Makita DJR360RM2 Instruction Manual

Makita DJR360RM2 Instruction Manual

Cordless recipro saw

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Recipro Saw
Batteridriven tigersåg
SV
Batteridrevet bajonettsag
NO
Akkukäyttöinen puukkosaha
FI
LV
Bezvadu zobenzāģis
Belaidis atbulinis pjūklas
LT
Juhtmeta lõikesaag
ET
Аккумуляторная сабельная
RU
пила
DJR360
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
9
14
19
24
29
34
39

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR360RM2

 • Page 1 Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL Batteridriven tigersåg BRUKSANVISNING Batteridrevet bajonettsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen puukkosaha KÄYTTÖOHJE Bezvadu zobenzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis atbulinis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta lõikesaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная сабельная РУКОВОДСТВО ПО пила ЭКСПЛУАТАЦИИ DJR360...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  Sound pressure level (L ) : 85 dB(A) running idle in addition to the trigger time). Sound power level (L ) : 96 dB (A) Uncertainty (K) : 3 dB(A) EC Declaration of Conformity WARNING: Wear ear protection. For European countries only Makita declares that the following Machine(s): Vibration Designation of Machine: Cordless Recipro Saw Model No./ Type: DJR360 The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- Conforms to the following European Directives: mined according to EN60745: 2006/42/EC Work mode: cutting boards They are manufactured in accordance with the following Vibration emission (a ) : 16.5 m/s...
 • Page 5 MISUSE or failure to follow the safety also void the Makita warranty for the Makita tool and rules stated in this instruction manual may cause charger. serious personal injury.
 • Page 6: Functional Description

  Tips for maintaining maximum Lithium-ion batteries with a star marking are equipped with a protection system. This system automatically battery life cuts off power to the tool to extend battery life. The tool will automatically stop during operation if the Charge the battery cartridge before completely tool and/or battery are placed under one of the following discharged. Always stop tool operation and conditions: charge the battery cartridge when you notice less tool power. Overloaded: Never recharge a fully charged battery car- The tool is operated in a manner that causes it to draw tridge.
 • Page 7 ► Fig.4: 1. Lock/speed change lever 2. Switch trigger ASSEMBLY 3. Status of the lock/speed change lever ► Fig.5 CAUTION: Always be sure that the tool is To start the tool, depress the lock/speed change lever switched off and the battery cartridge is removed from either A or B side and pull the switch trigger. before carrying out any work on the tool. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. Installing or removing the recipro Max tool speed can be changed in 2 steps.
 • Page 8: Operation

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 9 (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar Ljudeffektnivå (L ) : 96 dB (A) av användarcykeln i beräkningen, som till exempel Mättolerans (K): 3 dB (A) tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång). VARNING: Använd hörselskydd. EU-konformitetsdeklaration Vibration Gäller endast inom EU Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) Makita försäkrar att följande maskiner: bestämt enligt EN60745: Maskinbeteckning: Batteridriven tigersåg Arbetsläge: skivsågning Modellnr./-typ: DJR360 Vibrationsemission (a ) : 16,5 m/s Följer följande EU-direktiv: 2006/42/EC h, B Mättolerans (K): 1,5 m/s De är tillverkade i enlighet med följande standard eller Arbetsläge: sågning av träbjälkar standardiseringsdokument: EN60745...
 • Page 10 SPARA DESSA ANVISNINGAR. Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner VARNING: GLÖM INTE att också fortsätt- ningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvar- den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen ningar och anvisningar. Underlåtenhet att följa eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna varningar och instruktioner kan leda till elstötar, brand bruksanvisning följs kan följden bli allvarliga...
 • Page 11 SPARA DESSA ANVISNINGAR. Skyddssystem för batteri FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- Litium-ion-batteri med stjärnmarkering batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller ► Fig.2: 1. Stjärnmarkering batterier som har manipulerats kan leda till person- och Litium-ion-batterier med en stjärnmarkering är utrustade utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upp- med ett skyddssystem. Detta system bryter automa- häver också Makitas garanti för verktyget och laddaren. tiskt strömmen till maskinen för att förlänga batteriets livslängd. Tips för att uppnå batteriets max- Maskinen stoppas automatiskt under pågående imala livslängd...
 • Page 12 Avtryckarens funktion Krok FÖRSIKTIGT: FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikasset- När du hänger upp verktyget ten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren ställer du in lås- och hastighetsspaken till -posi- fungerar och återgår till läget ”OFF” när du släp- tionen för att låsa avtryckaren.
 • Page 13: Valfria Tillbehör

  Använd inte bensin, förtunnings- medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor- mation eller sprickor kan uppstå. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. VALFRIA TILLBEHÖR FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat- ser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser.
 • Page 14: Tekniske Data

  Lydtrykknivå (L ) : 85 dB (A) går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk Lydeffektnivå (L ) : 96 dB (A) holdes trykket). Usikkerhet (K): 3 dB (A) EF-samsvarserklæring ADVARSEL: Bruk hørselsvern. Gjelder kun for land i Europa Vibrasjoner Makita erklærer at følgende maskin(er): Maskinens bruksområde: Batteridrevet bajonettsag Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) Modellnr./type: DJR360 bestemt i henhold EN60745: Samsvarer med følgende europeiske direktiver: Arbeidsmodus: Skjærebrett 2006/42/EC Genererte vibrasjoner (a ) : 16,5 m/s De er produsert i henhold til følgende standarder eller Usikkerhet (K): 1,5 m/s...
 • Page 15 TA VARE PÅ DISSE Generelle advarsler angående INSTRUKSENE. sikkerhet for elektroverktøy ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarslene og er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advars- produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre lene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan deg mindre oppmerksom på...
 • Page 16 TA VARE PÅ DISSE Batteribeskyttelsessystem INSTRUKSENE. Litiumionbatteri med stjernemerking ► Fig.2: 1. Stjernemerking ADVARSEL: Bruk kun originale Makita- batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller Litiumionbatterier med stjernemerking er utstyrt med et som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at beskyttelsessystem. Dette systemet slår automatisk av batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader strømmen til verktøyet for å forlenge batterilevetiden. og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller for Makita-verktøyet og -laderen. batteriet utsettes for en av følgende tilstander: Overbelastning: Tips for å opprettholde maksimal Verktøyet brukes på en måte som gjør at det trekker uvanlig mye strøm. batterilevetid I dette tilfellet må du slå av verktøyet og avslutte bruken...
 • Page 17 Bryterfunksjon Krok ADVARSEL: ADVARSEL: Før du setter batteriet inn i mas- Når du henger opp kroken, kinen, må du alltid kontrollere at startbryteren skal lås-/hastighetsvelgeren være i posisjon aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til for at startbryteren kan velges. (Se avsnittet «AV»-stilling når den slippes.
 • Page 18: Valgfritt Tilbehør

  MERK: Hvis bajonettsagbladet demonteres uten at bladklemmespaken roteres fullstendig, vil spaken kanskje ikke låses i frigjort posisjon . I dette tilfellet må du dreie bladklemmespaken så langt den går ADVARSEL: Det anbefales at du bruker en gang til, og forvisse deg om at den låses i frigjort dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne posisjon håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan MERK: Hvis bladklemmespaken er plassert inne i forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun maskinen, må du slå den på bare et kort øyeblikk for brukes til det formålet det er beregnet på. å slippe ut bladet, som vist på figuren. Ta batteriet ut av maskinen før du setter monterer eller demonterer Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du bajonettsagbladet.
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  EN60745 mukaan: tyhjäkäynnillä). Äänenpainetaso (L ) : 85 dB (A) Äänen voiman taso (L ) : 96 dB (A) VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Virhemarginaali (K): 3 dB (A) Koskee vain Euroopan maita VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia. Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et): Koneen tunnistetiedot: Akkukäyttöinen puukkosaha Tärinä Mallinumero/tyyppi: DJR360 Täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaati- Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa) mukset: 2006/42/EC määräytyy standardin EN60745 mukaan: On valmistettu seuraavien standardien tai standardoitu- Työtila: levyjen sahaus jen asiakirjojen mukaisesti: EN60745 Tärinäpäästö (a...
 • Page 20 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että VAROITUS: Lue huolellisesti kaikki turvalli- laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. suusvaroitukset ja käyttöohjeet. Jos varoitusten VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoi- ja ohjeiden noudattaminen laiminlyödään, seu- tettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheut- rauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava...
 • Page 21: Toimintojen Kuvaus

  SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Akun suojausjärjestelmä HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- Litium-ioni-akku tähtimerkinnällä akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai ► Kuva2: 1. Tähtimerkintä mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa Tähtimerkinnällä merkityssä litium-ioniakussa on suo- akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja jausjärjestelmä. Tämä järjestelmä pidentää akun käyt- omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun töikää katkaisemalla automaattisesti työkalun virran. ja -laturin Makita-takuun. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista Vihjeitä akun käyttöiän tilanteista: pidentämiseksi Ylikuormitus: Työkalua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin.
 • Page 22 Kytkimen käyttäminen HUOMAA: Kenkää ei voida säätää avaamatta ken- gän säätövipua kokonaan. HUOMIO: Tarkista aina ennen akkupaketin Koukku asettamista työkaluun, että liipaisinkytkin kyt- keytyy oikein ja palaa ”OFF”-asentoon, kun se vapautetaan. HUOMIO: Kun ripustat työkalun, aseta lukitus-/nopeudenvaihtovipu asentoon , mikä HUOMAUTUS: Älä koske lukitus-/ nopeuden- lukitsee liipaisinkytkimen.
 • Page 23 Muuten seurauksena voi olla henkilövamma. HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- HUOMAA: Jos irrotat puukkosahanterän niin, että teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- terän kiinnitysvipua ei ole kierretty kokonaan, vipu rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- ei ehkä lukkiudu vapautettuun asentoon . Tässä vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden tapauksessa käännä...
 • Page 24 Trokšņa līmenis kiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatā- Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar cijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks EN60745: ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides Skaņas spiediena līmeni (L ): 85 dB (A) laiku). Skaņas jaudas līmeni (L ): 96 dB (A) Mainīgums (K): 3 dB (A) EK Atbilstības deklarācija BRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus. Tikai Eiropas valstīm Makita paziņo, ka šāds instruments(-i): Vibrācija Mašīnas nosaukums: Bezvadu zobenzāģis Modeļa Nr./tips: DJR360 Vibrācijas kopējā vērtība (trīsasu vektora summa) Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām: 2006/42/EC noteikta atbilstoši EN60745: Ražots saskaņā ar šādu standartu vai normatīvajiem Darba režīms: plātņu zāģēšana dokumentiem: EN60745 Vibrācijas emisija (a ): 16,5 m/s Tehniskā lieta saskaņā ar 2006/42/EC ir pieejama: Mainīgums (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Darba režīms: koka baļķu zāģēšana 24.4.2015 Vibrācijas emisija (a...
 • Page 25 Glabājiet visus brīdinājumus SAGLABĀJIET ŠOS un norādījums, lai varētu tajos NORĀDĪJUMUS. ieskatīties turpmāk. BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektrību (ar (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada). stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai Drošības brīdinājumi bezvadu neievērojot šajā...
 • Page 26: Funkciju Apraksts

  SAGLABĀJIET ŠOS UZMANĪBU: Vienmēr ievietojiet akumula- NORĀDĪJUMUS. tora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no UZMANĪBU: darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas. Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku- UZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- nav pareizi ielikta. riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija. PIEZĪME: Darbarīks nedarbojas ar tikai vienu akumu- latora kasetni. Ieteikumi akumulatora kalpoša- Akumulatora aizsardzības sistēma...
 • Page 27 Slieces noregulēšana Indikatora lampas Atlikusī jauda Ja tāda iespēja ir pieejama (atkarībā no valsts) Iededzies Izslēgts Mirgo Kad finierzāģa asmens vienā asmens daļā zaudē grie- Iespējama šanas efektivitāti, slieci pārvietojiet tā, lai lietotu asu, akumulatora neizmantotu asmens daļu. Tādējādi pagarināsit zāģa kļūme. asmens darbmūžu. Slieces stāvokli var regulēt piecos līmeņos. Lai pārvietotu slieci, atveriet slieces regulēšanas sviru un izvēlieties piemērotu stāvokli, tad aizveriet slieces PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no regulēšanas sviru. norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- ► Att.7: 1. Sliece 2. Slieces regulēšanas svira tējās temperatūras. PIEZĪME: Slieci nav iespējams noregulēt, pilnībā Slēdža darbība neatverot slieces regulēšanas sviru. Āķis UZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā...
 • Page 28: Papildu Piederumi

  PIEZĪME: Ja izņemsit finierzāģa asmeni, nepagriežot PAPILDU PIEDERUMI asmens skavas sviru līdz galam, svira var nefiksēties atlaišanas stāvoklī . Šajā gadījumā pagrieziet asmens skavas sviru līdz galam, tad pārliecinieties, ka svira ir fiksēta atlaišanas stāvoklī UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā PIEZĪME: Ja asmens skavas svira atrodas darbarīka aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- iekšpusē, īslaicīgi ieslēdziet darbarīku, lai izbīdītu rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- asmeni, kā parādīts attēlā. Pirms finierzāģa asmens nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet uzstādīšanas un noņemšanas izņemiet no darbarīka tikai paredzētajam mērķim. akumulatora kasetni. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. EKSPLUATĀCIJA • Zobenzāģa asmeņi •...
 • Page 29 Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN60745: vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudo- Garso slėgio lygis (L ): 85 dB (A) jimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, Garso galios lygis (L ): 96 dB (A) pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek Paklaida (K): 3 dB (A) kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų). ĮSPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą. ES atitikties deklaracija Vibracija Tik Europos šalims Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrengi- Vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma) nys (-iai): nustatyta pagal EN60745 standartą: Mechanizmo pavadinimas: Belaidis atbulinis pjūklas Darbo režimas: lentų pjovimas Modelio Nr. / tipas: DJR360 Vibracijos emisija (a ): 16,5 m/s Atitinka šias Europos direktyvas: 2006/42/EC Paklaida (K): 1,5 m/s Yra pagaminti pagal šį standartą arba normatyvinius Darbo režimas: medinių sijų pjovimas dokumentus: EN60745 Vibracijos emisija (a ) 15,5 m/s Techninį dokumentą pagal 2006/42/EC galima gauti iš:...
 • Page 30 SAUGOKITE ŠIAS Bendrieji įspėjimai dirbant INSTRUKCIJAS. elektriniais įrankiais ĮSPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos gaminio pažinimas (įgyjamas pakartotinai nau- įspėjimus ir visą instrukciją. Nesilaikydami toliau dojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, tai- pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros kytinų šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO smūgį, gaisrą ir (arba) sunkų sužeidimą.
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  SAUGOKITE ŠIAS PERSPĖJIMAS: Akumuliatoriaus kasetę INSTRUKCIJAS. visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai PERSPĖJIMAS: iškristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius. Naudokite tik originalų „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumuliatoriaus pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat netinkamai. panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją. PASTABA: Įrankis neveikia tik su viena akumuliato- riaus kasete. Patarimai, ką daryti, kad akumu- Akumuliatoriaus apsaugos sistema liatorius veiktų...
 • Page 32 Atraminės plokštės reguliavimas Indikatorių lemputės Likusi galia Jei pateikta (priklausomai nuo šalies) Šviečia Nešviečia Blyksi Kai siaurapjūklio ašmenys atšimpa vienoje vietoje išilgai Galimai įvyko pjaunamojo krašto, atraminę plokštę reikia perstumti akumuliato- taip, kad būtų pjaunama aštria, dar nenaudota pjauna- riaus veikimo mojo krašto dalimi. Šitaip siaurapjūklio ašmenimis bus triktis. galima naudotis kur kas ilgiau. Atraminę plokštę galima reguliuoti nustatant 5 padėtis. Norėdami pakeisti atraminės plokštės padėtį, atidarykite PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės jos reguliavimo svirtelę ir pasirinkite tinkamą padėtį, tuo- energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir met uždarykite atraminės plokštės reguliavimo svirtelę. aplinkos temperatūros. ► Pav.7: 1. Atraminė plokštė 2. Atraminės plokštės reguliavimo svirtelė Jungiklio veikimas PASTABA: Atraminę plokštę galima reguliuoti tik visiškai atidarius jos reguliavimo svirtelę.
 • Page 33: Techninė Priežiūra

