Download Table of Contents Print this page

Vigtigt - Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:

Advertisement

Table of Contents

Vigtigt

V
IGTIGT VEDRØRENDE SIKKERHED
-
Før du tager delene i dette sæt i brug første gang, bedes du læse de tilhørende anvisninger i denne
vejledning, også selv om du allerede er fortrolig med at håndtere elektroniske apparater.
Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug! Hvis du sælger eller videregiver dette
-
sæt til andre, er det meget vigtigt, at denne vejledning vedlægges.
-
Lad ikke børn lege med elektriske apparater uden opsyn. Børn er ikke nødvendigvis klar over
farerne, som er forbundet hermed. Smådele kan være farlige, hvis de bliver slugt.
-
Installer kablerne på sikker vis. Pas på ikke at falde over dem.
-
Rejsesættets dele må ikke udsættes for direkte sollys eller placeres i nærheden af varmekilder.
Beskyt kablerne og rejsesættets øvrige dele mod støv, snavs og slibemidler i væskeform.
-
-
Adskil ikke sættets dele (de indeholder ingen vedligeholdelsesdele).
-
Udstyret og kablerne må ikke udsættes for vandsprøjt. Placer ikke beholdere med væske (f.eks.
vaser eller drikkevarer) oven på eller ved siden af rejsesættets dele!
-
Placer ikke brændende genstande (f.eks. stearinlys) oven på eller ved siden af rejsesættet.
P
RODUKTET ER BEREGNET TIL FØLGENDE
SilverCrest-rejsesættet består af diverse kabler, adaptere og dele til tilslutning i USB-porten på en
stationær eller bærbar pc. Taltastaturet, hubben, musen og headsettet kan kun bruges via USB.
Produkterne er kun beregnet til indendørs brug, og hvor der er tørt.
Targa påtager sig intet ansvar for beskadigelse, der skyldes, at SilverCrest-rejsesættet ikke er brugt til
det formål, som det er beregnet til.
O
VERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Delene i dette sæt er testet og godkendt til at overholde de grundlæggende og øvrige
relevante
2006/95/EØF.
B
ORTSKAFFELSE AF BRUGT UDSTYR
Udstyr, som er mærket med dette symbol, er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Alt
elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på dertil
beregnede steder. For at undgå sundhedsfare og miljøbelastning skal dette udstyr
bortskaffes på korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den
forretning, hvor du har købt udstyret, for nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse.
R
EGISTREREDE VAREMÆRKER
®
Targa
er et registreret varemærke tilhørende TARGA GmbH.
®
USB
er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc.
®
®
Microsoft
, Windows
og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
Alle øvrige produktnavne er varemærker tilhørende de respektive ejere.
krav
ifølge
EMC-direktiv
2004/108/EØF
og
lavspændingsdirektivet
3

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents