Makita TD111D Instruction Manual
Hide thumbs Also See for TD111D:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Impact Driver
Batteridriven
SV
slagskruvdragare
Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING
NO
Akkukäyttöinen iskuväännin
FI
LV
Bezvada triecienskrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Belaidis smūginis suktuvas
LT
Juhtmeta löökkruvikeeraja
ET
Аккумуляторный ударный
RU
шуруповерт
TD111D
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
10
16
22
28
34
40
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita TD111D

 • Page 1 Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL Batteridriven BRUKSANVISNING slagskruvdragare Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen iskuväännin KÄYTTÖOHJE Bezvada triecienskrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis smūginis suktuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta löökkruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторный ударный РУКОВОДСТВО ПО шуруповерт ЭКСПЛУАТАЦИИ TD111D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: TD111D Fastening capacities Machine screw 4 mm - 8 mm Standard bolt 5 mm - 14 mm High tensile bolt 5 mm - 12 mm No load speed Hard impact mode 0 - 3,000 min...
 • Page 5: Safety Warnings

  Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" CAUTION: Only use genuine Makita batteries. and could give the operator an electric shock. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that SAVE THESE INSTRUCTIONS. have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will WARNING: DO NOT let comfort or familiarity...
 • Page 6: Functional Description

  Indicating the remaining battery FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Only for battery cartridges with the indicator ► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button CAUTION: Always be sure that the tool is Press the check button on the battery cartridge to indi- switched off and the battery cartridge is removed cate the remaining battery capacity. The indicator lamps before adjusting or checking function on the tool. light up for a few seconds.
 • Page 7 Reversing switch action NOTE: To confirm the lamp status, pull the trigger. When the lamp lights up by pulling the switch trigger, ► Fig.6: 1. Reversing switch lever the lamp status is ON. When the lamp does not come on, the lamp status is OFF. CAUTION: Always check the direction of NOTE: When the tool is overheated, the light flashes rotation before operation. for one minute, and then the LED display goes off. In this case, cool down the tool before operating again. CAUTION: Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop.
 • Page 8: Operation

  ASSEMBLY OPERATION ► Fig.12 CAUTION: Always be sure that the tool is The proper fastening torque may differ depending upon switched off and the battery cartridge is removed the kind or size of the screw/bolt, the material of the before carrying out any work on the tool. workpiece to be fastened, etc. The relation between fas- tening torque and fastening time is shown in the figures.
 • Page 9: Using Holster

  CAUTION: These accessories or attachments When the battery cartridge is discharged almost are recommended for use with your Makita tool completely, voltage will drop and the fastening specified in this manual. The use of any other torque will be reduced. accessories or attachments might present a risk of Driver bit or socket bit injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 10: Avsedd Användning

  SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: TD111D Åtdragningskapaciteter Maskinskruv 4 mm - 8 mm Standardbult 5 mm - 14 mm Höghållfasta bultar 5 mm - 12 mm Hastighet utan belastning Hård slagstyrka 0–3 000 min Mjuk slagstyrka 0–1 300 min Slag per minut Hård slagstyrka 0–3 900 min...
 • Page 11 Använd extrahandtag om det levereras med 12. Använd endast batterierna med de produkter maskinen. Om du förlorar kontrollen över maski- som specificerats av Makita. Att använda bat- nen kan det leda till personskador. terierna med ej godkända produkter kan leda till Håll maskinen i de isolerade handtagen om det brand, överdriven värme, explosion eller utläck-...
 • Page 12 Indikerar kvarvarande FUNKTIONSBESKRIVNING batterikapacitet FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är Endast för batterikassetter med indikator avstängd och batterikassetten borttagen innan ► Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp du justerar maskinen eller kontrollerar dess Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se funktioner. kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder. Montera eller demontera batterikassetten Indikatorlampor Återstående...
 • Page 13 Reverseringsspakens funktion OBS: Tryck in avtryckaren för att bekräfta lampsta- tusen. När lampan tänds på grund av att avtryckaren ► Fig.6: 1. Reverseringsspak trycks in är lampstatusen i läget ON. När lampan inte tänds är lampstatusen i läget OFF. FÖRSIKTIGT: Kontrollera alltid rotationsrikt- OBS: När verktyget överhettas blinkar lampan i en ningen före användning. minut, varpå LED-skärmen stängs av. I detta fall låter du verktyget svalna innan du använder det igen. FÖRSIKTIGT: Använd endast reverseringsk- nappen när maskinen har stoppat helt. Maskinen OBS: Använd en torr trasa för att torka bort smuts kan skadas om du byter rotationsriktning medan den från lampglaset.
 • Page 14 MONTERING ANVÄNDNING ► Fig.12 FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är Det korrekta åtdragningsmomentet för det som ska fästas avstängd och batterikassetten borttagen innan du kan variera beroende på skruvens/bultens typ eller storlek, underhåller maskinen. arbetsstyckets material m.m. Sambandet mellan åtdrag- ningsmomentet och åtdragningstiden visas i figurerna. Montering eller demontering av skruvbits eller hylsbits Standardbult N•m Valfria tillbehör (kgf•cm) ► Fig.8 Använd endast skruvbits/hylsbits som har en isättande...
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  OBS: När du sätter fast en M8-skruv eller mindre skruv ska du välja en passande slagstyrka och försik- För att upprätthålla produktens SÄKERHET och tigt justera trycket på avtryckaren så att skruven inte TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- skadas. arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter OBS: Håll maskinen så att den pekar rakt på skruven. och med reservdelar från Makita. OBS: Om slagstyrkan är för stor dras skruven åt under längre tid än vad som visas i figurerna. Skruven eller spetsen på bitset kan överbelastas, skadas, VALFRIA TILLBEHÖR...
 • Page 16: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: TD111D Festekapasitet Maskinskrue 4 mm - 8 mm Standardskrue 5 mm - 14 mm Høyfast skrue 5 mm - 12 mm Hastighet uten belastning Hard slagstyrke 0 - 3 000 min Myk slagstyrke 0 - 1 300 min...
 • Page 17 Bruk av batterier som har endret seg, eller ”behagelig” eller det faktum at du kjenner produktet godt som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader på...
 • Page 18 Indikere gjenværende FUNKSJONSBESKRIVELSE batterikapasitet FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski- Kun for batterier med indikatoren nen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer ► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp maskinen eller kontrollerer dens mekaniske Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenvæ- funksjoner. rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder. Sette inn eller ta ut batteri Indikatorlamper Gjenværende...
 • Page 19 Reverseringsfunksjon MERK: For å bekrefte lampestatusen, må du trykke på startbryteren. Når lampen tennes fordi du drar i ► Fig.6: 1. Reverseringsspak startbryteren, er lampestatusen PÅ. Når lampen ikke tennes, er lampestatusen AV. FORSIKTIG: Før arbeidet begynner, må du MERK: Når verktøyet er overopphetet, blinker lam- alltid kontrollere rotasjonsretningen. pen ett minutt og LED-skjermen slukkes. Hvis dette skjer, må du la verktøyet kjøle seg ned før du bruker FORSIKTIG: Bruk reversbryteren bare etter det igjen. at verktøyet har stoppet helt. Hvis du endrer rota- sjonsretningen før verktøyet har stoppet, kan det bli MERK: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lam- ødelagt.
 • Page 20 MONTERING BRUK ► Fig.12 FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski- Riktig tiltrekkingsmoment kan variere avhengig av skru- nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører ens/boltens type og størrelse, materialet i arbeidsemnet noe arbeid på maskinen. som skal festes osv. Forholdet mellom tiltrekkingsmo- ment og tiltrekkingstid vises i figurene.
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Skrutrekkerbor eller hulbor Hvis du bruker skrutrekker- eller hulbor av feil Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du størrelse, reduseres tiltrekkingsmomentet. trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Skrue • Skrutrekkerbor • Selv om momentkoeffisienten og skrueklas- •...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: TD111D Kiinnityskapasiteetti Koneruuvi 4 mm - 8 mm Vakiopultti 5 mm - 14 mm Suuren vetolujuuden pultti 5 mm - 12 mm Kuormittamaton kierrosnopeus Kova iskuvoima-asetus 0 - 3 000 min Pehmeä iskuvoima-asetus 0 - 1 300 min...
 • Page 23 ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoi- tettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheut- mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa taa vakavia henkilövahinkoja.
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  Akun jäljellä olevan varaustason TOIMINTOJEN KUVAUS ilmaisin HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja Vain akkupaketeille ilmaisimella tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku- ► Kuva2: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike paketti irrotettu. Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäl- jellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman Akun asentaminen tai irrottaminen sekunnin ajan. Merkkivalot Akussa jäljellä HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun olevan varaus...
 • Page 25 Pyörimissuunnan vaihtokytkimen HUOMAA: Voit tarkistaa, onko lamppu käytössä, painamalla liipaisinkytkintä. Jos lamppu syttyy, kun toiminta liipaisinkytkintä painetaan, lamppu on käytössä. Jos lamppu ei syty, lampun tila on POIS PÄÄLTÄ. ► Kuva6: 1. Pyörimissuunnan vaihtokytkimen vipu HUOMAA: Jos työkalu ylikuumenee, valo vilkkuu minuutin ajan, minkä jälkeen Led-näyttö sammuu. HUOMIO: Tarkista aina pyörimissuunta ennen Anna tässä tapauksessa työkalun jäähtyä ennen sen käyttöä. käyttämistä uudelleen. HUOMIO: Käytä pyörimissuunnan vaihtokyt- HUOMAA: Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. kintä vasta sen jälkeen, kun kone on lakannut Varo naarmuttamasta linssiä, ettei valoteho laske. kokonaan pyörimästä. Pyörimissuunnan vaihto koneen vielä pyöriessä voi vahingoittaa sitä.
 • Page 26 KOKOONPANO TYÖSKENTELY ► Kuva12 HUOMIO: Varmista aina ennen mitään työka- Oikea kiinnitysmomentti saattaa vaihdella ruuvin/pultin lulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu tyypistä ja koosta riippuen, kiinnitettävästä työkappa- ja akku irrotettu. leen materiaalista, jne. Kiinnitysvääntömomentin ja kiinnitysajan suhde näkyy kuvissa. Ruuvauskärjen/kärkipalan asentaminen tai irrottaminen Vakiopultti N•m Lisävaruste (kgf•cm) ► Kuva8 Käytä vain ruuvauskärkeä tai istukkakärkeä, joissa (1224) on kuvan mukaiset kiinnityskohdat. Älä käytä mitään muunlaista ruuvauskärkeä tai istukkakärkeä. Työkaluille, joissa on matala kärkiaukko (1020) A=12mm Käytä vain tämäntyyppisiä...
 • Page 27 LISÄVARUSTEET tua jne. Kokeile aina ennen työn aloittamista, mikä on ruuville sopiva kiristysaika. HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- Kiinnitysmomenttiin vaikuttaa monta eri tekijää, mukaan teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa lukien seuraavat. Tarkista aina kiinnityksen jälkeen kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- momentti momenttiavaimella. rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- Kun akku on melkein täysin purkautunut, jännite vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden laskee ja kiinnitysmomentti heikkenee. käyttötarkoituksen mukaisesti. Vääntimen kärki tai istukkakärki Sopivan kokoisen vääntimen kärjen tai istukkakär- Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- jen käytön laiminlyönti aiheuttaa kiinnitysmomen-...