  įjungiate įrankį. Nesilaikydami šių nurodymų galite sunkiai PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus susižeisti. arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje PASTABA: Jei nuimsite siaurapjūklo ašmenis iki galo instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus nepasukdami jo ašmenų veržtuvo svirtelės, svirtelė arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. neužsifiksuos į atlaisvinimo padėtį . Tokiu atveju Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus iki galo pasukite ašmenų veržtuvo svirtelę dar kartą,...
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab EN60745 kohaselt: tühikäigul, lisaks tööajale). Helirõhutase (L ): 85 dB (A) Helivõimsuse tase (L ): 96 dB (A) EÜ vastavusdeklaratsioon Määramatus (K): 3 dB (A) Ainult Euroopa riikide puhul HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid. Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad): Masina nimetus: Juhtmeta lõikesaag Vibratsioon Mudeli nr/tüüp: DJR360 Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite Nõukogu direktiividele: 2006/42/EC summa) määratud standardi EN60745 kohaselt: Need on toodetud järgmiste standardite või standardi- Töörežiim: laudade saagimine seeritud dokumentide kohaselt: EN60745 Vibratsiooni emissioon (a ): 16,5 m/s Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EC, Määramatus (K): 1,5 m/s...
 • Page 35 HOIDKE JUHEND ALLES. 14. Kasutage alati õiget tolmumaski/respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita töötate. originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või 15. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude aineid. Võtke meetmed tolmu sissehingamise süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita...
 • Page 36: Funktsionaalne Kirjeldus

  Vihjeid aku maksimaalse kasu- Tähemärgisega liitiumioonakud on varustatud kaitse- süsteemiga. Süsteem lülitab aku eluea pikendamiseks tusaja tagamise kohta tööriista toitevoolu automaatselt välja. Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui töö- Laadige akukassetti enne selle täielikku riista ja/või aku kohta kehtivad järgmised tingimused: tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige Ülekoormus: akukassetti. Tööriista kasutatakse viisil, mis põhjustab toitevoolu Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. tugevuse tõusu lubatust kõrgemale. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ning lõpetage tööriista ülekoormuse põhjustanud tegevus. Pärast seda käivi- Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C -...
 • Page 37 ► Joon.5 Konks on käepärane lahendus tööriista ajutiseks ripu- tamiseks. Tööriista käivitamiseks vajutage lukustuse/kiiruse- Konksu kasutamiseks tõstke konks üles, kuni see regulaatori hooba kas A või B küljelt ja vajutage lüliti lukustub avatud asendisse. päästikule. Kui konksu ei kasutata, langetage konks, kuni see Tööriista kiirus kasvab koos lüliti päästikule surve lukustub suletud asendisse. suurendamisega. Vabastage lüliti päästik tööriista seiskamiseks. Tööriista suurimat kiirust saab muuta kahes etapis. KOKKUPANEK • Suur kiirus A-küljelt lukustuse/kiiruseregulaatori hoovale vajutamisel on valitud käigukiirus „2“. ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, • Madal kiirus et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid B-küljelt lukustuse/kiiruseregulaatori hoovale välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.
 • Page 38: Tööriista Kasutamine

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta. •...
 • Page 39: Технические Характеристики

  Типичный уровень взвешенного звукового давления ванные на оценке воздействия в реальных усло- (A), измеренный в соответствии с EN60745: виях использования (с учетом всех этапов рабо- Уровень звукового давления (L ): 85 дБ (A) чего цикла, таких как выключение инструмента, Уровень звуковой мощности (L ): 96 дБ (A) работа без нагрузки и включение). Погрешность (K): 3 дБ (A) Декларация о соответствии ЕС ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха. Только для европейских стран Makita заявляет, что следующее устройство Вибрация (устройства): Обозначение устройства: Аккумуляторная сабель- Суммарное значение вибрации (сумма векторов ная пила по трем осям), определенное в соответствии с Модель / тип: DJR360 EN60745: Соответствует(-ют) следующим директивам ЕС: Рабочий режим: резка панелей 2006/42/EC Распространение вибрации (a ): 16,5 м/с Изготовлены в соответствии со следующим стандар- Погрешность (K): 1,5 м/с...
 • Page 40 12. Не касайтесь полотна или обрабатываемой Общие рекомендации по детали сразу же после работы; они могут технике безопасности для быть очень горячими и обжечь кожу. электроинструментов 13. Без необходимости не эксплуатируйте инструмент без нагрузки. 14. Обязательно используйте соответствую- ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми щую...
 • Page 41: Описание Работы

  ляторного блока. выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с ИНСТРУКЦИИ. небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас- ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- аккумулятора не полностью установлен на месте. менные аккумуляторные батареи Makita. ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте Использование аккумуляторных батарей, не про- аккумуляторный блок до конца, чтобы крас- изведенных Makita, или батарей, которые были ный индикатор не был виден. В противном подвергнуты модификациям, может привести к случае аккумуляторный блок может выпасть из взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- инструмента и нанести травму вам или другим дению имущества. Это также автоматически анну- людям.
 • Page 42 В этом случае выключите инструмент и прекратите Для того чтобы включить инструмент, потяните работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем рычаг блокировки/изменения скорости с любой сто- включите инструмент для перезапуска. роны (А или В), а затем - триггерный переключатель. Если инструмент не включается, значит перегрелся Для увеличения числа оборотов нажмите триггер- аккумуляторный блок. В этом случае дайте аккумуля- ный переключатель сильнее. Отпустите триггерный тору остыть перед повторным включением инструмента. переключатель для остановки. Низкое напряжение аккумуляторной батареи: Максимальную скорость инструмента можно изме- Уровень оставшегося заряда аккумулятора слишком нить в 2 шага. низкий, и инструмент не работает. В этом случае • Для высокой скорости снимите и зарядите аккумулятор. Если рычаг блокировки/изменения скорости находится на стороне A, то выбрана скорость Индикация оставшегося заряда хода “2”. аккумулятора • Для низкой скорости Если рычаг блокировки/изменения скорости Только для аккумуляторных блоков, номер находится на стороне В, то выбрана скорость хода “1”. модели...
 • Page 43 Чтобы снять полотно сабельной пилы, поверните Крючок рычаг зажима полотна до упора в направлении, указанном стрелкой. Полотно сабельной пилы ВНИМАНИЕ: вынимается, а рычаг зажима полотна фиксируется в Прежде чем подвесить инструмент, переведите рычаг блокировки/ разомкнутом положении ► Рис.11: 1. Полотно сабельной пилы 2. Рычаг изменения скорости в положение , чтобы зажима полотна заблокировать триггерный переключатель. (См. раздел “Работа переключателя”). ВНИМАНИЕ: При переключении рычага ВНИМАНИЕ: Никогда не подвешивайте берегите руки и пальцы. Несоблюдение этого инструмент...
 • Page 44: Дополнительные Принадлежности

  ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Полотна для сабельных пил • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita...

This manual is also suitable for:

Djr360

Table of Contents