Download Table of Contents Print this page

Makita DJR187 Instruction Manual

Cordless recipro saw
Hide thumbs Also See for DJR187:

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Recipro Saw
Brezžična sabljasta žaga
SL
Sharra reciprokuese me
SQ
bateri
Акумулаторен трион
BG
HR
Bežična pila lisičji rep
Безжична реципрочна пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МК
Бежична повратна тестера
SR
Ferăstrău alternativ cu
RO
acumulator
UK
Бездротова ножівка
Аккумуляторная сабельная
RU
пила
DJR187
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
9
14
19
25
30
36
42
48
54

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR187

 • Page 1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežična pila lisičji rep PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична реципрочна пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежична повратна тестера УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ferăstrău alternativ cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator ІНСТРУКЦІЯ З Бездротова ножівка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная сабельная РУКОВОДСТВО ПО пила ЭКСПЛУАТАЦИИ DJR187...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DJR187 Length of stroke 32 mm Strokes per minute High (2) 0 - 3,000 min Low (1) 0 - 2,300 min Max. cutting capacities Pipe 130 mm Wood 255 mm Rated voltage D.C. 18 V...
 • Page 5 MISUSE or failure to follow the safety also void the Makita warranty for the Makita tool and rules stated in this instruction manual may cause charger. serious personal injury.
 • Page 6: Functional Description

  Tips for maintaining maximum The tool will automatically stop during operation if the tool and/or battery are placed under one of the following battery life conditions: Charge the battery cartridge before completely Overloaded: discharged. Always stop tool operation and The tool is operated in a manner that causes it to draw charge the battery cartridge when you notice an abnormally high current. less tool power. In this situation, turn the tool off and stop the application Never recharge a fully charged battery car- that caused the tool to become overloaded. Then turn tridge.
 • Page 7 To start the tool, depress the lock/speed change lever ASSEMBLY from either A or B side and pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. CAUTION: Always be sure that the tool is Max tool speed can be changed in 2 steps. switched off and the battery cartridge is removed • For high speed before carrying out any work on the tool. When the lock/speed change lever is depressed from A side, the stroke speed is at “2”.
 • Page 8: Operation

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 9: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DJR187 Dolžina hoda 32 mm Udarci na minuto Visoka (2) 0 - 3.000 min Nizka (1) 0 - 2.300 min Največje zmogljivosti rezanja 130 mm 255 mm Nazivna napetost D.C. 18 V Baterijski vložek BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Celotna dolžina...
 • Page 10 SHRANITE TA NAVODILA. Splošna varnostna opozorila za električno orodje OPOZORILO: NE dovolite, da bi zaradi udob- nejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (prido- bljenega z večkratno uporabo) opustili strogo OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opo- upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne zorila in navodila.
 • Page 11: Opis Delovanja

  POZOR: Ne nameščajte akumulatorske bate- poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo rije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita. zlahka, ni pravilno vstavljena. Nasveti za ohranjanje največje Sistem za zaščito akumulatorja zmogljivosti akumulatorja Litij-ionski akumulatorji z oznako zvezde Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti ► Sl.2: 1. Oznaka zvezde izprazni.
 • Page 12 Prilagajanje vodilnega drsnika Indikatorske lučke Prikaz pre- ostale ravni napolnjenosti Ko se rezilo sabljaste žage deloma obrabi, lahko spre- Sveti Ne sveti Utripa menite položaj drsnika in režete naprej z ostrim, neob- rabljenim delom rezila. Tako lahko podaljšate uporabno Akumulator dobo rezila sabljaste žage. je morda Položaj drsnika lahko nastavite v petih stopnjah. okvarjen. Če želite premakniti drsnik, odprite ročico za nastavitev drsnika in izberite primeren položaj, nato zaprite ročico za nastavitev drsnika. OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske ► Sl.7: 1. Drsnik 2. Ročica za nastavitev drsnika temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od OPOMBA: Drsnika ni mogoče nastaviti, če ročice za dejanske napolnjenosti. nastavitev drsnika ne odprete povsem. Delovanje stikala Kavelj POZOR:...
 • Page 13: Dodatna Oprema

  OPOMBA: Če odstranite rezilo sabljaste žage, ne da bi vpenjalno ročico obrnili vse do naslona, ročice morda ne bo mogoče fiksirati v sproščenem polo- DODATNA OPREMA žaju . V tem primeru vpenjalno ročico znova obrnite do naslona in se prepričajte, ali je vpenjalna ročica fiksirana v sproščenem položaju POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so OPOMBA: Če je vpenjalna ročica v notranjosti predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je orodja, orodje samo za hip vklopite, da bo rezilo žage opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi izstopilo, kot je prikazano na sliki. Pred nameščanjem drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost ali odstranjevanjem rezila sabljaste žage z orodja telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke odstranite baterijski vložek. uporabljajte samo za navedeni namen. Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na naj- bližji pooblaščeni servis za orodja Makita.
 • Page 14 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DJR187 Gjatësia e goditjes 32 mm Goditje në minutë E lartë (2) 0 - 3 000 min E ulët (1) 0 - 2 300 min Kapacitetet maks. të prerjes 130 mm 255 mm Tensioni nominal D.C. 18 V Kutia e baterisë BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Gjatësia totale...
 • Page 15 RUAJINI KËTO UDHËZIME. Paralajmërimet e përgjithshme për sigurinë e veglës PARALAJMËRIM: MOS lejoni që njohja ose familjarizimi me produktin (të fituara nga përdorimi i shpeshtë) të zëvendësojnë PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha zbatimin me përpikëri të rregullave të sigurisë paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. për produktin në...
 • Page 16: Përshkrimi I Punës

  RUAJINI KËTO UDHËZIME. KUJDES: Vendoseni gjithnjë plotësisht kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos duket. Në KUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga vegla Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita duke ju lënduar juve ose personin pranë jush. ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund KUJDES: të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime Mos e vendosni me forcë kutinë e baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe duhet. ngarkuesin.
 • Page 17 jetëgjatësisë së diskut të sharrës reciprokuese. SHËNIM: Në varësi të kushteve të përdorimit dhe Pozicioni i ferrotës mund të rregullohet në pesë nivele. të temperaturës së ambientit, treguesi mund të Për të ripozicionuar ferrotën, hapni levën e rregullimit të ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual. ferrotës dhe zgjidhni pozicionin e përshtatshëm, më pas mbyllni levën e rregullimit të ferrotës. Veprimi i ndërrimit ► Fig.7: 1. Ferrota 2. Leva e rregullimit të ferrotës SHËNIM: Ferrota nuk mund të rregullohet pa hapur KUJDES: Përpara se ta vendosni kutinë e plotësisht levën e rregullimit të ferrotës. baterisë në vegël, kontrolloni gjithmonë nëse çelësi është në pozicionin e duhur dhe nëse Grepi kthehet në pozicionin “OFF” (fikur) kur lëshohet. VINI RE: Mos e përdorni levën e bllokimit/ndryshimit KUJDES:...
 • Page 18: Aksesorë Opsionalë

  SHËNIM: Nëse lëvizni diskun e sharrës reciprokuese pa rrotulluar plotësisht nivelin e shtrënguesit të tehut, AKSESORË OPSIONALË leva nuk mund të bllokohet në pozicionin e liruar Në këtë rast rrotulloni sërish deri në fund levën e shtrënguesit të diskut më pas sigurohuni që leva e shtrënguesit të diskut bllokohet në pozicionin e KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca liruar rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve SHËNIM: Nëse leva e shtrënguesit të diskut apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund pozicionohet brenda veglës, ndizni veglën vetëm një të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat sekondë që të nxirrni diskun siç tregohet në figurë. përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. Hiqni kutinë e baterisë nga vegla përpara instalimit ose heqjes së diskut të sharrës reciprokuese. Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DJR187 Работен ход 32 мм Работни движения в минута Високи (2) 0 – 3 000 мин Ниски (1) 0 – 2 300 мин Макс. размери на рязане Тръба 130 мм Дърво 255 мм Номинално напрежение Постоянно напрежение 18 V Акумулаторна батерия BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Обща дължина 439 мм Нето тегло 3,4 кг 3,7 кг • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат...
 • Page 20 14. Винаги ползвайте маска за прах или диха- Общи предупреждения за телен апарат, съответстващ на материала и безопасност при работа с уреда, с който работите. електрически инструменти 15. Някои материали съдържат химикали, които е възможно да са токсични. Вземете предпазни мерки, за да предотвратите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете...
 • Page 21: Описание На Функциите

  Спазвайте местните разпоредби за изхвър- ► Фиг.1: 1. Червен индикатор 2. Бутон ляне на акумулаторни батерии. 3. Акумулаторна батерия ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ За да извадите акумулаторната батерия, я плъз- ИНСТРУКЦИИ. нете извън инструмента, плъзгайки същевременно бутона в предната част на акумулаторната батерия. ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги- За да поставите акумулаторната батерия, израв- нални акумулаторни батерии на Makita. При нете езичето на акумулаторната батерия с жлеба в използване на различни от акумулаторните бате- корпуса и го плъзнете на мястото му. Вмъкнете го рии на Makita или стари акумулаторни батерии докрай, докато ключалката го задържи на място с може да се получи пръскане на акумулаторната малко прищракване. В случай че виждате червения батерия, което да доведе до пожар, нараняване индикатор в горната част на бутона, това означава, или повреда. Това също ще анулира гаранцията че тя не е фиксирана напълно на мястото си. на Makita за инструмента и зарядното устройство...
 • Page 22 • За висока скорост Индикация на оставащия Когато превключвателят за заключване/скорост капацитет на акумулаторната на въртене е натиснат от страна A, скоростта батерия на хода е на „2“. • За ниска скорост Когато превключвателя за заключване/скорост Само за акумулаторни батерии с "B" в края на на въртене е натиснат от страна B, скоростта номера на модела. на хода е на „1“. ► Фиг.3: 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за проверка Когато превключвателят за заключване/скорост на въртене е в положение , инструментът е заключен Натиснете бутона за проверка на акумулаторната и пусковият прекъсвач не може да бъде издърпан. батерия за показване на оставащия заряд на батерията. Светлинните индикатори ще светнат за Включване на предната лампичка няколко секунди.
 • Page 23 редител, спирт и др. подобни. Това може да при- ВНИМАНИЕ: По време на включване чини обезцветяване, деформация или пукнатини. дръжте ръцете и пръстите си далеч от лоста. В противен случай може да се нараните. За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. 23 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 24: Допълнителни Аксесоари

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. • Ножове за трион • Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави. 24 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 25 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DJR187 Dužina zamaha 32 mm Broj udara po minuti Visoko (2) 0 - 3.000 min Nisko (1) 0 - 2.300 min Maks. kapaciteti rezanja Cijev 130 mm Drvo 255 mm Nazivni napon DC 18 V Baterija BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Ukupna dužina...
 • Page 26 15. Neki materijal sadrži kemikalije koje mogu biti ČUVAJTE OVE UPUTE. toksične. Poduzmite potrebne mjere opreza da biste spriječili udisanje prašine i dodir s kožom. Pročitajte sigurnosno-tehnički list OPREZ: Uvijek upotrebljavajte originalne dobavljača materijala. baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač Makita. 26 HRVATSKI...
 • Page 27: Funkcionalni Opis

  Savjeti za održavanje najduljeg Slab napon baterije: Preostali kapacitet baterije prenizak je i alat neće raditi. vijeka trajanja baterije U tom slučaju uklonite i napunite bateriju. Napunite bateriju prije nego što se potpuno Prikaz preostalog kapaciteta baterije isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bate- riju kad primijetite da alat slabije radi. Samo za baterije s oznakom „B” na kraju broja Nikad ne punite već...
 • Page 28 Dok je ručica za blokiranje/promjenu brzine u polo- MONTAŽA žaju , alat je blokiran i nije moguće povlačenje uključno/isključne sklopke. OPREZ: Prije izvođenja bilo kakve radnje na Uključuje se prednja žaruljica alatu obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija uklonjena. ► Sl.6: 1. Žaruljica Postavljanje ili uklanjanje lista pile OPREZ: Nemojte izravno gledati u svjetlo ili izvor svjetlosti.
 • Page 29: Dodatni Pribor

  Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine. Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru. •...
 • Page 30 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DJR187 Должина на удар 32 мм Удари во минута Висока (2) 0 - 3.000 мин. Ниска (1) 0 - 2.300 мин. Макс. капацитет на сечење Цевка 130 мм Дрво 255 мм Номинален напон D.C. 18 V Касета за батерија BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Вкупна должина 439 мм Нето тежина 3,4 кг 3,7 кг • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на...
 • Page 31 14. Секогаш користете ги соодветните маска Општи упатства за безбедност за за прав/респиратор за материјалот кој го електричните алати користите за одредена примена. 15. Некои материјали содржат хемикалии што можат да бидат отровни. Избегнувајте ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите вдишување на прашината и избегнувајте безбедносни...
 • Page 32: Опис На Функциите

  Почитувајте ги локалните законски прописи ► Сл.1: 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за што се однесуваат на фрлање во отпад на батерија батеријата. За да ја извадите касетата за батеријата, повлечете ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. ја од алатот додека го лизгате копчето на предната страна на касетата. ВНИМАНИЕ: Користете само оригинални За вметнување на касетата за батеријата, батерии на Makita. Користењето неоригинални порамнете го јазичето на касетата со жлебот во батерии на Makita или батерии што се изменети куќиштето и лизнете го во место. Вметнете ја до крај може да резултира со распукување на батеријата, додека не се блокира во место при што ќе се слушне предизвикувајќи пожар, телесна повреда и мало кликнување. Ако можете да го видите црвениот оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи индикатор на горната страна од копчето, тоа значи гаранцијата на Makita за алатот и полначот на дека не е заклучена целосно во место.
 • Page 33 • За мала брзина Укажување на преостанатиот Кога е притисната рачката за блокирање/ капацитет на батеријата брзина од страната Б, брзината на ударите е на „1“. Само за касети за батерии со „B“ на крајот од Кога рачката за промена на блокирање/брзина ќе бројот на моделот биде во положбата , алатот ќе се блокира, па ► Сл.3: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за прекинувачот не може да се повлече. проверка Вклучување на предната ламба Притиснете го копчето за проверка на касетата за батеријата за укажување на преостанатиот капацитет на батеријата. ► Сл.6: 1. Ламба Индикаторските ламбички светнуваат неколку секунди. Индикаторски...
 • Page 34 слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини. ВНИМАНИЕ: Држете ги рацете и прстите подалеку од рачката во текот на менувањето. За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА Во спротивно може да дојде до физички на производот, поправките, одржувањата или повреди. дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. 34 МАКЕДОНСКИ...
 • Page 35: Опционален Прибор

  ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Ножеви за реципрочна пила • Оригинална батерија и полнач на Makita НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава. 35 МАКЕДОНСКИ...
 • Page 36: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DJR187 Дужина удара 32 мм Удара у минуту Велика (2) 0 – 3.000 мин Мала (1) 0 – 2.300 мин Макс. капацитет резања Цев 130 мм Дрво 255 мм Номинални напон DC 18 V Уложак батерије BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Укупна дужина 439 мм Нето тежина 3,4 кг 3,7 кг •...
 • Page 37 САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО. Општа безбедносна упозорења за електричне алате УПОЗОРЕЊЕ: НЕМОЈТЕ себи да дозволите да занемарите строга безбедносна правила која се односе на овај производ услед УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна чињенице да сте производ добро упознали упозорења и сва упутства. Непоштовање и...
 • Page 38 САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО. ПАЖЊА: Увек до краја гурните уложак батерије тако да се црвени индикатор не види. ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita У супротном, он случајно може испасти из алата и батерије. Коришћење Makita батерија које нису повредити вас или неку особу у вашој близини. оригиналне или батерија које су измењене може да доведе до пуцања батерије, које може да ПАЖЊА: Немојте на силу да постављате уложак батерије. Ако уложак не можете лако да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити гаранцију компаније Makita за гурнете, то значи да га не постављате исправно. Makita алат и пуњач. Систем за заштиту батерије...
 • Page 39 НАПОМЕНА: Сувом крпом обришите прљавштину Индикаторске лампице Преостали капацитет са сочива лампе. Пазите да не огребете сочиво лампе, јер тако можете смањити осветљеност. Светли Искључено Трепће НАПОМЕНА: Када је алат прегрејан, лампица трепће један минут. У том случају охладите алат Могуће је да је батерија пре него што наставите са радом. постала неисправна. Подешавање вођице Кад лист повратне тестере изгуби ефикасност НАПОМЕНА: У зависности од услова коришћења резања на једном месту дуж оштрице, померите и температуре околине, приказани капацитет вођицу да бисте користили оштар, некоришћени може донекле да се разликује од стварног. део оштрице. Овим се продужава животни век листа повратне тестере. Функционисање прекидача Положај вођице се може подесити на пет нивоа. Да бисте променили положај вођице, отворите полугу за подешавање вођице, изаберите ПАЖЊА: Пре постављања улошка батерије одговарајући положај, а затим затворите полугу за у алат увек проверите да ли окидач прекидача подешавање вођице.
 • Page 40 поново полугу клеме за сечиво до краја, а затим уклоните уложак батерије. проверите да ли је полуга клеме за сечиво закључана у отпуштеном положају ОБАВЕШТЕЊЕ: Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и НАПОМЕНА: Ако је полуга клеме за сечиво слична средства. Може доћи до губитка боје, постављена унутар алата, укључите алат само деформације или оштећења. на секунд да бисте пустили лист тестере напоље, као што је приказано на слици. Уклоните уложак БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо батерије из алата пре постављања или уклањања само ако поправке, свако друго одржавање или листа повратне тестере. подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. 40 СРПСКИ...
 • Page 41 ОПЦИОНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену. Да бисте добили виште детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita. • Листови за повратну тестеру • Makita оригинална батерија и пуњач НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље. 41 СРПСКИ...
 • Page 42 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DJR187 Lungimea cursei 32 mm Curse pe minut Înaltă (2) 0 - 3.000 min Redusă (1) 0 - 2.300 min Capacităţi maxime de tăiere Ţeavă 130 mm Lemn 255 mm Tensiune nominală 18 V cc. Cartuşul acumulatorului BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Lungime totală...
 • Page 43 PĂSTRAŢI ACESTE Avertismente generale de siguranţă INSTRUCŢIUNI. pentru maşinile electrice AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele de familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a acestor avertismente şi instrucţiuni poate avea ca normelor de securitate pentru acest produs. rezultat electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
 • Page 44 PĂSTRAŢI ACESTE se înclichetează în locaş. Dacă puteţi vedea indicatorul roşu din partea superioară a butonului, acesta nu este INSTRUCŢIUNI. blocat complet. ATENŢIE: ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi mulatorului complet, până când indicatorul roşu acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- asemenea, anulează garanţia oferită de Makita pen- neavoastră sau a persoanelor din jur. tru unealta şi încărcătorul Makita. ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă...
 • Page 45 NOTĂ: Folosiţi o lavetă uscată pentru a şterge mur- Lămpi indicatoare Capacitate rămasă dăria de pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila lămpii deoarece, în caz contrar, iluminarea va fi redusă. Iluminat Oprit Iluminare intermitentă NOTĂ: Când maşina este supraîncălzită, lampa Încărcaţi iluminează intermitent timp de un minut. În acest caz, acumulatorul. aşteptaţi ca maşina să se răcească înainte de altă utilizare. Este posibil ca acumu- latorul să fie Reglarea sabotului defect. Când pânza de ferăstrău alternativ îşi pierde eficienţa de tăiere într-o porţiune de-a lungul muchiei tăietoare, NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- repoziţionaţi sabotul pentru a folosi o porţiune ascuţită, ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de neutilizată, a muchiei tăietoare. Aceasta va ajuta la capacitatea reală. prelungirea duratei de exploatare a pânzei de ferăstrău alternativ. Acţionarea întrerupătorului Poziţia sabotului poate fi reglată pe cinci niveluri. Pentru a repoziţiona sabotul, deschideţi pârghia de reglare a sabotului şi selectaţi poziţia adecvată, apoi ATENŢIE: Înainte de a introduce cartuşul acu- închideţi pârghia de reglare a sabotului.
 • Page 46 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări ţia eliberată . În acest caz, rotiţi din nou complet sau fisuri. pârghia dispozitivului de strângere a pânzei, iar apoi asiguraţi-vă că pârghia dispozitivului de strângere a Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- pânzei este blocată în poziţia eliberată sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita NOTĂ: Dacă pârghia dispozitivului de strângere a autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de pânzei este poziţionată în interiorul maşinii, porniţi schimb Makita. maşina doar pentru o secundă pentru a permite ieşirea pânzei după cum se vede în figură. Scoateţi acumulatorul din maşină înainte de montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău alternativ. 46 ROMÂNĂ...
 • Page 47: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Pânze de ferăstrău alternativ • Acumulator şi încărcător original Makita NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară.
 • Page 48: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJR187 Довжина ходу 32 мм Ходів за хвилину Висока (2) 0—3 000 хв Низька (1) 0—2 300 хв Макс. ріжуча спроможність Труба 130 мм Деревина 255 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Касета з акумулятором BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Загальна довжина 439 мм Маса нетто 3,4 кг 3,7 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
 • Page 49 13. Не слід без необхідності залишати інстру- Загальні застереження щодо мент працювати на холостому ходу. техніки безпеки при роботі з 14. Обов’язково використовуйте пилоза- електроінструментами хисну маску / респіратор відповідно до області застосування та матеріалу, який ви обробляєте. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте усі застере- 15.
 • Page 50 вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні. може спричинити травми. Дотримуйтеся норм місцевого законодав- ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета ства щодо утилізації акумуляторів. з акумулятором ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інстру- мента, натиснувши на кнопку в передній частині касети. ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити лятори Makita. Використання акумуляторів, інших виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі та ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- вставити касету на місце. Її необхідно вставити пов- торів, конструкцію яких було змінено, може призве- ністю, аж доки не почуєте клацання. Якщо на верхній сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, частині кнопки помітний червоний індикатор, це озна- травму або пошкодження. У зв'язку з цим також чає, що касета з акумулятором установлена не до кінця. буде анульовано гарантію Makita на інструмент Makita і на зарядний пристрій. ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету...
 • Page 51 Коли фіксатор / важіль зміни швидкості натис- Відображення залишкового нуто з боку В, вибирається швидкість ходу «1». заряду акумулятора Коли фіксатор / важіль зміни швидкості встановлено в положення , інструмент заблоковано, а натиснути Тільки для касет з акумулятором з літерою на курок вмикача неможливо. «В» у кінці номера моделі ► Рис.3: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки Увімкнення переднього Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором підсвічування для відображення залишкового ресурсу акумуля- тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. ► Рис.6: 1. Лампа Індикаторні лампи Залишковий ОБЕРЕЖНО: Не дивіться на світло або ресурс...
 • Page 52: Технічне Обслуговування

  інструмент був вимкнений, а касета з акумуля- тором була знята. УВАГА! Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- вини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продук- ції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. 52 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 53: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Полотна ножівки • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 53 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 54: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJR187 Длина хода 32 мм Ходов в минуту Высокое (2) 0 - 3 000 мин Низкое (1) 0 - 2 300 мин Макс. режущие возможности Труба 130 мм Дерево 255 мм Номинальное напряжение 18 В пост. тока Блок аккумулятора BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Общая длина 439 мм Масса нетто 3,4 кг 3,7 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 • Page 55 12. Не касайтесь полотна или обрабатываемой Общие рекомендации по детали сразу же после работы; они могут технике безопасности для быть очень горячими и обжечь кожу. электроинструментов 13. Без необходимости не эксплуатируйте инструмент без нагрузки. 14. Обязательно используйте соответствую- ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми щую...
 • Page 56: Описание Работы

  ляторного блока. выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с ИНСТРУКЦИИ. небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас- ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- аккумулятора не полностью установлен на месте. менные аккумуляторные батареи Makita. ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте Использование аккумуляторных батарей, не про- аккумуляторный блок до конца, чтобы крас- изведенных Makita, или батарей, которые были ный индикатор не был виден. В противном подвергнуты модификациям, может привести к случае аккумуляторный блок может выпасть из взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- инструмента и нанести травму вам или другим дению имущества. Это также автоматически анну- людям.
 • Page 57 Если инструмент не включается, значит перегрелся Для того чтобы включить инструмент, потяните аккумуляторный блок. В этом случае дайте акку- рычаг блокировки/изменения скорости с любой сто- мулятору остыть перед повторным включением роны (А или В), а затем - триггерный переключатель. инструмента. Для увеличения числа оборотов нажмите триггер- ный переключатель сильнее. Отпустите триггерный Низкое напряжение аккумуляторной батареи: переключатель для остановки. Уровень оставшегося заряда аккумулятора слишком низкий, и инструмент не работает. В этом случае Максимальную скорость инструмента можно изме- снимите и зарядите аккумулятор. нить в 2 шага. • Для высокой скорости Индикация оставшегося заряда Если рычаг блокировки/изменения скорости аккумулятора находится на стороне A, то выбрана скорость хода “2”. Только для аккумуляторных блоков, номер • Для низкой скорости модели которых заканчивается на "B" Если рычаг блокировки/изменения скорости...
 • Page 58 Чтобы снять полотно сабельной пилы, поверните Крючок рычаг зажима полотна до упора в направлении, указанном стрелкой. Полотно сабельной пилы ВНИМАНИЕ: вынимается, а рычаг зажима полотна фиксируется в Прежде чем подвесить инструмент, переведите рычаг блокировки/ разомкнутом положении ► Рис.11: 1. Полотно сабельной пилы 2. Рычаг изменения скорости в положение , чтобы зажима полотна заблокировать триггерный переключатель. (См. раздел “Работа переключателя”). ВНИМАНИЕ: При переключении рычага ВНИМАНИЕ: Никогда не подвешивайте берегите руки и пальцы. Несоблюдение этого инструмент...
 • Page 59: Дополнительные Принадлежности

  ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Полотна для сабельных пил • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita...
 • Page 60 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 885449A964 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20151216...

Table of Contents