Download Print this page

HP SN6000B Hardware Reference Manual: Japanese Laser Notice; Spanish Laser Notice; Recycling Notices; English Recycling Notice

16gb 48-port fibre channel switch.
Hide thumbs

Advertisement

Japanese laser notice

Spanish laser notice

Recycling notices

English recycling notice

Disposal of waste equipment by users in private household in the European Union
This symbol means do not dispose of your product with your other household waste. Instead, you should
protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated
collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information,
please contact your household waste disposal service

Bulgarian recycling notice

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския
съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно
с другите битови отпадъци. Вместо това, трябва да предпазите човешкото здраве и околната среда,
като предадете отпадъчното оборудване в предназначен за събирането му пункт за рециклиране на
неизползваемо електрическо и електронно борудване. За допълнителна информация се свържете с
фирмата по чистота, чиито услуги използвате.
Recycling notices
49

Advertisement

   Also See for HP SN6000B

   Related Manuals for HP SN6000B

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: