Customize Your Screens - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Customize your screens

ปรั บ แต่ ง หน้ า จอของคุ ณ | Kustomisasi layar | Sesuaikan skrin anda | Tùy biến màn hình của bạn
Change the order of the screens and choose what
matters most to you.
If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with
the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much
you walked the previous day!
TH
เปลี ่ ย น แปลง การ จั ด ล� า ดั บ ของ หน้ า จอ และ เลื อ ก สิ ่ ง ที ่ ส� า คั ญ
ส� า หรั บ คุ ณ
หาก คุ ณ ใช้ Nokia Watch หรื อ อุ ป กรณ์ ติ ด ตาม กิ จ กรรม หรื อ ติ ด ตาม จ� า นวน ก้ า ว ของ
คุ ณ ด้ ว ย แอ ป Health Mate™ ให้ เปิ ด ใช้ งาน หน้ า จอ ก้ า ว เพื ่ อ ดู จ� า นวน ก้ า ว ที ่ คุ ณ เดิ น เมื ่ อ
วั น ก่ อ น!
ID
Ubah susunan layar dan pilih apa yang lebih penting
untuk Anda.
Jika Anda menggunakan Jam Tangan Nokia, pelacak aktivitas atau melacak
langkah Anda dengan aplikasi Health Mate™ , aktifkan layar langkah kaki
untuk mengetahui seberapa banyak Anda berjalan pada hari sebelumnya!
MS
Tukar susunan skrin dan pilih yang lebih penting
untuk anda.
Jika anda guna Nokia Watch, pengesan aktiviti atau mengesan langkah
anda dengan aplikasi Health Mate™, aktifkan skrin langkah untuk
mengetahui sejauh mana anda berjalan pada hari sebelumnya!
VI
Thay đổi trật tự hiển thị màn hình và chọn những
gì quan trọng hơn với bạn.
Nếu bạn sử dụng một chiếc đồng hồ Nokia Watch, thiết bị định vị hoạt
động hay theo dõi số bước của bạn bằng ứng dụng Health Mate™,
hãy kích hoạt màn hình theo dõi số bước để biết ngày hôm trước
bạn đã đi bộ ở mức độ nào!
8:08 AM
lb
Weight Trend
Name
Nokia Body Cardio
kg
Screens customization
Display language
English
Weight Trend
8:08 AM
Screens customization
Weight
Tom
lb
heart rate (bpm)
BMI
muscle (%)
-0.9
68
24.0
81.2
159.8
Steps
Weight
Heart Rate
Heart Rate
Muscle
Fat Mass
Tom
kg
-0.4
72.4
Total Body Water
Weight
Muscle Mass
fat (%)
water (%)
12.6
59.7
8246
48° 72°
Body Fat
Water
Weather
Steps
12° 2 1°
Weather
8 – 9

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents