Download  Print this page

AEG ABB68811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ABB68811LS
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
EN
User Manual
Freezer
FR
Notice d'utilisation
Congélateur
DE
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
16
29
44

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG ABB68811LS

 • Page 1 ABB68811LS Gebruiksaanwijzing Vriezer User Manual Freezer Notice d'utilisation Congélateur Benutzerinformation Gefriergerät USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  8. PROBLEEMOPLOSSING...................12 9. TECHNISCHE GEGEVENS..................14 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3 NEDERLANDS gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet • beschadigt. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische • apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.2 Aansluiting op het • De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. elektriciteitsnet • Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat WAARSCHUWING! tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard Gevaar voor brand en door de fabrikant. elektrische schokken. • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich WAARSCHUWING! geen vlammen en andere...
 • Page 6: Montage

  2.5 Service • Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren • Neem contact op met de erkende opgesloten raken in het apparaat. servicedienst voor reparatie van het • Het koelcircuit en de apparaat. isolatiematerialen van dit apparaat •...
 • Page 7: Bediening

  NEDERLANDS veiligheidsvoorschriften niet LET OP! opgevolgd worden. Raadpleeg de montage- • Dit apparaat voldoet aan de EEG - instructies voor de richtlijnen. installatie. 3.4 Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. min. 5 cm 200 cm min. 200 cm 4.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  Als de temperatuur in het tegen ongewenste opwarming. apparaat te hoog wordt, gaat het alarmlampje Druk op deze toets om de functie knipperen en klinkt er een FROSTMATIC te activeren. alarm. Het FROSTMATIC-lampje verschijnt.
 • Page 9: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5.1 Vers voedsel invriezen 5.3 Ontdooien Het vriesvak is geschikt voor het Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt invriezen van vers voedsel en om u, voordat het gebruikt wordt, in het diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de Activeer om vers voedsel in te vriezen de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  • Een zacht klikkend geluid van de • IJsblokjes, ingevroren water of thermostaat als de compressor aan of waterijsjes niet meteen nadat ze uit uit gaat. de vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar voor bevriezing. 6.2 Tips voor • Het is aan te bevelen de invriesdatum...
 • Page 11 NEDERLANDS 7.3 Periodieke reiniging Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien LET OP! een lagere temperatuur in Trek niet aan leidingen en/of om voldoende koudereserve kabels aan de binnenkant op te bouwen voor de van het apparaat en onderbreking tijdens de verplaats of beschadig ze werking.
 • Page 12: Probleemoplossing

  LET OP! Als u uw apparaat ingeschakeld wilt laten, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt. 8. PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
 • Page 13 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De functie FROSTMATIC is Raadpleeg functie "FROST- ingeschakeld. MATIC”. Er is te veel vorst en ijs. De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'. sloten of de deurpakking is vervormd/vies. De dop van de waterafvoer Plaats de dop voor de water- bevindt zich niet op de juiste afvoer op de juiste manier.
 • Page 14: Technische Gegevens

  1. Maak de afdichtingen van de deur schoon. 9. TECHNISCHE GEGEVENS 9.1 Productinformatieblad Handelsmerk Model ABB68811LS 933033719 Categorie 8. Diepvrieskast Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de...
 • Page 15 NEDERLANDS De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing Vorstvrij (J/N), koelkast Vorstvrij (J/N), vriezer conserveringsduur bij stroomuitval in h Vriesvermogen in kg/24h Klimaatklasse SN-N-ST-T Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit appa- raat bedoeld is om te gebruiken, in °C Geluidsemissie dB(A) re1 pW...
 • Page 16: Safety Information

  9. TECHNICAL DATA....................27 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 17 ENGLISH 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 18: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
 • Page 19 ENGLISH Centre or an electrician to change the • Follow the storage instructions on the electrical components. packaging of frozen food. • The mains cable must stay below the • Wrap the food in any food contact level of the mains plug. material before putting it in the •...
 • Page 20: Installation

  3. INSTALLATION 3.3 Electrical connection WARNING! Refer to Safety chapters. • Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the 3.1 Location rating plate correspond to your domestic power supply. Refer to the assembly • The appliance must be earthed. The...
 • Page 21: Operation

  ENGLISH 4. OPERATION 4.1 Control panel Power indicator light Alarm light Temperature regulator FROSTMATIC light FROSTMATIC switch and alarm reset switch 4.2 Switching on temperature inside the appliance yourself. Connect the appliance to the main Choose the setting keeping in mind that power supply.
 • Page 22: Daily Use

  This function stops automatically after 52 Alarm light will blink and an acoustic hours. alarm will sound. You can deactivate the FROSTMATIC When the freezer is first function before its automatic end by switched on, the Alarm light pressing the FROSTMATIC button again.
 • Page 23: Hints And Tips

  ENGLISH 2. Put the ice trays in the freezer compartment. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds • Wrap the food in aluminium foil or polythene. Make sure that the The following sounds are normal during packages are airtight. operation: •...
 • Page 24 About 12 hours prior to lukewarm water and some neutral soap defrosting, set a lower to remove the typical smell of a brand- temperature, in order to new product, then dried thoroughly. build up sufficient chill...
 • Page 25: Troubleshooting

  ENGLISH CAUTION! If you want to keep the appliance switched on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure. 8. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 8.1 What to do if...
 • Page 26 Problem Possible cause Solution The door is not closed cor- Refer to "Closing the door". rectly. The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC is switched on. function". There is too much frost and The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
 • Page 27: Technical Data

  1. Clean the door gaskets. 9. TECHNICAL DATA 9.1 Product information sheet Trade Mark Model ABB68811LS 933033719 Category 8. Upright freezer Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy...
 • Page 28 Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any Frost free (Y/N), Fridge Frost free (Y/N), Freezer Power cut safe in h Freezing capacity in kg/24h Climate class SN-N-ST-T Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C Highest ambient temperature at which this appli- ance is intended to be used, in °C...
 • Page 29: Informations De Sécurité

  9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES............... 41 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 30 Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus • de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou...
 • Page 31: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif • mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit • frigorifique. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils • électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé...
 • Page 32 2.3 Utilisation • N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. AVERTISSEMENT! • N'installez pas l'appareil dans une Risque de blessures, de pièce trop humide ou trop froide. brûlures, d'électrocution ou • Lorsque vous déplacez l'appareil, d'incendie.
 • Page 33: Installation

  FRANÇAIS 2.4 Entretien et nettoyage 2.6 Mise au rebut AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! Risque de blessure Risque de blessure ou corporelle ou de dommages d'asphyxie. matériels. • Débranchez l'appareil de • Avant toute opération d'entretien, l'alimentation électrique. éteignez l'appareil et débranchez la •...
 • Page 34: Fonctionnement

  • Le fabricant décline toute Des problèmes fonctionnels responsabilité en cas de non-respect peuvent survenir sur certains de ces consignes de sécurité. types de modèles • Cet appareil est conforme aux fonctionnant hors de cette directives CEE. plage de températures. Seul le respect de la plage de 3.4 Exigences en matière de...
 • Page 35 FRANÇAIS 4.2 Mise en marche 4.5 Fonction FROSTMATIC Branchez l'appareil à une prise secteur. La fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais et protège 1. Tournez le thermostat vers la droite en même temps les denrées déjà sur une position médiane. entreposées d'un réchauffement Le voyant de mise sous tension s'allume indésirable.
 • Page 36: Utilisation Quotidienne

  5. UTILISATION QUOTIDIENNE d'introduire les produits dans le AVERTISSEMENT! compartiment. Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. En cas de décongélation accidentelle, due par 5.1 Congélation d'aliments exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré frais plus longtemps qu'indiqué...
 • Page 37: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS thermique (un phénomène naturel et que les aliments gras. Le sel diminue inoffensif). la durée de conservation des • Un léger cliquetis du thermostat aliments. lorsque le compresseur s'active ou se • Ne mangez pas les glaçons, les glaces désactive.
 • Page 38 7.3 Nettoyage périodique Mettez le thermostat sur la température la plus basse ATTENTION! 12 heures avant d'effectuer Ne tirez pas, ne déplacez le dégivrage afin d'assurer pas, n'endommagez pas les une réserve de froid tuyaux et/ou câbles qui se suffisante.
 • Page 39: Dépannage

  FRANÇAIS 4. Nettoyez l'appareil et tous les ATTENTION! accessoires. Si, toutefois, vous n'avez pas 5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) la possibilité de débrancher pour éviter la formation d'odeurs et de vider l'appareil, faites désagréables. vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celui- ci pour éviter que les aliments qu'il contient ne pourrissent en cas de...
 • Page 40 Problème Cause probable Solution La température ambiante est Reportez-vous au tableau trop élevée. des classes climatiques de la plaque signalétique. Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments l'appareil étaient trop à température ambiante chauds. avant de les mettre dans l'appareil.
 • Page 41: Caractéristiques Techniques

  1. Nettoyez les joints de la porte. 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9.1 Fiche produit Marque Modèle ABB68811LS 933033719 Catégorie 8. Congélateur armoire Classe d’efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées.
 • Page 42 Volume de stockage en litres, Réfrigérateur Volume de stockage en litres, Étoile Volume de stockage en litres, Zone cellier Volume de stockage en litres, Vin Volume de stockage en litres, Total Volume de stockage en litres, Congélateur Volume de stockage en litres, Refroidisseur Volume de stockage en litres, Autres compartiments - Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ay-...
 • Page 43 FRANÇAIS 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures symbole . Déposez les emballages ménagères. Emmenez un tel produit dans les conteneurs prévus à cet effet. dans votre centre local de recyclage ou Contribuez à...
 • Page 44: Sicherheitshinweise

