Download Print this page

Silvercrest 102743 Operation And Safety Notes

Advertisement

Quick Links

USB CHARGER
USB CHARGER
Operation and Safety Notes
USB-LATURI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
USB-LADDARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
USB-OPLADER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
CHARGEUR USB
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
USB-LADER
Bedienings- en veiligheidsinstructies
USB-LADEGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 102743
102743_Adapter Model A_cover_BE_NL.indd 4
24.06.14 13:09

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest 102743

 • Page 1 Operation and Safety Notes USB-LATURI Käyttö- ja turvallisuusohjeet USB-LADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar USB-OPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger CHARGEUR USB Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité USB-LADER Bedienings- en veiligheidsinstructies USB-LADEGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 102743 102743_Adapter Model A_cover_BE_NL.indd 4 24.06.14 13:09...
 • Page 2 GB / IE Operation and Safety Notes Page Käyttö- ja turvallisuusohjeet Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan 18 Brugs- og sikkerheds - anvisninger Side FR / BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page 32 NL / BE Bedienings- en veilig- heidsinstructies Pagina 40 DE / AT / CH Bedienungs- und...
 • Page 3 Z31306A Z31306A-W 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 3 24.06.14 13:08...
 • Page 4: Table Of Contents

  Intended use ..Page 5 Description of parts .......Page 5 Technical Data ..Page 5 Scope of delivery ......Page 6 Safety notes ...Page 6 Start-up ......Page 7 Cleaning and Care ....Page 8 Disposal .....Page 8 Warranty ....Page 9 GB/IE 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 4 24.06.14 13:08...
 • Page 5: Intended Use

  USB Charger Intended use The USB-adapter is used for the provision of power to electrical ap- pliances equipped with a USB-plug for that purpose, and which have a maximum rating of 1200 mA. The device can be used in a normal car socket that provides the rating given under “Technical Data“.
 • Page 6: Scope Of Delivery

  Operating temperature: 0–35 °C Scope of delivery 1 USB Charger 1 Set of operating instructions Safety notes PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! Check the product for damage before use. Never use a dam- aged product.
 • Page 7: Start-Up

  shall not be made by children without supervision. Suitable for indoor use only. Do not expose the device to direct sunlight or moisture. Only plug the appliance into sockets that are easily accessi- ble, so that you can unplug it easily in case of an emergency.
 • Page 8: Cleaning And Care

  charging process, as this can lead to differences or peaks in the power supply. Disconnect the charged appli- ance from the USB-adapter after charging, by unplugging the USB-plug from the USB- socket. Unplug the adapter from the socket. Cleaning and Care Always unplug the USB-charger from the socket before cleaning! Use a dry, soft and lint-free...
 • Page 9: Warranty

  Never dispose of the product in your regular household waste! Dispose of the device / article at an authorised disposal centre or at your local council disposal facility. Observe the applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Warranty The device has been manufactured to strict quality guidelines and me-...
 • Page 10 The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe loca- tion. This document is required as your proof of purchase. This war- ranty becomes void if the device has been damaged or improperly used or maintained.
 • Page 11 Määräystenmu- kainen käyttö ..Sivu 12 Osien kuvaus ..Sivu 12 Tekniset tiedot ..Sivu 12 Toimituksen sisältö ......Sivu 13 Turvallisuus - ohjeet ......Sivu 13 Käyttöönotto ..Sivu 14 Puhdistus ja hoito ......Sivu 15 Hävittäminen ..Sivu 15 Takuu ......Sivu 16 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 11 24.06.14 13:08...
 • Page 12: Kainen Käyttö

  USB-laturi Määräystenmu- kainen käyttö USB-sovitin on tarkoitettu sähkölait- teiden virranlataukseen, jotka on varustettu USB-liittimellä ja jotka vaativat korkeintaan 1200 mA säh- kövirran. Laitetta voidaan käyttää auton pis- torasiassa, joka on varustettu kap- paleessa „Tekniset tiedot“ mainitulla jännitelähteellä. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammatti- maiseen käyttöön.Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
 • Page 13 Suurin lähtövirta: 1200 mA Käyttölämpötila: 0–35 °C Toimituksen sisältö 1 USB-laturi 1 käyttöohje Turvallisuus- ohjeet LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HUO- LELLISESTI! Tarkista ennen käyttöönottoa, ettei tuotteessa ole vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä...
 • Page 14: Käyttöönotto

  leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa lai- tetta ilman valvontaa. Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä altista laitetta suoralle auringonsäteilylle tai kosteudelle. Kytke laite vain helpoissa pai- koissa sijaitseviin pistorasioihin, jotta voit irrottaa sen helposti pistorasiasta hätätilanteessa. Käyttöönotto HUOMIO! YLIKUUMENE- MISVAARA! Kytke USB-sovitin vain sellaisiin laitteisiin, joiden sähkönkulutus ei ylitä...
 • Page 15: Hävittäminen

