Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHMS 300 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHMS 300 A1-04/11-V2
IAN: 66221
KITCHEN TOOLS
Hand Mixer Set SHMS 300 A1
Hand Mixer Set
Mikser ręczny z obrotową misą
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Konyhai robotgép
Ročni mešalnik - komplet
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Ruční mixér s
Ručný mixér
příslušenstvím
Návod na obsluhu
Návod k obsluze
Handmixer-Set
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMS 300 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Hand Mixer Set SHMS 300 A1 Hand Mixer Set Mikser ręczny z obrotową misą Operating instructions Instrukcja obsługi Konyhai robotgép Ročni mešalnik - komplet Használati utasítás Navodila za uporabo Ruční mixér s Ručný mixér příslušenstvím Návod na obsluhu Návod k obsluze...
 • Page 2 SHMS 300 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical data Important safety instructions Items supplied Description of Components Unpacking Placing Speed levels Operation Kneading and Whisking ............4 Blending .
 • Page 4: Intended Use

  HAND MIXER SET Important safety instructions Intended Use Warning: • This appliance is not intended for use by individuals This Hand mixer set is suitable for kneading dough, (including children) with restricted physical, physio- mixing liquids (e.g. fruit juices), whipping cream and logical or intellectual abilities or deficiences in pureeing fruit.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of Components Do not submerge the blender or the hand mixer in water. If necessary, clean the lower part of the blender with the blade under running wa- 1 Speed switch 2 Fixture for the blender, with safety cover ter.
 • Page 6: Speed Levels

  Speed levels 2. Push the whisk e or the kneading hooks r into the appliance until they safely and audibly 0 Appliance is switched off engage: 1 Good starting speed for mixing "soft" ingredients Insert the kneading hook r or the whisk e such as flour, butter, etc.
 • Page 7: Blending

  12. Press the release button 4 to remove the hand You can also use the hand mixer without the mixing stand 6. Especially with minor amounts of liquids mixer and the ejection button q to release the you are advised to use the hand mixer without the whisks e or the kneading hooks r.
 • Page 8: Cleaning

  4. Push the speed switch 1 into the position "Blender" • Clean the mixing stand 6 only with a moist (s. section " Speed levels“) and press the Turbo cloth and, if required, with a mild cleaning deter- button 0. Keep the Turbo button 0 pressed down gent.
 • Page 9: Warranty And Service

  Warranty and Service Importer The warranty for this appliance is for 3 years from KOMPERNASS GMBH the date of purchase. The appliance has been ma- BURGSTRASSE 21 nufactured with care and meticulously examined be- 44867 BOCHUM, GERMANY fore delivery. Please retain your receipt as proof of purchase.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 SPIS TREŚCI STRONA Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Dane techniczne Ważne wskazówki bezpieczeństwa Zakres dostawy Elementy urządzenia Rozpakowanie Ustawianie Stopnie prędkości Obsługa Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie ........12 Przecieranie .
 • Page 12: Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  MIKSER RĘCZNY Z Ważne wskazówki OBROTOWĄ MISĄ bezpieczeństwa Zastosowanie zgodnie z Ostrzeżenie: przeznaczeniem • Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną spraw- Niniejszy mikser ręczny z dodatkami jest do ugnia-ta- nością fizyczną, sensoryczną bądź umysłową nia ciasta, miksowania płynów (np.
 • Page 13: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy • Wszelkich napraw powinien dokonywać tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel. W razie awarii urządzenia należy zwrócić się do auto- 1 mikser ręczny ryzowanego serwisu, właściwego dla Państwa 1 stojak miksera kraju zamieszkania. 1 naczynie do mieszania z przykrywką 2 haki do wyrabiania ciasta Końcówki do przecierania i części ręcznej nie 2 trzepaczki...
 • Page 14: Ustawianie

  Ustawianie 1. Przed pierwszym użyciem wymyj nasadki (w, e, r), naczynie do mieszania 7 i pokrywę 9. • Stojak miksera 6 postawić na równej powierzchni. 2. Wsuń trzepaczki e lub haki do wyrabiania cia- Na spodzie stojaka 6 znajdują się trzy przyssawki, sta r w urządzenie dotąd, aż...
 • Page 15: Przecieranie

  Wskazówka: Wskazówka: Otwórz otwór 8 w pokrywie i dodaj składniki Jeśli naczynie do mieszania 7 jest mocno napeł- do wymieszania. Następnie koniecznie zamknij niona, zaleca się, aby przed przystąpieniem do ponownie otwór 8, by uniknąć rozrzucania skład- pracy zdjąć mikser z podstawy mocującej. ników na zewnątrz! Miksera można używać...
 • Page 16: Czyszczenie

  Czyszczenie Wskazówki: • Przygotowywane produkty spożywcze powinny zakrywać co najmniej dolną część końcówki do Uwaga: przecierania w, aby zapewnić dobre wymie- szanie składników. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wty- • Mikser włączaj dopiero wtedy, gdy końcówka czkę z gniazdka. Istnieje zagrożenie porażenia do przecierania w będzie zanurzona w prze- prądem elektrycznym! cieranych składnikach.
 • Page 17: Usuwanie/Wyrzucanie

  Usuwanie/wyrzucanie Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwa- nia usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymie- Urządzenia nie należy wyrzucać wraz nionych i naprawionych części. Szkody i wady zau- z normalnymi odpadami domowymi. ważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu Niniejszy produkt podlega działaniom, po rozpakowaniu, nie później niż...
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Rendeltetésszerű használat Műszaki adatok Fontos biztonsági utasítások Tartozékok Az alkatrészek megnevezése Kicsomagolás Elhelyezés Sebességfokozatok Működtetés Dagasztás és habverés ............20 Pürésítés .
 • Page 20: Rendeltetésszerű Használat

  KONYHAI ROBOTGÉP Fontos biztonsági utasítások Rendeltetésszerű használat Figyelmeztetés: • A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan sze- Ez a kézi konyhai robotgép, folyadékok (pl. gyüm- mélyek (ideértve a gyermekeket is) használják, ölcslevek), tejszínhab felverésére és gyümöl-csök pü- akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik résítésére alkalmas.
 • Page 21: Tartozékok

  Az alkatrészek megnevezése • Bármilyen javítást csak szakemberrel végeztessen. Forduljon ez esetben az országában lévő szerviz- partnerünkhöz. 1 sebességfokozat kapcsoló 2 a botmixer csatlakozó része biztonsági zárral 3 hálózati kábel hálózati dugasszal Ne merítse vízbe a botmixert és a kézi részt. Csak a kést tartó...
 • Page 22: Sebességfokozatok

  Sebességfokozatok 2. Tolja a habverőt e vagy a dagasztókart r a készülékbe, amíg az stabilan és hallhatóan be 0 a készülék ki van kapcsolva nem kattan. 1 megfelelő kezdősebesség "puha" összetevők, Dugja a dagasztókart r vagy a habverőt e pl. liszt, vaj, stb. keveréséhez a rúdon lévő...
 • Page 23: Pürésítés

  ajánlatos a kézi mixert keverőállvány 6 nélkül használni. Máskülönben a folyadékot nem éri el 12. A kézi mixer levételéhez nyomja meg a kioldó gombot 4 és a kiadó gombot q a habverő e a mixer egészen és nem keveri ki megfelelően. vagy a dagasztókar r kivételéhez.
 • Page 24: Tisztítás

  4. Tolja a sebességfokozat kapcsolót 1 „Botmixer“ • A keverőállványt 6 csak nedves kendővel és helyzetbe (lásd a „Sebességfokozatok“ című szükség esetén enyhe tisztítószerrel tisztítsa. részt) és nyomja meg a turbó gombot 0. • A habverőt e vagy dagasztókart r folyó víz A használat ideje alatt tartsa a turbó...
 • Page 25: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz Gyártja A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- KOMPERNASS GMBH umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, BURGSTRASSE 21 és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, 44867 BOCHUM, GERMANY a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blok- kot.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 KAZALO VSEBINE STRAN Predvidena uporaba Tehnični podatki Pomembna navodila za varno uporabo Obseg dobave Sestavni deli Razpakiranje Postavitev Stopnje hitrosti Uporaba Gnetenje in žvrkljanje ............28 Tlačenje .
 • Page 28: Predvidena Uporaba

  ROČNI MEŠALNIK - Pomembna navodila KOMPLET za varno uporabo Predvidena uporaba Opozorilo: • Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale Ta večnamenski ročni mešalnik je primeren za gne- osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, zaznav- tenje testa, mešanje tekočin (npr. sadnih sokov), nimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi stepanje smetane in tlačenje sadežev.
 • Page 29: Obseg Dobave

  Sestavni deli Paličnega mešalnika in ročnega dela ne potopite v vodo. Čistite lahko le spodnji del z rezilom, pod tekočo vodo. Drugače se naprava lahko 1 Stikalo za hitrost 2 Nastavek za vstavitev paličnega mešalnika nepopravljivo poškoduje. z varnostno zaporo •...
 • Page 30: Stopnje Hitrosti

  Stopnje hitrosti 2. Potisnite žvrklje e ali nastavke za gnetenje r tako daleč v napravo, da se varno in slišno za- 0 naprava je izklopljena skočijo: 1 dobra izhodiščna hitrost za mešanje "mehkejših" Vtaknite nastavek za gnetenje r ali žvrkelj e sestavin, kot so moka, maslo itd.
 • Page 31: Tlačenje

  12. Pritisnite gumb za sprostitev 4, da ročni mešalnik Ročni mešalnik lahko uporabljate tudi brez mešalnega podstavka 6. Še posebej pri manjših količinah odstranite, in tipko za izmet q, da sprostite tekočin je ročni mešalnik najbolje uporabljati brez žvrklje e ali nastavke za gnetenje r. mešalnega podstavka 6.
 • Page 32: Čiščenje

  4. Potisnite stikalo za hitrost 1 v položaj "palični • Mešalni podstavek 6 čistite le z mokro krpo mešalnik" (gl. poglavje "stopnje hitrosti") in in po potrebi z blagim čistilom. pritisnite tipko Turbo 0. Med uporabo tipko • Žvrklje e ali nastavke za gnetenje r lahko Turbo 0 držite pritisnjeno.
 • Page 33: Garancijski List

  Garancijski list Proizvajalec 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass KOMPERNASS GMBH GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob BURGSTRASSE 21 normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in 44867 BOCHUM, GERMANY se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl- jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz- www.kompernass.com delavi oz.
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 OBSAH STRANA Účel použití Technické údaje Důležitá bezpečnostní upozornění Obsah dodávky Seznam dílů Vybalení Umístění Stupně rychlosti otáčení Obsluha Hnětení a kvedlání ............36 Mixování...
 • Page 36: Účel Použití

  RUČNÍ MIXÉR S Důležitá bezpečnostní PŘÍSLUŠENSTVÍM upozornění Účel použití Výstraha: • Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly Tato sada ruční mixér s příslušenstvím je vhodná pro osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, hnětení těsta, mixování tekutin (např. ovocných senzorické...
 • Page 37: Obsah Dodávky

  Seznam dílů Neponořujte mixovací nástavec a manuální část do vody. Čistěte pouze dolní díl s nožem pod tekoucí vodou. V opačném případě 1 přepínač rychlostí 2 zařízení pro nasazování mixovacího nástavce s můžete přístroj nenávratně poškodit. bezpečnostní pojistkou • Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned 3 přívodní...
 • Page 38: Stupně Rychlosti Otáčení

  Stupně rychlosti otáčení 2. Kvedlačky e nebo hnětací háky r zasuňte do přístroje tak, aby bezpečně a slyšitelně zaklaply: 0 Zařízení je vypnuté Hnětací háky r nebo kvedlačky e s extra 1 Dobrá výchozí rychlost pro míchání „měkkých” přísad, jako je mouka, máslo atd. kroužkem na tyči zastrčte vždy do k tomu urče- 2 Nejlepší...
 • Page 39: Mixování

  Poznámka: míchacího stojanu 6. V opačném případě nebude Z bezpečnostních důvodů lze kvedlačky e nebo tekutina plně zachycena a správně rozmíchána. hnětací háky r uvolnit pouze tehdá, když je rych- Pozor: lostní spínač 1 v poloze „0“ nebo na „ “. V žádném případě...
 • Page 40: Čištění

  4. Přepínač rychlostí 1 uveďte do polohy „Mixo- • Míchací stojan 6 čistěte pouze vlhkým hadrem vací nástavec“ (viz kapitolu „Stupně rychlosti a případně mírným čisticím prostředkem. otáčení“) a stiskněte tlačítko Turbo 0. • Kvedlačky e nebo hnětací háky r můžete čistit Během provozu držte tlačítko Turbo 0 stisknuté.
 • Page 41: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozce Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- KOMPERNASS GMBH pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před BURGSTRASSE 21 odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, 44867 BOCHUM, GERMANY prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování www.kompernass.com záruky kontaktujte telefonicky Vaší...
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 OBSAH STRANA Používanie v súlade s účelom použitia Technické údaje Dôležité bezpečnostné pokyny Obsah dodávky Označenie jednotlivých častí Vybalenie Inštalácia Rýchlostné stupne Ovládanie Miesenie a šľahanie ............44 Šľahanie pyré...
 • Page 44: Používanie V Súlade S Účelom Použitia

  RUČNÝ MIXÉR Dôležité bezpečnostné pokyny Používanie v súlade s účelom Upozornenie: použitia • Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, Tento ručný mixér je vhodný na miesenie cesta, mie- zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo šanie tekutín (napr.
 • Page 45: Obsah Dodávky

  Označenie jednotlivých častí • Všetky opravy nechajte vykonať výlučne odbor- níkom. V takom prípade sa obráťte na príslušné- ho servisného partnera vo vašej krajine. 1 Prepínač rýchlostí 2 Zariadenie na nasadzovanie metličky Neponárajte metličku na šľahanie pyré a ručný na šľahanie pyré s poistným uzáverom diel do vody.
 • Page 46: Rýchlostné Stupne

  Rýchlostné stupne 2. Zasuňte šľahacie metličky e alebo miesiaci hák r tak hlboko do prístroja, až bezpečne a poču- 0 prístroj je vypnutý teľne zaskočia. 1 vhodná východisková rýchlosť na miešanie Zasuňte miesiaci hák r alebo šľahaciu metlič- „mäkkých” prísad, ako je múka, maslo, atď. ku e so zvláštnym krúžkom na tyči vždy do 2 najvhodnejšia rýchlosť...
 • Page 47: Šľahanie Pyré

  12. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo 4, aby ste mohli Ručný mixér môžete používať aj bez stojana na šľa- hanie 6. Predovšetkým pri malých množstvách te- vybrať ručný mixér, a vyhadzovacie tlačidlo q, kutín odporúčame, aby ste používali ručný mixér aby ste uvoľnili šľahacie metličky e alebo bez stojana na šľahanie 6.
 • Page 48: Čistenie

  • Ručný mixér zapnite až potom, keď je metlička na šľahanie pyré w ponorená do materiálu na • Stojan 6 čistite len vlhkou handričkou, a v prí- šľahanie. pade potreby jemným čistiacim prostriedkom. • Šľahacie metličky e a miesiaci hák r môžete 4.
 • Page 49: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozca Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu KOMPERNASS GMBH nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- BURGSTRASSE 21 pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, 44867 BOCHUM, GERMANY účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňova- nia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
 • Page 50 - 48 -...
 • Page 51 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang Teilebezeichnungen Auspacken Aufstellen Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen ............52 Pürieren .
 • Page 52: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  HANDMIXER-SET Wichtige Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Warnung: Gebrauch • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge- Dieses Handmixer-Set ist zum Kneten von Teig, schränkten physischen, sensorischen oder Mixen von Flüssigkeiten (z.B. Fruchtsäften), Sahne- geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung schlagen und zum Pürieren von Früchten geeignet.
 • Page 53: Lieferumfang

  Lieferumfang • Lassen Sie alle Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen. Wenden Sie sich in die- sem Fall an den jeweiligen Servicepartner in 1 Handmixer Ihrem Land. 1 Rührständer 1 Rührschüssel mit Deckel Tauchen Sie den Pürierstab und das Handteil 2 Knethaken nicht in Wasser.
 • Page 54: Aufstellen

  Aufstellen 1. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Auf- sätze (w,e,r) und die Rührschüssel 7 und • Stellen Sie den Rührständer 6 auf eine ebene den Deckel 9. Fläche. An der Unterseite des Rührständers 6 2. Schieben Sie die Quirle e oder Knethaken r sind drei Saugnäpfe angebracht, um das Verrut- soweit in das Gerät, bis diese sicher und hörbar schen während des Betriebes zu verhindern.
 • Page 55: Pürieren

  Hinweis: 11. Um den Schüsselinhalt zu entnehmen, schalten Wenn Sie während des Rührvorganges Zutaten hin- Sie den Handmixer aus. Ziehen Sie den Deckel zugeben wollen, öffnen Sie die Einfüllöffnung 8 9 zur Seite ab. Drücken Sie den Entriege- lungs-Knopf 5, klappen Sie die Halterung und geben Sie die Zutaten hinzu.
 • Page 56: Reinigen

  Hinweis: Achtung: Der Pürierstab w kann nur eingesetzt werden, Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs w wenn keine Quirle e oder Knethaken r installiert unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs w gelangen. Das führt zu sind.
 • Page 57: Entsorgen

  Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.

Table of Contents