Black & Decker BDCOS18 Original Instructions Manual

Black & Decker BDCOS18 Original Instructions Manual

20v max cordless oscillating tool
Hide thumbs Also See for BDCOS18:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

20V Max Cordless Oscillating Tool
Mesin Oskilasi Tanpa Kabel Max 20V
เครื ่ อ งมื อ อเนกประสงค์ ร ะบบสั ่ น ไร้
สาย 20V max
5
BDCOS18
3
1
2
4
English
Bahasa Indonesia
ภาษาไทย
4
11
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker BDCOS18

 • Page 1 20V Max Cordless Oscillating Tool Mesin Oskilasi Tanpa Kabel Max 20V เครื ่ อ งมื อ อเนกประสงค์ ร ะบบสั ่ น ไร้ สาย 20V max BDCOS18 English Bahasa Indonesia ภาษาไทย...
 • Page 4: Intended Use

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) Your BLACK+DECKER BDCOS18 oscillating tool has been protected supply. Use of an RCD reduces the risk of designed for DIY applications such as sanding operations. It electric shock.
 • Page 5 (Original instructions) ENGLISH accessories, or storing power tools. Such preventive above 130 °C may cause explosion. safety measures reduce the risk of starting the power tool g. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range accidentally.
 • Page 6: Residual Risks

  ENGLISH (Original instructions) Labels on tool the switch. Always switch the tool off and wait for the accessory to come to a complete standstill before putting The following pictograms are shown on the tool along with the the tool down. date code: Keep hands away from cutting area.
 • Page 7: Electrical Safety

  (Original instructions) ENGLISH Electrical safety Segmented saw blade. Your charger is double insulated; therefore no earth (Part number - STA26120-XJ) wire is required. Always check that the mains volt- Long life blade which is ideal for age corresponds to the voltage on the rating plate. cutting wood, plastics, thin walled Never attempt to replace the charger unit with a ferrous and non-ferrous material.
 • Page 8 ENGLISH (Original instructions) Fitting and removing the accessories (fig. C–G) Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C). Recom- Warning! Before fitting an accessory, disconnect the tool from mended charging temperature: approx. 24 °C. the mains supply/Remove battery from tool.
 • Page 9: Hints For Optimum Use

  Always use the appropriate type of attachment for the Technical data workpiece material and type of cut. Regularly check the condition of accessories. Replace BDCOS18 when necessary. Mark the desired starting point. Voltage 18V (20V Max) Switch the tool on and slowly feed attachments into the...
 • Page 10: Service Information

  ENGLISH (Original instructions) Service Information BLACK+DECKER offers a full network of company-owned and authorized service locations throughtout Asia. All BLACK+DECKER Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable product service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the BLACK+DECKER location nearest to you.
 • Page 11: Tujuan Penggunaan

  Tujuan penggunaan c. Jangan sampai perkakas listrik ini terkena hujan atau terpapar di kondisi yang basah. Air yang masuk ke Mesin oskilasi BLACK+DECKER BDCOS18 anda sudah perkakas listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik. dirancang untuk pemakaian DIY seperti pekerjaan pengam- d.
 • Page 12 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia g. Jika disediakan perangkat untuk sambungan fasilitas h. Jaga agar pegangan dan permukaan pegangan pengeluaran dan pengumpulan debu, pastikan tetap kering, bersih, bebas dari minyak dan lemak. perangkat ini dihubungkan dan digunakan dengan Pegangan dan permukaan pegangan yang licin tidak sesuai.
 • Page 13 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Peringatan tambahan untuk keamanan sesuai untuk bahan workpiece dan jenis potongan yang perkakas listrik juga sesuai. Saat memotong pipa atau saluran, pastikan agar pipa Peringatan! Peringatan! Peringatan keselama- terbebas dari air, kabel listrik, dll. tan tambahan untuk Mesin Oskilasi Jangan menyentuh workpiece atau pisau segera setelah menjalankan alat.
 • Page 14 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 2. Tombol kecepatan variabel Jangan memandang lampu yang beroperasi. 3. Alat Super-lokTM gratis aksesori tuas penjepit Baterai 5. Lampu Kerja LED Petunjuk keselamatan tambahan untuk baterai dan pengisi daya Aksesoris Baterai Alat ini meliputi beberapa atau semua aksesori berikut. Jangan pernah membuka baterai dengan maksud apa Performa alat anda tergantung pada aksesori yang diguna- pun.
 • Page 15 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Pasang kabel pengisi daya dan nyalakan pada mesin Pisau pengikis fl eksibel. utama. (Part number - STA26140-XJ) Indikator pengisian daya (6a) akan berkedip. Cocok untuk menyingkirkan Pengisian daya selesai saat indikator pengisian daya (6a) bahal-bahan elastis dari permukaan berubah menjadi terus menyala.
 • Page 16 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Lampu kerja LED Lepaskan tuas penjepit aksesori. Catatan: Beberapa aksesori, seperti pisau pengikis dan pisau Lampu kerja LED (5) aktif secara otomatis saat alat menyala. gergaji bisa dipasang pada sebuah sudut bila diperlukan Indikator baterai rendah (gam.
 • Page 17: Data Teknis

  Produk dan baterai berisi bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang yang mengurangi permintaan kebutuhan bahan baku. Daur ulang produk listrik dan baterai sesuai dengan ketentuan setempat. Informasi selengkapnya tersedia di www.2helpU.com . Data teknis BDCOS18 Tegangan 18V (20V Max) Kecepatan tanpa 8000 - 18000 beban...
 • Page 18 เครื � อ งมื อ อเนกประสงค์ ร ะบบส ั � น รุ ่ น BLACK+DECKER ในการเกิ ด ไฟฟ้ า ช ็ อ ต BDCOS18 ของคุ ณ ได ้รั บ การออกแบบมาส ํ า หรั บ การใช ้ d. ห้ า มใช ้ ส ายไฟผิ ด ว ัตถุ ป ระสงค์ ห้ า มใช ้ ส ายไฟ...
 • Page 19 ภาษาไทย ภาษาไทย ENGLISH ENGLISH h. อย่ า ให้ ค วามเคยช ิ น จากการใช ้ ง านทํ า ให้ ค ุ ณ b. ใช ้ เ ครื � อ งมื อ ไฟฟ ้ าเฉพาะก ับก้ อ นแบตเตอรี � ท ี � ประมาทและละเลยการปฏิ...
 • Page 20 ภาษาไทย ภาษาไทย ความปลอดภ ัยของบุ ค คลอื � น ใช ้ อ ุ ป กรณ์ ย ึ ด หรื อ วิ ธ ี ก ารอื � น ๆ ที � ใ ช ้ ไ ด้ จ ริ ง ในการ ยึ ด และรองร ับช ิ � น งานเข้ า ก ับแท่ น ที � ม ั � น คง การถื อ อุ...
 • Page 21 ภาษาไทย ภาษาไทย ENGLISH ENGLISH ประส ิ ท ธิ ภ าพของเครื � อ งมื อ ของคุ ณ จะขึ � น อยู ่ ก ั บ อุ ป กรณ์ ชาร์ จ โดยใช ้ เฉพาะที � ช าร์ จ ซ ึ � ง จั ด หามาให ้พร ้อมเครื � อ ง เสริ...
 • Page 22 ภาษาไทย ภาษาไทย เส ี ย บปลั � ก ที � ช าร์ จ และเปิ ด เครื � อ ง เครื � อ งขู ด แบบยื ด หยุ ่ น ไฟแสดงสถานะการชาร์ จ (6a) จะกะพริ บ (Part number - STA26140-XJ) การชาร์ จ จะเสร็ จ สมบู ร ณ์ เ มื � อ ไฟแสดงสถานะ (6a) เปลี � ย น เหมาะเป็...
 • Page 23 ภาษาไทย ภาษาไทย ENGLISH ENGLISH การใส ่ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม ของ BLACK+DECKER ต ้องการ ที � ก ารตั � ง ค่ า 1 เครื � อ งมื อ จะทํ า งานที � ค วามเร็ ว ตํ � า หรื อ ที � 8,000 นาที - 1 ที � ก ารตั � ง ค่ า 6 เครื � อ งมื อ จะ (ร...
 • Page 24 โปรดรี ไ ซเคิ ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และแบตเตอรี � ต ามข ้อบั ง คั บ ใน ท ้องถิ � น โปรดดู ข ้อมู ล เพิ � ม เติ ม ที � www.2helpU.com ข้ อ มู ล ด้ า นเทคนิ ค BDCOS18 18V (20V Max) แรงดั น ไฟฟ้ า...
 • Page 28 NA148947 12/2021...

This manual is also suitable for:

Bdcos18d1k

Table of Contents