  aikana, sillä se saattaa aiheut- taa heilahteluja tai huippuja jännitelähteessä. Irrota latauksen jälkeen ladattu laite USB-sovittimesta vetämällä laitteen USB-pistoke USB-liitti- mestä. Irrota sovitin pistorasiasta. Puhdistus ja hoito Irrota USB-laturi pistorasiasta ennen puhdistusta. Käytä puhdistukseen ja hoitoon kuivaa, pehmeää ja nukatonta liinaa.
 • Page 16: Takuu

  Älä missään ta- pauksessa hävitä laitetta / tuotetta tavallisena kaato- paikkajätteenä! Hävitä laite / tuote jätehuoltoliikkeen tai kuntasi jätehuollon kautta. Noudata voimassa olevia määrä- yksiä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltovi- ranomaiseen. Takuu Laite on valmistettu huolellisesti tiuk- kojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta.
 • Page 17 Jos 3 vuoden sisällä tuotteen osto- päivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, kor- jaamme tuotteen ilmaiseksi tai toimitamme tilalle uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuu rau- keaa, jos tuote on vioittunut asiat- toman käytön tai huollon vuoksi. Takuu koskee materiaali- ja valmis- tusvirheitä.
 • Page 18 Ändamålsenlig användning ..Sidan 19 Beskrivning av delarna ..... Sidan 19 Tekniska data ..Sidan 19 Leverans- omfattning ..... Sidan 20 Säkerhetsin - formation ....Sidan 20 Idrifttagning ..Sidan 21 Rengöring och skötsel ....... Sidan 22 Avfallshante- ring ......Sidan 22 Garanti .....
 • Page 19: Ändamålsenlig Användning

  USB-laddare Ändamålsenlig användning USB-adaptern används för att för- sörja elektroniska apparater med ström, när dessa har försetts med en USB-anslutning och behöver maximalt 1200 mA. Apparaten kan användas i ett bil- uttag, som ställer den spänningsför- sörjning till förfogande som beskrivs i „Tekniska data“.
 • Page 20: Leveransomfattning

  Drifttemperatur: 0–35 °C Leveransomfattning 1 USB-laddare 1 Bruksanvisning Säkerhetsin- formation LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING! SPARA BRUKSANVISNINGEN! Kontrollera produkten med av- seende på skador innan du tar den i drift. Använd aldrig pro- dukten om den är skadad. Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga...
 • Page 21: Idrifttagning

  får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen person. Endast lämplig för användning inomhus. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller fukt. Sätt apparaten endast i vägg- uttag som är lätt tillgängliga, så att du kan dra ut den i nödfall. Idrifttagning OBSERVERA! RISK FÖR ÖVERHETTNING! Anslut...
 • Page 22: Rengöring Och Skötsel

  kan utlösa svängningar eller toppar i spänningsförsörjningen. Ta bort den apparat som lad- dats från USB-adaptern, genom att dra ut USB-kontakten ur USB-uttaget. Ta bort adaptern ur vägguttaget. Rengöring och skötsel Dra ut USB-laddaren ur vägg- uttaget innan du rengör den! Använd en torr, mjuk och ludd- fri duk för rengöring och skötsel.
 • Page 23: Garanti

