Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SHMS 300 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHMS 300 A1 Operating Instructions Manual

Hand mixer set shms 300 a1

Advertisement

Table of Contents
+
7
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHMS 300 A1-04/11-V2
IAN: 66221
KITCHEN TOOLS
Hand Mixer Set SHMS 300 A1
Hand Mixer Set
Миксер
Ръководство за експлоатация
Operating instructions
Ručni mikser
Σ Σ ε ε τ τ μ μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ
Οδηγίες χρήσης
Upute za upotrebu
R
Set mixer de mână
Handmixer-Set
Instrucţiunile
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMS 300 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Hand Mixer Set SHMS 300 A1 Hand Mixer Set Миксер Ръководство за експлоатация Operating instructions Ručni mikser Σ Σ ε ε τ τ μ μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ Οδηγίες χρήσης Upute za upotrebu Set mixer de mână...
 • Page 2 SHMS 300 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical data Important safety instructions Items supplied Description of Components Unpacking Placing Speed levels Operation Kneading and Whisking ........................4 Blending.............................5 Cleaning Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  HAND MIXER SET Important safety instructions Intended Use Warning: • This appliance is not intended for use by individuals This Hand mixer set is suitable for kneading dough, (including children) with restricted physical, physio- mixing liquids (e.g. fruit juices), whipping cream and logical or intellectual abilities or deficiences in pureeing fruit.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of Components Do not submerge the blender or the hand mixer in water. If necessary, clean the lower part of the blender with the blade under running wa- 1 Speed switch 2 Fixture for the blender, with safety cover ter.
 • Page 6: Speed Levels

  Speed levels 2. Push the whisk e or the kneading hooks r into the appliance until they safely and audibly 0 Appliance is switched off engage: 1 Good starting speed for mixing "soft" ingredients Insert the kneading hook r or the whisk e such as flour, butter, etc.
 • Page 7: Blending

  12. Press the release button 4 to remove the hand You can also use the hand mixer without the mixing stand 6. Especially with minor amounts of liquids mixer and the ejection button q to release the you are advised to use the hand mixer without the whisks e or the kneading hooks r.
 • Page 8: Cleaning

  4. Push the speed switch 1 into the position "Blender" • Clean the mixing stand 6 only with a moist (s. section " Speed levels“) and press the Turbo cloth and, if required, with a mild cleaning deter- button 0. Keep the Turbo button 0 pressed down gent.
 • Page 9: Warranty And Service

  Warranty and Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) The warranty for this appliance is for 3 years from E-Mail: kompernass@lidl.gb IAN 66221 the date of purchase. The appliance has been ma- nufactured with care and meticulously examined be- Service Ireland fore delivery.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 SADRŽAJ STRANA Upotreba u skladu sa namjenom Tehnički podaci Važne sigurnosne napomene Obim isporuke Nazivi dijelova Raspakiranje Postavljanje Stupnjevi brzine Rukovanje Gnječenje i miješanje ............12 Piriranje .
 • Page 12: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  RUČNI MIKSER Važne sigurnosne napomene Upotreba u skladu Upozorenje: sa namjenom • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim Ovaj komplet ručni miksera je prikladan za gnječen- fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama je tijesta, miješanje tekućina (npr. voćnih sokova), tu- i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove čenje vrhnja i piriranje voćnih plodova.
 • Page 13: Obim Isporuke

  Nazivi dijelova Štap za piriranje i ručni dio ne uronite u vodu. Očistite samo donji dio pod mlazom tekuće vode. U protivnom uređaj može biti nepopravljivo 1 Prekidač za odabir brzine 2 Uređaj za umetanje štapa za piriranje sa oštećen. sigurnosnim zatvaračem •...
 • Page 14: Stupnjevi Brzine

  Stupnjevi brzine 2. Gurnite spiralne nastavke e ili kuku za gniječenje r toliko u uređaj, dok oni sigurno i 0 Uređaj je isključen čujno ne ulegnu: 1 Dobra polazna brzina za miješanje "mekih" sa- Utaknite kuku za gnječenje r ili spiralni na- stojaka poput brašna, maslaca itd.
 • Page 15: Piriranje

  Napomena: Ručni mikser možete i bez stalka za miješanje 6 Iz sigurnosnih razloga spirale za miješanje e ili koristiti. Posebno kod malih količina tekućine je pre- poručljivo, da ručni mikser koristite bez stalka za kuke za miješanje r mogu biti otpuštene samo miješanje 6.
 • Page 16: Čišćenje

  4. Gurnite prekidač za odabir brzine 1 u položaj • Očistite stalak za miješanje 6 samo pomoću "Štap za piriranje" (vidi poglavlje "Stupnjevi vlažne krpe i eventualno sa blagim sredstvom brzine") i pritisnite turbo-tipku 0. za čišćenje. Držite turbo-tipku 0 pritisnutu za vrijeme pogona •...
 • Page 17: Jamstvo & Servis

  Jamstvo & servis Uvoznik Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- p.p. 61 den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa- 10020 Novi Zagreb čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Proizvođač: Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamst- vo telefonski povežete sa Vašom servisnom isposta-...
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 CUPRINS PAGINA Utilizarea conform destinaţiei Date tehnice Indicaţii de siguranţă importante Furnitura Denumirile componentelor Despachetarea Amplasarea Treptele de viteză Operarea Frământarea şi baterea ..........20 Pasarea .
 • Page 20: Utilizarea Conform Destinaţiei

  SET MIXER DE MÂNĂ Indicaţii de siguranţă impor tante Utilizarea conform destinaţiei Avertizare: Acest mixer manual este adecvat pentru frământarea • Acest aparat nu este destinat utilizării de către aluatului, amestecarea lichidelor (de ex. sucuri de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen- fructe), baterea frişcăi şi pasarea de fructe.
 • Page 21: Furnitura

  Denumirile componentelor Nu scufundaţi piciorul pasator sau partea cu mâner în apă Curăţaţi doar partea inferioară cu cuţitul sub jet de apă. Altfel, aparatul poate 1 Comutator de viteză fi deteriorat ireparabil. 2 Dispozitiv de ataşare pentru piciorul pasator cu închizătoare de siguranţă...
 • Page 22: Treptele De Viteză

  Treptele de viteză 2. Împingeţi telurile e sau cârligele de frământare r în aparat până când acestea se blochează si- 0 Aparatul este oprit gur producând un mic zgomot: 1 Viteză bună de plecare pentru amestecarea in- Introduceţi cârligul de amestecat r sau telul gredientelor „moi”...
 • Page 23: Pasarea

  lizarea mixerului fără suport 6. Altfel, lichidul nu este 12. Apăsaţi butonul de deblocare 4 pentru a extrage mixerul şi butonul de ejectare q pentru captat complet şi nu este amestecat corespunzător. a desprinde telurile e sau cârligele de frămân- At enţie tare r.
 • Page 24: Curăţarea

  Curăţarea Indicaţii: • Pentru a garanta o amestecare eficientă a ingre- dientelor, materialul de preparat trebuie să aco- At enţie pere cel puţin partea inferioară a piciorului pasa- tor w. Înaintea fiecărei curăţări, scoateţi ştecherul. • Porniţi mixerul numai după ce aţi introdus picio- Există...
 • Page 25: Eliminarea

  Eliminarea Perioada de garanţie obligatorie, prevăzută de lege, este inclusă în această garanţie. Acest lucru Nu aruncaţi aparatul sub nicio formă este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. De- în gunoiul menajer obişnuit. Acest pro- teriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare dus este supus directivei europene trebuie semnalate imediat după...
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 Cъдържание Cтраница Употреба по предназначение Технически характеристики Важни указания за безопасност Обем на доставката Обозначение на частите Разопаковане Поставяне Степени на скорост Обслужване Месене и разбиване ............28 Пюриране...
 • Page 28: Употреба По Предназначение

  МИКСЕР Важни указания за безопасност Употреба по предназначение Предупреждение: • Този уред не е предвиден да се използва от Този миксер е подходящ за месене на тесто, лица (включително и деца) с ограничени смесване на течности (напр. сокове), разбиване физически, органолептични или умствени на...
 • Page 29: Обем На Доставката

  Обозначение на частите • Оставете ремонтите да се извършват само от квалифициран персонал. В такъв случай се обърнете към сервизния партньор във Вашата 1 прекъсвач за скоростите страна. 2 приспособление за пасатора с безопасно затваряне Не потапяйте пасатора и ръчната част във 3 кабел...
 • Page 30: Степени На Скорост

  Степени на скорост 2. Поставете бъркалката e или приставката за месене r в уреда така, че да се фиксират 0 уредът е изключен сигурно с щракване: 1 добра изходна скорост за смесване на „меки” продукти, като брашно, яйца и др. Винаги...
 • Page 31: Пюриране

  Указание отвора за пълнене 8, за да предотвратите пръскането на продуктите! При по-големи количества в съда 7 се препоръчва първо да се свали миксера от държача. Вие можете да използвате миксера и без стойката 6. Особено при незначителни количества течности 12.
 • Page 32: Почистване

  Почистване Указание: • За да се гарантира ефикасно смесване на продуктите, те трябва да покриват поне Внимание: долната част на пасатора w. • Включете миксера едва, когато сте поставили Преди всяко почистване изключете щепсела от пасатора w в продуктите за пюриране. контакта.
 • Page 33: Рециклиране

  Рециклиране Гаранционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи за заменени и ремонтирани части. Не изхвърляйте в никакъв случай Евентуалните налични още при закупуването уреда с битовите отпадъци. Този уред щети и дефекти трябва да се съобщават още подлежи на европейската Директива при...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 Π Π ε ε ρ ρ ι ι ε ε χ χ ό ό μ μ ε ε ν ν α α Σ Σ ε ε λ λ ί ί δ δ α α Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Τεχνικά δεδομένα Σημαντικές...
 • Page 36: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Σ Σ ε ε τ τ μ μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Προειδοποίηση: • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από Αυτό το σετ μίξερ με κάδο ενδείκνυται για το ζύμωμα άτομα...
 • Page 37: Σύνολο Αποστολής

  Σύνολο αποστολής • Επιτρέπετε τη διεξαγωγή όλων των επισκευών από ειδικό προσωπικό. Απευθυνθείτε σε αυτή την περίπτωση στον εκάστοτε συνεργάτη του σέρβις 1 Μίξερ χειρός στη χώρα σας. 1 Βάση ανάμειξης 1 Μπολ ανάμειξης με καπάκι Μη βυθίζετε τη ράβδο πολτοποίησης και το 2 Άγκιστρα...
 • Page 38: Τοποθέτηση

  Τοποθέτηση Χειρισμός • Τοποθετήστε τη βάση ανάμειξης 6 σε μια επίπεδη Ζύμωμα και χτύπημα επιφάνεια. Στην κάτω πλευρά της βάσης ανάμειξης 6 υπάρχουν τρεις βεντούζες, ώστε να εμποδίζουν Προειδοποίηση: την ολίσθηση κατά τη λειτουργία. • Προσέχετε ώστε η χρησιμοποιούμενη πρίζα δικτύου Μην...
 • Page 39: Πολτοποίηση

  5. Τοποθετήστε πάλι το μπολ ανάμειξης 7 στη το μίξερ. Απομακρύνετε το καπάκι 9. Ωθήστε με βάση ανάμειξης 6. τη βοήθεια του ξέστρου ζύμης t τα κολλημένα 6. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης 5 και κλείστε συστατικά πάλι στο κέντρο του μπολ ανάμειξης 7. τη...
 • Page 40: Καθαρισμός

  Υπόδειξη: Προσοχή: Η ράβδος πολτοποίησης w μπορεί να χρησιμοποιηθεί Καθαρίζετε μόνο το κάτω τμήμα της ράβδου πολτο- μόνο όταν δεν έχουν εγκατασταθεί αναδευτήρας e ποίησης w σε ρέον νερό. Δεν επιτρέπεται να φτάσει ή άγκιστρο ζυμώματος r. νερό στο εσωτερικό της ράβδου πολτοποίησης w. Αυτό...
 • Page 41: Απομάκρυνση

  Απομάκρυνση επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζημιές και ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία, το Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. αργότερο όμως δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Επισκευές που εμφανίζονται μετά τη λήξη Αυτό...
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang Teilebezeichnungen Auspacken Aufstellen Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen........................44 Pürieren ............................45 Reinigen Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 44: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  HANDMIXER-SET Wichtige Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Warnung: Gebrauch • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge- Dieses Handmixer-Set ist zum Kneten von Teig, schränkten physischen, sensorischen oder Mixen von Flüssigkeiten (z.B. Fruchtsäften), Sahne- geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung schlagen und zum Pürieren von Früchten geeignet.
 • Page 45: Lieferumfang

  Lieferumfang • Lassen Sie alle Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen. Wenden Sie sich in die- sem Fall an den jeweiligen Servicepartner in 1 Handmixer Ihrem Land. 1 Rührständer 1 Rührschüssel mit Deckel Tauchen Sie den Pürierstab und das Handteil 2 Knethaken nicht in Wasser.
 • Page 46: Aufstellen

  Aufstellen 1. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Auf- sätze (w,e,r) und die Rührschüssel 7 und • Stellen Sie den Rührständer 6 auf eine ebene den Deckel 9. Fläche. An der Unterseite des Rührständers 6 2. Schieben Sie die Quirle e oder Knethaken r sind drei Saugnäpfe angebracht, um das Verrut- soweit in das Gerät, bis diese sicher und hörbar schen während des Betriebes zu verhindern.
 • Page 47: Pürieren

  Hinweis: 11. Um den Schüsselinhalt zu entnehmen, schalten Wenn Sie während des Rührvorganges Zutaten hin- Sie den Handmixer aus. Ziehen Sie den Deckel zugeben wollen, öffnen Sie die Einfüllöffnung 8 9 zur Seite ab. Drücken Sie den Entriege- lungs-Knopf 5, klappen Sie die Halterung und geben Sie die Zutaten hinzu.
 • Page 48: Reinigen

  Hinweis: Achtung: Der Pürierstab w kann nur eingesetzt werden, Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs w wenn keine Quirle e oder Knethaken r installiert unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs w gelangen. Das führt zu sind.
 • Page 49: Entsorgen

  Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.

Table of Contents