zamašitev ali škoda, ki bi odstranite odkapno posodo jo v mlinčku povzročili tujki, ni (slika 31), jo spraznite in očistite.
 • Page 284 Tekoče sredstvo za odstranjevanje servisnih vratc ne bo dalo zapreti. kotlovca dobite v specializiranih slika 37: Rdeča gumba sta pravilno trgovinah ali na servisih Electrolux. izskočila. Postopek odstranjevanja kotlovca slika 38: Rdeča gumba nista traja približno 45 minut in ga ne izskočila.
 • Page 285 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 285 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Pritisnite tipko "Menu" (slika 4). Program za odstranjevanje Pojavi se postavka «CHOOSE kotlovca se začne izvajati in LANGUAGE» (IZBERITE JEZIK). raztopina za odstranjevanje kotlovca steče skozi šobo za paro. 0 Nato pritiskajte tipko za listanje "<"...
 • Page 286 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 286 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kaj storiti, če na zaslonu 0 Spraznite posodo, ki stoji pod šobo za paro, in jo vrnite nazaj podnjo. vidite tale obvestila... 0 Obrnite vrtljivi gumb za paro in «FILL TANK» vročo vodo v položaj (NAPOLNITE POSODO) Zdaj poteka postopek splakovanja...
 • Page 287 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 287 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «ADD PRE-GROUND «GENERAL ALARM» COFFEE» (SPLOŠNO OPOZORILO) (DODAJTE MLETO KAVO) • Notranjost aparata je zelo umazana. • Pri izbrani funkciji kuhanja kave z 0 Temeljito očistite notranjost mleto kavo ste pozabili dati mleto aparata;...
 • Page 288 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 288 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kava priteka prepočasi 0 Preverite, da je glavno stikalo v položaju "I" in da je omrežni kabel • Kava je zmleta preveč na drobno. vključen v omrežno vtičnico. 0 Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev zrnatosti mletja za eno stopnjo v Kuhalne enote ne morete vzeti smeri urnega kazalca (glejte točko...
 • Page 289 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 289 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tehnični podatki • Vrtljivega gumba "jakost kave / mleta kava" niste obrnili v položaj Omrežna napetost: 220-240 V in aparat je uporabil Poraba: 1350 W obe vrsti kave, mleto kavo in tisto kavo, ki jo je zmlel mlinček v aparatu.
 • Page 290 Če je potreben servisni poseg Če je potrebno popravilo ali zamenjava priključne vrvice, prosimo, stopite v stik z najbližjim pooblaščenim servisom Electrolux. Prosimo, preberite tudi informacije o servisiranju in garanciji v ločeni garancijski knjižici Electrolux. Obvezno shranite originalno embalažo, vključno z deli iz ekspandirane pene.
 • Page 291 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 291 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Poštovani kupče, molimo Vas da pažljivo proèitate ove upute za uporabu. Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute na prvim stranicama ovih uputa za uporabu! Molimo Vas da upute za uporabu saèuvate za kasnije potrebe.
 • Page 292 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 292 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Opisi slika Pogled sprijeda s otvorenim servisnim vratima (Sl. 2) Pogled sprijeda (Sl. 1) P Servisna vrata (otvorena) A Rešetka okapnice Q Spremnik istrošene kave (odvojivi) B Termos boca R Nagibni odjeljak C Glavni prekidač...
 • Page 293 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 293 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kava i espresso Sigurnosne informacije Vaš potpuno automatski aparat za Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim kavu jamči vam apsolutnu lakoću tehnološkim standardima u rada, kako u kuhanju kave tako i pogledu sigurnosti i Zakonu o pri održavanju injezi.
 • Page 294 • trgovcu gdje ste kupili aparat za kavu ili na • U lijevak za samljevenu kavu žlicom sipajte samo samljevenu • Electrolux Servisnu liniju. kavu. Ako se aparat koristi u • Ne ostavljajte aparat nepotrebno nenamjenske svrhe ili se njim uključen.
 • Page 295 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 295 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pregled stavki izbornika • Izbornik «STATISTICS» (STATISTIKA) Dolje navodimo stavke izbornika u Daje podatke o broju istočenih kojima možete mijenjati i šalica kave i broj pripravljenih pohranjivati parametre stroja koji vrčeva od 4, 6, 8 ili 10 šalica te su prethodno postavljeni u tvornici, ukupan broj izvedenih ciklusa...
 • Page 296 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 296 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Da uvijek postignete bogatu kavu s Nikada nemojte instalirati ovaj punom aromom, trebali biste: aparat u sredinama gdje se temperatura može spustiti do 0°C – svakodnevno mijenjati vodu u ili niže (aparat se može oštetiti ako spremniku, se voda u njemu smrzne).
 • Page 297 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 297 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Prvo uključivanje 0 Zakrenite dugme za paru u smjeru kazaljke sata (Sl. 10) koliko god Kada prvi put uključite aparat, ide, do položaja , da zaustavite proces automatskog prebacivanja istjecanje vode. počinje samo ako ste selektirali Aparat sada prikazuje: «TURNING željeni jezik.
 • Page 298 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 298 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ako aparat nećete koristiti dulji Uključivanje aparata period vremena, nakon Svaki put prije uključivanja uvjerite isključivanja tipke "UKLJ/ISKLJ" se da u spremniku za vodu ima , također trebate isključiti glavni vode i dopunite ga ako je potrebno.
 • Page 299 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 299 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Uvjerite se da koristite samo čista Pojavljuje se stavka izbornika zrna kave bez karameliziranih ili «CHOOSE LANGUAGE» aromatiziranih aditiva. Nemojte (IZABERITE JEZIK). koristiti smrznuto zrnje. Pobrinite 0 Pritiskujte tipke za listanje "<" ili ">" se da nikakvi strani predmeti, npr.
 • Page 300 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 300 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ako je prikazana poruka 0 Pritisnite tipku za "1 šalicu" «GROUND TOO FINE ADJUST skuhate jednu šalicu, ili tipku za "2 MILL AND TURN KNOB» šalice" da skuhate 2 šalice. (MELJAVA PRESITNA, Aparat sada melje zrnje.
 • Page 301 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 301 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Postavite višu temperaturu kave Nakon ispiranja aparat se u odgovarajućem izborniku; vidi automatski vraća u način za „Postavljanje temperature kave“, kuhanje kave. stranica 306. • Ako se kava ne toči dulje vrijeme Kuhanje nekoliko šalica dok je aparat uključen, prije u funkciji vrča...
 • Page 302 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 302 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 spremnik istrošene kave prazan, se napuni spremnik kave u zrnu i pritisnite tipku "OK" (Sl. 5). pritisne tipka "JUG" (VRČ) (Sl. 19) . Na primjer, ako U gornjem retku zaslon prikazuje programirate 8 šalica, ali imate jačinu kave kako je postavljena u kave u zrnu samo za 6 šalica,...
 • Page 303 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 303 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Zakrenite dugme "Jačina kave/ Zatim skinite jedinicu za kuhanje i Mljevena kava" (Sl. 21) u željeni očistite nju i aparat kako je opisano položaj (za1 šalicu) ili (za 2 u „Čišćenje jedinice za kuhanje“, šalice) da selektirate funkciju stranica 311.
 • Page 304 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 304 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Zaslon prikazuje «HEATING UP…» s mlijekom previše, da se ne (ZAGRIJAVANJE) u gornjem retku, prekrije otvor za usis zraka na vrhu a u donjem rastuću traku parne mlaznice. Inače će mlijeko napredovanja s prikazom postotka biti usisano u parnu mlaznicu i 40%».
 • Page 305 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 305 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 odgovarajuću posudu. Za vrijeme aktivirana ! Vrela voda ili para toga procesa zaslon prikazuje mogu uzrokovati opekline. «HOT WATER» (VRUĆA VODA). Aktivirajte mlaznicu za vruću vodu samo kada se ispod nje nalazi 0 Zatim vratite dugme u položaj neka posuda.
 • Page 306 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 306 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Izbjegavajte prekomjerno 0 Da se vratite u način za kavu, zakretanje dugmeta za postavljanje pritisnite tipku "Menu" (Izbornik) strukture mljevenja, inače kava (Sl. 4) ili čekajte oko 120 s da se može teći kap po kap kada aparat automatski vrati u način za selektirate 2 šalice.
 • Page 307 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 307 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nakon programiranja zaslon se Ako se "OK" ne pritisne, oko 120 s automatski vraća na stavku kasnije aparat se automatski vraća izbornika «TEMPERATURE» u način za kavu, bez spremanja te (TEMPERATURA).
 • Page 308 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 308 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 rasponu od vrlo blage do vrlo jake, 0 Da se vratite u način za kavu, dva koristeći tipke za listanje "<" ili ">" puta pritisnite tipku "Menu" (Sl. 5). (Izbornik) (Sl. 4) ili čekajte oko 120 s da se aparat automatski vrati 0 Kada se prikaže željena jačina u način za kavu.
 • Page 309 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 309 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Maksimalno pokazivanje trake 0 Pritiskujte tipke za listanje "<" ili ">" odgovara najvećoj mogućoj razini (Sl. 5) dok se ne pojavi stavka punjenja šalice od pribl. 220 ml. izbornika «STATISTICS» (STATISTIKA).
 • Page 310 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 310 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nemojte koristiti bilo kakve 0 Pritisnite tipku "Menu" (Izbornik) abrazivne, erozivne ili korozivne (Sl. 4). materijale za čišćenje. Unutrašnjost Pojavljuje se stavka izbornika i vanjsku stranu kućišta brišite samo «CHOOSE LANGUAGE» vlažnom krpom.
 • Page 311 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 311 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Da biste ga očistili, otključajte i uzrokovana stranim tijelima otvorite servisna vrata pritiskom na mogu biti izuzeta iz jamstva. odgovarajuće dugme (Sl. 30), a Oprez ! Opasnost od povrede ako zatim izvadite okapnicu (Sl.
 • Page 312 (Sl. 36, e) dok jedinica za kuhanje protiv kamenca koja nije ne klikne u ležištu. preporučio Electrolux. Ako se 0 Kada začujete klik, provjerite jesu li koriste druga sredstva protiv crvene kopče (Sl. 36, f) iskočile, kamenca, Electrolux ne prihvaća...
 • Page 313 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 313 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Pritiskujte tipke za listanje "<" ili ">" Program za uklanjanje kamenca (Sl. 5) dok se ne pojavi stavka automatski izvodi seriju ispiranja i izbornika «DESCALE» pauza da ukloni naslage kamenca (UKLANJANJE KAMENCA).
 • Page 314 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 314 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «GROUND TOO FINE redak zaslona prikazivat će poruke ADJUST MILL AND TURN koje se izmjenjuju «RINSING COMPLETE» (ISPIRANJE STEAM KNOB» ((MELJAVA ZAVRŠENO) i «TURN STEAM PRESITNA, NAMJESTITE KNOB (ZAKRENITE DUGME ZA MLINAC I ZAKRENITE DUGME) PARU), dok donji redak prikazuje •...
 • Page 315 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 315 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «FILL BEAN CONTAINER» nakon čišćenja poruka još (NAPUITI SPREMNIK KAVE U prikazuje, obratite se u Servisni ZRNU) centar za korisnike. • Nema više kave u zrnu. Problemi koji se mogu 0 Napunite spremnik kave u zrnu, vidi „Punjenje spremnika kave u riješiti prije pozivanja...
 • Page 316 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 316 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 „Postavljanje strukture mljevenja“, Jedinica za kuhanje ne može se stranica 305). skinuti da bi se očistila • Aparat je uključen. Jedinica za Kava curi prebrzo kuhanje može se skinuti samo ako •...
 • Page 317 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 317 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Odbacivanje 0 Temeljito očistite unutrašnjost aparata, kako je opisano u „Čišćenje jedinice za kuhanje“, Ambalažni materijal stranica 311. Ponovite operaciju, Ambalažni materijali nisu štetni za ali najprije zakrenite dugme "Jačina okoliš...
 • Page 318 Ako je potrebno servisiranje Ako se ukaže potreba za popravcima, uključujući zamjenu priključnog kabela, molimo obratite se u najbliži Electrolux korisnički servis. Molimo da također proučite servisne i jamstvene informacije u posebnoj Jamstvenoj knjižici Electrolux . Mora se zadržati originalna ambalaža, uključujući dijelove od...
 • Page 319 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 319 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dragi kupče Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Pre svega, molimo vas da se držite bezbednosnih uputstava na početnih nekoliko strana ovih uputstava za rad! Molimo vas da sačuvate ova uputstva za rad za buduće savete.
 • Page 320 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 320 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Opisi slika Pogled spreda sa otvorenim servisnim vratima (Sl. 2) Pogled spreda (Sl. 1) P Servisna vrata (otvorena) A Rešetka za kapanje Q Spremište taloga kafe (odvojivo) B Termos posuda R Nagibni pregradak C Glavni prekidač...
 • Page 321 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 321 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kafa i espreso Bezbednosne informacije Vaš potpuno automatski aparat za kafu garantuje vam apsolutnu Ovaj aparat odgovara prihvaćenim lakoću rada, kako u kuvanju kafe tehnološkim standardima u tako i pri održavanju ičuvanju. pogledu bezbednosti i Zakonu o Izvrstan, individualan ukus postiže bezbednosti aparata.
 • Page 322 Blokiranja kafu ili na ili oštećenja mlina za kafu uzrokovana stranim telima mogu • Electrolux Servisnu liniju. da budu izuzeta iz garancije. Ako se aparat koristi u • U levak za mlevenu kafu kašikom nenamenske svrhe ili se njime sipajte samo samlevenu kafu.
 • Page 323 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 323 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pregled stavki menija • Meni «STATISTICS» (STATISTIKA) Dole navodimo stavke menija u Daje podatke o broju izlivenih kojima možete menjati i sačuvati šoljica kafe i broj skuvanih vrčeva parametre aparata koji su od 4, 6, 8 ili 10 šoljica te ukupan prethodno postavljeni u fabrici, a broj izvršenih ciklusa uklanjanja...
 • Page 324 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 324 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Važno ! Ako se aparat za kafu Punjenje spremište kafe u unese iz hladne sredine u toplu zrnu sobu, sačekajte oko dva sata pre 0 Podignite poklopac spremišta kafe nego što ga uključite ! u zrnu i napunite ga svežim zrnima Savetujemo vam da postavite kafe (Sl.
 • Page 325 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 325 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Važno: Da bi se sprečili kvarovi, 0 Sačekajte jezik koji želite i pritisnite nikada nemojte to spremište puniti taster "Menu" za povrdu (Sl. 4) i samlevenom kafom, smrznutom držite pritisnuto dok se na ekranu kafom, karamelizovanim zrnima ne pokaže: kafe ili bilo čim drugim što može da...
 • Page 326 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 326 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 U fazi zagrijavanja (pribl. Određivanje tvrdoće vode 120 sekundi) ekran prikazuje 0 Uronite testnu traku u hladnu vodu «HEATING UP..» (ZAGREVANJE) na otprilike 1 sekundu. Otresite u gornjoj liniji ekrana, a u donjoj višak vode i odredite tvrdoću liniji traku napredovanja sa pomoću roza traka.
 • Page 327 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 327 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Zatim pritiskajte tastere za možete izabrati kratki espreso ili pomeranje "<" ili ">" (Sl. 5) dok se dugu "mlečnu" kafu. ne prikaže određeni nivo tvrdoće 0 Da izaberete potrebnu veličinu vode.
 • Page 328 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 328 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ako ekran prikazuje: «EMPTY Kada se traka napredovanja WASTE COFFEE CONTAINER» potpuno ispuni, izlivena je željena (ISPRAZNITI SPREMIŠTE količina kafe. Aparat automatski TALOGA KAFE), to znači da je prestaje isporuku kafe i izbacuje spremište taloga kafe puno i da se istrošenu samlevenu kafu u mora isprazniti i oprati;...
 • Page 329 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 329 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Nemojte koristiti predebele srednju veličinu šoljice. Vi takođe šoljice, osim ako su zadgrejane, možete postaviti veličinu šoljice po jer će one apsorbovati previše svojoj želji, kako je opisano u toplote.
 • Page 330 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 330 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ako se ni jedan taster ne pritisne nalazi u vrču mora se uzeti u obzir, unutar nekoliko sekundi, aparat će tako da se vrč ne preliva. na ekranu predložiti sledeći korak: Ako se prikazuje poruka «CHOOSE NUMBER OF «GROUND TOO FINE ADJUST...
 • Page 331 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 331 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kada je kafa skuvana, a vi želite da (PRESITNO MLEVENO, odete nazad na spravljanje kafe od NAMESTITE MLIN I OKRENITE zrna, okrenite dugme "Jačina kafe / DUGME). mlevena kafa" (Sl. 21) na bilo koju Nemojte dodavati mlevenu kafu za postavku jačine (mlin za kafu je vreme procesa kuvanja.
 • Page 332 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 332 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Da izbegnete mešanje zaostale korišćenje pare vode s mlekom prilikom penjenja, «STEAM-TURN KNOB FOR voda treba biti oceđena pre toga. STEAM» (PARA - OKRENITE Da to uradite, postavite neku DUGME ZA PARU). posudu ispod parne mlaznice i Oprez ! Opasnost od opekotina okrenite dugme za paru i vruću...
 • Page 333 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 333 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Postavljanje strukture 0 Zatim jednom rukom čvrsto držite ručki okretne cevi, a drugom skinite mlevenja bajonet priključak sa parne mlaznice, okrenuvši ga malo u Aparat je podešen tako da melje na smeru kazaljke sata.
 • Page 334 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 334 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Postavke menija 0 Pritisnite taster "Menu" (Meni) (Sl. 4). Pojavljuje se stavka menija 13.1 Postavljanje jezika «CHOOSE LANGUAGE» (IZABERITE JEZIK). Možete birati između nekoliko jezika. Drugi jezik možete odbrati 0 Pritiskajte tastere za pomeranje "<" na sledeći način: ili ">"...
 • Page 335 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 335 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Fabrička postavka je Te postavke možete promeniti na «AUTO SHUTOFF TIME 1 H» sledeći način: (VREME AUTOM. ISKLJ. 1 h). 0 Pritisnite taster "Menu" (Meni) Tu postavku možete promeniti na (Sl.
 • Page 336 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 336 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ekran prikazuje traku koja se može 0 Pritisnite taster "Menu" (Meni) povećati ili smanjiti: ona predstavlja (Sl. 4). Pojavljuje se stavka menija «CHOOSE LANGUAGE» nivo punjenja šoljice. Ako je potrebno, odaberite drugačiji nivo (IZABERITE JEZIK).
 • Page 337 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 337 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Čuvanje nivoa šoljice moguće je «TOT. DESCALES 5» samo za 1 šoljicu. Ako trebate (UKUP KAMENCA 5) natočiti 2 šoljice, sačuvane za 5 uklanjanja kamenca. vrednosti se udvostručuju. 0 Da se vratite u način za kafu, dva puta pritisnite taster "Menu"...
 • Page 338 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 338 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Čišćenje i čuvanje mleka, vidi „Čišćenje parne mlaznice“, stranica 332. Da bi se osigurao stalan kvalitet 0 Proverite da rupe u levku za kafu kafe i rad bez kvarova, uvek kafe nisu začepljene.
 • Page 339 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 339 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 14.3 Čišćenje mlina za kafu utikač iz utičnice) i sačekajte da se ekran ugasi. Za uklanjanje ostataka kafe iz 0 Otključajte i otvorite servisna vrata spremišta kafe u zrnu koristite na prednjoj strani, pritiskom na meku četku ili usisivač.
 • Page 340 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 340 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Sl. 37: Dve crvene kopče su možete nabaviti u specijalnim pravilno iskočile. trgovinama ili na Electrolux Servisnoj liniji. Sl. 38: Dve crvene kopče nisu iskočile. Proces uklanjanja kamenca traje 0 Vratite na mesto posudu za oko 45 minuta i ne sme se kapanje, zajedno sa spremištem...
 • Page 341 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 341 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Napomena: Pobrinite se da se KNOB», (OKRENITE DUGME ZA sredstvo protiv kamenca ne proliva po PARU), dok donja linija pokazuje površinama osetljivim na kiseline, traku napredovanja sa prikazom poput mermera, krečnjaka i keramike. procenta 50%».
 • Page 342 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 342 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Šta uraditi kada na 0 Otvorite servisna vrata i umetnite spremište taloga kafe. ekranu vidite sledeće «ADD PRE-GROUND poruke... COFFEE» «FILL TANK» (DODATI MLEVENU KAFU) (NAPUNITI REZERVOAR) • Selektovana je funkcija prethodno •...
 • Page 343 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 343 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «INSERT BREWING UNIT!» Kafa nije dovoljno kremasta (UMETNITE JEDINICU ZA • Kafa je samlevena previše krupno. KUVANJE) 0 Okrenite dugme za podešavanje • Jedinica za kuvanje verovatno nije strukture mlevenja za jedan zub vraćena na mesto nakon čišćenja.
 • Page 344 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 344 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Uklonite samlevenu kafu iz levka Bila je korišćena mlevena kafa pomoću noža (vidi „Korišćenje (ne zrna) i aparat ne isporučuje prethodno samlevene kafe“, kafu stranica 330) (Sl. 22). Zatim •...
 • Page 345 Ako se ukaže potreba za popravkama, uključujući zamenu priključnog kabla, molimo vas da Ovaj uređaj usaglašen je sa sledećim EC direktivama: se obratite u najbliži Electrolux korisnički servis. Molimo da takođe • Direktiva o niskom naponu proučite servisne i garantne 2006/95/EC informacije u posebnom •...
 • Page 346 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 346 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 347 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 347 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dragi Clienþi, Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual al utilizatorului, ºi în mod deosebit avertizãrile de siguranþã! Pãstraþi manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta mai târziu, ºi predaþi-l noului proprietar în caz de transfer al aparatului.
 • Page 348 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 348 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Legenda figurilor Vedere din faþã cu uºiþa de service deschisã (Fig. 2) Vedere din faþã (Fig. 1) P Uºiþã de service (deschisã) A Grilã de scurgere Q Rezervor de zaþ (detaºabil) B Cafetierã...
 • Page 349 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 349 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Cafea ºi espresso Informaþii cu privire la siguranþã Aparatul multifuncþional automat de cafea vã garanteazã uºurinþa Acest aparat îndeplineºte cerinþele absolutã a utilizãrii, atât în ce standardelor tehnologice acceptate priveºte prepararea cafelei, cât ºi în din domeniul siguranþei cât ºi al ce priveºte întreþinerea ºi îngrijirea.
 • Page 350 • distribuitorul de la care aþi cafea boabe prãjitã! Îndepãrtaþi cumpãrat aparatul, sau obiectele strãine din boabele de • linia de service Electrolux. cafea. Blocajul sau avariile Dacã aparatul este utilizat în mod cauzate de obiecte strãine în necorespunzãtor, producãtorul râºniþã...
 • Page 351 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 351 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Descrierea opþiunilor de • Meniul «STATISTICS» (parametri) Aflaþi numãrul de ceºti de cafea meniu preparate, numãrul de cafetiere preparate conþinând 4, 6, 8 sau 10 Mai jos aveþi o descriere a opþiunilor ceºti, ºi numãrul total de detartrãri de meniu cu ajutorul cãrora puteþi efectuate.
 • Page 352 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 352 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Important! Dacã aparatul este adus Notã! Asiguraþi-vã cã în vasul de într-o încãpere încãlzitã dintr-un boabe nu au pãtruns obiecte strãine, mediu rece, aºteptaþi aproximativ cum sunt pietricelele. Blocajul sau avariile cauzate de obiecte 2 ore înainte de a-l porni! strãine în râºniþã...
 • Page 353: Pornirea Aparatului

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 353 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Umpleþi rezervorul de apã; consulta Când preîncãlzirea se terminã, „Umplerea cu apã“, pagina 352. aparatul afiºeazã: 0 Reintroduceþi rezervorul de apã în «RINSING...» (clãtire) în linia aparat (Fig. 6). Apãsaþi ferm superioarã...
 • Page 354: Oprirea Aparatului

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 354 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 aparatul executã un ciclu automat de Trei benzi roz: Nivel duritate 3, durã clãtire (din distribuitor iese o micã cantitate de apã caldã care se adunã pânã la 3,7 mmol/l, sau în tava de dedesubt).
 • Page 355 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 355 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Puteþi efectua ºi alte setãri de meniu, (Fig. 15). Distribuitorul poate fi consulta „Setãrile meniului“, deplasat pe verticalã adaptându-se la pagina 361. înãlþimea ceºtii sau cãnii dvs, pentru a prevenipierderile de cãldurã ºi Prepararea cafelei din stropii de cafea (Fig.
 • Page 356 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 356 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Sfaturi pentru a prepara o (Fig. 13) în sens orar, cãtre poziþia „Canã”. cafea mai fierbinte Dupã câteva secunde, aparatul este • Când porniþi aparatul, dacã doriþi din nou gata de utilizare ºi puteþi sã...
 • Page 357 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 357 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” 0 Dupã ce v-aþi asigurat cã vasul de (Fig. 5). Afiºajul indicã «RINSING», apã este plin, containerul de boabe ºi o barã de proces cu indicarea are suficiente boabe, ºi cã...
 • Page 358 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 358 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 (Fig. 20) pentru a menþine cafeaua 0 Rotiþi butonul tãria cafelei / cafea caldã un timp mai îndelungat. premãcinatã (Fig. 21) în poziþia doritã (pentru 1 ceaºcã) or Dacã nu sunt suficiente boabe de (pentru 2 ceºti) pentru a selecta cafea pentru a finaliza operaþia, funcþai de cafea premãcinatã.
 • Page 359 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 359 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Închideþi capacul. « 40%» pe cea inferioarã. Când preîncãlzirea se Dacã nu mai apãsaþi alte taste timp terminã, aparatul afiºeazã «STEAM» de câteva secunde dupã ce aþi (abur). Aparatul este gata pentru selectat funcþia cafea premãcinatã...
 • Page 360 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 360 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Rotiþi butonul pentru abur ºi apã 0 Rotiþi pânã la capãt butonul pentru caldã (Fig. 9) în sens în poziþia abur ºi apã caldã în sens orar pânã Afiºajul indicã procesul de aburire în poziþia .
 • Page 361: Setarea Limbii

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 361 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Reglarea fineþii de 0 Apãsaþi tasta „MENU” (Fig. 4). Apare meniul «CHOOSE mãcinare LANGUAGE» (selecþie limbã). Aparatul este setat în fabricã pentru 0 Confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” o fineþe medie de mãcinare. Dacã (Fig.
 • Page 362 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 362 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Dacã este necesar, selectaþi o altã 0 Dacã este necesar, selectaþi un alt temperaturã folosind tastele „<” sau timp folosind tastele „<” sau „>” „>” (Fig. 5). (Fig. 5). 0 Când apare temperatura doritã, 0 Când apare timpul dorit, confirmaþi confirmaþi opþiunea cu tasta „OK”...
 • Page 363 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 363 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Dacã este necesar, selectaþi o altã 0 Pentru a reveni în modul de tãrie dintre cele 5, de la foarte slab la preparare cafea, apãsaþi tasta foarte tare, folosind tastele „<” sau „MENU”...
 • Page 364 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 364 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Când apare nivelul dorit de umplere, exemplu «TOT. COFFEES 135» confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” pentru a indica 135 de cafele (Fig. 5). Acesta este acum nivelul preparate. selectat. 0 Apãsaþi tastele „<”...
 • Page 365 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 365 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Apãsaþi tasta „<” (Fig. 5) pânã ce (Fig. 28) apare prin deschiderea afiºajul indicã «RESET TO DEFAULT grilei de scurgere. YES» (anulare modificãri da). 0 Curãþaþi regulat (cel puþin o datã pe 0 Confirmaþi opþiunea cu tasta „OK”...
 • Page 366 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 366 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dupã ce aþi scos containerul, afiºajul 14.4 Curãþarea infuzorului indicã «INSERT WASTE COFFEE Vã recomandãm sã curãþaþi regulat CONTAINER» (introduceþi infuzorul (în funcþie de frecvenþa de containerul de zaþ). folosire). Dacã aparatul urmeazã a fi lãsat nefolosit pentru un timp (de Dacã...
 • Page 367 0 Puneþi la loc infuzorul (Fig. 36, a) detartranþi care nu sunt recomandaþi împingându-l în locaºul sãu (Fig. de Electrolux. Dacã folosiþi alþi agenþi 36, b) împingând înãuntru ºtiftul (Fig. de detartrare, Electrolux îºi declinã 36, c). ªtiftul trebuie introdus în þeava orice rãspundere în caz de...
 • Page 368 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 368 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Notã: Aveþi grijã ca detartrantul sã nu 0 Rotiþi butonul pentru abur ºi apã ajungã pe suprafeþe sensibile la acid, caldã în sens în poziþia cum ar fi marmura, calcarul sau Se executã...
 • Page 369 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 369 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «GROUND TOO FINE ADJUST 0 Contactaþi Centrul de Service Clienþi. MILL AND TURN STEAM KNOB» Blocajul sau avariile cauzate de (mãcinare prea finã ajustaþi obiecte strãine în râºniþã nu sunt râºniþa ºi rotiþi butonul de abur) acoperite de garanþie.
 • Page 370 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 370 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 urmãtoarele verificãri înainte de a Nu iese abur din duzã când este rotit butonul de abur ºi apã caldã suna la Centrul de Service Clienþi. • Orificiile duzei de abur ºi partea Cafeaua nu este fierbinte interioarã...
 • Page 371: Date Tehnice

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 371 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Cafeaua nu iese din orificiile Cum trebuie procedat dacã distribuitorului, ci pe lângã uºiþa aparatul de cafea trebuie de serviciu transportat • Orificiile distribuitorului sunt înfundate • Pãstraþi ambalajul original pentru cu cafea uscatã.
 • Page 372 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 372 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Îndepãrtarea deºeurilor Dacã aveþi nevoie de service Materiale de ambalare Pãstraþi ambalajul original, inclusiv Materialele de ambalare sunt elementele din polistiren. ecologice ºi pot fi reciclate. Pentru a evita pagubele produse în Componentele de plastic pot fi timpul transportului, ambalaþi bine identificate prin marcaje precum .
 • Page 373 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 373 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Cienījamais pircēj, Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs lietošanas instrukcijas. Pats galvenais, ievērojiet drošības noteikumus, kas aprakstīti pirmajās šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja ierīce tiek nodota citam lietotājam, nododiet šīs instrukcijas tālāk nākamajam ierīces īpašniekam.
 • Page 374 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 374 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Attēlu paskaidrojumi Skats no priekšpuses ar atvērtām apkopes durtiņām Skats no priekšpuses (1. att.) (2. att.) A Pilienu režģis P Apkopes durtiņas (atvērtas) B Termosa krūze Q Izlietotās kafijas tvertne C Strāvas slēdzis (ierīces aizmugurē) (noņemama) D Regulējama augstuma kafijas...
 • Page 375 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 375 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kafija un espresso Drošības informācija Pilnībā automātiskais kafijas Šī ierīce atbilst pieņemtajiem automāts garantē jums absolūti tehnoloģiju drošības standartiem vienkāršu darbību, gan gatavojot un Ierīču drošības likumam. Tomēr kafiju un veicot apkopi, gan to tīrot. mēs kā...
 • Page 376 • izplatītāju, pie kura iegādājāties kafijas automātu, vai • Neatstājiet kafijas automātu nevajadzīgi ieslēgtu. • Electrolux apkalpošanas līniju. • Nepakļaujiet kafijas automātu laika Ja ierīce tiek nepareizi izmantota apstākļu iedarbībai. vai kļūdaini darbināta, ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem un •...
 • Page 377 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 377 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Izvēlnes punktu • «DESCALE» (ATKAĻĶOŠANAS) izvēlne pārskats Sākt atkaļķošanas programmu. Turpinājumā attēlots to izvēlnes • «STATISTICS» punktu pārskats, kuros jūs varat (STATISTIKAS) izvēlne mainīt un saglabāt ierīces Uzziniet pagatavoto kafijas krūzīšu parametrus, kas ir iepriekš...
 • Page 378 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 378 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pārliecinieties, vai ir laba gaisa 0 Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ cirkulācija. Pēc ierīces (6. att.). Stingri iespiediet tvertni uz novietošanas uz darba virsmas iekšu, lai pārliecinātos, vai atveras atstājiet vismaz 5 cm brīvu telpu ūdens tvertnes vārsts.
 • Page 379 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 379 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Lai rūpnīcā veiktu ierīces pārbaudi, Pēc dažām sekundēm no tvaika tika izmantota kafija, un tāpēc ir caurulītes iztecēs nedaudz ūdens, pilnīgi normāli, ka dzirnaviņās un displejā būs redzama progresa atrodas kafijas paliekas. Tomēr tiek josla.
 • Page 380 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 380 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 karstā ūdens un tiek uzkrāts zemāk informācija ir atkarīga no pēdējā esošajā pilienu savācējā). izvēlētā kafijas gatavošanas režīma. Tagad iekārta rāda pamatiestatījumus; piem., augšējā Kafijas automāta izslēgšana displeja rinda rāda krūzītes izmēru 0 Izslēdziet iekārtu ar taustiņu un apakšējā...
 • Page 381 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 381 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Trīs sārtās joslas: 0 Lai atgrieztos kafijas režīmā, 3. cietības līmenis, ciets nospiediet taustiņu "Izvēlne" (4. att.) līdz 3,7 mmol/l, vai vai pagaidiet aptuveni 120 sek., lai līdz 21° Vācijas skalas ierīce automātiski atgrieztos kafijas cietības, vai režīmā.
 • Page 382 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 382 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 (iepildīšanas līmeņa 0 Jūs varat priekšlaicīgi apturēt ieprogrammēšana)“, lappuse 391. kafijas piegādi jebkurā brīdī, īsi piespiežot taustiņu, kas tika Jūs varat izvēlēties arī kafiju ar iepriekš piespiests, vai pagriežot īpaši maigu, maigu, normālu, stipru pogu "Krūzītes lielumam"...
 • Page 383 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 383 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ja displejā redzams: «EMPTY iztukšotu) krūzīti, kas tiks WASTE COFFEE CONTAINER» izmantota kafijai, lai to uzsildītu. (IZTUKŠOJIET KAFIJAS • Neizmantojiet krūzītes, kas ir ATLIKUMU TVERTNI), kafijas pārāk biezas, ja vien tās netiek atlikumu tvertne ir pilna un ir uzsildītas, jo tās absorbēs pārāk jāiztukšo un jāiztīra;...
 • Page 384 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 384 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ja krūzes funkcijai vēlaties mainīt pirmspagatavošana, gatavošana krūzīšu stiprumu un lielumu, un kafijas biezumu izņemšana ir turpiniet, kā aprakstīts sadaļā tāda, kāda aprakstīta iepriekšējā „Krūzes programmas iestatīšana sadaļā. (kafijas stipruma un krūzes Iekārta ir iepriekš...
 • Page 385 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 385 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «ESPRESSO CUP iekārta pagatavos 6 krūzītes un tad PRE-GROUND 1 CUP» apstāsies. Piepildiet kafijas pupiņu tvertni un tad piespiediet "JUG“ (ESPRESSO KRŪZĪTE; MALTĀS ("KRŪZE") taustiņu (19. att.). KAFIJAS 1 KRŪZĪTE). Kad tas ir izdarīts, iekārta 0 Atveriet maltās kafijas piltuves pagatavos tikai pēdējās 2 krūzītes,...
 • Page 386 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 386 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ja jūs neaktivizējiet nevienu Displejā, augšējā rindā redzams taustiņu dažu sekunžu laikā pēc uzraksts «HEATING UP…» "Maltā kafija" funkcijas (NOTIEK UZSILDE...) un apakšējā izvēlēšanās, iekārta ieteiks rindā redzama progresa josla, kas nākamo soli displejā: «PRESS 1 virzās uz priekšu, ar procentuālās OR 2 CUPS KEY»...
 • Page 387 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 387 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 caurulīti pienā tik tālu, lai nosegtu Izmantojiet piemērotu tvertni ūdens gaisa ieplūdes atveri tvaika uztveršanai. Šī procesa laikā displejā redzams uzraksts «HOT caurulītes augšpusē. Citādi pienu WATER» (KARSTS ŪDENS). var iesūkt caurulītē un radīt piemaisījumus tvaika caurulītē.
 • Page 388 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 388 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Uzmanību! Kad darbojas karstā • Ja kafija tiek piegādāta pārāk ātri ūdens caurulīte, pastāv un krēms neatbilst jūsu garšai, aplaucēšanās draudi! Karsta ūdens pagrieziet pogu par vienu klikšķi vai tvaika izvade var izraisīt pretēji pulksteņa rādītāja aplaucēšanos.
 • Page 389 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 389 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ja "OK" netiek piespiests, aptuveni 0 Kad nepieciešamā temperatūra ir pēc 120 sek., iekārta automātiski norādīta, apstipriniet to ar "OK" atgriežas uz kafijas režīmu, taustiņu (5. att.). Tagad šī nesaglabājot iestatījumu. temperatūa ir ieprogrammēta.
 • Page 390 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 390 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Apstipriniet izvēlnes punktu ar "OK" izvēlnes punkts «JUG PROGRAM» taustiņu (5. att.). Displejā tiek norādīts pašreizējais iestatījums, (KRŪZES PROGRAMMA). piem. 0 Apstipriniet izvēlnes punktu ar "OK" «AUTO SHUTOFF TIME 1 H» taustiņu (5.
 • Page 391 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 391 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Kad nepieciešamais iepildīšanas «COFFEE PROGRAM» līmenis ir norādīts, apstipriniet to ar (KAFIJAS PROGRAMMA). "OK" taustiņu (5. att.). Tagad 0 Apstipriniet izvēlnes punktu ar "OK" iepildīšanas līmenis ir taustiņu (5. att.). Displejā redzams ieprogrammēts.
 • Page 392 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 392 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.6 Pagatavoto kafiju, krūžu un 0 Lai atgrieztos kafijas režīmā, divreiz piespiediet taustiņu "Menu" veikto atkaļķošanu skaita ("Izvēlne") (4. att.) vai pagaidiet noteikšana (statistika) aptuveni 120 sek., lai iekārta Kafijas automāts var parādīt automātiski atgrieztos kafijas –...
 • Page 393 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 393 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pēc ieprogrammēšanas iekārta maigu mazgāšanas šķidrumu un automātiski atgriežas kafijas iespējams ar birsti. režīmā. 0 Katru reizi, kad iekārta ir izmantota putošanai, noņemiet tvaika caurulīti Tīrīšana un kopšana un notīriet piena atlikumus, skatīt „Tvaika caurulītes tīrīšana“, Lai nodrošinātu nemainīgu kafijas lappuse 387.
 • Page 394 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 394 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ja kafijas automāts tiek izmantots 14.4 Pagatavošanas ierīces ikdienā, iztukšojiet tvertni katru tīrīšana dienu. Mēs iesakām regulāri tīrīt Tvertni vienmēr iztukšojiet, kad pagatavošanas ierīci (atkarībā no kafijas automāts ir ieslēgts, citādi lietošanas biežuma).
 • Page 395 (36. att., b) un iebīdot tapu Svarīgi: nekādā gadījumā (36. att., c). Tapa ir jāievieto neizmantojiet atkaļķotājus, kurus caurulē pagatavošanas ierīces neiesaka Electrolux. Ja tiek apakšā (36. att., d). izmantoti citi atkaļķošanas līdzekļi, 0 Stingri iespiediet PUSH Electrolux neuzņemas atbildību par (PIESPIEST) simbolu (36.
 • Page 396 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 396 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 STEAM KNOB» (PAGRIEZIET rindā būs redzami mainīgi ziņojumi «RINSING» (SKALOŠANA) un TVAIKA POGU), bet apakšējā «FILL TANK» (UZPILDIET rindā redzama progresa josla, kas virzās uz priekšu, ar procentuālās TVERTNI), bet apakšējā rindā būs vērtības norādi, piem., redzama progresa josla ar «...
 • Page 397 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 397 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «EMPTY WASTE COFFEE 0 Iztukšojiet tvertni ar skalošanas CONTAINER» (IZTUKŠOJIET ūdeni. KAFIJAS ATLIKUMU TVERTNI) 0 Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to • Kafijas atlikumu tvertne ir pilna. ar svaigu ūdeni un ievietojiet to. 0 Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni Tagad iekārta ir gatava lietošanai un iztīriet to kā...
 • Page 398 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 398 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «CLOSE DOOR» (AIZVERIET • Pagatavošanas ierīce ir pārāk DURTIŅAS) auksta. • Apkopes durtiņas ir atvērtas. 0 Sasildiet pagatavošanas ierīci, izvēloties skalošanas programmu 0 Aizveriet apkopes durtiņas. Ja pirms kafijas pagatavošanas (skatīt apkopes durtiņas nevar aizvērt, „Skalošanas programmas palaide“, pārbaudiet, vai pagatavošanas...
 • Page 399 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 399 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kad ir izvēlēta • Nolaižamais nodalījums (R) funkcija, iekārta nepiegādā kafiju, apkopes durtiņu iekšpusē ir bloķēts bet tikai ūdeni un nešūpojas. • Maltā kafija var bloķēties maltās 0 Kārtīgi iztīriet nolaižamo nodalījumu, kafijas piltuvē.
 • Page 400 Ja ir nepieciešams remonts, direktīvām: ieskaitot elektroenerģijas tīkla vada • Zemas voltāžas direktīva 2006/ nomaiņu, lūdzu, sazinieties ar savu 95/EK tuvāko Electrolux klientu servisu. • EMC Direktīva 89/336/EEK ar Lūdzu, skatiet arī apkalpes un labojumiem 92/31/EEK un garantijas informāciju atsevišķā 93/68/EEK Electrolux Garantijas bukletā.
 • Page 401: Instrukcija

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 401 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Brangus vartotojau, Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Pirmiausia prašome laikytis saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos puslapiuose! Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai. Jei prietaisas galiojantis, perduokite šias instrukcijas kitam prietaiso savininkui.
 • Page 402 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 402 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Paveikslėlių Priekinė dalis, atidarius techninės priežiūros dureles paaiškinimai (2 pav.) Priekinė dalis (1 pav.) P Techninės priežiūros durelės A Grotelės lašams nutekėti (atidarytos) B Termosas Q Kavos tirščių surinkimo indas (ištraukiamas) C Pagrindinis jungiklis (galinėje prietaiso pusėje)
 • Page 403 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 403 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kava ir espresso Saugumo informacija Visiškai automatinis kavos ruošimo Šis prietaisas atitinka priimtus aparatas užtikrina visiškai lengvą techninius standartus remiantis naudojimąsi, tiek ruošiant kavą, saugumo reikalavimais ir įrenginių tiek prietaisą prižiūrint ir juo saugos įstatymu.
 • Page 404 • parduotuve, kurioje pirkote kokias pašalines medžiagas, prietaisą, arba pavyzdžiui, akmenukus. Pašaliniams objektams • Electrolux aptarnavimo linija. užblokavus ar pažeidus Jei prietaisas netinkamai kavamalę garantija nebus naudojamas, gamintojas taikoma. neprisiima jokios atsakomybės • Į maltos kavos piltuvėlį pilkite tik už...
 • Page 405 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 405 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Meniu punktų apžvalga Paleiskite kalkių nuosėdų šalinimo programą. Toliau pateikta apžvalga tų meniu • «STATISTICS» punktų, kuriais galite keisti ir (statistika) meniu išsaugoti gamykloje iš anksto Sužinokite paruoštų puodelių nustatytus prietaiso parametrus bei skaičių, paruoštų...
 • Page 406 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 406 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kad kiekvieną kartą išgautumėte galinės sienos yra maždaug 5 cm turtingą kavos skonį ir aromatą, atstumas ir mažiausiai 20 cm turite: laisvos erdvės virš prietaiso. – kasdien keisti vandenį vandens Niekada nedėkite prietaiso ten, kur rezervuare, temperatūra yra 0°C ar žemesnė...
 • Page 407 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 407 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Prietaiso įjungimas pirmą bus rodomas pranešimas «TURN STEAM KNOB» kartą (pasukite garų rankenėlę). Jei naudojatės prietaisu pirmą 0 Pasukite garų rankenėlę pagal kartą, automatinis įjungimo laikrodžio rodyklę (10 pav.), kiek procesas vyksta tik jums pasirinkus pavyks, iki padėties , kad...
 • Page 408 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 408 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį Prietaiso įjungimas laiką, išjungę prietaisą įjungimo ir Kiekvieną kartą prieš įjungdami išjungimo mygtuku , taip pat kavos virimo aparatą, patikrinkite, turėtumėte išjungti ir pagrindinį ar vandens rezervuare yra jungiklį...
 • Page 409 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 409 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Keturi rausvi ruoželiai: 120 sekundžių, kol prietaisas 4 vandens kietumo lygis, automatiškai grįš į kavos režimą. labai kietas Galite atlikti kitus meniu virš 3,7 mmol/l, arba nustatymus; žr. „Meniu virš 21° pagal vokiečių nustatymai“, puslapis 416 vandens kietumo matavimą, arba...
 • Page 410 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 410 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Taip pat galite pasirinkti kavos mygtuką, arba prieš laikrodžio stiprumą: labai švelnų, švelnų, rodyklź pasukdami kavos puodelio normalų, stiprų ir labai stiprų. dydžio nustatymo rankenėlę (13 pav.) link espresso puodelio 0 Norėdami pasirinkti kavos padėties.
 • Page 411 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 411 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 indas nebus ištuštintas ir išvalytas, karštu vandeniu ar palikdami ekrane bus matomas pranešimas, bent 20 minučių ant šildomojo o prietaisas negalės ruošti kavos. padėklo (H) esant įjungtam kavos virimo aparatui. Niekada netraukite vandens Praplovimo programos rezervuaro, kai prietaisas tiekia...
 • Page 412 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 412 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Jei per kelias sekundes „Ąsočio programos nustatymas nepaspaudžiamas joks mygtukas, (kavos stiprumo ir pripylimo lygio ekrane rodomas pranešimas: funkcija)“, puslapis 417. «CHOOSE NUMBER OF 0 Pasukite nerūdijančio plieno COFFEE, PRESS JUG KEY» termoso dangtelį...
 • Page 413 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 413 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Jei rodoma žinutė «GROUND visiškai pasibaigus, o prietaisui TOO FINE ADJUST MILL pasiruošus tiekti kitą puodelį kavos. AND TURN KNOB» (malta kava Niekada nepilkite maltos kavos per smulki, nustatykite kavamalę ir aparatui esant išjungtam, kad kava pasukite rankenėlę), kava sumalta neišsipiltų...
 • Page 414 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 414 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pieno putų ruošimas indą ir pasukite garų ir karšto vandens rankenėlę (9 pav.) iki Karštus garus galima naudoti padėties, kol iš antgalio pradės eiti ruošiant pieno putas capucchino garai. Tada pasukite rankenėlę kavai ar karštiems gėrimams.
 • Page 415 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 415 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Išjunkite garų režimą, spausdami 0 Patikrinkite, ar neužsikimšusios garų mygtuką (24 pav.) arba 27 paveiksle parodytos dvi angos. palaukite apie 120 sekundes, kol Jei reikia, išvalykite jas smeigtuku. prietaisas automatiškai grįš į kavos 0 Įstatykite vidinę...
