Download Table of Contents Print this page

Makita DJR186 Instruction Manual

Cordless recipro saw
Hide thumbs Also See for DJR186:

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Recipro Saw
Brezžična sabljasta žaga
SL
Sharra reciprokuese me
SQ
bateri
Акумулаторен трион
BG
HR
Bežična pila lisičji rep
Безжична реципрочна пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МК
Бежична повратна тестера
SR
Ferăstrău alternativ cu
RO
acumulator
UK
Бездротова ножівка
Аккумуляторная сабельная
RU
пила
DJR186
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR186

 • Page 1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežična pila lisičji rep PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична реципрочна пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежична повратна тестера УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ferăstrău alternativ cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator ІНСТРУКЦІЯ З Бездротова ножівка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная сабельная РУКОВОДСТВО ПО пила ЭКСПЛУАТАЦИИ DJR186...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DJR186 Length of stroke 32 mm Strokes per minute 0 - 2,800 min Max. cutting capacities Pipe 130 mm Wood 255 mm Rated voltage D.C. 18 V Overall length 486 mm Net weight 3.5 - 3.8 kg •...
 • Page 5 10. Do not leave the tool running. Operate the tool WARNING: The vibration emission during only when hand-held. actual use of the power tool can differ from the Always switch off and wait for the blade to declared value(s) depending on the ways in which come to a complete stop before removing the the tool is used especially what kind of workpiece blade from the workpiece.
 • Page 6: Functional Description

  Hold the tool and the battery car- non-compliant products may result in a fire, exces- tridge firmly when installing or removing battery sive heat, explosion, or leak of electrolyte. cartridge. Failure to hold the tool and the battery SAVE THESE INSTRUCTIONS. cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury. CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that ► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge have been altered, may result in the battery bursting To remove the battery cartridge, slide it from the tool causing fires, personal injury and damage. It will while sliding the button on the front of the cartridge. also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. To install the battery cartridge, align the tongue on the...
 • Page 7: Switch Action

  Indicating the remaining battery ASSEMBLY capacity CAUTION: Always be sure that the tool is Only for battery cartridges with the indicator switched off and the battery cartridge is removed ► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button before carrying out any work on the tool. Press the check button on the battery cartridge to indi- cate the remaining battery capacity. The indicator lamps Installing or removing the recipro...
 • Page 8: Operation

  If the CAUTION: These accessories or attachments shoe is removed or held away from the workpiece during operation, strong vibration and/or twisting will are recommended for use with your Makita tool be produced, causing the blade to snap dangerously. specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of CAUTION: Always wear gloves to protect injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 9: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DJR186 Dolžina hoda 32 mm Hodi na minuto 0 - 2.800 min Največje zmogljivosti rezanja 130 mm 255 mm Nazivna napetost D.C. 18 V Celotna dolžina 486 mm Neto teža 3,5 – 3,8 kg • Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila. • Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.
 • Page 10: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  Preden vklopite stikalo, se prepričajte, da se OPOZORILO: Oddajanje vibracij med rezilo ne dotika obdelovanca. dejansko uporabo električnega orodja se lahko Ne približujte rok premikajočim se delom. razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno 10. Orodja ne pustite delovati brez nadzora. od načina uporabe orodja in predvsem vrste Dovoljeno ga je uporabljati samo ročno.
 • Page 11: Opis Delovanja

  Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita Akumulatorsko baterijo vstavite tako, da poravnate ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do jeziček na bateriji z utorom na ohišju in jo potisnete v eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih ležišče. Potisnite jo do konca, da se zaskoči. Če je rdeči poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo indikator na zgornji strani gumba viden, pomeni, da boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in baterija ni ustrezno zaklenjena. polnilnik Makita. POZOR: Vedno namestite akumulatorsko Nasveti za ohranjanje največje baterijo tako, da rdeči indikator ni več viden. Če zmogljivosti akumulatorja tega ne upoštevate, lahko baterija nepričakovano pade iz orodja in poškoduje vas ali osebe v neposre- Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti dni bližini.
 • Page 12 Prikazuje preostalo raven MONTAŽA napolnjenosti akumulatorja POZOR: Pred vsako izvedbo dela na orodju se Samo za akumulatorske baterije z indikatorjem prepričajte, da je le to izključeno in da je akumula- ► Sl.3: 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje torska baterija odstranjena. Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, da preverite raven napolnjenosti akumulatorja. Namestitev ali odstranitev rezila Indikatorske lučke na kratko zasvetijo.
 • Page 13: Dodatna Oprema

  DODATNA OPREMA POZOR: POZOR: Med uporabo mora biti vodilni drsnik Ta dodatni pribor ali pripomočki so ves čas v trdnem stiku z obdelovancem. Če vodilni predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drsnik odstranite ali med žaganjem izgubi stik z obde- lovancem, lahko pride do vibracij in nevarnega zloma drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost rezila.
 • Page 14 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DJR186 Gjatësia e goditjes 32 mm Goditje në minutë 0 - 2 800 min Kapacitetet maks. të prerjes 130 mm 255 mm Tensioni nominal D.C. 18 V Gjatësia totale 486 mm Pesha neto 3,5 - 3,8 kg • Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim. • Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin. •...
 • Page 15 13. Mos e përdorni veglën pa ngarkesë nëse nuk Deklarata e konformitetit me KE-në është e nevojshme. 14. Përdorni gjithmonë maskën kundër pluhurit/ Vetëm për shtetet evropiane respiratorin e duhur për materialin dhe për Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si aplikacionin me të cilët po punoni. Shtojca A në këtë manual përdorimi.
 • Page 16: Përshkrimi I Punës

  Zbatoni rregulloret lokale rreth asgjësimit të të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë. baterisë. KUJDES: 12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e Mbajeni fort veglën dhe kutinë e specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në baterisë kur montoni ose hiqni kutinë e baterisë. produkte të papajtueshme mund të rezultojë në Mosmbajtja fort e veglës dhe e kutisë së baterisë zjarr, nxehtësi të lartë, shpërthim ose rrjedhje të mund të bëjë që t’ju rrëshqasin nga duart dhe të...
 • Page 17 Treguesi i kapacitetit të mbetur të MONTIMI baterive KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla Vetëm për kuti baterie me llambë të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr ► Fig.3: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit përpara se të kryeni ndonjë punë në vegël. Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat Instalimi ose heqja e diskut të...
 • Page 18: Aksesorë Opsionalë

  PËRDORIMI AKSESORË OPSIONALË KUJDES: KUJDES: Gjithmonë shtypeni ferrotën Këta aksesorë ose shtojca fort kundër materialit gjatë punës. Nëse ferrota rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve hiqet ose mbahet larg materialit gjatë punës, do të shkaktohen dridhje dhe/ose lëvizje të mëdha, duke apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund bërë që tehu të thyhet e të krijojë rrezik. të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. KUJDES: Gjithmonë vini doreza për të...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DJR186 Работен ход 32 мм Работни движения в минута 0 – 2 800 мин Макс. размери на рязане Тръба 130 мм Дърво 255 мм Номинално напрежение Постоянно напрежение 18 V Обща дължина 486 мм Нето тегло 3,5 – 3,8 кг • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. • Спецификациите може да са различни в различните държави. • Теглото може да се различава в зависимост от принадлежността(ите), включително акумулаторната батерия. Най-леката и най-тежката комбинация в съответствие с процедурата на EPTA 01/2014 са пока- зани в таблицата. Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство Акумулаторна батерия BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Зарядно устройство...
 • Page 20: Общи Предупреждения За Безопасност При Работа С Електрически Инструменти

  Винаги ползвайте защитни очила. ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) Обикновените или слънчеви очила НЕ са на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие защитни очила. със стандартни методи за изпитване и може да се Не режете гвоздеи. Огледайте обработвания използва(т) за сравняване на инструменти. детайл за гвоздеи и ги махнете, преди да ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стой- пристъпите към работа. ност(и) на вибрациите може да се използва(т) Не режете прекалено големи детайли. също и за предварителна оценка на вредното Проверете...
 • Page 21: Описание На Функциите

  на мястото му. Вмъкнете го докрай, докато ключалката го ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ задържи на място с малко прищракване. В случай че виж- дате червения индикатор в горната част на бутона, това ИНСТРУКЦИИ. означава, че тя не е фиксирана напълно на мястото си. ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги- ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула- нални акумулаторни батерии на Makita. При торната батерия докрай, така че червеният използване на различни от акумулаторните бате- индикатор да се скрие. В противен случай тя рии на Makita или стари акумулаторни батерии може неволно да изпадне от инструмента, което може да се получи пръскане на акумулаторната може да нарани вас или някого около вас. батерия, което да доведе до пожар, нараняване ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акумула- или повреда. Това също ще анулира гаранцията...
 • Page 22 Предпазна система на Включване акумулатора ВНИМАНИЕ: Преди да поставите батери- Литиево-йонна батерия, обозначена със звезда ята в инструмента, винаги проверявайте дали ► Фиг.2: 1. Маркировка звезда пусковият прекъсвач работи нормално и се връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпус- Литиево-йонните батерии, обозначени със звезда са кането му. снабдени със система за предпазване. Тази система автоматично прекъсва захранването на инстру- ВНИМАНИЕ: Когато...
 • Page 23: Допълнителни Аксесоари

  ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването ВНИМАНИЕ: При рязане на метал винаги на тези аксесоари или накрайници с вашия носете ръкавици, за да предпазвате ръцете си инструмент Makita, описан в настоящото от летящи горещи стружки. ръководство. Използването на други аксесоари ВНИМАНИЕ: или накрайници може да доведе до опасност от Винаги използвайте подхо- телесни повреди. Използвайте съответния аксе- дящо...
 • Page 24 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DJR186 Dužina zamaha 32 mm Zamaha po minuti 0 - 2.800 min Maks. kapaciteti rezanja Cijev 130 mm Drvo 255 mm Nazivni napon DC 18 V Ukupna dužina 486 mm Neto težina 3,5 - 3,8 kg • Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti. • Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.
 • Page 25 Prije uklanjanja lista iz izratka uvijek isključite i 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima pričekajte da se list u potpunosti zaustavi. koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- 12. Ne dodirujte list i izradak odmah nakon rada; mogu rija u neprikladne proizvode može dovesti do biti izuzetno vrući i mogli bi vam opeći kožu.
 • Page 26: Funkcionalni Opis

  Savjeti za održavanje najduljeg Prikaz preostalog kapaciteta baterije vijeka trajanja baterije Samo za baterijske uloške s indikatorom Napunite bateriju prije nego što se potpuno ► Sl.3: 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bate- Pritisnite gumb za provjeru na bateriji kako biste pro- riju kad primijetite da alat slabije radi. vjerili preostali kapacitet baterije. Žaruljica indikatora Nikad ne punite već...
 • Page 27 U protivnom može doći do tjelesnih ozljeda. Redovno provjeravajte ugljene četkice. Zamijenite ih kada istrošenost stigne do granične NAPOMENA: Ako list pile lisičji rep uklonite bez oznake. Vodite računa da su ugljene četkice čiste i da zakretanja ručice za stezanje lista do kraja, ručica mogu skliznuti u držače. Obje ugljene četkice treba se možda neće blokirati u optuštenom položaju zamijeniti istovremeno. Koristite samo identične ugljene U tom slučaju ponovno do kraja zakrenite ručicu za četkice. stezanje lista pa zatim provjerite je li se ručica za Koristite odvijač da biste uklonili poklopce ugljenih stezanje lista blokirala u otpuštenom položaju četkica. NAPOMENA: Ako se poluga stezaljke lista nalazi Izvadite istrošene ugljene četkice, umetnite nove i unutar alata, uključite alat samo na sekundu da list pričvrstite poklopce držača četkice. izađe van. Prije postavljanja ili uklanjanja lista pile ► Sl.10: 1. Poklopac držača četkice lisičji rep izvadite bateriju iz alata. Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. 27 HRVATSKI...
 • Page 28: Dodatni Pribor

  DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru. • Listovi pile lisičji rep • Izvorna Makita baterija i punjač NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporu- čiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori.
 • Page 29 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DJR186 Должина на удар 32 мм Удари во минута 0 - 2.800 мин. Макс. капацитет на сечење Цевка 130 мм Дрво 255 мм Номинален напон D.C. 18 V Вкупна должина 486 мм Нето тежина 3,5 - 3,8 кг • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава. • Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава. • Тежината може да се разликува во зависност од додатоците, вклучувајќи ја и касетата за батерија. Најлесната и најтешката комбинација, согласно процедурата на ЕПТА 01/2014 (Европската асоцијација за електрични алати), се прикажани во табелата. Применлива касета за батерија и полнач Касета за батерија BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Полнач...
 • Page 30 Секогаш користете очила или заштитни НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на очила. Обични очила или очила за сонце НЕ номиналната јачина на вибрациите е измерена во СЕ заштитни очила. согласност со стандардни методи за испитување и Избегнувајте сечење шајки. Проверете дали може да се користи за споредување алати. материјалот има шајки и отстранете ги пред НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на номиналната да почнете да работите. јачина на вибрациите може да се користи и како Не сечете материјали што се преголеми. прелиминарна процена за изложеност.
 • Page 31: Опис На Функциите

  пакувањето. ► Сл.1: 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за Почитувајте ги локалните законски прописи батерија што се однесуваат на фрлање во отпад на За да ја извадите касетата за батеријата, повлечете батеријата. ја од алатот додека го лизгате копчето на предната 12. Користете ги батериите само со страна на касетата. производите назначени од Makita. За вметнување на касетата за батеријата, Монтирањето батерии на неусогласените порамнете го јазичето на касетата со жлебот во производи може да резултира со пожар, куќиштето и лизнете го во место. Вметнете ја до крај прекумерна топлина, експлозија или додека не се блокира во место при што ќе се слушне истекување на електролитот. мало кликнување. Ако можете да го видите црвениот...
 • Page 32 Систем за заштита на батеријата Вклучување Литиум-јонска батерија со ознака на ѕвезда ВНИМАНИЕ: Пред да ја ставите батеријата ► Сл.2: 1. Ознака на ѕвезда во алатот, проверете го прекинувачот дали Литиум-јонските батерии со ознака на ѕвезда функционира правилно и дали се враќа во се опремени со заштитен систем. Овој систем положбата „OFF“ кога ќе се отпушти. автоматски го прекинува напојувањето на алатот за...
 • Page 33: Опционален Прибор

  ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци делканици кога се сече метал. се препорачуваат за користење со алатот од ВНИМАНИЕ: Секогаш носете соодветна Makita дефиниран во упатството. Со користење заштита за очи која е во согласност со друг прибор или додатоци може да се изложите на важечките национални стандарди. ризик од телесни повреди. Користете ги приборот ВНИМАНИЕ: и додатоците само за нивната назначена намена.
 • Page 34: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DJR186 Дужина удара 32 мм Удара у минуту 0 – 2.800 мин Макс. капацитет резања Цев 130 мм Дрво 255 мм Номинални напон DC 18 V Укупна дужина 486 мм Нето тежина 3,5–3,8 кг • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве. • Спецификације могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина може да се разликује у зависности од наставака, укључујући и уложак батерије. Најлакша и најтежа комбинација, према процедури ЕПТА 01/2014, приказане су у табели. Применљив уложак батерије и пуњач Уложак батерије BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Пуњач...
 • Page 35: Општа Безбедносна Упозорења За Електричне Алате

  Избегавајте сечење ексера. Прегледајте НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности да ли у предмету обраде има ексера и вибрација су измерене према стандардизованом уклоните их пре рада. мерном поступку и могу се користити за Немојте да сечете превелики предмет обраде. упоређивање алата. Пре сечења проверите да ли је растојање НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности одговарајуће иза предмета обраде како лист вибрација се такође могу користити за...
 • Page 36 Придржавајте се локалних прописа у вези на место. Гурните га до краја тако да легне на своје са одлагањем батерије. место и чује се тихо шкљоцање. Ако можете да 12. Батерије користите само са производима уочите црвени индикатор на горњој страни дугмета, које је навела компанија Makita. Постављање то значи да уложак батерије није потпуно закључан. батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне ПАЖЊА: Увек до краја гурните уложак топлоте, експлозије или цурења електролита. батерије тако да се црвени индикатор не види.
 • Page 37 Приказ преосталог капацитета СКЛАПАЊЕ батерије ПАЖЊА: Пре обављања било каквог посла Само за улошке батерије са индикатором на алату увек проверите да ли је он искључен ► Слика3: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за и да ли је уложак батерије уклоњен. проверу Притисните дугме за проверу на улошку батерије Постављање или уклањање листа да бисте приказали преостали капацитет батерије.
 • Page 38 РАД ОПЦИОНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Увек чврсто притисните вођицу ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су на радну површину током рада. Ако је вођица предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. уклоњена или одмакнута од радне површине током рада, јавиће се јаке вибрације и/или Употреба друге опреме и прибора може да доведе увртање, што може да доведе до опасног до повреда. Користите делове прибора или одскакања листа тестере. опрему искључиво за предвиђену намену. ПАЖЊА: Увек носите рукавице да бисте...
 • Page 39 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DJR186 Lungimea cursei 32 mm Curse pe minut 0 - 2.800 min Capacităţi maxime de tăiere Ţeavă 130 mm Lemn 255 mm Tensiune nominală 18 V cc. Lungime totală 486 mm Greutate netă 3,5 - 3,8 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară.
 • Page 40 12. Nu atingeţi pânza sau piesa prelucrată imediat Declaraţie de conformitate CE după executarea lucrării; acestea pot fi extrem de fierbinţi şi pot provoca arsuri ale pielii. Numai pentru ţările europene 13. Nu acţionaţi maşina în gol în mod inutil. Declaraţia de conformitate CE este inclusă ca Anexa A 14.
 • Page 41 Respectaţi normele naţionale privind elimina- rea la deşeuri a acumulatorului. ATENŢIE: Ţineţi ferm maşina şi cartuşul acu- 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele mulatorului la montarea sau demontarea cartuşu- specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- lui. În cazul în care nu ţineţi ferm maşina şi cartuşul relor în produse neconforme poate cauza incen- de acumulator, acestea vă pot aluneca din mâini, dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de rezultând defectarea maşinii şi cartuşului de acumu- electrolit.
 • Page 42 Indicarea capacităţii rămase a ASAMBLARE acumulatorului ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos ► Fig.3: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare înainte de a executa orice lucrări la maşină. Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula- torului, astfel încât să se indice capacităţile rămase ale Montarea sau demontarea pânzei de acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de ferăstrău alternativ câteva secunde.
 • Page 43: Accesorii Opţionale

  ATENŢIE: ATENŢIE: Apăsaţi întotdeauna ferm sabotul Folosiţi accesoriile sau piesele pe piesa de prelucrat în timpul operaţiei. Dacă auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror sabotul este îndepărtat sau ţinut la distanţă de piesa de prelucrat în timpul operării, se vor produce vibraţii alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc puternice şi/sau răsucire, rezultând blocarea pericu- de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele loasă a pânzei.
 • Page 44: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJR186 Довжина ходу 32 мм Ходів за хвилину 0—2 800 хв Макс. ріжуча спроможність Труба 130 мм Деревина 255 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Загальна довжина 486 мм Маса нетто 3,5—3,8 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій Касета з акумулятором BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Зарядний пристрій...
 • Page 45 Обов’язково використовуйте захисні оку- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов ляри. Звичайні або сонцезахисні окуляри використання вібрація під час фактичної НЕ Є захисними. роботи електроінструмента може відрізня- Уникайте різання цвяхів. Перед початком тися від заявленого значення вібрації; осо- роботи огляньте деталь та видаліть із неї бливо...
 • Page 46 Якщо ви утримуватимете інструмент та касету з вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, акумулятором недостатньо міцно, вони можуть щоб він не міг рухатися в пакуванні. вислизнути з рук, що може призвести до пошко- Дотримуйтеся норм місцевого законодав- дження інструмента та касети з акумулятором або ства щодо утилізації акумуляторів. може спричинити травми. 12. Використовуйте акумулятори лише з ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні з акумулятором вироби може призвести до пожежі, надмірного Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інстру- нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. мента, натиснувши на кнопку в передній частині касети. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі- стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- корпусі та вставити касету на місце. Її необхідно...
 • Page 47 Система захисту акумулятора Дія вимикача Літій-іонні акумулятори з маркувальною ОБЕРЕЖНО: Перед тим як вставляти зірочкою касету з акумулятором в інструмент, обов’яз- ► Рис.2: 1. Маркувальна зірочка ково перевірте, чи курок вмикача спрацьовує Літій-іонні акумулятори з маркувальною зірочкою належним чином та повертається у положення оснащені системою захисту. Ця система автома- «ВИМК.», коли його відпускають. тично вимикає живлення інструмента, щоб збіль- ОБЕРЕЖНО: Коли...
 • Page 48: Технічне Обслуговування

  ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне вички для захисту рук від гарячих ошурок, що обладнання рекомендовано використову- розлітаються під час різання металу. вати з інструментом Makita, зазначеним у цій ОБЕРЕЖНО: інструкції з експлуатації. Використання будь- Обов’язково носіть засоби якого іншого додаткового та допоміжного облад- для захисту очей, що відповідають належним...
 • Page 49: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJR186 Длина хода 32 мм Ходов в минуту 0 - 2 800 мин Макс. режущие возможности Труба 130 мм Дерево 255 мм Номинальное напряжение 18 В пост. тока Общая длина 486 мм Масса нетто 3,5 - 3,8 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство Блок аккумулятора BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Зарядное устройство...
 • Page 50: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  Для фиксации разрезаемой детали на устой- ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение рас- чивой поверхности используйте зажимы пространения вибрации измерено в соответствии или другие соответствующие приспосо- со стандартной методикой испытаний и может бления. Никогда не держите распиливаемые быть использовано для сравнения инструментов. детали в руках и не прижимайте их к телу, так ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение как это не обеспечит устойчивого положения распространения вибрации можно также исполь- детали и может привести к потере контроля над зовать для предварительных оценок воздействия. инструментом. Обязательно надевайте защитные очки ОСТОРОЖНО: Распространение вибра- или защитную маску для лица. Обычные ции во время фактического использования или...
 • Page 51 инструменте, работающем от аккумулятор- ИНСТРУКЦИИ. ного блока. Не разбирайте аккумуляторный блок. ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- Если время работы аккумуляторного блока менные аккумуляторные батареи Makita. значительно сократилось, немедленно пре- Использование аккумуляторных батарей, не про- кратите работу. В противном случае, может изведенных Makita, или батарей, которые были возникнуть перегрев блока, что приведет к подвергнуты модификациям, может привести к...
 • Page 52: Описание Работы

  Низкое напряжение аккумуляторной батареи: ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Уровень оставшегося заряда аккумулятора слишком низкий, и инструмент не работает. В этом случае снимите и зарядите аккумулятор. ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или Индикация оставшегося заряда проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуля- аккумулятора торный блок снят. Только для блоков аккумулятора с индикатором Установка или снятие блока ► Рис.3: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки...
 • Page 53 СБОРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких- Во время пиления всегда либо работ с инструментом обязательно плотно прижимайте башмак к обрабатываемой убедитесь, что инструмент отключен, а блок детали. Если во время работы башмак инструмента аккумулятора снят. снят или не соприкасается с обрабатываемой дета- лью, это может привести к значительной вибрации Установка или снятие полотна и/или усилию скручивания, что, в свою очередь, может вызвать опасное зажимание полотна. сабельной пилы ВНИМАНИЕ: При...
 • Page 54: Дополнительные Принадлежности

  Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Полотна для сабельных пил • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отли- чаться в зависимости от страны.
 • Page 56 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885454B961 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20190116...

Table of Contents