 • Page 28: Drošības Brīdinājumi

  LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: TD111D Pievilkšanas spēja Nostiprinātājskrūve 4 mm - 8 mm Standarta skrūve 5 mm - 14 mm Lielas izturības skrūve 5 mm - 12 mm Ātrums bez slodzes Spēcīga trieciena režīms 0 - 3 000 min Viegla trieciena režīms 0 - 1 300 min Triecieni minūtē Spēcīga trieciena režīms 0 - 3 900 min Viegla trieciena režīms...
 • Page 29 Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora roties ar vadu, kurā ir spriegums, spriegums var likvidēšanu. tikt pārnests uz elektriskā darbarīka metāla daļām, 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- un, iespējams, radīt operatoram elektrotraumu. jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos SAGLABĀJIET ŠOS akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var NORĀDĪJUMUS. rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts. SAGLABĀJIET ŠOS BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas...
 • Page 30 Atlikušās akumulatora jaudas FUNKCIJU APRAKSTS indikators UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ► Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, ir izņemta. lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm. Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana Indikatora lampas Atlikusī...
 • Page 31 Griešanās virziena pārslēdzēja PIEZĪME: Lai pārbaudītu lampas režīmu, nospiediet mēlīti. Ja, nospiežot slēdža mēlīti, lampa iedegas, darbība lampas režīms ir IESLĒGTS. Ja lampa neiedegas, lampas režīms ir IZSLĒGTS. ► Att.6: 1. Griešanās virziena pārslēdzēja svira PIEZĪME: Ja darbarīks ir pārkarsis, indikators vienu minūti mirgo, pēc tam izslēdzas. Šādā gadījumā UZMANĪBU: Pirms sākat strādāt, vienmēr pirms atkārtotas lietošanas atdzesējiet darbarīku. pārbaudiet griešanās virzienu. PIEZĪME: Ar sausu lupatiņu notīriet netīrumus no UZMANĪBU: Izmantojiet griešanās virziena lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo pārslēdzēju tikai pēc darbarīka pilnīgas apstāša- tādējādi tiek samazināts apgaismojums. nās. Griešanās virziena maiņa pirms darbarīka pilnī- gas apstāšanas var to sabojāt. UZMANĪBU: Kamēr darbarīks netiek izman- tots, vienmēr uzstādiet griešanās virziena pārslē- dzēja sviru neitrālajā...
 • Page 32 MONTĀŽA EKSPLUATĀCIJA ► Att.12 UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai Pareizais stiprinājuma griezes moments var atšķirties atka- apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir rībā no skrūves/bultskrūves veida vai lieluma, nostiprināmā izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. apstrādājamā materiāla u. c. Attiecība starp stiprinājuma griezes momentu un stiprinājuma laiku ir attēlota zīmējumos. Skrūvgrieža uzgaļa/galatslēgas uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana Standarta skrūve N•m Papildu piederumi (kgf•cm) ► Att.8 Izmantojiet tikai skrūvgrieža uzgali/galatslēgas uzgali (1224) ar attēlā redzamo ievietojamo daļu. Neizmantojiet citu skrūvgrieža uzgali/uzgriežņa uzgali.
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Skrūvgrieža uzgalis vai galatslēgas uzgalis PAPILDU PIEDERUMI Ja neizmantosiet pareizā izmēra skrūvgrieža vai galatslēgas uzgali, mazināsies stiprinājuma grie- zes moments. UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces Bultskrūve tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā • Pat ja griezes momenta koeficients atbilst aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- bultskrūves kategorijai, pareizais stiprinā- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- juma griezes moments atšķirsies atkarībā no nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet bultskrūves diametra. tikai paredzētajam mērķim. • Pat ja bultskrūvju diametrs būs vienāds, pareizais stiprinājuma griezes moments Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija atšķirsies atkarībā no griezes momenta par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita koeficienta, bultskrūves kategorijas un tās apkopes centrā.
 • Page 34: Saugos Įspėjimai

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: TD111D Fiksavimo pajėgumas Mašininis sraigtas 4 mm – 8 mm Standartinis varžtas 5 mm – 14 mm Labai atsparus tempimui varžtas 5 mm – 12 mm Be apkrovos Stiprus smūginis režimas Nuo 0 iki 3 000 min Lengvas smūginis režimas Nuo 0 iki 1 300 min Smūgių per minutę...
 • Page 35 Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliato- Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys rių išmetimo. gali paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais įrankį tik už izoliuotų, laikyti skirtų paviršių. gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Pjovimo antgaliui prisilietus prie laido, kuriuo teka gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti elektros srovė, neizoliuotos metalinės elektrinio sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  Likusios akumuliatoriaus galios VEIKIMO APRAŠYMAS rodymas PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai ► Pav.2: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. mygtukas Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener- ir nuėmimas gija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės. PERSPĖJIMAS: Prieš...
 • Page 37 Atbulinės eigos jungimas PASTABA: Norėdami patvirtinti lemputės jungiklio padėtį, paspauskite gaiduką. Jeigu paspaudus gai- ► Pav.6: 1. Atbulinės eigos svirtelė duką lemputė užsidega, lemputės jungiklis yra nusta- tytas į įjungimo padėtį. Jeigu lemputė neužsidega, PERSPĖJIMAS: lemputės jungiklis yra nustatytas į išjungimo padėtį. Prieš naudodami visuomet patikrinkite sukimosi kryptį. PASTABA: Kai įrankis perkaista, vieną minutę žybsi lemputė, o paskui šviesdiodinis ekranas užgęsta. PERSPĖJIMAS: Atbulinės eigos jungiklį Tokiu atveju palaukite, kol įrankis atvės, kad galėtu- naudokite tik įrankiui visiškai sustojus. Jei keisite mėte vėl tęsti darbą. sukimosi kryptį prieš įrankiui sustojant, galite suga- dinti įrankį. PASTABA: Purvą nuo lempos objektyvo nuvalykite sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad nesubraižytu- PERSPĖJIMAS: Kai nenaudojate įrankio, mėte lempos objektyvo, nes pablogės apšvietimas.
 • Page 38 SURINKIMAS NAUDOJIMAS ► Pav.12 PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors Tinkamas veržimo sukimo momentas kinta priklausomai įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, nuo varžto / sraigto rūšies ir dydžio, ruošinio, į kurį jis o akumuliatorių kasetė – nuimta. įsukamas, medžiagos ir t. t. Veržimo sukimo momento ir veržimo laiko santykis parodytas paveikslėliuose. Suktuvo galvutės / sukimo antgalio Standartinis varžtas dėjimas ir išėmimas N•m Pasirenkamas priedas (kgf•cm) ► Pav.8 Naudokite tik tokią suktuvo galvutę / sukimo antgalį, (1224) kurio įkišama dalis yra tokia, kaip parodyta paveikslė- lyje. Nenaudokite jokios kitos suktuvo galvutės / sukimo antgalio.
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  šite varžtą ilgiau, nei parodyta paveikslėliuose, varž- tas arba pavaros mova gali būti persukta, perveržta, sugadinta ir pan. Prieš pradėdami darbą, visuomet atlikite bandomąjį veržimą, kad nustatytumėte tin- PASIRENKAMI PRIEDAI kamą varžto veržimo laiką. Veržimo sukimo momentui įtaką daro daugelis faktorių, PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus įskaitant toliau nurodytus. Užveržę varžtą, visada dina- arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje mometriniu raktu patikrinkite sukimo momentą. instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- Kai akumuliatoriaus kasetė beveik visai išsi- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus krauna, sumažėja įtampa ir veržimo sukimo arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. momentas sumažėja. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus Suktuvo galvutė arba sukimo antgalis priedus arba įtaisus. Naudojant netinkamo dydžio suktuvo galvutę arba sukimo antgalį, sumažėja veržimo sukimo Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- momentas.
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: TD111D Kinnitamisvõimekus Metallikruvi 4 mm - 8 mm Standardpolt 5 mm - 14 mm Suure tõmbejõuga polt 5 mm - 12 mm Koormuseta kiirus Tugev löögirežiim 0 - 3 000 min Nõrk löögirežiim 0 - 1 300 min Löökide arv minutis Tugev löögirežiim...
 • Page 41 Hoidke elektritööriista isoleeritud käepi- Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku demest, kui lõikate ja lõikeriist võib kokku käitlemisel kohalikke eeskirju. puutuda peidetud juhtmetega. Voolu all oleva 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketera võib toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte pingestada elektritööriista metallosi ning põhjus- ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, tada kasutajale elektrilöögi.
 • Page 42 Aku jääkmahutavuse näit FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Ainult näidikuga akukassettidele ► Joon.2: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- mõneks sekundiks. mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Märgulambid Jääkmahutavus Akukasseti paigaldamine või eemaldamine Põleb Ei põle 75–100%...
 • Page 43 Suunamuutmise lüliti töötamisviis MÄRKUS: Lambi oleku kinnitamiseks vajutage pääs- tikut. Kui lamp süttib lülitipäästiku vajutamisel, on ► Joon.6: 1. Suunamuutmise lüliti hoob lambi olek SISSE LÜLITATUD. Kui lamp ei sütti, on lambi olek VÄLJA LÜLITATUD. ETTEVAATUST: Enne töö alustamist kontrol- MÄRKUS: Kui tööriist on ülekuumenenud, hakkab tuli lige alati pöörlemise suunda. vilkuma ja jääb vilkuma üheks minutiks ning seejärel lülitub LED-näidik välja. Sellisel juhul laske tööriistal ETTEVAATUST: Kasutage suunamuutmislüli- enne töö jätkamist maha jahtuda. tit alles pärast tööriista täielikku seiskumist. Enne tööriista seiskumist suuna muutmine võib tööriista MÄRKUS: Pühkige lamp kuiva lapiga puhtaks. Olge kahjustada.
 • Page 44 KOKKUPANEK TÖÖRIISTA KASUTAMINE ► Joon.12 ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, Õige väändemoment võib keeramisel varieeruda olene- et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid valt kruvi/poldi tüübist ja suurusest, kinnitatava detaili välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. materjalist jms. Väändemomendi ja kinnitusaja suhe on toodud joonistel. Kruvikeeraja otsaku/sokliotsaku paigaldamine või eemaldamine Standardpolt N•m Valikuline tarvik (kgf•cm) ► Joon.8 Kasutage ainult otsakut/sokliotsakut, mille sisestatav (1224) osa on joonisel näidatud. Ärge kasutage teistsuguseid kruvikeeraja otsakuid / sokliotsakuid. Madala kruvikeeraja otsaku avaga seadmele (1020) A = 12 mm...
 • Page 45 Enne töö alustamist tehke alati proovikeeramine, et teha kindlaks kruvi jaoks sobiv keeramisaeg. VALIKULISED TARVIKUD Kinnikeeramiseks kuluvat aega mõjutavad mitmesugused tegurid, sealhulgas järgmised. Pärast kinnikeeramist kont- rollige dünamomeetrilise võtmega alati väändemomenti. ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- Kui akukassett on peaaegu tühi, toimub pingelan- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- gus ja väändemoment väheneb. taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis Sokli- või kruvikeeraja otsak kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- Vale suurusega Sokli- või kruvikeeraja otsaku kasuta- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage mine põhjustab väändemomendi vähenemist. tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Polt •...
 • Page 46: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: TD111D Усилие затяжки Мелкий крепежный винт 4 - 8 мм Стандартный болт 5 - 14 мм Высокопрочный болт 5 - 12 мм Число оборотов без нагрузки Режим высокой мощности 0 - 3 000 мин Режим малой мощности 0 - 1 300 мин Ударов в минуту Режим высокой мощности 0 - 3 900 мин Режим малой мощности 0 - 1 600 мин Номинальное напряжение 10,8 - 12 В пост. тока, макс. Общая длина 135 мм Масса нетто 0,97 - 1,1 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 47: Меры Безопасности

  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удоб- ство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доми- Общие рекомендации по нировали над строгим соблюдением правил техники технике безопасности для безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или электроинструментов...
 • Page 48: Описание Работы

  цию, не соответствующую требованиям, может приве- инструмента и нанести травму вам или другим сти к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита. людям. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные Если блок не двигается свободно, значит он встав- аккумуляторные батареи Makita. Использование аккуму- лен неправильно. ляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести Система защиты аккумулятора к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita. На инструменте предусмотрена система защиты аккумулятора. Она автоматически отключает Советы по обеспечению максималь- питание двигателя для продления срока службы...
 • Page 49 Действие выключателя ПРИМЕЧАНИЕ: Для подтверждения состояния лампы нажмите на триггерный переключатель. Если ► Рис.3: 1. Триггерный переключатель лампа включается при нажатии на триггерный пере- ключатель, кнопка лампы состояния находится в ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккуму- положении ВКЛ. Если лампа не включается, кнопка ляторного блока в инструмент обязательно лампы состояния находится в положении ВЫКЛ. убедитесь, что его триггерный переключатель ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента нормально работает и возвращается в положе- подсветка мигает в течение одной минуты, затем ние "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании. ЖК-дисплей гаснет. В этом случае дайте инстру- менту остыть, прежде чем продолжить работу. Для запуска инструмента просто нажмите на триг- ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы...
 • Page 50 ПРИМЕЧАНИЕ: Режим A доступен, только если инструмент вращается по часовой стрелке. При вращении против часовой стрелки в режиме A сила удара и скорость такие же, как в режиме максимальной мощности. ПРИМЕЧАНИЕ: Если все индикаторы на панели погасли, инструмент отключен для экономии заряда акку- мулятора. Уровень силы удара можно проверить, переведя триггерный переключатель в положение, при котором инструмент перестает работать. ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатом триггерном переключателе уровень силы удара изменить нельзя. ПРИМЕЧАНИЕ: Если не вставить насадку в муфту СБОРКА достаточно глубоко, муфта не вернется в первона- чальное положение и насадка не будет закреплена. В таком случае попытайтесь повторно вставить ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких- насадку в соответствии с инструкциями выше. либо работ с инструментом обязательно ПРИМЕЧАНИЕ: После установки насадки для убедитесь, что инструмент отключен, а блок отвертки проверьте надежность ее фиксации. Если аккумулятора снят. насадка выходит из держателя, не используйте ее. Установка или снятие насадки для Установка крючка отвертки/гнездовой биты ► Рис.11: 1. Паз 2. Крючок 3. Винт...
 • Page 51 ствующее время затяжки винта. ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подоб- Крутящий момент затяжки зависит от множества ные жидкости. Это может привести к обесцве- различных факторов, включая следующее. После чиванию, деформации и трещинам. затяжки обязательно проверьте крутящий момент с помощью динамометрического ключа. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и Если блок аккумулятора разряжен почти полно- НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое стью, напряжение упадет, а крутящий момент техобслуживание или регулировку необходимо про- затяжки уменьшится. изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием Насадка для отвертки или гнездовая бита только сменных частей производства Makita. Использование насадки или гнездовой биты неправильного размера приведет к уменьше- нию крутящего момента затяжки. 51 РУССКИЙ...
 • Page 52: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Насадки для отвертки • Гнездовые биты • Переходник • Кобура • Крючок • Пластмассовый чемодан для переноски • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка...

Table of Contents