 • Page 416 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 416 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Kavos malimo rupumą (12 pav.) 0 Paspauskite slinkties mygtukus „<“ nustatykite sukdami malimo arba „>“ (5 pav.), kol ekrane rupumo nustatymo rankenėlę pasirodys norima kalba. (2 pav., T). 0 Kai rodoma norima kalba, •...
 • Page 417 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 417 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «TEMPERATURE HIGH» 0 Paspauskite slinkties mygtukus „<“ (aukšta temperatūra). arba „>“ (5 pav.), kol pasirodys meniu punktas «AUTO SHUTOFF 0 Jei reikia, nustatykite temperatūrą TIME» (automatinis išjungimas). slinkties mygtukais „<“ arba „>“ (5 pav.).
 • Page 418 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 418 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pilna progreso juosta atitinka 0 Paspauskite slinkties mygtukus „<“ didžiausią puodelių kiekį ąsotyje, arba „>“ (5 pav.), kol pasirodys maždaug 125 ml. meniu punktas «JUG PROGRAM» 0 Kai ekrane rodomas norimas kavos (ąsočio programa).
 • Page 419 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 419 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Meniu punkto pasirinkimą 13.6 Paruoštų kavos puodelių ir patvirtinkite „OK“ mygtuku (5 pav.). ąsočių skaičiaus nustatymas Ekrane matomas pranešimas bei atliktų kalkių nuosėdų «ESPRESSO CUP» (espresso šalinimo programų skaičiaus puodukas).
 • Page 420 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 420 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 pavyzdžiui, «TOT. DESCALES 5» Jei nepaspausite „OK“ mygtuko, po (iš viso 5 kalkių nuosėdų šalinimo maždaug 120 sekundžių prietaisas programos) reiškia, kad atliktos 5 automatiškai grįš į kavos režimą, o kalkių...
 • Page 421 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 421 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Naudojant prietaisą kasdien, indą šiltame vandenyje praskiestu reikia valyti taip pat kasdien. silpnu plovikliu ir, jei reikia, Visada valykite kavos tirščių šepetėliu. surinkimo indą prietaisui esant 0 Kiekvieną kartą panaudoję pieno įjungtam, kitaip kavos virimo putų...
 • Page 422 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 422 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 14.4 Virimo mechanizmo valymas kavos likučius susiurbkite siurbliu (34 pav.). Rekomenduojame virimo 0 Įstatykite virimo mechanizmą mechanizmą valyti reguliariai (36 pav., a), spausdami jį į laikiklį (priklausomai nuo to, kaip dažnai (36 pav., b) ir į...
 • Page 423 Svarbu: Jokiais atvejais nuosėdų šalinimo priemonės) ir nenaudokite kitų kalkių šalinimo «TURN STEAM KNOB» (pasukite priemonių, nerekomenduojamų garų rankenėlę), o apatinėje Electrolux. Naudojant kitas kalkių ekrano eilutėje rodoma progreso šalinimo priemones Electrolux juosta su procentais, pavyzdžiui, neprisiima jokios atsakomybės už 5%».
 • Page 424 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 424 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Pasukite garų ir karšto vandens 0 Išskalaukite indą švariame rankenėlę atgal į padėtį. vandenyje. Dabar kavos virimo aparatą reikia 0 Ištraukite vandens rezervuarą, praplauti švariu vandeniu. Ekrane pripilkite į jį švaraus vandens ir viršutinėje eilutėje rodomos įstatykite atgal į...
 • Page 425 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 425 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ištuštinkite kavos tirščių surinkimo 0 Uždarykite techninės priežiūros indą ir jį išvalykite, kaip aprašyta dureles. Jei negalite uždaryti „Kavos tirščių indo tuštinimas“, durelių, patikrinkite, ar tinkamai puslapis 421 skyriuje, ir įstatykite įstatytas virimo mechanizmas (žr.
 • Page 426 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 426 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Pašildykite virimo mechanizmą Pasirinkus arba funkciją, prieš kavos ruošimą pasirinkdami iš prietaiso bėga ne kava, o praplovimo programą (žr. vanduo „Praplovimo programos įjungimas“, • Malta kava galėjo užkimšti piltuvėlį. puslapis 411).
 • Page 427 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 427 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Užblokuotas ir negali judėti • Ištuštinkite vandens rezervuarą ir techninės priežiūros durelėse kavos tirščių surinkimo indą. esantis mobilus stalčiukas (R). • Transportuojant taip pat reikia kruopščiai parinkti vietą, ypač 0 Kruopščiai išvalykite mobilų...
 • Page 428 šį produktą. Vežant prietaisą atlikti techninį aptarnavimą Jei taisymas yra būtinas, įskaitant ir maitinimo laido pakeitimą, prašome susisiekti su artimiausiu Electrolux klientų aptarnavimo centru. Taip pat žr. techninio aptarnavimo ir garantijos informaciją atskirame Electrolux garantijos lankstinuke. Reikia išsaugoti originalią pakuotę, įskaitant ir putplasčio dalis.
 • Page 429: Kasutusjuhend

  822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 429 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Lugupeetud klient Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Eriti oluline on järgida käesoleva kasutusjuhendi esimestel lehtedel toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke kasutusjuhend alles. Andke see kasutusjuhend edasi ka seadme järgmisele omanikule. Sisukord Pildiseletused 13 Menüüfunktsioonid 1.1 Eestvaade (Joonis 1)
 • Page 430 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 430 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 431 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 431 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Pildiseletused Eestvaade avatud hooldusuksega ( Joonis Eestvaade ( Joonis P Hooldusuks (avatud) A Tilgarest Q Kohvijäägi anum (eemaldatav) B Termoskann R Sahtel C Pealüliti (masina tagakülg) S Kohvivalmistusmoodul D Muudetava kõrgusega kohviotsik T Jahvatusjämeduse nupp E Juhtpaneel (vt Joonis 3) U Oanõu...
 • Page 432 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 432 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kohv ja espresso Ohutusteave Teie täisautomaatne kohvimasin Käesolev seade on kooskõlas garanteerib täieliku seadmeohutuse seadusega ja kasutusmugavuse nii kohvi ohutuse kohta sätestatud valmistamisel kui masina tehnoloogiliste standarditega. Kuid hooldamisel. seadme tootjana peame me oma Suurepärase, ainulaadse maitse kohuseks tutvustada teile järgnevat tagab...
 • Page 433 (nt väikesed kivid). • edasimüüjaga, kellelt te Garantii alla ei kuulu ka kohvimasina ostsite, või kohviveski blokeerimine või • Electrolux hooldusliiniga. kahjustamine võõrkehade poolt. Tootja ei võta endale vastutust • Sisestage jahvatatud kohvi kahjude eest, mis on tingitud lehtrisse ainult jahvatatud kohvi.
 • Page 434 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 434 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Menüü funktsioonide • «DESCALE» (katlakivieemaldus) menüü ülevaade Katlakivieemaldusprogrammi käivitamine Järgnevalt on esitatud ülevaade nendest menüüfunktsioonidest, • «STATISTICS» (statistika) mille abil on võimalik muuta ja menüü salvestada neid masina Teave selle kohta, mitu tassi kohvi parameetreid, mis on tehases juba ja mitu kannutäit (4, 6, 8 või 10 eelnevalt seadistatud, aga ka...
 • Page 435 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 435 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Enne esmakordset 0 Täitke veemahuti värske, külma veega. Ärge kunagi ületage MAX kasutamist joont. Kohvimasina paigaldamine ja Kallake veepaaki ainult värsket, ühendamine külma vett. Ärge kunagi kallake sellesse teisi vedelikke, nt 0 Paigutage masin sobivale mineraalvett või piima.
 • Page 436 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 436 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Masina testimisel on tehases Kui tassis on juba umbes 30 ml kasutatud kohvi, ja seetõttu on see vett, siis jõuab kulgemisriba lõppu täiesti normaalne, kui kohviveskis ning ekraanil kuvatakse tekst on märgata jälgi kohvipurust.
 • Page 437 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 437 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Masina sisselülitamine Vee kareduse määramine Kontrollige alati enne sisselülitamist, Pärast masina esmakordset kas veepaagis on vett ning vajadusel kasutamist, või teistsuguste lisage seda juurde. Masin vajab vett omadustega vee kasutamisel automaatsete loputusprotsesside peaksite te määrama ka vee jaoks, mida teostatakse masina...
 • Page 438 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 438 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Vajutage kerimisklahve "<" või ">" võõrkehasid, nt väikesed kivid. (Joonis 5) kuni ilmub Garantii alla ei kuulu ka menüüfunktsioon «WATER kohviveski blokeerimine või HARDNESS» (vee karedus). kahjustamine võõrkehade poolt. 0 Kinnitage menüüfunktsioon Masin on eelnevalt seadistatud klahviga "OK"...
 • Page 439 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 439 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kui ekraanil kuvatakse: «FILL Kohv lastakse tassi ning ekraani TANK» (täitke paak), siis peab ülemisel real näidatakse valitud veepaaki täitma, sest vastasel tassi suurust ja alumisel liikuvat korral ei saa masin kohvi kulgemisriba koos valmistada.
 • Page 440 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 440 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Mitme tassi kohvi soojendada. Valige vastavas menüüs loputusfunktsioon (vt tegemine kannu „Loputusprogrammi funktsiooniga rakendamine“, Ik 440). Laske seejärel veel voolata See funktsioon võimaldab teha aluskandikule, või kasutage täiesti automaatselt mitu tassi soovi korral seda vett uue kohvi, mis kallatakse komplekti kohvitassi soojendamiseks (ja...
 • Page 441 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 441 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 (väga mahe, kann). Ekraani programmeerite 8 tassi, kuid ube alumisel real on kuvatud on ainult 6 tassi jaoks, siis kerimisnupud "<" või ">" ja kannu valmistab masin 6 tassi ning lastavate tasside arv, s.o.
 • Page 442 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 442 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 funktsioon. See blokeerib vastavalt kirjeldusele peatükis kohviveski funktsiooni. Ekraanil „Kohvivalmistusmooduli kuvatakse nt «ESPRESSO CUP puhastamine“, Ik 450. PRE-GROUND 1 CUP» 0 Sulgege kaas. (espressotass, eeljahvatatud, 1 Kui te mõne sekundi jooksul pärast tass).
 • Page 443 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 443 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Auru tekitamiseks vajutage "Auru" aurupihusti peal olev õhuvõtuava klahvi (Joonis 24). peab välja jääma. Vastasel juhul võidakse piim pihustisse tõmmata Ekraan näitab ülemisel real teksti ja see võib tekitada aurupihustis «HEATING UP…»...
 • Page 444 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 444 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ummistumist. Kasutage vee põletusoht! Kuum vesi või aur kogumiseks sobivat anumat. Selle võivad tekitada põletushaavu. protsessi käigus on ekraanile Aktiveerige kuuma vee pihusti kuvatud «HOT WATER» ainult siis, kui selle all on anum. (kuum vesi).
 • Page 445 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 445 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Nende reguleerimiste mõju on 13.2 Kohvitemperatuuri tunda alles vähemalt 2 tassi kohvi määramine valmistamise järel. Võimalik on valida kolme Eemaldage kohviveskist temperatuuriastme vahel. võõrkehad Kohvitemperatuuri astmeid Võõrkehad, nt väikesed kivid, näidatakse järgmiselt: võivad kohviveskit kahjustada.
 • Page 446 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 446 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «AUTO SHUTOFF TIME» masin automaatselt kohvirežiimi naaseks. (automaatne väljalülitusaeg) menüüfunktsiooni juurde. 13.3 Väljalülitusaja määramine 0 Kohvirežiimi naasmiseks vajutage Kui kohvimasinat ei kasutata klahvi "Menu" (Joonis 4) või ppikemat aega, siis lülitub see oodake umbes 120 sekundit, et energia säästmiseks automaatselt masin automaatselt kohvirežiimi...
 • Page 447 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 447 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 programmeeritakse antud 13.5 Kohviprogrammi määramine kohvikangus. (Täitemahu Kui klahvi "OK" ei vajutata, siis programmeerimine) naaseb masin ilma seadistust Kohvimasin on tehases seatud salvestamata umbes 120 sekundi standardmõõtude järgi. Neid mõõte pärast automaatselt kohvirežiimi.
 • Page 448 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 448 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kui klahvi "OK" ei vajutata, siis 0 Kinnitage menüüfunktsioon naaseb masin ilma seadistust klahviga "OK" (Joonis 5). Ekraanil salvestamata umbes 120 sekundi näidatakse selle ajani väljastatud tasside arvu, nt «TOT. COFFEES pärast automaatselt kohvirežiimi.
 • Page 449 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 449 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Vajutage kerimisklahvi "<" või ">" 0 Eemaldage veepaak iga päev (Joonis 5) kuni ilmub (Joonis 6) ja kallake see veest menüüfunktsioon tühjaks. Loputage veepaaki värske «RESET TO DEFAULT» veega. Kasutage iga päev värsket (lähtestamine vaikeseadetele).
 • Page 450 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 450 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ettevaatust! Töötav kohviveski 0 Tühjendage kohviäägii anum ja võib vigastusi tekitada. Ärge kunagi peske seda hoolikalt, kontrollides, lülitage kohvimasinat sisse, kui te et kõik põhjale ladestunud jäägid kohviveskiga tegelete. See võib oleks eemaldatud.
 • Page 451 Electroluxi poolt soovitatud. Teiste katlakivieemaldajate 0 Kontrollige pärast klõpsatust, et kasutamisel ei võta Electrolux punased nupud (Joonis 36, f) oleks endale kahjude eest vastutust. Te välja klõpsanud, vastasel juhul ei saate hankida saa hooldusust sulgeda.
 • Page 452 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 452 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Enne katlakivi eemaldamise 0 Keerake auru- ja kuuma vee nupp programmi käivitamist tuleb asendisse kohvivalmistusmoodul puhastada Nüüd käivitub (vt „Kohvivalmistusmooduli katlakivieemaldamise programm puhastamine“, Ik 450). ning katlakivieemaldamise lahus 0 Vajutage klahvi "Menu" (Joonis 4). hakkab aurupihustist välja Kuvatakse menüüfunktsioon voolama.
 • Page 453 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 453 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Tühjendage aurupihusti all olnud 0 Täitke veepaak vastavalt juhistele anum ning asetage see sinna peatükis „Veega täitmine“, Ik 435, tagasi. ja sisestage see täielikult. 0 Keerake auru- ja kuuma vee nupp •...
 • Page 454 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 454 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Kallake jahvatatud kohvi vastavalt 0 Puhastage masina sisemus juhistele peatükis „Eeljahvatatud põhjalikult, vt kohvi kasutamine“, Ik 441. „Kohvivalmistusmooduli puhastamine“, Ik 450. Kui ka «FILL BEAN CONTAINER» puhastamise järel on see märk (täitke oanõu) kuvatud, siis võtke ühendust •...
 • Page 455 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 455 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kohv väljub liiga aeglaselt 0 Kontrollige, et pealüliti oleks asendis "I" ning et toitejuhe oleks • Kohvi jahvatatakse liiga peeneks. pistikupesas. 0 Keerake jahvatuse reguleerimise nupp üks klõps päripäeva (vt Kohvivalmistusmoodulit ei saa „Jahvatusjämeduse määramine“, puhastamiseks eemaldada...
 • Page 456 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 456 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Tehnilised andmed • "Kohvi kanguse/Eeljahvatatud kohvi" nupp ei ole keeratud Võrgupinge: 220-240 V asendisse või ning masin Voolutarve: 1350 W on kasutanud nii eeljahvatatud kohvi kui ka kohviveskis jahvatatud kohvi. Käesolev seade vastab järgmistele EÜ...
 • Page 457 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 457 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Hoolduse korral Kui masinat on vaja parandada, kaasa arvatud selle toitekaabli vahetamine, siis võtke ühendust lähima Electroluxi klienditoe osakonnaga. Lugege teavet hoolduse ja garantii kohta ka Electroluxi garantiivoldikust. Hoidke originaalpakend alles, k.a. vahtplastist osad.
 • Page 458 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 458 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23...
 • Page 459 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 459 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Sayın müşterimiz, Lütfen, bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. Herşeyden önce, lütfen bu kullanım talimatlarının ilk birkaç sayfasındaki güvenlik talimatlarına uyun! Lütfen, bu kullanma talimatlarını ileride kullanmak üzere saklayın. Mümkünse, bu talimatları...
 • Page 460 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 460 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Şekil açıklamaları Servis kapısı açık halde önden görünüş (Şekil 2) Önden görünüş (Şekil 1) P Servis kapısı (açık) A Damlama ızgarası Q Atık kahve kabı (sökülebilir) B Termos R Eğme bölmesi C Ana şalter (cihazın arkasında) S Kaynatma ünitesi D Yüksekliği ayarlanabilir kahve...
 • Page 461 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 461 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kahve ve espresso • Kesinlikle elektrik kablosunun cihazın sıcak parçalarıyla temas Tam otomatik kahve makinesi , etmesine izin vermeyin. hem kahve yaparken hemde bakım • Kesinlikle elektrik kablosunu fişi ve temizlik sırasında kolay prizden çekmek için kullanmayın! çalışmanızı...
 • Page 462 • kahve makinesini satın aldığınız • Çekilmiş kahve hunisine sadece bayi veya çekilmiş kahve dökün. • Electrolux Servis Hattı ile temasa • Kahve makinesini gereksiz yere geçin. açık durumda bırakmayın. Makine kötü veya hatalı bir • Kahve makinesini hava koşullarına şekilde kullanılırsa, üretici hasar...
 • Page 463 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 463 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Menü öğeleri hakkında • «DESCALE» (KİRECİ TEMİZLEYİN) menüsü genel açıklama Kireç çözme programını başlatın. Aşağıdaki, fabrikada önceden • «STATISTICS» (İSTATİSTİK) ayarlanan makine parametrelerini menüsü değiştirebileceğiniz ve Yapılan kahve sayısını ve 4, 6, 8 kaydedebileceğiniz ve ayrıca yada 10 fincandan herhangi biriyle programları...
 • Page 464 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 464 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Su haznesine yalnızca temiz soğuk İlk kullanımdan önce su koyun. Kesinlikle, başka sıvı maddeler örneğin maden suyu Kahve makinesinin veya süt koymayın. yerleştirilmesi ve bağlanması 0 Su haznesini yerine yerleştirin 0 Makineyi uygun yatay, sabit, ısı...
 • Page 465 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 465 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Cihazın fabrika testi için kahve ekran ilerleme çubuğunu gösterir. kullanılmıştır, öğütücü içerisinde Fincan yaklaşık 30 ml suyla kahve izleri olması tamamen dolduğunda, ilerleme çubuğu dolu normaldir. Bu cihazın yinede yeni olacak ve ekran «TURN STEAM olduğu garanti edilmektedir.
 • Page 466 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 466 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 boyutunu, alt satırı kahvenin Makine bir durulama çevrimi sertliğini gösterir, örneğin: gerçekleştirir (ekran göstergesi «RINSING PLEASE WAIT…» «MEDIUM CUP NORMAL (DURULUYOR LÜTFEN TASTE» (ORTA BOY FİNCAN - BEKLEYİN) ve kapanır. NORMAL TAT) Makineyi uzun süre Makinenin açılması...
 • Page 467 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 467 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Diğer menü ayarlarını Dört pembe şerit: yapabilirsiniz, „Menü ayarları“, Su sertliği seviyesi 4, çok sayfa 474'a bakınız. sert 3.7 mmol/l'ün veya 21° Alman su sertlik derecesi Kahve çekirdeğiyle yada kahve yapılması 37.8°...
 • Page 468 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 468 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Gerekli sertliği seçmek için, "Kahve 0 Kahve çıkışı biter bitmez, kahve sertliği seçim" düğmesini çevirin miktarını arttırmak için, sadece "1 (Şekil 14). Seçilen kahve sertliği fincan" tuşunu istenilen miktara gösterilecektir.
 • Page 469 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 469 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Kesinlikle makine kahve çıkarırken Durulama programının su haznesini sökmeyin. Sökülürse, çalıştırılması cihaz başka kahve Durulama programı kaynatma yapamayacaktır. Cihazı ünitesinin ve dağıtıcının havalandırmak için dem ve sıcak ısıtılmasına izin verir. su düğmesini saat yönünün aksi Durulama işlemi sadece birkaç...
 • Page 470 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 470 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 termostan çıkarın. Hem kapağı adımı önerecektir: «CHOOSE NUMBER OF COFFEE, PRESS hemde termosu çalkalayın. JUG KEY» (KAHVE SAYISINI 0 Termosu kapak boşaltma SEÇİN, TERMOS TUŞUNA konumundayken kahve BASIN). dağıtıcısının (D) altına yerleştirin (Şekil 18).
 • Page 471 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 471 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 çıkarılacak ve «GROUND TOO programın yeniden başlatılması FINE ADJUST MILL AND TURN gerekir. Önceden termosta bulunan KNOB» (ÇOK İNCE ÖĞÜTÜLDÜ kahvenin miktarı, termosun aşırı doldurulmaması için göz önüne ÖĞÜTÜCÜYÜ AYARLAYIN VE alınmalıdır.
 • Page 472 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 472 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Bir fincan kahve yapmak için "1 satırında «STEAM» (DEM) ve alt satırında «TURN KNOB FOR fincan" veya 2 fincan kahve STEAM» (DEM DÜĞMESİNİ yapmak için "2 fincan" tuşuna basın. ÇEVİRİN) yazısını...
 • Page 473 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 473 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Daha kremalı bir köpük elde etmek 10.1 Sıcak su çeşmesinin için, kabı yavaşça yukarı hareket temizlenmesi ettirin. Sütü hacminin en az iki Önemli: Hijyen sağlamak için, her katına kadar köpürtün. köpüklü...
 • Page 474 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 474 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Bu ayarlamaların etkisi sadece en sıcak su çeşmesinin altında bir kap az 2 fincan kahve hazırlandıktan varken çalıştırın. sonra görülebilecektir. 0 Sıcak su çeşmesinin altına bir kap Öğütücüden yabancı cisimleri yerleştirin.
 • Page 475 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 475 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.2 Kahve sıcaklığının 13.3 Kapama zamanının ayarlanması ayarlanması Seçilebilecek üç sıcaklık seviyesi Kahve makinesi uzun süre vardır. Kahve sıcaklık seviyeleri kullanılmazsa, ekonomik aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: nedenlerle otomatik olarak kapanacaktır. «TEMPERATURE LOW» (SICAKLIK DÜŞÜK) Üç...
 • Page 476 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 476 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Kahve moduna geri dönmek için, "OK" (Tamam)'a basılmazsa, "Menü" tuşuna (Şekil 4) basın veya yaklaşık 120 saniye sonra, cihaz makinenin otomatik olarak kahve ayarı kaydetmeden otomatik olarak moduna geri dönmesi için yaklaşık kahve moduna geri döner.
 • Page 477 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 477 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.5 Kahve programının 5). Artık bu dolum seviyesi programlıdır. ayarlanması (Dolum seviyesini programlanması) "OK" (Tamam)'a basılmazsa, yaklaşık 120 saniye sonra, cihaz Kahve makinesi fabrikada standart ayarı kaydetmeden otomatik olarak ölçülere ayarlanmıştır. Bu ölçüler kahve moduna geri döner.
 • Page 478 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 478 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 için «TOT. COFFEES 135» (VARSAYILAN AYARLARA GERİ (TOPLAM KAHVE 135)'i gösterir. DÖN HAYIR)'ı gösterir. 0 "<" veya ">" (Şekil 5) kaydırma 0 "<" kaydırma tuşuna (Şekil 5) ekran «RESET TO DEFAULT YES» tuşuna termos fonksiyonunda bulunan her boyut için yapılan (VARSAYILAN AYARLARA GERİ...
 • Page 479 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 479 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Atık kahve kabını hergün veya 0 Atık kahve kabını boşaltın ve altta gösterge bunu yapmanızı en son biriken tüm kalıntıların sökülmesini ne zaman hatırlattıysa o zaman sağlayarak iyice temizleyin. boşaltın;...
 • Page 480 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 480 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Dikkat! Öğütücünün hareket çıkarılabilir. Fişten ettirilmesinden kaynaklanan çekilmemelidir. Cihaz açıkken yaralanma tehlikesi Kesinlikle kaynatma ünitesinin çıkarılmaya öğütücü üzerinde çalışırken kahve çalışılması ciddi hasara yol makinesini açmayın. Bu ciddi açabilir. yaralanmalara neden olabilir. İşe 0 Kaynatma ünitesini akan musluk başlamadan önce, makinenin suyunun altında, deterjan...
 • Page 481 ÇÖZÜCÜ KOYUN) ve «TURN kireç çözücüleri kullanmayın. STEAM KNOB» (SICAK SU Başka kireç çözücüler kullanılırsa, DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN) mesajlarını Electrolux oluşan herhangi bir gösterir. hasar için hiçbir sorumluluk kabul 0 Su haznesini boşaltın, hazneyi en etmeyecektir. Uzman az 1 litre suyla doldurun ve kireç...
 • Page 482 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 482 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 55%» Kireç çözme programı otomatik « olarak kireç birikintilerini kahve artan bir ilerleme çubuğunu makinesinin içerisinden gösterir. temizlemek için bir dizi çalkalama Birkaç dakika sonra, su haznesi ve durulama uygular. boşalacak ve alt satır yüzde Yaklaşık 45 dakika sonra, su haznesi göstergesi bulunan artan bir...
 • Page 483 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 483 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «FILL BEAN CONTAINER» 0 Hazneyi suyla çalkalayın veya su haznesinin kirecini temizleyin. (KAHVE ÇEKİRDEĞİ KABINI DOLDURUN) «GROUND TOO FINE • Kahve çekirdekleri bitmiştir. ADJUST MILL AND TURN 0 Kahve çekirdeği kabını doldurun, STEAM KNOB»...
 • Page 484 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 484 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «GENERAL ALARM» (GENEL 0 Tam otomatik espresso ALARM) makinelerine için olan tipte kahve kullanın. • Cihazın içerisi çok kirlidir. 0 Cihazın içini iyice temizleyin; Kahve çok yavaş akıyor „Kaynatma ünitesinin •...
 • Page 485 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 485 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 düğmesine basıldığında, çıkarın ve cihazın içini iyice cihaz açılmıyor temizleyin. En fazla 2 kaşık çekilmiş kahve kullanarak işlemi • Arkadaki ana şalter açılmamış tekrar edin. (Şekil 8) veya cihazın fişi prize takılmamıştır.
 • Page 486 Elektrik kablosunun değiştirilmesini de içeren onarımların yapılması zorunlu olursa, lütfen size en yakın Bu cihaz aşağıdaki AB Direktiflerine uygundur: Electrolux Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin Lütfen, ayrıca verilen • Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC Electrolux Garanti Kitapçığı'ndaki • 92/31/EEC ve 93/68/EEC servis ve garanti bilgilerinide Değişiklikleriyle birlikte...
 • Page 487 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 487 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Скъпи клиенти, Моля, прочетете настоящите инструкции за работа внимателно. Спазвайте особено инструкциите за безопасност на първите няколко страници от настоящите инструкции за работа! Моля, запазете инструкциите за работа за бъдеща справка.
 • Page 488 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 488 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Легенда Изглед отпред с отворена сервизна врата (фиг. 2) Изглед отпред (фиг. 1) P Сервизна врата (отворена) A Решетка за отцеждане Q Контейнер за използваното кафе B Термокана (подвижен) С Главен превключвател (отзад на R Накланящо...
 • Page 489 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 489 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Кафе и еспресо Информация за безопасност Вашата напълно автоматична кафемашина Ви гарантира Уредът съответства на приетите изключително лесна работа технологични стандарти за както при приготвянето на кафе, безопасност и на Закона за така...
 • Page 490 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 490 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Безопасност на децата • Слагайте само смляно кафе във фунията за смляно кафе. • Не оставяйте кафемашината • Не оставяйте кафемашината включена без наблюдение и включена ненужно. внимавайте особено, ако •...
 • Page 491 Фабрична настройка: 4 (много твърда). • търговския представител, от когото сте закупили • Меню кафемашината или «TEMPERATURE» (ТЕМПЕРАТУРА) • Сервизната линия на Electrolux . Програмируема температура на При неправилно или кафето НИСКА, СРЕДНА, неподходящо използване на ВИСОКА. машината производителят не Фабрична настройка: ВИСОКА...
 • Page 492 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 492 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Меню ниско (уредът може да се «RESET TO DEFAULT» повреди, ако водата замръзне). (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА Важно! Ако кафемашината бъде НАСТРОЙКИТЕ ПО внесена в топла стая от студена ПОДРАЗБИРАНЕ) среда, изчакайте два часа, преди Връщане...
 • Page 493 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 493 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 – измивате резервоара за вода Включване на уреда за поне един път седмично с първи път обикновена вода за При включване на машината за изплакване (не в съдомиялна първи път, автоматичният процес машина).
 • Page 494 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 494 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Завъртете копчето за пара и долния ред - индикатор за хода с гореща вода наляво, докъдето индикация може, на позиция (фиг. 10). на процентите 40%» и « След няколко секунди от дюзата извършва...
 • Page 495 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 495 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Когато предварителното твърдостта на водата, или се загряване приключи, уредът свържете с местното ВиК. показва: Определяне на твърдостта на «RINSING...» (ПРОМИВАНЕ...) в водата горния ред на дисплея, а в 0 Потопете лентата за тестване в долния...
 • Page 496 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 496 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Натиснете копчетата за Възможността за избиране на превъртане "<" или ">" (фиг. 5), едрината на смилане и докато се появи елементът количеството кафе за смилане «WATER HARDNESS» Ви позволява да настроите (ТВЪРДОСТ...
 • Page 497 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 497 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 може да се вдигне нагоре или 0 За да увеличите количеството смъкне надолу според кафе, веднага след приключване височината на чашата с цел на изпускането на кафе, намаляване на загубата на натиснете...
 • Page 498 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 498 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ако на дисплея се покаже: системата преди следващото «EMPTY WASTE COFFEE приготвяне на кафе, за да CONTAINER» (ИЗПРАЗНЕТЕ загреете елемента за варене. КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТПАДЪЧНО Изберете функцията за КАФЕ), контейнерът за промиване...
 • Page 499 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 499 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 След промиването уредът се отпадъци, НАТИСНЕТЕ OK), за връща автоматично на режима да Ви напомни за основните за кафе. процедури, необходими за приготвянето на серия кафета за каната. Приготвяне на няколко 0 След...
 • Page 500 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 500 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ако да дисплея се покаже На дисплея се показва съобщението «GROUND TOO индикатор за хода с индикация FINE ADJUST MILL на процентите AND TURN KNOB» (КАФЕТО Е 40%», « СМЛЯНО МНОГО ФИНО, показващи...
 • Page 501 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 501 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ако не натиснете друго копче в дозиращи лъжички, в противен рамките на няколко секунди след случай машината или няма да избиране на функцията направи кафе, предварително "Предварително смляно кафе", смляното кафе ще се изгуби в уредът...
 • Page 502 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 502 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Не включвайте дюзата за пара, неръждаема стомана, като не преди да сте я потопили в трябва да я миете с гореща вода млякото. преди това. 0 За да се образува пара, 0 Завъртете...
 • Page 503 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 503 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Излезте от режима за пара, като пара, като я издърпате надолу натиснете копчето за пара (фиг. 26). (фиг. 24), или изчакайте около 0 Извадете вътрешната част на 120 сек., за да се върне дюзата...
 • Page 504 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 504 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Настройване на такъв шум, докато кафето се смила, изключете незабавно едрината на смилане кафемашината и се обадете на Центъра за обслужване на Уредът е фабрично настроен да клиенти. Запушване или смила...
 • Page 505 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 505 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.2 Настройване на 0 За да се върнете в режима за кафе, натиснете копчето "Меню" температурата на кафето (фиг. 4) или изчакайте около Можете да изберете между три 120 сек., за да се върне степени...
 • Page 506 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 506 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «JUG COFFEE TASTE» 5). Сега това време за изключване е програмирано. (КАНА - СИЛА НА КАФЕТО). Ако не натиснете "OK", след 0 Потвърдете елемента с копчето около 120 сек., уредът се връща "OK"...
 • Page 507 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 507 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Когато желаното ниво на 0 Потвърдете елемента с копчето пълнене се покаже, го "OK" (фиг. 5). на дисплея се показва «ESPRESSO CUP» потвърдете с копчето "OK" (фиг. 5). Сега това ниво е (ЧАША...
 • Page 508 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 508 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 13.6 Извикване на информация 0 Натиснете копчето за превъртане ">" (фиг. 5) за броя приготвени кафета, многократно, докато се покаже броя приготвени кани и броят на извършените броя почиствания на процедури...
 • Page 509 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 509 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Натиснете копчето за 0 Изваждайте резервоара за вода превъртане "<" (фиг. 5), докато се (фиг. 6) ежедневно и изхвърляйте появи водата. Изплаквайте го с прясна «RESET TO DEFAULT YES» вода.
 • Page 510 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 510 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Забележка! Никога не слагайте за отпадъчното кафе е пълен и вода в кафемелачката. Това ще я трябва да се изпразни и почисти. повреди. Докато контейнерът за отпадъчно кафе не се почисти, 0 Натиснете...
 • Page 511 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 511 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 употреба). Ако няма да инструмент, който няма да използвате кафемашината за по- надраска повърхността (фиг. 33), дълго време (например отивате след което оберете остатъците с на ваканция), изпразнете прахосмукачка (фиг. 34). контейнера...
 • Page 512 котления камък не се включва. препарати за отстраняване на В горния ред на дисплея се котлен камък, които не са сменят съобщенията препоръчани от Electrolux. При «ADD DESCALER» и използването на други препарати «TURN STEAM KNOB» за отстраняване на котлен камък...
 • Page 513 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 513 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Завъртете копчето за пара и сменят съобщенията «RINSING» и «TURN STEAM KNOB» гореща вода на позиция (ПРОМИВАНЕ и ЗАВЪРТЕТЕ Програмата за почистване на КОПЧЕТО ЗА ПАРА), а в долния котления...
 • Page 514 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 514 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 След извършване на програмата 0 Изпразнете контейнера за за почистване на котления камък, отпадъчното кафе и го Ви съветваме да изхвърлите почистете, както е описано в първата чаша кафе от машината. частта...
 • Page 515 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 515 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 «PLEASE DESCALE !» Проблеми, които могат (МОЛџ, ПОЧИСТЕТЕ да се отстранят, преди КОТЛЕНИЯ КАМЪК!) да се обадите на • Това сигнализира за наличие на варовик в машината. Центъра за обслужване 0 Процедурата...
 • Page 516 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 516 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Кафето излиза прекалено При натискане на копчето бавно машината не се включва • Кафето е смляно прекалено • Главният превключвател отзад фино. не е включен (фиг. 8) или щепселът не е пъхнат в контакта. 0 Завъртете...
 • Page 517 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 517 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Използвано е смляно кафе • Осигурете кафемашината и (вместо зърна) и машината не термоканата срещу удари. произвежда кафе Производителят не носи никаква отговорност за щети по време на • Сложено е прекалено много транспорт.
 • Page 518 свържете се с най-близкия Център за обслужване на клиенти на Electrolux. Моля, прочетете също информацията за сервизните центрове и гаранционните условия в отделната брошура на Electrolux . Трябва да запазите оригиналната опаковка, включително частите от пенопласт. С цел избягване на повреди при...
 • Page 519 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 519 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî è, â ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà, ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó. Ñîäåðæàíèå Ïîÿñíåíèå ê èëëþñòðàöèè 13 Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñ 1.1 Âèä...
 • Page 520 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 520 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ïîÿñíåíèå Âèä ñïåðåäè ñ îòêðûòîé ñëóæåáíîé äâåðöåé (ðèñ. 2) ê èëëþñòðàöèè P Ñëóæåáíàÿ äâåðöà (îòêðûòà) Âèä ñïåðåäè (ðèñ. 1) Q Êîíòåéíåð äëÿ êîôåéíîé ãóùè A Ñåòêà (ñúåìíûé) B Òåðìîêóâøèí R Îòêèäíàÿ ïîëêà C Ãëàâíûé...
 • Page 521 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 521 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Êîôå è ýñïðåññî Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Ñ ïîìîùüþ ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçè- ðîâàííîé êîôåâàðêè ìîæíî ëåãêî Áåçîïàñíîñòü äàííîãî ïðèáîðà ïðèãîòîâèòü êîôå, îíà ïðîñòà îòâå÷àåò ñóùåñòâóþùèì òåõíè÷å- â îáñëóæèâàíèè è óõîäå. ñêèì è çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì. Ïðåâîñõîäíûé, íåïîâòîðèìûé...
 • Page 522 íàëè÷èÿ â íåé ïîñòîðîííèõ • ê ïðîäàâöó ïðèáîðà èëè ïðåäìåòîâ, óñëîâèÿìè ãàðàíòèè íå ïðåäóñìîòðåíî. • â êëèåíòñêóþ ñëóæáó êîìïàíèè Electrolux. •  çàãðóçî÷íóþ âîðîíêó ìîæíî çàñûïàòü òîëüêî ìîëîòûé êîôå. Êðîìå òîãî, äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè íå- • Âûêëþ÷àéòå ïðèáîð, êîãäà îí íå...
 • Page 523 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 523 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 • Ìåíþ «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ» ïðèâåäåííûìè â äàííîì ðóêîâîä- ñòâå. Óñòðàíåíèå áëîêèðîâêè èëè Çàïóñê ïðîãðàììû óäàëåíèÿ ïîâðåæäåíèé ìåëüíèöû, íàêèïè. âîçíèêøèõ èç-çà íàëè÷èÿ â íåé • Ìåíþ «СТАТИСТИКА» ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, Çàïðîñ êîëè÷åñòâà ïðèãîòîâëÿåìûõ óñëîâèÿìè...
 • Page 524 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 524 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ìîæåò îïóñêàòüñÿ íèæå 0 °C (ïðè- Ïîìåùåíèå çåðåí â áîð ìîæåò ïîâðåäèòüñÿ â ðåçóëü- êîíòåéíåð òàòå çàìåðçàíèÿ âîäû). 0 Îòêðîéòå êðûøêó êîíòåéíåðà äëÿ çåðåí è íàïîëíèòå åãî ñâåæèìè Âíèìàíèå! Ïîäîæäèòå îêîëî êîôåéíûìè...
 • Page 525 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 525 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 МЕНЮ ДЛЯ ВЫБОРА РУССКОГО» èëè äðóãèå âåùåñòâà, ñïîñîáíûå íà âñåõ äîñòóïíûõ ÿçûêàõ. ïîâðåäèòü ïðèáîð. 0 Ïîäîæäèòå, êîãäà ïîÿâèòñÿ íóæíûé 0 Íàæìèòå êëàâèøó «âêë./âûêë.» ÿçûê. Òîãäà äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ (ðèñ. 11). íàæìèòå...
 • Page 526 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 526 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 îòíîøåíèè Íåò èëè îäíà ðîçîâàÿ ïîëîñêà: 40%». óðîâåíü æåñòêîñòè 1 « (ìÿãêàÿ âîäà) Ïîñëå çàâåðøåíèÿ íàãðåâàíèÿ äî 1,24 ììîë/ë, èëè ïðèáîð ïîêàæåò: äî 7° íåìåöêîé ìåðû æåñòêîñòè, èëè äî 12,6° ôðàíöóçñêîé ìåðû «ОПОЛАСКИВАНИЕ»...
 • Page 527 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 527 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Âûáåðèòå íóæíûé ðàçìåð ÷àøêè â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå áåç ñîõðàíåíèÿ ââåäåííûõ äàííûõ. ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà «Ðàçìåð ÷àøêè» (ðèñ. 13). Áóäåò ïîêàçàí Ïîñëå ïðîãðàììèðîâàíèÿ äèñïëåé âûáðàííûé ðàçìåð ÷àøêè. àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàçèò ïóíêò ìåíþ...
 • Page 528 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 528 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ïîëüçîâàííûé êîôåéíûé ïîðîøîê ïîêà êîíòåéíåð äëÿ êîôåéíîé ãóùè â êîíòåéíåð äëÿ êîôåéíîé ãóùè. íå áóäåò î÷èùåí, ïðè ýòîì ìàøèíà íå ñìîæåò ïðèãîòîâèòü êîôå. 0 Âûäà÷ó êîôå ìîæíî äîñðî÷íî ïðåðâàòü â ëþáîé ìîìåíò, äëÿ Íå...
 • Page 529 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 529 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ãðåòû, ïîñêîëüêó îíè ñëèøêîì îïèñàíî â ðàçäåëå «Íàñòðîéêà ïðî- áûñòðî ïîãëîùàþò òåïëî. ãðàììû êóâøèíà (êðåïîñòü êîôå è îáúåì êîôå â êóâøèíå)», ñòð. 535. • Èñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäîãðåòûå 0 Ïîâåðíèòå êðûøêó âõîäÿùåãî ÷àøêè, äëÿ...
 • Page 530 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 530 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 ñëåäóþùèé øàã: «ВЫБЕРИТЕ ùååñÿ â êóâøèíå êîëè÷åñòâî êîôå, ЧИСЛО ПОРЦИЙ КОФЕ, ÷òîáû êóâøèí íå ïåðåïîëíèëñÿ. НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "КУВШИН"». Ïðèãîòîâëåíèå ìîëîòîãî 0 Ïîñëå âûáîðà íóæíîãî êîëè÷åñòâà êîôå ïîðöèé ïîäòâåðäèòå âûáîð, íàæàâ êëàâèøó...
 • Page 531 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 531 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Èñïîëüçóéòå òîëüêî êîôåéíûé Âñïåíèâàíèå ìîëîêà ïîðîøîê äëÿ ïîëíîñòüþ àâòîìàòè- Ïàð ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ÷åñêèõ êîôåâàðîê. Íå çàñûïàéòå âñïåíèâàíèÿ ìîëîêà è íàãðåâà â âîðîíêó êîôåéíûå çåðíà, ðàñòâî- æèäêîñòåé. Äëÿ ãåíåðàöèè ïàðà ðèìûå, âûñóøåííûå...
 • Page 532 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 532 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 ×òîáû âûéòè èç ðåæèìà ãåíåðèðî- (ðèñ. 9) â ïîëîæåíèå , ïîêà íå íà÷íåò âûõîäèòü ïàð. Ïîâåðíèòå âàíèÿ ïàðà, íàæìèòå êëàâèøó ðåãóëÿòîð íàçàä â ïîëîæåíèå «Ïàð» (ðèñ. 24) èëè ïîäîæäèòå ïðè- ìåðíî...
 • Page 533 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 533 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Òîíêîñòü ïîìîëà ìîæíî èçìåíÿòü 0 Ïðîâåðüòå, ÷òî îáà îòâåðñòèÿ, òîëüêî â ïðîöåññå ðàçìîëà. Èçìå- îòìå÷åííûå íà ðèñ. 27, íå çàáèòû. íåíèå óñòàíîâîê ïðè âûêëþ÷åí- Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîòêíèòå èõ íîé ìåëüíèöå ìîæåò ïðèâåñòè èãëîé...
 • Page 534 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 534 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Íàæìèòå êëàâèøó «Ìåíþ» (ðèñ. 4). Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñ Áóäåò îòîáðàæåí ïóíêò ïîìîùüþ ìåíþ «ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК». 0 Íàæèìàéòå êëàâèøè «<» èëè «>» 13.1 Íàñòðîéêà ÿçûêà (ðèñ. 5), ïîêà íå ïîÿâèòñÿ ïóíêò Ñîîáùåíèÿ...
 • Page 535 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 535 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 АВТО-ОТКЛ. 1Ч». Åãî ìîæíî Íàñòðîéêè ìîæíî èçìåíèòü ñëå- èçìåíèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: äóþùèì îáðàçîì: 0 Íàæìèòå êëàâèøó «Ìåíþ» (ðèñ. 4). 0 Íàæìèòå êëàâèøó «Ìåíþ» (ðèñ. 4). Áóäåò îòîáðàæåí ïóíêò Áóäåò îòîáðàæåí ïóíêò «ВЫБЕРИТЕ...
 • Page 536 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 536 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Ïîëíàÿ ëèíåéêà ñîîòâåòñòâóåò ìàê- 0 Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñòðîêà, êîòî- ñèìàëüíîìó îáúåìó ÷àøêè äëÿ ðàÿ ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ èëè ïðîãðàììû êóâøèíà, îêîëî 125 ìë. óìåíüøàòüñÿ, îíà îòîáðàæàåò 0 Êîãäà áóäåò ïîêàçàí íóæíûé îáúåì...
 • Page 537 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 537 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Åñëè îäíîâðåìåííî çàâàðèâàåòñÿ • âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî äâå ÷àøêè êîôå, òî ñ÷åò÷èê óâåëè- îòêëþ÷åíèÿ. ÷èâàåòñÿ íà 2. 0 Íàæìèòå êëàâèøó «Ìåíþ» (ðèñ. 4). 0 Íàæìèòå êëàâèøó «Ìåíþ» (ðèñ. 4). Áóäåò îòîáðàæåí ïóíêò Áóäåò...
 • Page 538 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 538 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè àáðàçèâ- 0 Äëÿ î÷èñòêè êîíòåéíåðà íàæàòèåì íûå è åäêèå ñðåäñòâà. Âíóòðè è ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè äëÿ îò- ñíàðóæè êîðïóñ íåîáõîäèìî ïðî- êðûâàíèÿ ðàçáëîêèðóéòå ñëóæåá- òåðåòü âëàæíûì ïîëîòåíöåì. íóþ...
 • Page 539 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 539 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Èçâëåêèòå îñòàâøèåñÿ çåðíà êíîïêó äëÿ îòêðûâàíèÿ è îòêðîéòå (íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ïûëåñîñà åå (ðèñ. 30). ñî ñïåöèàëüíîé íàñàäêîé). 0 Âûíüòå è î÷èñòèòå ïîääîí äëÿ ñáî- ðà êàïåëü è êîíòåéíåð äëÿ êîôåé- Åñëè...
 • Page 540 0 Ñëåéòå âîäó èç åìêîñòè, çàëåéòå íå ñðåäñòâàìè äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè. ìåíåå 1 ëèòðà âîäû è äîáàâüòå Ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ ñðåäñòâ ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè. Electrolux íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûé óùåðá. Ñðåäñòâà Âíèìàíèå! Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè ìîæíî áðûçãè ñðåäñòâà äëÿ óäàëåíèÿ...
 • Page 541 822_949_353 ECG6400_Elux.book Seite 541 Montag, 28. Januar 2008 11:57 23 0 Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð ïàðà è ãîðÿ- Áóäåò âûïîëíåíî îïîëàñêèâàíèå ÷åé âîäû â ïîëîæåíèå ñâåæåé âîäîé, èñïîëüçîâàííàÿ âîäà âûòå÷åò èç ïàðîâîé òðóáêè. Íà Çàïóñòèòñÿ ïðîãðàììà óäàëåíèÿ íà- äèñïëåå ïî&