Ελληνικά (Μετάφραση Από Τις Πρωτότυπες Οδηγίες) - Black & Decker BDCJS12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCJS12:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ελληνικά
(μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά
μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
η ) Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση
εξοπλισμού απομάκρυνσης και συλλογής της
σκόνης, να βεβαιώνεστε ότι αυτές έχουν συνδεθεί
και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση διατάξεων
συλλογής της σκόνης μπορεί να μειώσει τους
κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.
θ ) Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει
από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει
να εφησυχάσετε ώστε να αγνοείτε τις αρχές
ασφαλούς χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη
ενέργεια μπορεί να προκαλέσει βαρύ
τραυματισμό μέσα σε κλάσματα
του δευτερολέπτου.
4. Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων
α) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για
την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα, με
την ένταση χρήσης για την οποία σχεδιάστηκε.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο
διακόπτης του δεν το ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο του
οποίου η λειτουργία δεν μπορεί να ελεγχθεί με το
διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει
να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή
αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας, αν είναι
αποσπώμενο, από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν
πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις,
αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε ηλεκτρικά
εργαλεία. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν το κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα ηλεκτρικά
εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε
να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό εργαλείο άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή άτομα που
δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη
εκπαιδευμένων χρηστών.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα αξεσουάρ.
Ελέγχετε για προβλήματα ευθυγράμμισης ή για
μάγκωμα των κινούμενων εξαρτημάτων, θραύση
εξαρτημάτων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο
πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των
ηλεκτρικών εργαλείων. Αν το ηλεκτρικό εργαλείο
έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε να επισκευαστεί
πριν το χρησιμοποιήσετε. Η ανεπαρκής συντήρηση
των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία
πολλών ατυχημάτων.
ζ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και
καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία με κοφτερές κοπτικές
αιχμές που συντηρούνται σωστά έχουν λιγότερες
66
πιθανότητες να μαγκώσουν και
ελέγχονται ευκολότερα.
η ) Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα
αξεσουάρ, τις μύτες εργαλείων κλπ. σύμφωνα με
τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη σας
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε
να εκτελέσετε. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα
μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
θ ) Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες
κρατήματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό
και έλεγχο του εργαλείου σε μη
αναμενόμενες καταστάσεις.
Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας
5.
(χρησιμοποιείται μόνο για εργαλεία μπαταρίας)
α) Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που
είναι κατάλληλος για ένα τύπο πακέτου μπαταρίας
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν
χρησιμοποιείται με άλλο πακέτο μπαταρίας.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
αποκλειστικά και μόνο με τις καθοριζόμενες
μπαταρίες. Η χρήση άλλων πακέτων μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού
και πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, μην την
πλησιάζετε σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή
άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να
βραχυκυκλώσουν τους δύο ακροδέκτες της. Αν
βραχυκυκλωθούν οι ακροδέκτες της μπαταρίας,
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
δ) Αν οι μπαταρίες υποστούν κακομεταχείριση,
μπορεί να διαρρεύσει υγρό. Αποφύγετε την
επαφή. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή, ξεπλύνετε
με νερό. Σε περίπτωση που το υγρό έλθει σε
επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε επιπλέον και
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από την
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
ζ) Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
εργαλείο που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση.
Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή
τροποποίηση μπορεί να έχουν απρόβλεπτη
συμπεριφορά, με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή
κίνδυνο τραυματισμού.
ζ) Μην εκθέσετε ένα πακέτο μπαταριών ή εργαλείο
σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε
φωτιά ή σε θερμοκρασία πάνω από 130 °C μπορεί
να προκαλέσει έκρηξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η
θερμοκρασία "130 °C" μπορεί να αντικατασταθεί
από τη θερμοκρασία "265 °F".

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents