Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SBB850EDSA1-02/10-V3 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBB850EDSA1-02/10-V3 Operating Instructions Manual

Silvercrest bread maker user manual

Advertisement

Table of Contents
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SBB850EDSA1-02/10-V3
KITCHEN TOOLS
Bread Maker SBB 850 EDS A1
Bread Maker
Automat do pieczenia chleba
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Kenyérsütőgép
Aparat za peko kruha
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Domácí pekárna
Automat na pečenie chleba
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Pekač kruha
Brotbackautomat
Upute za upotrebu
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBB850EDSA1-02/10-V3

 • Page 1 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB850EDSA1-02/10-V3 KITCHEN TOOLS Bread Maker SBB 850 EDS A1 Bread Maker Automat do pieczenia chleba Operating instructions Instrukcja obsługi Kenyérsütőgép Aparat za peko kruha Használati utasítás Navodila za uporabo Domácí pekárna Automat na pečenie chleba...
 • Page 2 SBB 850 EDS A1 750g 1000g 1250g...
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX Safety Notices Appliance Overview Accessories Intended Use Before the first usage Properties Control panel Programme Timer-Function Before baking Baking bread Error Messages Cleaning and Care Technical data Disposal Warranty and Service Importer Programme sequence Troubleshooting the Bread Baking Machine Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this manual for later reference.
 • Page 4: Safety Notices

  Safety Notices • Please read the operating instructions through completely before using the appliance for the first time! • Danger of suffocation! Children can suffocate through the improper use of packaging materi- als. Dispose of them immediately after unpak- king or store them in a place that is out of reach of children.
 • Page 5: Appliance Overview

  Do not place any objects on the appliance and do not cover it during operation. Risk of fire! • Caution! The bread maker becomes very hot during operation. Do not touch the appliance until it has cooled down, or use oven gloves.
 • Page 6: Before The First Usage

  Before the first usage Disposal of the packaging material Unpack your appliance and dispose of the packa- ging material in accordance with your local regula- tions. Initial cleaning Wipe the baking mould , kneading paddles and outer surfaces of the bread baking machine with a clean, damp cloth before putting it into opera- tion.
 • Page 7: Control Panel

  Control panel 750g 1000g 1250g Display Display for selection of the weight (750 g, 1000 g, 1250 g) the remaining baking time in minutes and the programmed time the selected level of browning (light medium , dark , Rapid the selected program number the programme sequence the addition of ingredients („ADD“) Start / Stop...
 • Page 8: Programme

  Operation indicator lamp The operation indicator lamp glowing that a programme is currently running. If you want to start a programme time-delayed by using the timer function, the operation indicator lamp first glows when the programme itself starts, not when the timer is activated. Bread weight Select the bread weight (750 g / 1000 g / 1250 g).
 • Page 9: Timer-Function

  Programmme 7: Pasta For the preparation of pasta dough. In this Programme no baking is done. Programmme 8: Buttermilk bread For breads made with buttermilk or yoghurt. Programme 9: Gluten Free For breads made of gluten-free flours and baking mixtures. Gluten-free flours require longer for the absorption of liquids and have differing rising properties.
 • Page 10: Before Baking

  Example: It is 8:00 a.m. and you would like to have fresh bread in 7 hours and 30 minutes, in other words at 3:30 p.m. First of all select Programme 1 and then press the arrow button until 7:30 appears in the display , as the time period to be allowed for comple- tion is one of 7 hours and 30 minutes.
 • Page 11 The function "Rapid" is only available with Programmes 1-4. A bread weight level cannot be selected with the Programmes 6, 7, 11 and 12. 10. You now have the option of setting the end time of your programme using the timer function. You can enter in a maximum time delay of up to 15 hours.
 • Page 12: Error Messages

  • Briefly press the Start/Stop button the programme at the very start of the baking phase or, remove the power plug from the wall socket. Ensure that you re-insert the power plug within 10 minutes so that the baking process can be continued.
 • Page 13: Technical Data

  • To reassemble the appliance lid hinge cams through the opening of the hinge guides. Baking moulds and kneading paddles The surfaces of the baking mould paddles have a non-stick coating. When clea- ning the appliance do not use aggressive deter- gents, cleaning powders or objects that may cause scratches to the surfaces.
 • Page 14: Warranty And Service

  Warranty and Service You receive a 3-year warranty for this device as of the purchase date. The device has been manufactu- red with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department.
 • Page 15: Programme Sequence

  Programme sequence Programme Light Level of browning Medium Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 2:58 3:05 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Kneading 2 (min)
 • Page 16 Programme Level of browning Medium Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 3:18 3:25 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Kneading 2 (min) Rise 2 (Min)
 • Page 17 Programme 5. Super Rapid Level of browning Size 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:15 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Kneading 2 (min) Rise 2 (Min) Rise 3 (Min) Bake (min) Keep-Warm time (Min) Insert ingredients 1:05 (Time remaining) Pre-adjustment of the time...
 • Page 18 Programme 10. Cake Light Level of browning Medium Dark Size 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:30 1:35 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Kneading 2 (min) Rise 2 (Min) Rise 3 (Min) Bake (min) 15 Rise 15 Rise 15 Rise Keep-Warm time (Min) Insert ingredients...
 • Page 19: Troubleshooting The Bread Baking Machine

  Remove the kneading paddle remover In the case of power failure for up to 10 minutes, the bread maker will complete the last implemented program- me through to the end. Please take note of the exact times given in the table "Programme sequence".
 • Page 20 - 18 -...
 • Page 21 SPIS TREŚCI Wskazówki bezpieczeństwa Przegląd urządzenia Akcesoria Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przed pierwszym użyciem Właściwości Panel obsługi Programy Funkcja programatora czasu Przed rozpoczęciem pieczenia Pieczenie chleba Komunikaty błędów Czyszczenie i konserwacja Dane techniczne Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przebieg programu Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać...
 • Page 22 Wskazówki bezpieczeństwa • Przed przystąpieniem do użytkowania urzą- dzenia dokładnie zapoznaj się z zawartością instrukcji obsługi! • Zagrożenie uduszenia! Dzieci nie mogą bawić się materiałem od opakowania ponieważ grozi to uduszeniem. Opakowanie zutylizuj bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia lub przechowuj je z dala od dzieci. •...
 • Page 23: Przegląd Urządzenia

  • To urządzenie nie jest przystosowane do użyt- kowania go przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności umysłowej, czuciowej lub umysłowej, bądź w przypadku niedosta- tecznego doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że będą one znajdowały się pod opieką odpowiedzialnej osoby lub też...
 • Page 24: Przed Pierwszym Użyciem

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Automat do pieczenia chleba używaj wyłącz- nie do pieczenia chleba i smażenia dżemu / konfitur domowej roboty. Nie używać urządzenia do suszenia artykułów spożywczych lub innych przedmiotów. Nie uży- wać automatu do pieczenia chleba na zewnątrz. Stosować...
 • Page 25: Panel Obsługi

  Panel obsługi 750g 1000g 1250g Wyświetlacz Wyświetla wybór ciężaru (750 g, 1000 g, 1250 g) czas w godzinach pozostały do zakończenia pieczenia i zaprogramowany czas pracy wybrany stopień wypieczenia chleba (jasno , średnio szybko wybrany numer programu przebieg programu dodawanie składników („ADD”) Start / Stop Służy do włączenia i zakończenia pracy lub do skasowania nastawienia programatora czasu.
 • Page 26: Programy

  Lampka kontrolna stanu Zapalona lampka kontrolna stanu że program aktualnie jest uruchomiony. Jeśli korzy- stamy z programu z opóźnieniem czasowym, lamp- ka kontrolna stanu zapali się dopiero po ur- uchomieniu programu, a nie po uruchomieniu licznika czasu. Waga chleba Wybór ciężaru chleba ( 750 g / 1000 g / 1250 g). Naciskaj przycisk tyle razy, aż...
 • Page 27: Funkcja Programatora Czasu

  Program 7: Makaron Służy do przygotowania ciasta na kluski. Właściwe pieczenie w tym programie odpada. Program 8: Chleb maślany Do chlebów wytwarzanych z maślanki lub jogurtu. Program 9: Bezglutenowe Do chlebów z mąki bezglutenowej i mieszanej do pieczenia. Mąki bezglutenowe wymagają więcej czasu do wchłonięcia cieczy i posiadają...
 • Page 28: Pieczenie Chleba

  Zaraz po uruchomieniu programu zapala się lamp- ka kontrolna . Koniec pieczenia jest sygnalizo- wany dziesięcioma dźwiękami i pojawieniem się na wyświetlaczu 0:00. Przykład: Jest godzina 8.00 i chcesz mieć świeży chleb za 7 godzin i 30 minut, a więc o godzinie 15:30. Wybierz najpierw program 1 i naciskaj przyciski strzałek tak długo, aż...
 • Page 29 Wskazówka W programie 6, 7 i 11 funkcja „Stopień wypie-czenia chleba” nie jest dostępna. Funkcja „Szybko” jest dostępna tylko w programach 1-4. W programach 6, 7, 11 i 12 nie można ustawiać wagi chleba. 10. Teraz możesz za pośrednictwem funkcji licznika czasu ustawić...
 • Page 30: Komunikaty Błędów

  • Naciśnij krótko przycisk Start/Stop przerwać program na samym początku fazy pieczenia lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka. W ciągu kolejnych 10 minut musisz podłączyć wtyczkę do zasilania, aby pieczenie mogło się wznowić. • Otwórz pokrywę i wyciągnij formę do pieczenia .
 • Page 31: Dane Techniczne

  • Otwórz pokrywę , aż krzywki zawiasów przejdą przez otwory prowadnic zawiasów. • Wyciągnij pokrywę z prowadnic zawiasów. • Aby zamontować ponownie pokrywę wprowadź krzywki zawiasów w otwory pro- wadnic zawiasów. Formy do pieczenia ciasta i łopatki do wyrabiania ciasta Powierzchnie formy do pieczenia są...
 • Page 32: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wy- produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Należy zachować paragon kasowy jako potwierd- zenie zakupu. W przypadku napraw na gwarancji skontaktuj się telefonicznie z najbliższym punktem serwisowym.
 • Page 33 Przebieg programu Program jasny Stopień spieczenia: średni ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 2:58 3:05 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min)
 • Page 34 Program jasny Stopień spieczenia: średni ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 3:18 3:25 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min)
 • Page 35 Program 5. Express Stopień spieczenia: Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:15 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min) Rośnięcie 3 (min): Pieczenie (min): Utrzymanie ciepła (min) Dodać składniki 1:05 (pozostało godzin) Nastawienie czasu * 5A oznacza, że automat przez 5 minut wyrabia ciasto i jednocześnie włącza się...
 • Page 36 Program 10. Ciasto jasny Stopień spieczenia: średni ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:30 1:35 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min) Rośnięcie 3 (min): Pieczenie (min): 15 rośni- 15 rośni- ęcie ęcie...
 • Page 37 Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba Co uczynić, kiedy łopatka po pieczeniu zostanie w formie Co się stanie, jeżeli gotowy chleb zostanie w automacie do pieczenia? Czy forma do pieczenia i łopatki mycia w zmywarce do naczyń? Dlaczego ciasto się nie miesza, chociaż silnik pracuje? Co zrobić, kiedy łopatka zostanie w chlebie? Co się...
 • Page 38 - 36 -...
 • Page 39 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági utasítások A készülék részei Tartozékok Rendeltetésszerű használat Az első használat előtt Jellemzők Vezérlőpult Programok Időzítő funkció A sütés megkezdése előtt Kenyérsütés Hibajelentések Tisztítás és ápolás Műszaki adatok Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja Programmenet A kenyérsütő automata hibáinak elhárítása Az első...
 • Page 40 Biztonsági utasítások • Kérjük, először teljesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használná a készüléket! • Fulladásveszély! A gyermekek a csomagolóa- nyag szakszerűtlen használata esetén megful- ladnak. Kicsomagolás után azonnal távolítsa el, vagy a gyermekek elől elzárva tárolja. • Kicsomagolás után ellenőrizze a kenyérsütő automatát, hogy nem sérült-e meg szállítás közben.
 • Page 41: A Készülék Részei

  • A berendezés megfelel a megfelelő biztonsági előírásoknak. A készüléket csak szakképzett szakkereskedő ellenőrizheti, javíthatja és karban- tarthatja műszakilag. Ellenkező esetben a garan- cia megszűnik. • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre és ne takarja le. Tűzveszély! • Vigyázat! A kenyérsütő automata felforrósodik. Csak akkor fogja meg a készüléket, ha az lehűlt, vagy használjon edényfogót.
 • Page 42 Az első használat előtt A csomagolóanyagok ártalmatlanítása Csomagolja ki a készüléket és a csomagolóanyagot lakóhelye előírásai szerint ártalmatlanítsa. Első tisztítás Üzembehelyezés előtt tiszta, nedves kendővel törölje meg a sütőformát , a dagasztókart kenyérsütő automata külső felületét. Ne használjon karcoló mosogatószivacsot vagy súrolószert. Vegye le a kezelőfelületen , valamint a betekintő...
 • Page 43 Vezérlőpult 750g 1000g 1250g kijelző A következő adatok kijelzése: a mennyiség kiválasztása (750 g, 1000 g, 1250 g) a még fennmaradó üzemelési idő órában és a beprogramozott idő kiválasztása a kiválasztott pirítási fok (világos közepes , sötét a kiválasztott program számát a program menete a hozzávalók hozzáadása („ADD“) Indítás / stop...
 • Page 44 üzemelésjelző lámpa Ha ég az üzemelésjelző lámpa hogy a program még megy. Ha az időzítő funkció- val késleltetve szeretné indítani a programot, az üzemelésjelző lámpa csak akkor világít, ha a program elindult, és nem akkor, ha az időzítő be van kapcsolva. A kenyér súlya A kenyér súlyának kiválasztása ( 750 g / 1000 g / 1250 g).
 • Page 45 7-es program: Kifőznivaló tészta Kifőznivaló tészta készítésére. Ebben a programban a sütési folyamat nem szerepel. 8-as program: Írós kenyér Olyanfajta kenyerekhez, melyek író vagy joghurt hozzáadásával készülnek. 9-es program: Sikérmentes Sikérmentes lisztből és kenyérporból készült kenyerekhez. A sikérmentes lisztfajtáknak hosszabb időre van szükségük a folyadék felvételéhez és máshogy is kelnek meg.
 • Page 46 Példa: 8:00 óra van és Ön 7 óra 30 perc múlva, azaz 15:30-kor szeretne friss kenyeret. Először válassza ki az 1-es programot, majd nyom- ja meg addig a nyílgombot, amíg a kijelzőn 7:30 nem jelenik meg, mivel az elkészítésig 7 óra és 30 perc van még hátra.
 • Page 47 A „Gyors“ funkció csak az 1-4-es programoknál lehetséges. A 6-os, 7-es, 11-es és 12-es programoknál nem lehet kiválasztani a kenyér súlyát. 10. Most beállíthatja az időzítő funkció segítségével a program befejezési idejét. Maximum 15 órával tolhatja el az időt. Tudnivaló: Ezt a funkciót a 11-es programhoz nem lehet kiválasztani.
 • Page 48 • Röviden nyomja meg az Indítás/stop gombot , ha a programot egészen a sütés elejéig meg akarja szakítani vagy húzza ki a csatlakozót a konnektorból. A csatlakozót 10 percen belül vissza kell kapcsolni a hálózatra, hogy a sütés ezután folytatódjon. •...
 • Page 49 Sütőforma és dagasztókar A sütőforma és a dagasztókar dásmentes réteggel van bevonva. A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószert, súrolószert vagy tárgyat, melyek a felszín megkarcolásához veze- thetnek. Nedvesség és gőz hatására a felszín kinézete idő- vel megváltozhat. Ez nem jelenti a működőképes- ség vagy a minőség romlását.
 • Page 50 Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- umától számítva. A készüléket gondosan gyártot- tuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- tári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervízzel.
 • Page 51 Programmenet Program Világos: Pirítási fok: Közepes: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Idő (óra) 2:58 3:05 Előmelegítés (perc) 1. dagasztás (perc) 1.
 • Page 52 Program Világos: Pirítási fok: Közepes: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Idő (óra) 3:18 3:25 Előmelegítés (perc) 1. dagasztás (perc) 1.
 • Page 53 Program 5. Expressz Pirítási fok: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g N/A Idő (óra) 1:15 Előmelegítés (perc) 1. dagasztás (perc) 1. kelesztés (perc) 2. dagasztás (perc) 2. kelesztés (perc) 3. kelesztés (perc) Sütés (perc) Melegen tartás (percben) A hozzávalók hozzá- adása (ennyi óra marad 1:05 még hátra)
 • Page 54 Program 10. Sütemény Világos: Pirítási fok: Közepes: Nagyság: 750 g 1000 g Idő (óra) 1:30 Előmelegítés (perc) 1. dagasztás (perc) 1. kelesztés (perc) 2. dagasztás (perc) 2. kelesztés (perc) 3. kelesztés (perc) Sütés (perc) kelesztés kelesztés Melegen tartás (percben) A hozzávalók hozzáadása (ennyi óra marad még hátra) Az idő...
 • Page 55 A kenyérsütő automata hibáinak elhárítása Mi a teendő, ha a dagasztókar mában marad? Mi történik, ha a kész kenyér a sütőautomatában marad? Tisztítható-e mosogatógépben a sütőforma dagasztókar Miért nem keveri a készülék a tésztát, annak ellenére, hogy a motor működik? Mi a teendő, ha a dagasztókar a kenyérbe? Mi történik, ha áramszünet van program közben?
 • Page 56 - 54 -...
 • Page 57 KAZALO VSEBINE Varnostni napotki Pregled naprave Pribor Predvidena uporaba Pred prvo uporabo Lastnosti Upravljalno polje Programi Funkcija časovnika Pred začetkom peke Peka kruha Sporočila napak Čiščenje in nega Tehnični podatki Odstranitev Garancija in servis Proizvajalec Potek programa Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 58: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki • Preden avtomat začnete uporabljati, najprej v celoti preberite ta navodila za uporabo! • Nevarnost zadušitve! Otroci se ob nepravilnem rokovanju z embalažnim materialom lahko za- dušijo. Zato ga takoj po razpakiranju odstra- nite ali pa ga shranite izven dosega otrok. •...
 • Page 59: Pregled Naprave

  • Avtomat pustite, da se ohladi, in omrežni vtič potegnite iz vtičnice, preden dele pribora vza- mete ven ali jih vstavite. • Avtomata za peko kruha ne premikajte, če se v pekaču nahaja vroča ali tekoča vsebina, npr. marmelada. Obstaja nevarnost opeklin! •...
 • Page 60: Pred Prvo Uporabo

  Pred prvo uporabo Odstranitev embalažnega materiala Avtomat vzemite iz embalaže in odstranite emba- lažni material v skladu s predpisi v vašem kraju bivanja. Prvo čiščenje Pekač , nastavka za gnetenje površino avtomata za peko kruha pred zagonom obrišite s čisto, vlažno krpo. Ne uporabljajte ostrih gobic za pomivanje ali abrazivnih čistil.
 • Page 61 Upravljalno polje 750g 1000g 1250g Prikazovalnik Prikaz za izbiro teže (750 g, 1000 g, 1250 g) preostali čas obratovanja v urah in pro- gramirano predizbiro časa izbrano stopnjo zapečenosti (rahlo srednje , temno izbrano številko programa potek programa dodajanje sestavin („ADD“) Start / Stop Za zagon in zaključitev obratovanja ali za izbris programiranja časovnika.
 • Page 62 Lučka indikatorja delovanja Lučka indikatorja delovanja je, da se ravnokar izvaja program. Če nek pro- gram želite zagnati s časovno zakasnitvijo s časov- nikom, lučka indikatorja delovanja se program zažene in ne, ko se aktivira časovnik. Teža kruha Izbira teže kruha (750 g / 1000 g / 1250 g). Več- krat pritisnite to tipko, dokler se nad želeno težo ne pojavi puščica.
 • Page 63: Funkcija Časovnika

  Program 9: Brez glutena Za kruh iz brezglutenskih vrst moke in mešanic za peko. Brezglutenske vrste moke potrebujejo več časa za vpijanje tekočine in imajo drugačne lastnosti vzhajanja. Program 10: Kolač Pri tem programu se sestavine zgnetejo, pustijo vzhajati in se spečejo. Pri tem programu uporabite pecilni prašek.
 • Page 64: Peka Kruha

  Napotek: Pri programu „Marmelada“ funk- cija časovnika ni na razpolago. Napotek Funkcije časovnika ne uporabljajte, če uporabljate hitro pokvarljiva živila, kot so jajca, mleko, smetana ali sir. Pred začetkom peke Za uspešen potek peke prosimo upoštevajte nas- lednje faktorje: Sestavine Napotek Pekač...
 • Page 65 Funkcija „Hitro“ je možna samo za programe 1–4. Za programe 6, 7, 11 in 12 nastavitev teže kruha ni možna. 10. Sedaj imate možnost, da s funkcijo časovnika nastavite čas konca programa. Največ lahko vnesete časovno zakasnitev do 15 ur. Napotek Pri programu 11 ta funkcija ni možna.
 • Page 66: Iščenje In Nega

  • Kratko pritisnite tipko Start/Stop čisto na začetku faze peke prekinete, ali vtič po- tegnite iz omrežne vtičnice. Omrežni vtič morate v roku 10 minut povezati z električnim omrežjem, da se postopek peke potem lahko nadaljuje. • Odprite pokrov naprave mite ven.
 • Page 67: Tehnični Podatki

  • Odprite pokrov naprave nastavki šarnirjev prilegajo odprtinam v vodilih šarnirjev. • Pokrov naprave potegnite iz vodil šarnir- jev. • Za montažo pokrova naprave šarnirja speljite skozi odprtino v vodilih šarnirjev. Pekači in nastavki za gnetenje Površine pekača in nastavkov za gnetenje imajo oblogo proti sprijemanju.
 • Page 68: Garancija In Servis

  Garancija in servis Za ta avtomat prejmete 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred dobavo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški račun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na svojo servisno službo. Samo tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka.
 • Page 69: Potek Programa

  Potek programa Program Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 2:58 3:05 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min)
 • Page 70 Program Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 3:18 3:25 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min)
 • Page 71 Program 5. Ekspresno Stopnja zapečenosti Velikost 750 g 1000 g 1250 g N/A Čas (ur) 1:15 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min) Vzhajanje 3 (min) Peka (min) Ohranjanje toplote (min) Dodajanje sestavin 1:05 (preostale ure) Prednastavitev časa...
 • Page 72 Program 10. Kolač Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Temno Velikost 750 g 1000 g Čas (ur) 1:30 1:35 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min) Vzhajanje 3 (min) Peka (min) 15 Vzha- 15 Vzha- janje Ohranjanje toplote (min)
 • Page 73: Odpravljanje Napak Avtomata Za Peko Kruha

  Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Kaj storiti, če nastavek za gnetenje v pekaču Kaj se zgodi, če pečeni kruh ostane v avtomatu za peko kruha? Sta pekač in nastavek za gnetenje pomivalni stroj? Zakaj se testo ne meša, čeprav motor deluje? Kaj storiti, če nastavek za gnetenje Kaj se zgodi v primeru izpada električnega toka med potekom programa?
 • Page 74 - 72 -...
 • Page 75 OBSAH Bezpečnostní pokyny Schéma přístroje Příslušenství Účel použití Před prvním použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkce časovače Před pečením Pečení chleba Chybová hlášení Čištění a údržba Technická data Likvidace Záruka a servis Dovozce Průběh programu Odstranění závad automatické domácí pekárny Před prvním použitím si pozorně...
 • Page 76 Bezpečnostní pokyny • Před použitím tohoto přístroje si nejprve důk- ladně pročtěte tento návod k obsluze! • Nebezpečí udušení! Děti se mohou udusit při nevhodném zacházení s obalovým materiá- lem. Proto obalový materiál ihned po vybalení přístroje odstraňte a uschovejte jej mimo dosah dětí.
 • Page 77: Schéma Přístroje

  • Nechte přístroj zchladnout a vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než vyjmete nebo nasadíte díly příslušenství. • Nepřemísťujte automatickou domácí pekárnu, pokud se v pečicí formě nachází horký nebo tekutý obsah, např. marmeláda. Hrozí nebez- pečí popálenin! • Během používání se vyhněte kontaktu s rotující- mi hnětacími háky.
 • Page 78 Před prvním použitím Likvidace obalového materiálu Vybalte přístroj a obalový materiál zneškodněte podle předpisů v místě vašeho bydliště. První čištění Před uvedením do provozu otřete pečicí formu hnětací háky a vnější plochu automatické pekárny čistým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí houbičky zanechávající škrábance ani abrazivní látky.
 • Page 79 Ovládací panel 750g 1000g 1250g Displej Ukazatel zvolené hmotnosti (750 g, 1000 g, 1250 g) zbývající doby pečení v hodinách a naprogramované časové předvolby zvoleného stupně zhnědnutí (světlý střední , tmavý , rychlý zvoleného čísla programu průběhu programu přidání přísad („ADD“) Start/Stop Ke spuštění...
 • Page 80 Provozní indikační kontrolka Provozní indikační kontrolka že právě probíhá program. Pokud chcete program s funkcí časovače spustit o něco později, svítí pro- vozní indikační kontrolka až tehdy, když se pro- gram spustí, a ne, když je aktivovaný časovač. Hmotnost chleba Výběr hmotnosti chleba (750 g / 1000 g / 1250 g).
 • Page 81 Program 9: Bezlepkový Pro chleby z bezlepkové mouky a bezlepkových směsí na pečení. Bezlepkové mouky potřebují delší dobu pro přijetí tekutin a mají jiné vlastnosti při vzcházení těsta. Program 10: Koláč U tohoto programu dojde k prohnětení přísad, k vykynutí a k pečení. Pro tento program používejte prášek na pečení.
 • Page 82: Pečení Chleba

  Upozornění: U programu „Marmeláda“ není funkce časovače k dispozici. Upozornění: Funkci časovače nepoužívejte, zpracováváte-li potraviny s krátkou dobou trvanlivosti, jako jsou vejce, mléko, smetana nebo sýr. Před pečením Abyste byli při pečení úspěšní, dbejte prosím na následující: Suroviny Upozornění: Před přidáváním přísad vyjměte pečicí formu z přístroje.
 • Page 83 Funkce „Rychlý“ je možná pouze u programů 1-4. U programů 6, 7, 11 a 12 není možné nastavovat hmotnost chleba. 10. Nyní můžete pomocí funkce časového spínače nastavit ukončení programu. Maximální časová prodleva může dosáhnout 15 hodin. Upozornění: U programu 11 tato funkce není k dispozici. Spuštění...
 • Page 84: Chybová Hlášen

  • Krátce stiskněte tlačítko Start/Stop přerušení programu hned na počátku fáze pečení nebo vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Zástrčku musíte během 10 minut znovu zapojit do sítě, aby mohlo pečení znovu pokračovat. • Otevřete víko přístroje formu . Pomoučenýma rukama můžete vyjmout těsto a odstranit hnětací...
 • Page 85 • Otevřete víko přístroje výstupky závěsu prošly otvory ve vedení závěsu. • Vytáhněte víko přístroje • Chcete-li víko přístroje něte kuželovité výstupky závěsu otvory ve vedení závěsu. Pečicí formy a hnětací háky: Povrch pečicí formy a hnětacích háků opatřen antiadhezivní vrstvou. Při čištění nepouží- vejte agresivní...
 • Page 86 Záruka a servis Na tento přístroj poskytujeme záruku 3 roky od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší peč- livostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování záruky se prosím te- lefonicky spojte se servisem.
 • Page 87 Průběh programu Program Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05 Předehřátí (min) Hnětení 1 (min): Kynutí...
 • Page 88 Program Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25 Předehřátí (min) Hnětení 1 (min): Kynutí...
 • Page 89 Program 5. Express Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Tmavý Velikost 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:15 1:18 nelze nelze Předehřátí (min) aplikovat aplikovat Hnětení 1 (min): nelze nelze Kynutí 1 (min): aplikovat aplikovat nelze nelze aplikovat aplikovat Hnětení 2 (min): nelze nelze Kynutí...
 • Page 90 Program 10. Koláč Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:30 1:35 nelze nelze Předehřátí (min) apliko- apliko- Hnětení 1 (min): nelze nelze Kynutí 1 (min): apliko- apliko- nelze nelze Hnětení 2 (min): apliko- apliko- nelze...
 • Page 91 Odstranění závad automatické domácí pekárny Co udělat, když hnětací hák zůstane po pečení vězet v pečicí formě Co se stane, když hotový chléb zůstane v pekárně? Lze pečicí formu a hnětací háky nádobí? Proč se těsto nepromíchává, ačkoli motor běží? Co dělat, když...
 • Page 92 - 90 -...
 • Page 93 OBSAH Bezpečnostné pokyny Zariadenie sa skladá z Príslušenstvo Používanie primerané účelu Pred prvým použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkcia časovania Pred pečením Pečenie chleba Chybové hlásenia Čistenie a údržba Technické údaje Likvidácia Záruka a servis Dovozca Priebeh programu Odstraňovanie chýb pekárničky Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte ho pre prípadné...
 • Page 94 Bezpečnostné pokyny • Pred používaním prístroja si najprv prečítajte celý návod na používanie! • Nebezpečenstvo zadusenia! Deti sa môžu zadusiť pri nesprávnom používaní baliacich materiálov. Zlikvidujte ich ihneď po vybalení alebo ich uschovajte na mieste, ktoré je deťom neprístupné. • Po vybalení...
 • Page 95: Zariadenie Sa Skladá Z

  • Pozor! Pekárnička chleba sa zahrieva na vysokú teplotu. Prístroja sa dotýkajte až vtedy, keď vychladne alebo používajte chňapky. • Skôr ako vyberiete časti príslušenstva alebo ich vkladáte, nechajte zariadenie vychladnúť a vytiahnite zástrčku zo siete. • Neprenášajte domácu pekárničku, keď je v nádobe na pečenie horúci alebo tekutý...
 • Page 96: Pred Prvým Použitím

  Pred prvým použitím Likvidácia obalového materiálu Vybaľte automat a zlikvidujte obalový materiál podľa predpisov platných vo Vašom bydlisku. Prvé čistenie Pred zapnutím utrite nádobu na pečenie háky a vonkajšie plochy domácej pekárničky čistou vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace špongie ani abrazívne prostriedky, ktoré zanechávajú...
 • Page 97 Ovládací panel 750g 1000g 1250g Displej Zobrazuje voľbu hmotnosti (750 g, 1000 g, 1250 g) zostávajúci čas a naprogramovaný čas zvolený stupeň zhnednutia (svetlý ný , tmavý , rýchly zvolené číslo programu priebeh programu pridanie prísad („ADD“) Štart / Stop Na spustenie a ukončenie prevádzky alebo na zrušenie nastavenia časovača.
 • Page 98 Prevádzková kontrolka Prevádzková kontrolka svojím svietením indikuje, že práve beží niektorý program. Keď chcete niekto- rý program pomocou časovača spustiť s časovým oneskorením, rozsvieti sa prevádzková kontrolka až vtedy, keď sa tento program spustí, a nie vtedy, keď je ešte len zapnutý časovač. Hmotnosť...
 • Page 99: Funkcia Časovania

  Program 7: Cesto na rezance Na prípravu rezancového cesta. Samotné pečenie pri tomto programe odpadá. Program 8: Cmarový chlieb Pre chleby, ktoré sa robia z cmaru alebo jogurtu. Program 9: Bezlepkový Pre chleby z bezlepkových múk a zmesí na pečenie. Bezlepkové...
 • Page 100: Pečenie Chleba

  Príklad: Je 8:00 a vy by ste chceli mať čerstvý chlieb za 7 hodín a 30 minút, teda o 15:30. Najskôr zvoľte program 1 a stláčajte tlačidlá so šípkami tak dlho, až sa na displeji 7:30, pretože čas do ukončenia činí 7 hodín a 30 minút.
 • Page 101 Funkcia „rýchlo“ je k dispozícii iba v programoch 1-4. V programoch 6, 7, 11 a 12 nie je nastavenie hmotnosti chleba k dispozícii. 10. Teraz máte možnosť časovačom nastaviť záverečný čas programu. Môžete zadať odloženie času maximálne o 15 hodín. Upozornenie V programe 11 nie je táto funkcia k dispozícii.
 • Page 102 • Krátko stlačte tlačidlo Štart/Stop rušili program úplne na začiatku pečenia alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V priebehu 10 minút musíte zástrčku zasunúť späť do zásuv- ky, aby pečenie mohlo následne pokračovať. • Otvorte veko prístroja na pečenie . Pomúčenými rukami môžete vybrať...
 • Page 103: Technické Údaje

  • Otvorte veko , až kužeľovité palce kovania prejdú otvormi vo vodiacich kovaniach. • Vytiahnite veko prístroja ní. • Za účelom montáže veka prístroja palce kovania otvormi vo vodiacich kovani- ach. Nádoby na pečenie a hnetacie háky Povrch nádoby na pečenie je potiahnutý...
 • Page 104 Záruka a servis Na tento prístroj máte záruku po dobu 3 rokov odo dňa kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o náku- V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravo- vňou telefonicky.
 • Page 105: Priebeh Programu

  Priebeh programu Program svetlý Stupeň zhnednutia stredný tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min)
 • Page 106 Program svetlý Stupeň zhnednutia stredný tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min)
 • Page 107 Program Stupeň zhnednutia Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g N/A Čas (hodiny) 1:15 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min) Kysnutie 3 (min) Pečenie (min) Udržiavanie v teple (min) Pridanie prísad 1:05 (zostávajú...
 • Page 108 Program 10. Koláč svetlý Stupeň zhnednutia stredný tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:30 1:35 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min) Kysnutie 3 (min) Pečenie (min) 15 Kys- 15 Kys- nutie nutie...
 • Page 109 Odstraňovanie chýb pekárničky Čo robiť, keď hnetací hák po pečení zostane v nádobe na pečenie Čo sa stane, ak hotový chlieb zostane v domácej pekárničke? Sú forma na pečenie a miesiaci hák umývanie v umývačke riadu? Prečo sa cesto nemiesi, hoci motor beží? Čo mám spraviť, keď...
 • Page 110 - 108 -...
 • Page 111 SADRŽAJ Sigurnosne napomene Pregled uređaja Oprema Uporaba u skladu sa namjenom Prije prve uporabe Osobine Komandno polje Programi Funkcija timera Prije pečenja Pečenje kruha Dojave pogrešaka Čišćenje i održavanje Tehnički podaci Zbrinjavanje Jamstvo i servis Uvoznik Tijek programa Otklanjanje grešaka automatskog uređaja za pečenje kruha Upute za posluživanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje.
 • Page 112: Sigurnosne Napomene

  Sigurnosne napomene • Molimo Vas da prije korištenja uređaja prvo pročitate cjelokupne upute za njegovu uporabu! • Opasnost od gušenja! Djeca se mogu ugušiti pri nenamjenskoj upotrebi materijala ambalaže. Ovaj materijal zbrinite odmah nakon raspakiranja uređaja, ili ga čuvajte na mjestu nedostupnom djeci.
 • Page 113: Pregled Uređaja

  • Oprez! Automat za pečenje kruha se jako zagrijava. Uređaj dirajte rukama tek nakon što se ohladio, ili koristite zaštitne rukavice ili krpu. • Pustite uređaj da se ohladi i izvucite utikač dovoda struje, prije nego što vadite ili umeće- te dijelove opreme.
 • Page 114: Prije Prve Uporabe

  Prije prve uporabe Zbrinjavanje materijala za ambalažu Raspakirajte svoj uređaj i materijal ambalaže zbrinite u skladu sa propisima na mjestu stanovanja. Prvo čišćenje Prebrišite formu za pečenje i vanjsku površinu uređaja prije puštanja u rad pomoću čiste i vlažne krpe. Ne koristite grube spužve za čišćenje ili sredstva za ribanje.
 • Page 115: Komandno Polje

  Komandno polje 750g 1000g 1250g Display Prikaz za odabir težine (750 g, 1000 g, 1250 g) još preostalo pogonsko vrijeme u satima i za programiran vremenski predodabir odabrani stupanj rumenila (Svijetlo Srednje , Tamno odabrani broj programa tijek programa dodavanje sastojaka („ADD“) Start / Stop Za pokretanje i okončanje pogona ili brisanje programa timera.
 • Page 116 Lampica za indikaciju pogona Lampica za indikaciju pogona jem pokazuje, da uređaj upravo izvodi određeni program. Ukoliko jedan od programa želite pokre- nuti sa vremenskom zadrškom pomoću funkcije ti- mera, lampica za indikaciju pogona onda, kada je program započeo, a ne od trenutka aktiviranja timera.
 • Page 117: Funkcija Timera

  Program 7: Tijesto za rezance Za izradu tijesta za rezance. Postupak pečenja kod ovog programa otpada. Program 8: Kruh sa mlaćenicom Za vrste kruha, koji se pripremaju sa mlaćenicom ili jogurtom. Program 9: Bez glutena Za vrste kruha od brašna bez sadržaja glutena i od mješavina za pečenje.
 • Page 118: Pečenje Kruha

  Potvrdite postavku timera sa tipkom Start/Stop Dvotočka u displayu trepti, a programirano vri- jeme počinje teći. Odmah nakon pokretanja pro- grama zasvijetliti će lampica za prikaz pogona Prilikom završavanja postupka pečenja začuti će se deset signalnih tonova, a na displayu pojavljuje 0:00.
 • Page 119 Eventualno odaberite veličinu kruha pomoću tipke Odaberite stupanj rumenila U displayu će Vam strelica pokazati, da li ste podesili svijetlu, srednju ili tamnu postavku stupnja rumenila. Na ovom mjestu možete i odabrati postavku "Brzo", kako biste skratili vrijeme dizanja tijesta. Napomena Za programe 6, 7 i 11 funkcija "Stupanj rumenila"...
 • Page 120: Dojave Pogrešaka

  Napomena Ne koristite metalne predmete, koji mogu dovesti do ogrebotina na sloju protiv lijepljenja. Odmah nakon vađenja kruha isperite formu za pečenje sa toplom vodom. Spriječiti ćete lijep- ljenje kuka za gnječenje za pogonsku osovinu. Savjet: Kada kuke za gnječenje postupka gnječenja izvadite, kruh prilikom vađenja iz forme za pečenje potrgan.
 • Page 121: Tehnički Podaci

  • Dobro osušite unutrašnjost uređaja. Za lakše čišćenje možete poklopac uređaja sa kućišta: • Otvorite poklopac uređaja elementi šarnira ne mogu proći kroz otvore vodilice šarnira. • Izvucite poklopac uređaja • Da biste poklopac uređaja vedite elemente šarnira kroz otvore vodilica šarnira.
 • Page 122 Jamstvo i servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Molimo vas, da se u slučaju garancije tele- fonski povežete sa svojom servisnom ispostavom.
 • Page 123: Tijek Programa

  Tijek programa Program Svijetlo Stupanj rumenila Srednje Tamno Veličina 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Vrijeme (sati) 2:58 3:05 Predgrijavanje (min) Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min)
 • Page 124 Program Svijetlo Stupanj rumenila Srednje Tamno Veličina 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Vrijeme (sati) 3:18 3:25 Predgrijavanje (min) Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min)
 • Page 125 Program Stupanj rumenila Veličina 750 g 1000 g 1250 g N/A Vrijeme (sati) 1:15 Predgrijavanje (min) Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min) Dizanje 3 (min) Pečenje (min) Održavanje temperature (min) Dodavanje sastojaka 1:05 (preostali sati) Predpodešavanje vremena * 5A znači, da automat za pečenje kruha gnječi 5 minuta, a istovremeno se pojavljuje signalni ton za dodavanje namirnica, te se na displayu oznaka „ADD“...
 • Page 126 Program 10. Kolač Svijetlo Stupanj rumenila Srednje Tamno Veličina 750 g 1000 g 1250 g Vrijeme (sati) 1:30 1:35 Predgrijavanje (min) Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min) Dizanje 3 (min) Pečenje (min) Dizanje Dizanje Održavanje temperature (min) Dodavanje sastojaka...
 • Page 127: Otklanjanje Grešaka Automatskog Uređaja Za Pečenje Kruha

  Otklanjanje grešaka automatskog uređaja za pečenje kruha Što činiti, ako kuka za gnječenje ne u formi za pečenje Što se događa, ako gotov kruh ostane u automatskom uređaju za pečenje kruha? Jesu li forma za pečenje i kuka za gnječenje ne za strojno pranje? Zašto se tijesto ne mijesi, premda je motor u pokretu? Što činiti, kada kuka za gnječenje...
 • Page 128 - 126 -...
 • Page 129 INHALTSVERZEICHNIS Sicherheitshinweise Geräteübersicht Zubehör Bestimmungsgemäßer Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch Eigenschaften Bedienfeld Programme Timer-Funktion Vor dem Backen Brot backen Fehlermeldungen Reinigung und Pflege Technische Daten Entsorgung Garantie und Service Importeur Programmablauf Fehlerbehebung Brotbackautomat Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 130: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung erst vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen! • Erstickungsgefahr! Kinder ersticken bei unsachgemäßem Gebrauch des Verpackungsmaterials. Entsorgen Sie dieses sofort nach dem Auspacken oder bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf. • Kontrollieren Sie den Brotbackautomaten nach dem Auspacken auf Transportschäden.
 • Page 131: Geräteübersicht

  • Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Überprüfung, Reparatur und technische Wartung dürfen nur von einem qualifizierten Fachhändler durchge- führt werden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch. • Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und bedecken Sie es nicht. Brandgefahr! • Vorsicht! Der Brotbackautomat wird heiß.
 • Page 132: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Benutzen Sie Ihren Brotbackautomaten nur zum Brotbacken und zur Herstellung von Marmeladen/Konfitüren im häuslichen Bereich. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Lebensmitteln oder Gegenständen. Verwenden Sie den Brotbackautomat nicht im Freien. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 • Page 133: Bedienfeld

  Bedienfeld Display Anzeige für die Auswahl des Gewichts (750 g, 1000 g, 1250 g) die noch verbleibende Betriebszeit in Stunden und die programmierte Zeitvorwahl den gewählten Bräunungsgrad (Hell Mittel , Dunkel , Schnell die gewählte Programm-Nummer den Programmablauf das Zugeben von Zutaten („ADD“) Start / Stop Zum Starten und Beenden des Betriebes oder um eine Timer-Programmierung zu löschen.
 • Page 134: Programme

  Betriebsindikationslampe Die Betriebsindikationslampe Leuchten an, dass grade ein Programm läuft. Wenn Sie ein Programm mit der Timer-Funktion zeitverzögert starten wollen, leuchtet die Betriebsindikationslampe erst, wenn das Programm gestartet ist, und nicht, wenn der Timer aktiviert ist. Brotgewicht Wahl des Brotgewichtes (750 g / 1000 g / 1250 g). Drücken Sie diese Taste wiederholt, bis der Pfeil unter dem gewünschtem Gewicht erscheint.
 • Page 135: Timer-Funktion

  Programm 6: Teig (kneten) Zur Herstellung von Hefeteig für Brötchen, Pizza oder Zöpfe. Der Backvorgang entfällt bei diesem Programm. Programm 7: Nudelteig Für die Zubereitung von Nudelteig. Der Backvorgang entfällt bei diesem Programm. Programm 8: Buttermilchbrot Für Brote die aus Buttermilch oder Joghurt herge- stellt werden.
 • Page 136: Vor Dem Backen

  Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste Der Doppelpunkt im Display programmierte Zeit beginnt abzulaufen. Sobald das Programm startet, leuchtet die Betriebsindikationslampe Bei Beendigung des Backvorgangs ertönen zehn Signaltöne und das Display Beispiel: Es ist 8.00 Uhr und Sie möchten in 7 Stunden und 30 Minuten, also um 15:30 Uhr, frisches Brot haben.
 • Page 137 Wählen Sie Ihr Programm mit der Programmwahl Taste . Jede Eingabe wird mit einem Signalton bestätigt. Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des Brotes mit der Taste Wählen Sie den Bräunungsgrad Brotes. Im Display zeigt Ihnen der Pfeil, ob Sie Hell, Mittel oder Dunkel eingestellt haben. Sie können hier auch die Einstellung „Schnell“...
 • Page 138: Fehlermeldungen

  Hinweis Benutzen Sie keine Metallgegenstände, die zu Kratzern auf der Antihaftbeschichtung führen können. Spülen Sie gleich nach der Brotentnahme die Backform mit warmem Wasser aus. Sie verhin- dern ein Festsetzen der Knethaken Antriebswelle. Tipp: Wenn Sie die Knethaken ten Knetvorgang entnehmen, wird das Brot beim Herausnehmen aus der Backform nicht aufgerissen.
 • Page 139: Technische Daten

  Beachten Sie dazu bitte auch die Sicherheitshinweise. Achtung Die Geräte- bzw. Zubehörteile sind nicht spülma- schinengeeignet! Gehäuse, Deckel, Backraum Entfernen Sie alle Rückstände im Backraum mit einem feuchten Tuch oder einem leicht angefeuch- teten weichen Schwamm. Wischen Sie das Gehäuse und den Deckel ebenfalls nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.
 • Page 140: Garantie Und Service

  Garantie und Service Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantie- fall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung.
 • Page 141: Programmablauf

  Programmablauf Programm Hell Bräunungsgrad Mittel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 2:58 3:05 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min)
 • Page 142 Programm Bräunungsgrad Mittel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 3:18 3:25 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min)
 • Page 143 Programm 5. Express Bräunungsgrad Größe 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:15 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Backen (Min) Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben 1:05 (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit * 5A heißt, dass der Brotbackautomat 5 Minuten knetet und gleichzeitig der Signalton zum Zutaten hinzu- geben ertönt und die Displayanzeige „ADD“...
 • Page 144 Programm 10. Kuchen Hell Bräunungsgrad Mittel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:30 1:35 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Backen (Min) Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit...
 • Page 145: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Fehlerbehebung Brotbackautomat Was tun, wenn der Knethaken der Backform stecken bleibt? Was passiert, wenn das fertige Brot im Backautomaten bleibt? Sind Backform und Knethaken geeignet? Warum wird der Teig nicht gerührt, obwohl der Motor läuft? Was tun, wenn der Knethaken Was passiert bei einem Stromausfall während eines Programms? Wie lange dauert das Brotbacken?
 • Page 146 - 144 -...
 • Page 147 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB850EDSA1-02/10-V3 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 EDS A1 Recipe Book Zeszyt z przepisami Receptfüzet Knjižica z recepti Recepty Receptár Teka sa receptima Rezeptheft...
 • Page 148 RECIPE BOOK Useful information about ingredients Baking tips Ready-to-use baking mixtures Slicing and storing bread Recipes for approx. 1000 g bread Programme 1 Regular ...5 Programme 2 French...6 Programme 3 Whole Wheat...6 Programme 4 Sweet...7 Programme 5 Super Rapid...8 Programme 6 Dough (knead) ...8 Programme 7 Pasta ...9 Programme 8 Buttermilk bread ...9 Programme 9 Gluten Free ...9...
 • Page 149: Useful Information About Ingredients

  Useful information about ingredients FLOUR Most of the commercially available varieties of flour, such as wheat or rye flour, are suitable for baking. The type designation for flour types may vary from country to country. With the baking program "gluten-free", gluten-free flour types such as corn, buckwheat or potato flour can be used.
 • Page 150: Baking Tips

  The consistency of gluten-free breads is also different to that of wheat meal breads. MEASURING THE INGREDIENTS Along with our Automatic Bread Maker, you will receive the following measuring cups, which make the task of measuring the ingredients easier for you:...
 • Page 151: Ready-To-Use Baking Mixtures

  Ready-to-use baking mixtures You can also use ready-to-use baking mixtures with this bread maker. Follow the manufacturer’s instructions on the packa- ging. The following table provides you the examples of conversion for some of the baking mixtures. Baking mixtures Multigrain health bread...
 • Page 152: Recipes For Approx. 1000 G Bread

  Recipes for approx. 1000 g bread Note: To achieve a better baking result, prepare the dough with a mixer. Then place the finished dough in the baking mould. Using the button “Bre- ad weight” enter the weight 1000 gr. Select the desired degree of browning for your bread.
 • Page 153: Programme 2 French

  Cornbread 350 ml water 1 tbsp. butter 540 g flour of type 550 3 tbsp. corn semolina 1/2 chopped apple with peel 3/4 packet of dry yeast Programme 2 French "Classic" white bread 320 ml water/milk 2 tbsp. butter 1,5 tsp. Salt 2 tbsp.
 • Page 154: Programme 4 Sweet

  Wheat groats bread 350 ml water 1 tsp. salt 2 tbsp. butter 1.5 tbsp. honey 360 g flour of type 1050 180 g wheat whole grain flour 50 g wheat groats 3/4 packet of dry yeast Whole grain bread 350 ml water 25 g butter 1 tsp.
 • Page 155: Programme 5 Super Rapid

  Chocolate bread 400 ml milk 100 g low fat curd cheese 1,5 tsp. salt 1.5 tsp. sugar 600 g wheat whole grain flour 10 tbsp. cocoa 100 g chopped whole milk chocolate 1 packet of dry yeast Use whole milk or semi-sweet chocolate. If you brush the dough with 1 tbsp.
 • Page 156: Programme 7 Pasta

  Pretzels 200 ml water 1/4 tsp. salt 360 g flour of type 405 1/2 tsp. sugar 1/2 packet of dry yeast Form the dough into pretzels. Then coat the pret- zels with 1 whisked egg and spread coarse salt over top (a total of 1-2 tbsp. coarse salt for about 12 pretzels).
 • Page 157: Programme 10 Cake

  Gluten-free yoghurt bread 350 ml water 150 g natural yoghurt 1.5 tbsp. oil 1.5 tbsp. vinegar 100 g gluten-free flour (e.g. millet, rice, buckwheat) 400 g gluten-free flour mixture (e.g. "Mix B" from Schär) 1,5 tsp salt 1.5 tsp. sugar 1.5 packet of dry yeast 1 tsp.
 • Page 158 Orange marmelade 350 g oranges 150 g lemons 500 g gelling sugar Strawberry jam 500 g strawberries 500 g gelling sugar 2-3 tbsp. lemon juice Berry jam 500 g thawed berries 500 g gelling sugar 1 tbsp. lemon juice Mix all ingredients in the baking mould. Enjoy your meal! These recipes are provided without guarantee.
 • Page 159: Troubleshooting The Recipes

  Troubleshooting the recipes Why does my bread occasionally have some flour on the side crusts? Why do I need to add the ingredients in a particular sequence? Why is the dough only partly kneaded? Why has the bread not risen? When should I add nuts and fruits to the dough? The baked bread is too moist.
 • Page 160 ZESZYT Z PRZEPISAMI Trochę o składnikach Porady przydatne w pieczeniu Gotowe mieszanki (proszkowe) do pieczenia Krojenie chleba i jego przechowywanie Przepisy na ok. 1000 g chleba Program 1 Normalne ............17 Program 2 Kruche .
 • Page 161: Trochę O Składnikach

  Trochę o składnikach MĄKA Nadają się powszechnie sprzedawane rodzaje mąk w sklepach jak mąka pszenna lub żytnia (typ 405-1150). Oznaczenia gatunku mąki mogą się różnić w zależności od kraju. W programie “Bez- glutenowy” możesz używać bezglutenowych ga- tunków mąki, jak np. mąka pszenna lub mąka ziemniaczana.
 • Page 162: Porady Przydatne W Pieczeniu

  PŁYNY Płyny, takie jak mleko, woda lub rozpuszczone w wodzie mleko w proszku, można zastosować do przygotowania chleba. Mleko polepsza smak chleba i zmiękcza skórkę, natomiast czysta woda powoduje chrupliwość skórki. W niektórych przepi- sach zaleca się użycie soków owocowych, w celu nadania smakowi chleba określonej specyfiki.
 • Page 163: Gotowe Mieszanki (Proszkowe) Do Pieczenia

  Gotowe mieszanki (proszkowe) do pieczenia Do pieczenia chleba w tego rodzaju urządzeniach możemy używać gotowych mieszanek (proszkowych). Należy przestrzegać wskazówek producenta wymienionych na opakowaniu. W tabeli znajdziesz przykłady przeliczenia dla niektórych mieszanek w proszku do pieczenia chleba. Mieszanka do pieczenia Chleb wielozbożowy Chleb z ziarnami słonecznika Chleb razowy...
 • Page 164: Przepisy Na Ok. 1000 G Chleba

  Przepisy na ok. 1000 g chleba Wskazówka: Aby uzyskać lepszy rezultat pie- czenia, ciasto wyrabiamy mikserem. Następnie gotowe ciasto wkładamy do formy do pieczenia. Za pomocą przycisku “Waga chleba” ustaw ci- ężar 1000 g. Wybierz stopień wypieczenia chleba. Pamiętajmy, że przy podawaniu ilości składników chodzi o wartości orientacyjne.
 • Page 165: Program 2 Kruche

  Chleb kukurydziany 350 ml wody 1 łyżka masła 540 g mąki typ 550 3 łyżki kaszki kukurydzianej 1/2 jabłka pociętego w talarki 3/4 kostki drożdży Program 2 Kruche Chleb jasny „Klasyczny“ 320 ml wody / mleka 2 łyżki masła 1,5 łyżeczki soli 2 łyżki cukru 600 g mąki pszennej typ 550 1 kostka drożdży...
 • Page 166: Program 4 Słodkie

  Chleb z ziarnami pszenicy 350 ml wody 1 łyżeczka soli 2 łyżki masła 1,5 łyżki stołowe miodu 360 g mąki typ 1050 180 g mąki razowej pszennej 50 g grubo zmielonych ziaren pszenicy 3/4 kostki drożdży Chleb razowy 350 ml wody 25 g masła 1 łyżeczka soli 1 łyżeczki cukru...
 • Page 167: Program 5 Express

  Chleb czekoladowy 400 ml mleka 100 g chudego twarogu 1,5 łyżeczki soli 1,5 łyżeczki cukru 600 g mąki razowej pszennej 10 łyżek kakao 100 g kruszonej czekolady 1 kostka drożdży Używaj czekoladę mleczną lub gorzką. Jeśli polejesz na końcu ciasto 1 łyżką mleka, skórka będzie ciemniejsza.
 • Page 168: Program 7 Makaron

  Precle 200 ml wody 1/4 łyżeczki soli 360 g mąki typ 405 1/2 łyżeczki cukru 1/2 kostki drożdży Uformuj ciasto w precle. Następnie posmaruj po- wierzchnię precli 1 rozbitym jajkiem i posyp solą (na ok. 12 precli łącznie 1-2 łyżek soli gruboziarnistej). Precle piecz w temperaturze ok.
 • Page 169: Program 10 Ciasto

  Bezglutenowy chleb jogurtowy 350 ml wody 150 g jogurtu naturalnego 1,5 łyżki oleju 1,5 łyżki octu 100 g mąki bezglutenowej (np. mąka z prosa, ryżowa, gryczana) 400 g mąki bezglutenowej (np. „Mix B“ firmy Schär) 1,5 łyżeczki soli 1,5 łyżeczki cukru 1,5 kostki drożdży 1 łyżeczka mąki gumy guar lub mąki chlebka świętojańskiego...
 • Page 170 Konfitura pomarańczowa 350 g pomarańczy 150 g cytryn 500 g cukru żelującego Konfitura truskawkowa 500 g truskawek 500 g cukru żelującego 2-3 łyżki soku z cytryny Konfitura jagodowa 500 g rozmrożonych jagód 500 g cukru żelującego 1 łyżki stołowe soku z cytryny Wymieszaj wszystkie składniki w formie do pieczenia.
 • Page 171: Poprawki W Przepisach

  Poprawki w przepisach Dlaczego mój chleb ma często trochę mąki na bocznej skórce? Dlaczego surowce należy dodawać w określonej kolejności? Dlaczego ciasto było tylko częściowo wymieszane? Dlaczego chleb nie wyrósł? Kiedy dodaje się do ciasta orzechy i owoce? Upieczony chleb jest zbyt wilgotny. Na powierzchni chleba znajdują...
 • Page 172 RECEPTFÜZET Tudnivalók a hozzávalókról Tippek a sütéshez Kész sütőkeverékek A kenyér felszelése és tárolása Receptek kb. 1 kg-os kenyérhez 1-es program Normál ............29 2-es program Laza .
 • Page 173: Tudnivalók A Hozzávalókról

  Tudnivalók a hozzávalókról LISZT A legtöbb kereskedelemben kapható lisztfajta meg- felelő, mint a búza vagy a rozsliszt (405-1150-es tí- pus). A lisztek típusmegjelölése országonként változhat. A "Sikérmentes" sütőprogrammal sikér- mentes lisztfajtákat is felhasználhat (pl. kukorica-, hajdina-, vagy burgonyalisztet). Kész sütőkeverék- port is felhasználhat.
 • Page 174: Tippek A Sütéshez

  FOLYADÉKOK Olyan folyadékok mint a tej, víz vagy vízben oldott tejpor használhatóak a kenyér készítéséhez. A tej fokozza a kenyér ízét és puhítja a héját, míg a tiszta víz ropogós héjat eredményez. Egyes receptekben gyümölcslé használatát írják elő, mely a kenyérnek sajátos ízt kölcsönöz.
 • Page 175: Kész Sütőkeverékek

  Kész sütőkeverékek Kész kenyérsütő keveréket is tud használni a kenyérsütő automatához. Vegye figyelembe ehhez a csomagoláson találha- tó, gyártó által megadott adatokat. A táblázatban talál átszámítási példákat néhány kenyér sütőkeverékhez. Kész sütőkeverék por Vital-többmagos kenyér Napraforgómagos kenyér Falusi teljes kiőrlésű kenyér Parasztkenyér: Ciabatta Ehhez a kenyérsütő...
 • Page 176: Receptek Kb. 1 Kg-Os Kenyérhez

  Receptek kb. 1 kg-os kenyérhez Tudnivaló: A jobb sütési eredmény elérése érde- kében mixerrel készítse el a tésztát. Ezután tegye a kész tésztát a sütőformába. Állítson be a “Kenyér mérete” gombbal 1000 g-os súlyt. Válassza ki a kívánt pirítási fokot. Vegye figyelembe, hogy a mennyiségek megadásakor csak megközelítő...
 • Page 177: 2-Es Program Laza

  Kukoricakenyér 350 ml víz 1 evőkanál vaj 540 g liszt (550-es típus) 3 evőkanál kukoricaliszt 1/2 felaprított alma héjastul 3/4 csomag szárazélesztő 2-es program Laza Klasszikus fehérkenyér 320 ml víz/ tej 2 evőkanál vaj 1,5 teáskanál só 2 evőkanál cukor 600 g búzaliszt 550-es típus 1 csomag szárazélesztő...
 • Page 178: 4-Es Program Édes

  Búzadara 350 ml víz 1 teáskanál só 2 evőkanál vaj 1,5 evőkanál méz 360 g liszt (1050-es típus) 180 g teljes kiőrlésű búzaliszt 50 g búzadara 3/4 csomag szárazélesztő Korpáskenyér: 350 ml víz 25 g vaj 1 teáskanál só 1 teáskanál cukor 270 g liszt (1050-es típus) 270 g teljes kiőrlésű...
 • Page 179: 5-Ös Program Expressz

  Csokoládéskenyér 400 ml tej 100 g zsírszegény túrókrém 1,5 teáskanál só 1,5 teáskanál cukor 600 g teljes kiőrlésű búzaliszt 10 evőkanál kakaó 100 g durvára vágott tejcsokoládé 1 csomag szárazélesztő Tej- vagy étcsokoládét használjon. Ha a tésztát dagasztás után megkeni 1 evőkanál tejjel, a héja sötétebb lesz.
 • Page 180: 7-Es Program Kifőznivaló Tészta

  Perec 200 ml víz 1/4 teáskanál só 360 g liszt (405-es típus) 1/2 teáskanál cukor 1/2 csomag szárazélesztő Csináljon pereceket a tésztából. Ezután kenje meg a pereceket 1 felvert tojással és szórja meg durva sóval (kb. 12 perechez összesen 1-2 evőkanál dur- va só...
 • Page 181: 10-Es Program Sütemény

  Gluténmentes joghurtos kenyér 350 ml víz 150 g sima joghurt 1,5 evőkanál olaj 1,5 evőkanál ecet 100 g sikérmentes liszt (pl. köles, rizs, hajdina) 400 g sikérmentes lisztkeverék (pl. „Mix B“ a Schärtől) 1,5 teáskanál só 1,5 teáskanál cukor 1,5 csomag szárazélesztő 1 teáskanál guarmag- vagy szentjánoskenyérliszt Gluténmentes magos kenyér 250 ml víz...
 • Page 182 Narancslekvár 350 g narancs 150 g citrom 500 g befőzőcukor Eperlekvár 500 g eper 500 g befőzőcukor 2 -3 evőkanál citromlé Bogyós gyümölcsös lekvár 500 g felolvasztott bogyós gyümölcs 500 g befőzőcukor 1 evőkanál citromlé Valamennyi hozzávalót keverjük össze a sütőformá- ban.
 • Page 183: Hibaelhárítás Receptek

  Hibaelhárítás Receptek Miért lisztes néha oldalt a kenyér héja? A hozzávalókat miért egy bizonyos sorrendben kell hozzáadni? Miért gyúrják a tésztát részenként? Miért nem kelt meg a kenyér? Mikor adjuk a diót és a gyümölcsöket a tésztába? A megsütött kenyér túl nedves. A kenyér felszínén légbuborékok vannak.
 • Page 184 KNJIŽICA Z RECEPTI Kar je dobro vedeti o sestavinah Nasveti za peko Gotove mešanice za peko Rezanje in shranjevanje kruha Recepti za kruh s pribl. 1000 g Program 1 Normalno ............41 Program 2 Rahel .
 • Page 185: Kar Je Dobro Vedeti O Sestavinah

  Kar je dobro vedeti o sestavinah MOKA Večina vrst moke, ki jih dobite v trgovini, je primerna za peko, na primer pšenična ali ržena moka (tip 405–1150). Oznake tipa moke so lahko od države do države različne. Pri programu peke „Brez glutena" lahko uporabljate vrste moke brez glutena, kot npr.
 • Page 186: Nasveti Za Peko

  JAJCA Jajca kruh oplemenitijo in ustvarijo mehkejšo struk- turo. Pri peki po receptih v teh navodilih za upo- rabo uporabljajte jajca višjih razredov velikosti. MAŠČOBE: MAST ZA PEKO, MASLO, OLJE Masti za peko, maslo in olje kruh iz kvašenega te- sta naredijo krhek.
 • Page 187: Gotove Mešanice Za Peko

  Gotove mešanice za peko Za ta avtomat lahko uporabljate tudi gotove meš- anice za peko. Pri tem upoštevajte navedbe proizvajalca na emba- laži. V tabeli najdete primere preračunavanja nekaterih mešanic za kruh. Mešanica za peko Večzrnati vital kruh Kruh s sončničnimi semeni Rustikalni polnozrnati kruh Kmečki kruh Ciabatta...
 • Page 188: Recepti Za Kruh S Pribl. 1000 G

  Recepti za kruh s pribl. 1000 g Napotek: Za boljše rezultate peke testo zamešajte z mešalnikom. Gotovo testo potem dajte v pekač. S tipko „Teža kruha“ nastavite težo 1000 g. Izberite želeno stopnjo zapečenosti svojega kruha. Upoštevajte, da pri navedbah količine gre za orien- tacijske vrednosti.
 • Page 189: Program 2 Rahel

  Koruzni kruh 350 ml vode 1 žlico masla 540 g moke tipa 550 3 žlice koruznega zdroba 1/2 sesekljanega jabolka z lupino 3/4 zavitka suhega kvasa Program 2 Rahel Beli kruh „Klasika“ 320 ml vode/mleka 2 žlici masla 1,5 žličke soli 2 žlici sladkorja 600 g pšenične moke tipa 550 1 zavitek suhega kvasa...
 • Page 190: Program 4 Sladek

  Kruh s pšeničnim drobljencem 350 ml vode 1 žličko soli 2 žlici masla 1,5 žlice medu 360 g moke tipa 1050 180 g pšenične polnozrnate moke 50 g pšeničnega drobljenca 3/4 zavitka suhega kvasa Polnozrnati kruh 350 ml vode 25 g masla 1 žličko soli 1 žličko sladkorja 270 g moke tipa 1050...
 • Page 191: Program 5 Ekspresno

  Čokoladni kruh 400 ml mleka 100 g puste skute 1,5 žličke soli 1,5 žličke sladkorja 600 g pšenične polnozrnate moke 10 žlic kakava 100 g sesekl. mlečne čokolade 1 zavitek suhega kvasa Uporabite mlečno ali rahlo grenko čokolado. Če testo po gnetenju premažete z 1 žlico mleka, bo skorja postala temnejša.
 • Page 192: Program 7 Testo Za Rezance

  Preste 200 ml vode 1/4 žlice soli 360 g moke tipa 405 1/2 žličke sladkorja 1/2 zavitka suhega kvasa Testo oblikujte v preste. Potem preste premažite z enim stepenim jajcem in jih potresite z grobo soljo (za pribl. 12 prest skupaj 1–2 žlici grobe soli). Preste pecite pri pribl.
 • Page 193: Program 10 Kolač

  Jogurtov kruh brez glutena 350 ml vode 150 g naravnega jogurta 1,5 žlice olja 1,5 žlice kisa 100 g moke brez glutena (npr. prosene, riževe ali ajdove) 400 g mešanice moke brez glutena (npr. „Mix B“ od Schär) 1,5 žličke soli 1,5 žličke sladkorja 1,5 zavitka suhega kvasa 1 žličko guar gumija ali moke karube...
 • Page 194 Marmelada iz pomaranč 350 g pomaranč 150 g limon 500 g želirnega sladkorja Jagodova marmelada 500 g jagod 500 g želirnega sladkorja 2–3 žlice limoninega soka Marmelada iz jagodičevja 500 g odtaljenega jagodičevja 500 g želirnega sladkorja 1 žlico limoninega soka Vse sestavine premešajte v pekaču.
 • Page 195: Odpravljanje Napak Pri Receptih

  Odpravljanje napak pri receptih Zakaj je na mojem kruhu ob strani na skorji včasih več moke? Zakaj je treba sestavine zmeraj dodajati v določenem vrstnem redu? Zakaj je testo zgneteno le deloma? Zakaj kruh ni vzhajal? Kdaj testu dodam orehe ali sadje? Pečeni kruh je prevlažen.
 • Page 196 RECEPTY Co je důležité vědět o surovinách Tipy na pečení Hotové pečicí směsi Nakrojení a úschova chleba Recepty na ca 1000 g chleba Program 1 Normální ............53 Program 2 Kyprý...
 • Page 197: Co Je Důležité Vědět O Surovinách

  Co je důležité vědět o surovinách MOUKA Vhodná je většina běžných druhů mouky, jako je pšeničná nebo žitná mouka (typu 405-1150). Označení typů jednotlivých druhů mouky může být v různých zemích různé. Díky programu pečení „Bezlepkový“ lze používat bezlepkové druhy mouky, jako např.
 • Page 198: Tipy Na Pečení

  TEKUTINY Při výrobě chleba mohou být použity tekutiny jako mléko, voda nebo ve vodě rozpuštěné sušené mléko. Mléko zintenzivňuje chuť chleba a změkčuje kůrku, zatímco čistá voda způsobuje křupavější kůrku. V některých receptech je určeno použití ovocných šťáv, aby byla chuť chleba obohacena o osobitou příchuť.
 • Page 199: Hotové Pečicí Směsi

  Hotové pečicí směsi Můžete pro tuto automatickou pekárnu použít i hotové pečicí směsi. Dodržujte přitom údaje výrobce na obalu. V tabulce najdete příklady přepočtu některých směsí na pečení chleba. Směs na pečení Vícezrnný chléb Vital Slunečnicový chléb Rustikální celozrnných chléb Selský...
 • Page 200: Recepty Na Ca 1000 G Chleba

  Recepty na ca 1000 g chleba Upozornění:Abyste docílili lepšího výsledku při pečení, připravujte těsto pomocí mixéru. Do pečicí formy pak vložte hotové těsto. Tlačítkem „Velikost bochníku“ nastavte hmotnost 1000 g. Vyberte požadovaný stupeň zhnědnutí chleba. Dbejte na to, že se u údajů o množstvích jedná o orientační hodnoty.
 • Page 201: Program 2 Kyprý

  Kukuřičný chléb 350 ml vody 1 PL másla 540 g mouky typu 550 3 PL kukuřičné krupice 1/2 nastrouhaného jablka se slupkou 3/4 balíčku sušeného droždí Program 2 Kyprý „Klasický“ bílý chléb 320 ml vody/mléka 2 PL másla 1,5 ČL soli 2 PL cukru 600 g pšeničné...
 • Page 202: Program 4 Sladký

  Chléb z pšeničného šrotu 350 ml vody 1 ČL soli 2 PL másla 1,5 PL medu 360 g mouky typu 1050 180 g celozrnné pšeničné mouky 50 g pšeničného šrotu 3/4 balíčku sušeného droždí Celozrnný chléb: 350 ml vody 25 g másla 1 ČL soli 1 ČL cukru 270 g mouky typu 1050...
 • Page 203: Program 5 Expres

  Čokoládový chléb 400 ml mléka 100 g netučného tvarohu 1,5 ČL soli 1,5 ČL cukru 600 g celozrnné pšeničné mouky 10 PL kakaa 100 g strouhané mléčné čokolády 1 balíček sušeného droždí Použijte mléčnou nebo hořkou čokoládu. Když těsto po hnětení potřete 1 PL mléka, kůrka bude tmavší.
 • Page 204: Program 7 Nudlové Těsto

  Preclíky 200 ml vody 1/4 ČL soli 360 g mouky typu 405 1/2 ČL cukru 1/2 balíčku sušeného droždí Vytvarujte z těsta preclíky. Pak preclíky potřete 1 ro- zšlehaným vejcem a posybejte hrubě mletou solí (pro 12 preclíků celkem ca 1-2 PL hrubé soli). Preclíky pečte při ca 230 °C po dobu ca 15-20 minut.
 • Page 205: Program 10 Koláč

  Bezlepkový jogurtových chléb 350 ml vody 150 g živého jogurtu 1,5 PL oleje 1,5 PL octa 100 g bezlepkové mouky (např. proso, rýže, pohanka) 400 g bezlepkové směsi mouky (např. „Mix B“ od Schär) 1,5 ČL soli 1,5 ČL cukru 1,5 balíčku sušeného droždí...
 • Page 206 Pomerančová marmeláda 350 g pomerančů 150 g citronů 500 g želírovacího cukru Jahodová marmeláda 500 g jahod 500 g želírovacího cukru 2-3 PL citrónové šťávy Marmeláda z lesních plodů 500 g rozmrazených lesních plodů 500 g želírovacího cukru 1 PL citrónové šťávy Všechny suroviny promíchejte v pečicí...
 • Page 207: Odstranění Chyb Recepty

  Odstranění chyb recepty Proč má chléb někdy trochu mouky na boční kůrce? Proč se musí přidávat suroviny v určitém pořadí? Proč se těsto prohnětlo jen zčásti? Proč chléb nenakynul? Kdy se přidávají do těsta ořechy a ovoce? Upečený chléb je příliš vlhký. Na povrchu chleba jsou puchýřky.
 • Page 208 RECEPTÁR Znalosti o surovinách Tipy pre pečenie Hotové (práškové) zmesi na pečenie Krájanie chleba a jeho skladovanie Recepty na asi 1000 g chleba Program 1 Normálny ............65 Program 2 Kyprý...
 • Page 209: Znalosti O Surovinách

  Znalosti o surovinách MÚKA Vhodné sú bežné v obchodoch predávané druhy múky ako pšeničná alebo ražná múka (typ 405 - 1150). Typové označenie druhov múky sa v jednot- livých krajinách líši. V programe pečenia „Bezlep- kový“ môžete použiť bezlepkové múky, ako sú ku- kuričná, pohánková...
 • Page 210: Tipy Pre Pečenie

  Mlieko zlepšuje chuť chleba a zmäkčuje kôrku, zatiaľ čo čistá voda spôsobuje chrumkavosť kôrky. V niektorých receptoch sa uvádza použitie ovocných štiav, ktoré dajú chuti chleba určitú špecifickosť. VAJCIA Vajcia obohacujú chlieb a dávajú mu mäkšiu štruktúru. Pri pečení podľa receptov, uvedených v tomto Návode na obsluhu používajte vajcia vyššej veľkostnej triedy.
 • Page 211: Hotové (Práškové) Zmesi Na Pečenie

  Hotové (práškové) zmesi na pečenie Na pečenie chleba v týchto pekárničkách môžete použiť aj hotové (práškové) zmesi. Dbajte pritom na údaje výrobcu, uvedené na obale. V tabuľke nájdete príklady prepočtu pre niektoré práškové zmesi na pečenie chleba. Zmes na pečenie Viaczrnný...
 • Page 212: Recepty Na Asi 1000 G Chleba

  Recepty na asi 1000 g chleba Upozornenie: Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pečenia, pripravte cesto v mixéri. Potom dajte hotové cesto do nádoby na pečenie. Tlačídlom “Hmotnosť chleba” nastavte hmotnosť na 1000 g. Zvoľte po- žadovaný stupeň zhnednutia chleba. Myslite na to, že pri údajoch o množstve ide o smerné...
 • Page 213: Program 2 Kyprý

  Kukuričný chlieb 350 ml vody 1 PL masla 540 g múky typ 550 3 PL kukuričnej krupice 1/2 posekaného jablka so šupkou 3/4 balíčka sušeného droždia Program 2 Kyprý Biely chlieb „Klasik“ 320 ml vody/mlieka 2 PL masla 1,5 ČL soli 2 PL cukru 600 g pšeničnej múky typ 550 1 balíček sušeného droždia...
 • Page 214: Program 4 Sladký

  Chlieb z pšeničných otrúb 350 ml vody 1 ČL soli 2 PL masla 1,5 PL medu 360 g múky typ 1050 180 g pšeničnej celozrnnej múky 50 g pšeničného šrotu 3/4 balíčka sušeného droždia Celozrnný chlieb: 350 ml vody 25 g masla 1 ČL soli 1 ČL cukru 270 g múky typ 1050...
 • Page 215: Program 5 Expres

  Čokoládový chlieb 400 ml mlieka 100 g nízkotučného tvarohu 1,5 ČL soli 1,5 ČL cukru 600 g pšeničnej celozrnnej múky 10 PL kakaa 100 g strúhanej mliečnej čokolády 1 balíček sušeného droždia Použite mliečnu alebo jemne horkú čokoládu. Keď cesto po vymiesení potriete 1 PL mlieka, bude kôrka tmavšia.
 • Page 216: Program 7 Cesto Na Rezance

  Praclíky 200 ml vody 1/4 ČL soli 360 g múky typ 405 1/2 ČL cukru 1/2 balíčka sušeného droždia Urobte z cesta praclíky. Potom potrite praclíky 1 rozšľahaným vajcom a nasypte na ne hrubú soľ (na asi 12 praclíkov spolu 1-2 PL hrubej soli). Pečte pri asi 230°C približne 15-20 minút.
 • Page 217: Program 10 Koláč

  Bezlepkový jogurtový chlieb 350 ml vody 150 g prírodný jogurt 1,5 PL oleja 1,5 PL octu 100 g bezlepkovej múky (napr. proso, ryža pohánka) 400 g bezlepkovej zmesi múk (napr. „Mix B“ od firmy Schär) 1,5 ČL soli 1,5 ČL cukru 1,5 balíčka sušeného droždia 1 ČL múky z jadierok guar alebo svätojánskeho chleba...
 • Page 218 Pomarančový lekvár 350 g pomarančov 150 g citrónov 500 g želírovacieho cukru Jahodový lekvár 500 g jahôd 500 g želírovacieho cukru 2 -3 PL citrónovej šťavy Lekvár z bobuľovín 500 g rozmrazených bobuľovín 500 g želírovacieho cukru 1 PL citrónovej šťavy Všetky prísady zamiešame do nádoby na pečenie.
 • Page 219: Odstraňovanie Chýb - Recepty

  Odstraňovanie chýb - recepty Prečo má chlieb často trochu múky na bočnej kôrke? Prečo sa musia suroviny pridávať v určitom poradí? Prečo bolo cesto len čiastočne premiesené? Prečo chlieb nevykysol? Kedy sa dávajú do cesta orechy a ovocie? Upečený chlieb je príliš vlhký. Na povrchu chleba sa nachádzajú...
 • Page 220 TEKA SA RECEPTIMA Što trebate znati o sastojcima Savjeti za pečenje Gotove smjese za pečenje Rezanje i čuvanje kruha Recepti za ca. 1000 g kruha Program 1 Normal ............77 Program 2 Rahlo .
 • Page 221: Što Trebate Znati O Sastojcima

  Što trebate znati o sastojcima BRAŠNO Prikladne su skoro sve uobičajene sorte brašna po- put pšeničnog ili raženog brašna (Tip 405-1150). Naziv tipa brašna može biti različit ovisno o zemlji. Pomoću programa za pečenje “Bez glutena” možete koristiti vrste brašna bez sadržaja glutena, poput primjerice kukuruznog brašna ili brašna od krumpira.
 • Page 222: Savjeti Za Pečenje

  JAJA Jaja obogaćuju kruh i podaruju mu mekšu strukturu. Prilikom pripreme kruha po receptima navedenim u ovim uputama za uporabu koristite jaja veće kategorije. MASTI: MAST ZA PEČENJE, MASLAC, ULJE Mast za pečenje, maslac i ulje kruhu koji sadrži kvasac daje zrnastu strukturu.
 • Page 223: Gotove Smjese Za Pečenje

  Gotove smjese za pečenje Sa ovim automatskim uređajem za pečenje kruha možete prerađivati i gotove smjese za pečenje. Sa time u vezi obratite pažnju na navode proiz- vođača otiskane na pakiranju. U tablici ćete pronaći primjere preračunavanja pojedinih gotovih smjesa za pečenje kruha: Mješavina za pečenje Vital-kruh sa višestrukim zrnima Kruh od suncokretovog sjemena...
 • Page 224: Recepti Za Ca. 1000 G Kruha

  Recepti za ca. 1000 g kruha Napomena: Za postizanje boljih rezultata pe- čenja tijesto pripremite pomoću miksera. Nakon toga gotovo tijesto umetnite u formu za pečenje. Podesite pomoću tipke “Težina kruha” težinu 1000 g. Odaberite željeni stupanj rumenila Vašega kruha. Obratite pažnju na to, da količinski navodi pred- stavljaju orijentacijske vrijednosti.
 • Page 225: Program 2 Rahlo

  Kukuruzni kruh 350 ml vode 1 VŽ maslaca 540 g brašna tipa 550 3 VŽ palente 1/2 usitnjene jabuke sa korom 3/4 paketića suhog kvasca Program 2 Rahlo Bijeli kruh „Klasičan“ 320 ml Vode/mlijeka 2 VŽ maslaca 1,5 male žlice soli 2 velike žlice šećera 600 g brašna tipa 550 1 paketić...
 • Page 226: Program 4 Slatko

  Kruh od pšenične prekrupe 350 ml vode 1 mala žlica soli 2 VŽ maslaca 1,5 velike žlice meda 360 g brašna tipa 1050 180 g brašna od punog zrna pšenice 50 g usitnjene pšenice 3/4 paketića suhog kvasca Kruh od punog zrna 350 ml vode 25 g maslaca 1 mala žlica soli...
 • Page 227: Program 5 Ekspres

  Kruh od čokolade 400 ml mlijeka 100 g svježeg sira 1,5 mala žlica soli 1,5 MŽ šećera 600 g brašna od punog pšeničnog zrna 10 VŽ kakaa 100 g mliječne čokolade 1 paketić suhog kvasca Koristite mliječnu čokoladu ili plemenito-gorčastu čokoladu.
 • Page 228: Program 7 Tijesto Za Rezance

  Pereci 200 ml vode 1/4 mala žlica soli 360 g brašna tipa 405 1/2 MŽ šećera 1/2 paketića suhog kvasca Od tijesta oblikujte perece. Nakon toga perece premažite sa 1 razmućenim jajetom i pospite gru- bom soli (za ca. 12 pereca ukupno 1-2 VŽ grube soli).
 • Page 229: Program 10 Kolači

  Bezglutenski kruh sa jogurtom. 350 ml vode 150 g prirodnog jogurta 1,5 VŽ ulja 1,5 VŽ octa 100 g bezglutenskog brašna (npr. proso, riža, heljda) 400 g bezglutenske mješavine brašna (npr. „Mix B“ poduzeća Schär) 1,5 male žlice soli 1,5 MŽ šećera 1,5 paketića suhog kvasca 1 MŽ...
 • Page 230 Marmelada od bobica 500 g odmrznutih bobica 500 g šećera za želiranje 1 velike žlice soka od limuna Sve sastojke pomiješajte u formi za pečenje. Dobar tek! Recepti bez jamstva. Svi podaci glede sastojaka i pripremanja su okvirni podaci. Dopunite ove prijed- loge recepata svojim osobnim iskustvima.
 • Page 231: Otklanjanje Grešaka Recepata

  Otklanjanje grešaka recepata Zašto moj kruh nekada ima nešto brašna na bočnoj kori? Zašto sastojci moraju biti dodavani u točno određenom redosljedu? Zašto je tijesto samo djelomično gnječeno? Zašto nije došlo do dizanja kruha? Kada trebaju lješnjaci i plodovi voća biti dodani u tijesto? Pečeni kruh je previše vlažan.
 • Page 232 REZEPTHEFT Wissenswertes über Zutaten Backtipps Fertig-Backmischungen Brot schneiden und aufbewahren Rezepte für je ca. 1000 g Brot Programm 1 Normal ............89 Programm 2 Locker .
 • Page 233: Wissenswertes Über Zutaten

  Wissenswertes über Zutaten MEHL Geeignet sind die meisten handelsüblichen Mehl- sorten wie Weizen- oder Roggenmehl (Typ 405- 1150). Die Typenbezeichnung der Mehlsorten können je nach Land variieren. Durch das Back- programm “Glutenfrei” können Sie glutenfreie Mehlsorten, wie z.B. Mais-, Buchweizen- oder Kartoffelmehl verwenden.
 • Page 234: Backtipps

  Aus diätetischen Gründen kann das Salz weggelas- sen werden. In diesem Fall kann das Brot stärker als gewöhnlich aufgehen. FLÜSSIGKEITEN Flüssigkeiten wie Milch, Wasser oder in Wasser aufgelöstes Milchpulver können bei der Herstellung von Brot verwendet werden. Milch steigert den Geschmack des Brotes und erweicht die Kruste, während reines Wasser eine knusprigere Kruste bewirkt.
 • Page 235: Fertig-Backmischungen

  Fertig-Backmischungen Sie können auch Fertig-Backmischungen für diesen Brotbackautomaten nutzen. Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Tabelle finden Sie Umrechnungsbeispiele von einigen Brotbackmischungen: Backmischung Vital-Mehrkornbrot Sonnenblumenkernbrot Rustikales Vollkornbrot Bauernbrot Ciabatta Für diesen Brotbackautomaten eignen sich besonders die Fertig-Backmischungen, die Sie bei Lidl erhalten können.
 • Page 236: Rezepte Für Je Ca. 1000 G Brot

  Rezepte für je ca. 1000 g Brot Hinweis: Um ein besseres Backergebnis zu erhal- ten, bereiten Sie den Teig mit einem Mixer zu. Geben Sie anschließend den fertigen Teig in die Backform. Stellen Sie mit der Taste “Brotgewicht” das Gewicht 1000 g ein. Wählen Sie den ge- wünschten Bräunungsgrad Ihres Brotes.
 • Page 237: Programm 2 Locker

  Maisbrot 350 ml Wasser 1 EL Butter 540 g Mehl Type 550 3 EL Maisgrieß 1/2 gehackter Apfel mit Schale 3/4 Päckchen Trockenhefe Programm 2 Locker Weißbrot „Klassisch“ 320 ml Wasser/Milch 2 EL Butter 1,5 TL Salz 2 EL Zucker 600 g Weizenmehl Typ 550 1 Päckchen Trockenhefe Helles Weißbrot...
 • Page 238: Programm 4 Süß

  Weizenschrotbrot 350 ml Wasser 1 TL Salz 2 EL Butter 1,5 EL Honig 360 g Mehl Type 1050 180 g Weizenvollkornmehl 50 g Weizenschrot 3/4 Päckchen Trockenhefe Vollkornbrot 350 ml Wasser 25 g Butter 1 TL Salz 1 TL Zucker 270 g Mehl Type 1050 270 g Weizenvollkornmehl 3/4 Päckchen Trockenhefe...
 • Page 239: Programm 5 Express

  Schokoladenbrot 400 ml Milch 100 g Magerquark 1,5 TL Salz 1,5 TL Zucker 600 g Weizenvollkornmehl 10 EL Kakao 100 g geh. Vollmilchschokolade 1 Päckchen Trockenhefe Verwenden Sie Vollmilch- oder Zartbitter- schokolade. Wenn Sie den Teig nach dem Kneten mit 1 EL Milch bestreichen, wird die Kruster dunkler.
 • Page 240: Programm 7 Nudelteig

  Brezeln 200 ml Wasser 1/4 TL Salz 360 g Mehl Type 405 1/2 TL Zucker 1/2 Päckchen Trockenhefe Formen Sie den Teig zu Brezeln. Anschließend be- streichen Sie die Brezeln mit 1 verquirlten Ei und streuen grobes Salz darüber (für ca. 12 Brezeln insgesamt 1-2 EL grobes Salz).
 • Page 241: Programm 10 Kuchen

  Glutenfreies Joghurtbrot 350 ml Wasser 150 g Naturjoghurt 1,5 EL Öl 1,5 EL Essig 100 g glutenfreies Mehl (z.B. Hirse, Reis Buchweizen) 400 g glutenfreie Mehlmischung (z.B. „Mix B“ von Schär) 1,5 TL Salz 1,5 TL Zucker 1,5 Päckchen Trockenhefe 1 TL Guarkern- oder Johanniskernmehl Glutenfreies Körnerbrot 250 ml Wasser...
 • Page 242 Erdbeermarmelade 500 g Erdbeeren 500 g Gelierzucker 2-3 EL Zitronensaft Beerenmarmelade 500 g aufgetaute Beeren 500 g Gelierzucker 1 EL Zitronensaft Alle Zutaten in der Backform vermischen. Guten Appetit! Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zuberei- tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie die- se Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfah- rungswerte.
 • Page 243: Fehlerbehebung Rezepte

  Fehlerbehebung Rezepte Warum hat mein Brot manchmal etwas Mehl an der seit- lichen Kruste? Warum müssen die Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge zugeführt werden? Warum ist der Teig nur zum Teil geknetet worden? Warum ist das Brot nicht aufgegangen? Wann werden Nüsse und Obst in den Teig gegeben? Das gebackene Brot ist zu feucht.

This manual is also suitable for:

Sbb 850 eds a1

Table of Contents