  8. FEHLERSUCHE......................54 9. TECHNISCHE DATEN....................56 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 45 DEUTSCH übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und • Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für...
 • Page 46: Sicherheitsanweisungen

  WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang • durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen. WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf. • WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern • des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
 • Page 47 DEUTSCH • Setzen Sie das Gerät nicht dem Stromversorgung trennen möchten. Regen aus. Ziehen Sie stets am Netzstecker. • Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, 2.3 Gebrauch wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte. WARNUNG! • Stellen Sie dieses Gerät nicht in Es besteht Verletzungs-, Bereichen auf, die zu feucht oder kalt Verbrennungs-,...
 • Page 48: Montage

  • Wickeln Sie die Lebensmittel in • Verwenden Sie ausschließlich Lebensmittelkontaktmaterial ein, Originalersatzteile. bevor Sie sie in das Gefrierfach legen. 2.6 Entsorgung 2.4 Reinigung und Pflege WARNUNG! WARNUNG! Verletzungs- und Verletzungsgefahr sowie Erstickungsgefahr. Risiko von Schäden am • Trennen Sie das Gerät von der Gerät.
 • Page 49: Betrieb

  DEUTSCH den geltenden Vorschriften von Bei einigen Modellen einem qualifizierten Elektriker erden. können Funktionsstörungen • Der Hersteller übernimmt keinerlei auftreten, wenn sie Haftung bei Missachtung der außerhalb dieses vorstehenden Sicherheitshinweise. Temperaturbereichs • Das Gerät entspricht den EC- betrieben werden. Der Richtlinien.
 • Page 50 4.2 Einschalten des Geräts höhere Temperatur im Inneren des Gerätes zu erreichen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. 4.5 FROSTMATIC Funktion 1. Drehen Sie den Temperaturregler im Die FROSTMATIC Funktion ist eine Uhrzeigersinn auf eine mittlere Schnellgefrierfunktion, die die Einstellung.
 • Page 51: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 5. TÄGLICHER GEBRAUCH Einstellung FROSTMATIC laufen, bevor WARNUNG! Sie Lebensmittel in das Fach legen. Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der 5.1 Einfrieren frischer länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Lebensmittel Daten angegebene Wert Der Gefrierraum eignet sich zum (siehe „Lagerzeit bei...
 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  Kältemittel durch die Leitungen • Weniger fetthaltige Lebensmittel gepumpt wird. lassen sich besser lagern als • Ein plötzliches Knackgeräusch aus fetthaltigere. Salz verkürzt die dem Geräteinneren, verursacht durch Lagerzeit von Lebensmitteln. thermische Ausdehnung (eine • Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis natürliche und nicht gefährliche...
 • Page 53 DEUTSCH 7.4 Abtauen des Gefrierraums am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen. VORSICHT! Entfernen Sie Reif und Eis VORSICHT! vom Verdampfer niemals mit Verwenden Sie keine scharfen metallischen chemischen Gegenständen, da dieser Reinigungsmittel, dadurch beschädigt werden Scheuerpulver, chlor- oder...
 • Page 54: Fehlersuche

  Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, 3. Tauen Sie das Gerät ab (falls die sich lösen lassen. erforderlich). 4. Wenn der Gefrierraum vollständig 4. Reinigen Sie das Gerät und alle abgetaut ist, wischen Sie das Innere Zubehörteile. sorgfältig trocken. 5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das 5.
 • Page 55 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es wurden viele Lebensmit- Warten Sie einige Stunden tel gleichzeitig zum Einfrie- und prüfen Sie erneut die ren eingelegt. Temperatur. Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem hoch. Typenschild. In das Gerät eingelegte Le- Lassen Sie die Lebensmittel bensmittel waren noch zu auf Raumtemperatur abküh-...
 • Page 56: Technische Daten

  8.2 Schließen der Tür 1. Reinigen Sie die Türdichtungen. 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Produktdatenblatt Warenzeichen Modellkennung ABB68811LS 933033719 Kategorie 8. Gefrierschrank Energieeffizienzklasse Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stun- den. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nut-...
 • Page 57 DEUTSCH Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät Nutzinhalt in Liter, Star Nutzinhalt in Liter, Kellerzone Nutzinhalt in Liter, Wein Nutzinhalt in Liter, Total Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank, Nutzinhalt in Liter, Kühler Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höch- **** sten Lagerraum in Liter Auslegungstemperatur der anderen Fächer >...
 • Page 58 10. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu . Entsorgen Sie die Verpackung in den Ihrer örtlichen Sammelstelle oder entsprechenden Recyclingbehältern. wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
 • Page 59 DEUTSCH...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...