  i det vanliga hus- hållsavfallet! Låt ett auktoriserat företag ta hand om avfallshanteringen av appara- ten / artikeln eller lämna den på den kommunala soptippen. Beakta gällande föreskrifter. Om du är tveksam vänd dig till den lokala avfallsanläggningen. Garanti Denna apparat har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leve- rans.
 • Page 24 ersätter vi efter eget gottfinnande produkten utan extra kostnad. Denna garanti förfaller om produkten ska- das, används på fel sätt eller inte underhålls. Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel. Denna garanti om- fattar inte produktkomponenter som utsätts för normalt slitage och där- för betraktas som slitdelar (t.ex.
 • Page 25 Bestemmelses - mæssig anvendelse ..... Side 26 Delebeskrivelse ..Side 26 Tekniske data ..Side 26 Levering ..... Side 27 Sikkerheds- informationer ..Side 27 Ibrugtagning ..Side 28 Rengøring og pleje ...... Side 29 Bortskaffelse ..Side 29 Garanti .......
 • Page 26 USB-oplader Bestemmelses- mæssig anvendelse USB-adapteren tjener til størmfor- syning af elektroniske apparater, som er udstyret med en USB-tilslut- ning og kræver en maksimal strøm på 1200 mA. Apparatet kan anvendes i en KFZ- stikdåse, som står til rådighed under „Tekniske data“ registreret spæn- dingsforsyning.
 • Page 27 Driftstemperatur: 0–35 °C Levering 1 USB-ladeapparat 1 Betjeningsvejledning Sikkerheds- informationer LÆS VENLIGST BRUGSVEJLED- NINGEN IGENNEM FØR IBRUGTAGNING! OPBEVAR BETJENINGSVEJLED- NINGEN OMHYGGELIGT! Produktet kontrolleres inden ibrugtagning for skader. Et be- skadiget produkt tages ikke i brug. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller...
 • Page 28 Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden opsyn. Kun egnet til indvendig brug. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og fugt. Stikke apparatet kun i lettil- gængelige stikdåser, så det trækkes let ud i nødstilfælde. Ibrugtagning ADVARSEL! RISIKO FOR OVEROPHEDNING! For- bind USB-adapteren kun med apparater, hvis strømforbrug...
 • Page 29 Advarsel: Tænd eller sluk under ladeprocessen under in- gen omstændighed tændingen, da dette kan føre svingninger eller spidspunkter i spændings- forsyningen med sig. Skil efter afsluttet ladning ap- paratet som skulle lades fra USB-adapteren, idet De træk- ker dennes USB-stik ud af USB-bøsningen.
 • Page 30 Bortskaf apparatet / artiklen under ingen omstændigheder via den normale husholdningsaffald! Bortskaf apparatet / artiklen via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller via deres kommunale affalds- ordning. Vær opmærksom på de gældende forskrifter. Kontakt affaldsordningen, hvis De er i tvivl. Garanti Apparatet er produceret omhygge- ligt efter strenge kvalitetskrav og inden levering afprøvet samvittig- hedsfuldt.
 • Page 31 sikkert sted. Denne kassebon behø- ves som dokumentation for købet. Hvis der inden for 3 år fra købsda- toen for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bli- ver produktet repareret eller erstat- tet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dig.
 • Page 32 Utilisation conforme ....Page 33 Descriptif des pièces ......Page 33 Caractéristiques techniques ....Page 33 Contenu de la livraison .....Page 34 Consignes de sécurité .......Page 34 Mise en service ..Page 35 Nettoyage et entretien ....Page 36 Mise au rebut ..Page 36 Garantie ....Page 37 32 FR/BE 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 32...
 • Page 33: Utilisation Conforme

  Chargeur USB Utilisation conforme L‘adaptateur USB sert à alimenter les appareils électroniques qui pos- sèdent un port USB et ont besoin d‘un courant maximal de 1200 mA. L‘appareil peut être utilisé dans une prise voiture qui met à disposition la tension mentionnée dans les „Caractéristiques techniques“.
 • Page 34: Contenu De La Livraison

  Température de service : 0–35 °C Contenu de la livraison 1 Chargeur USB 1 Mode d‘emploi Consignes de sécurité PRIÈRE DE LIRE LE MODE D’EM- PLOI AVANT L’UTILISATION ! LE MODE D‘EMPLOI EST À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT ! Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dom- mages.
 • Page 35: Mise En Service

  pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance do- mestique de l‘appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance. Ne pas utiliser à l‘extérieur. N’ex- posez pas l’appareil aux rayons directs du soleil ni à l‘humidité. Branchez l‘appareil uniquement dans des prises facilement acces- sibles afin de pouvoir le débran-...
 • Page 36: Nettoyage Et Entretien

  Remarque : Vous pouvez laisser le moteur du véhicule allumé ou éteint pendant l‘utili- sation de l‘adapateur USB. Attention : Pendant la charge, ne mettez en aucun cas l‘allu- mage en route ou ne l‘éteignez pas car cela peut conduire à des variations ou des pointes de l‘alimentation de tension.
 • Page 37: Garantie

  au rebut dans les dé- chetteries locales. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre ville concernant les possibilités de mise au rebut du produit usé. Ne jetez en aucun cas l‘appareil / l‘ar- ticle aux ordures ménagères! Éliminez l’appareil / l’article par l’intermédiaire d’une entreprise d’élimination des ordures agréée, ou par le service de recyclage de...
 • Page 38 de la consommation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil. L’appareil a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livrai- son. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur.
 • Page 39 soumises à une usure normale (p. ex. des batteries) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d’usure, ni aux dom- mages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des bat- teries et des éléments fabriqués en verre. FR/BE 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 39 24.06.14 13:08...
 • Page 40 Correct gebruik ....Pagina 41 Beschrijving van de onderdelen ..Pagina 41 Technische gegevens ....Pagina 41 Inhoud van de levering ..Pagina 42 Veiligheids - instructies ..... Pagina 42 Ingebruikname ... Pagina 43 Reiniging en onderhoud ..Pagina 44 Afvoer .....
 • Page 41: Correct Gebruik

  USB-lader Correct gebruik De USB-lader is bedoelt voor de stroomvoorziening van elektronische apparaten, die voor dit doeleinde voorzien zijn van een USB-aanslui- ting en een maximale stroom van 1200 mA nodig hebben. Het apparaat kan via een sigaret- tenaansteker in de auto worden gebruikt, die de in „Technische ge- gevens“...
 • Page 42: Inhoud Van De Levering

  Max. uitgangsstroom: 1200 mA Bedrijfstemperatuur: 0–35 °C Inhoud van de levering 1 USB-lader 1 gebruiksaanwijzing Veiligheids- instructies VOOR GEBRUIK ALSTUBLIEFT DE GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN! GEBRUIKSAANWIJZING ZORG- VULDIG BEWAREN! Controleer het product voor ingebruikname op beschadi- gingen. Neem nooit een be- schadigd product in gebruik. Dit apparaat kan door kinde- ren vanaf 8 alsook personen met verminderde psychische,...
 • Page 43: Ingebruikname

  gebruik van het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebrui- kersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
 • Page 44: Reiniging En Onderhoud

  Sluit het ladende apparaat aan de USB-adapter aan, door diens USB-stekker in de USB-bus te steken. Opmerking: U kunt de mo- tor van het voertuig tijdens het gebruik van de USB-adapter aan- of uitgeschakeld laten. Attentie: Schakel tijdens het laden in geen de ontsteking aan of uit, omdat dit voor schom- melingen of pieken in de span- ningsvoorziening kan leiden.
 • Page 45: Afvoer

  Afvoer De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recycling- containers kunt afvoeren. Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende artikel na ge- bruik af te voeren, verstrekt uw gemeentelijke overheid. Verwijder het ap- paraat / het artikel in geen geval via het normale huisvuil! Gooi het apparaat / het artikel via...
 • Page 46 geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt. U ontvangt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
 • Page 47 of voor beschadigingen aan breek- bare onderdelen, zoals bijv. schake- laars, accu’s of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas. NL/BE 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 47 24.06.14 13:08...
 • Page 48 Bestimmungs- gemäße Verwendung ..Seite 49 Teilebeschrei- bung ......Seite 49 Technische Daten ......Seite 49 Lieferumfang ..Seite 50 Sicherheits - hinweise ....Seite 50 Inbetriebnahme ...Seite 51 Reinigung und Pflege ....Seite 52 Entsorgung ....Seite 53 Garantie ....Seite 53 48 DE/AT/CH 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 48 24.06.14 13:08...
 • Page 49: Bestimmungsgemäße Verwendung

  USB-Ladegerät Bestimmungsgemäße Verwendung Der USB-Adapter dient zur Strom- versorgung elektronischer Geräte, welche hierfür mit einem USB-An- schluss versehen sind und einen maximalen Strom von 1200 mA benötigen. Das Gerät kann in einer KFZ-Steck- dose verwendet werden, welche die unter „Technische Daten“ vermerkte Spannungsversorgung bereitstellt.
 • Page 50: Lieferumfang

  Max. Ausgangsstrom: 1200 mA Betriebstemperatur: 0–35 °C Lieferumfang 1 USB-Ladegerät 1 Bedienungsanleitung Sicherheits- hinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE BE- DIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten...
 • Page 51: Inbetriebnahme

  Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benut- zerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nur für den Innengebrauch geeignet. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrah- lung und keiner Feuchtigkeit aus.
 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  indem Sie dessen USB-Stecker in die USB-Buchse einführen. Hinweis: Sie können den Motor des Kraftfahrzeugs während des Gebrauchs des USB-Adapters ein- oder ausge- schaltet lassen. Achtung: Schalten Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall die Zündung ein oder aus, da dies zu Schwankungen oder Spitzen in der Spannungsver- sorgung führen kann.
 • Page 53: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling- stellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadt- verwaltung. Entsorgen Sie das Gerät / den Artikel keinesfalls in den normalen Hausmüll! Das Gerät / den Artikel über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb...
 • Page 54 produziert und vor Anlieferung ge- wissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Page 55 werden können oder für Beschädi- gungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. DE/AT/CH 102743_Adapter Model A_content_BE_NL.indd 55 24.06.14 13:08...
 • Page 56 Version: 10 / 2014 Last Information Update Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information Version des informations Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: Z31306A / A-W062014-BE / NL IAN 102743 102743_Adapter Model A_cover_BE_NL.indd 3 24.06.14 13:09...