Download Print this page

Silvercrest SBB 850 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SBB 850 A1-06/11-V1
IAN: 69294
KITCHEN TOOLS
Bread Maker SBB 850 A1
Bread Maker
Automat do pieczenia chleba
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Kenyérsütőgép
Aparat za peko kruha
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Domácí pekárna
Automat na pečenie chleba
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Brotbackautomat
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Bread Maker SBB 850 A1 Bread Maker Automat do pieczenia chleba Operating instructions Instrukcja obsługi Kenyérsütőgép Aparat za peko kruha Használati utasítás Navodila za uporabo Domácí pekárna Automat na pečenie chleba Návod k obsluze Návod na obsluhu Brotbackautomat...
 • Page 2 ¾ µ...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Safety Notices Appliance Overview Accessories Intended Use Before the first usage Properties Control panel Programme Timer-Function Before baking Baking bread Error Messages Cleaning and Care Technical data Disposal Warranty and Service Importer Programme sequence Troubleshooting the Bread Baking Machine Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Safety Notices

  Safety Notices • If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted power rating for the cable • Please read the operating instructions through corresponds to that of the bread baking completely before using the appliance for the machine.
 • Page 5: Appliance Overview

  • Do not place any objects on the appliance and • When baking, NEVER exceed the amount of do not cover it during operation. Risk of fire! 700 g of flour and NEVER add more than • Caution! The bread maker becomes very hot packets (approx.
 • Page 6: Intended Use

  Intended Use As the heating elements are lightly greased, a slight smell may occur when first putting the appliance Use your Bread Baking Machine for baking bread into operation. This is harmless and stops after a and making jams or marmaldes in domestic areas short time.
 • Page 7: Control Panel

  Control panel To interrupt the operation, briefly press the Start/Stop button until a signal tone sounds and the time in the display flashes. By once again pressing the Start/Stop button within 10 minutes, the opera- tion can be continued. Should you forget to re-start the programme, after 10 minutes it will be automati- cally continued.
 • Page 8: Programme

  Programme Operation indicator lamp The operation indicator lamp indicates with its glowing that a programme is currently running. If Select the desired programme with the button Pro- you want to start a programme time-delayed by gramme selection . The corresponding programme using the timer function, the operation indicator number is shown in the display .
 • Page 9: Timer-Function

  Programme 7: Pasta If you have set the timer, you can put all the ingre- dients into the baking mould ¶ at the beginning. In For the preparation of pasta dough. In this Programme no baking is done. this case, however, fruits and nuts should be cut into smaller pieces before inserting them.
 • Page 10: Before Baking

  Baking bread Example: It is 8:00 a.m. and you would like to have fresh bread in 7 hours and 30 minutes, in other words Preparation at 3:30 p.m. First of all select Programme 1 and Pay heed to the safety instructions in this manual. then press the arrow button until 7:30 appears Place the Bread Baking Machine on a level and...
 • Page 11 The function "Rapid" is only available with At the end of the programme the appliance auto- Programmes 1-4. matically changes to a keep-warm mode for up to A bread weight level cannot be selected with the 60 minutes. Programmes 6, 7, 11 and 12. Note: 10.
 • Page 12: Error Messages

  • Briefly press the Start/Stop button to interrupt Warning! the programme at the very start of the baking Do not attempt to take the appliance into use before phase or, remove the power plug from the wall it has cooled itself down. This functions only with socket.
 • Page 13: Technical Data

  ² have a non-stick coating. When Model: Bread Baking Machine cleaning the appliance do not use aggressive SBB 850 A1 detergents, cleaning powders or objects that may Nominal voltage: 220-240 V ~ / 50 Hz cause scratches to the surfaces.
 • Page 14: Warranty And Service

  Warranty and Service Importer You receive a 3-year warranty for this device as of KOMPERNASS GMBH the purchase date. The device has been manufactu- BURGSTRASSE 21 red with care and meticulously examined before de- 44867 BOCHUM, GERMANY livery. Please retain your receipt as proof of purchase. In www.kompernass.com the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department.
 • Page 15: Programme Sequence

  Programme sequence Programme 1. Regular 2. French Light Light Level of browning Medium Rapid Medium Rapid Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 2:58 3:05...
 • Page 16 Programme 3. Whole Wheat 4. Sweet Light Light Level of browning Medium Rapid Medium Rapid Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 3:18 3:25...
 • Page 17 Programme 5. Super Rapid 7. Pasta 8. Buttermilk bread 9. Gluten Free Dough Light Light Light Level of browning Medium Medium Medium Dark Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:15 1:18...
 • Page 18 Programme 10. Cake 11. Jam 12. Bake Light Light Level of browning Medium Medium Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Heat + kneading Kneading 2 (min) Rise 2 (Min) Rise 3 (Min)
 • Page 19: Troubleshooting The Bread Baking Machine

  Troubleshooting the Bread Baking Machine What do I do if the kneading paddle gets stuck in the ² Fill the baking mould ¶ with hot water and twist the kneading baking mould ¶ after baking? paddle ² to loosen the encrustation underneath. What happens if the finished bread is left inside the Through the "Keep-warm function"...
 • Page 20 - 18 -...
 • Page 23 Spis treści Strona Wskazówki bezpieczeństwa Przegląd urządzenia Akcesoria Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przed pierwszym użyciem Właściwości Panel obsługi Programy Funkcja programatora czasu Przed rozpoczęciem pieczenia Pieczenie chleba Komunikaty błędów Czyszczenie i konserwacja Dane techniczne Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przebieg programu Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać...
 • Page 24 Wskazówki bezpieczeństwa • Nie zakrywaj nigdy urządzenia ręcznikiem ani innymi przedmiotami. Gorące powietrze • Przed przystąpieniem do użytkowania urzą- i para wodna muszą się ulatniać. Zakrycie dzenia dokładnie zapoznaj się z zawartością urządzenia łatwopalnymi materiałami lub instrukcji obsługi! zetknięcie się urządzenia z nimi, np. z zasłonami, •...
 • Page 25 urządzenie. Nie można pozwolić dzieciom na • Do sterowania pracą urządzenia nie próbuj zabawę urządzeniem. używać żadnych zewnętrznych zegarów steru- • Niniejsze urządzenie jest zgodne z odpowiedni- jących ani żadnego innego systemu zdalnego mi przepisami bezpieczeństwa. Kontrole, napra- sterowania. wy i konserwacje techniczne wykonuje wyłącz- •...
 • Page 26 Użytkowanie zgodne Pustą formę do pieczenia umieszczać w urzą- z przeznaczeniem dzeniu tylko podczas pierwszego nagrzewania. Zamknij pokrywę . Wybierz program 12, patrz Automat do pieczenia chleba używaj wyłącznie opis w rozdziale „PROGRAMY”, a następnie naciśnij do pieczenia chleba i smażenia dżemu / konfi- przycisk „Start/Stop”...
 • Page 27 Panel obsługi Aby przerwać pracę, naciśnij krótko przycisk Start/Stop , aż rozlegnie się sygnał i zacznie migać wskazanie czasu na wyświetlaczu . Popr- zez ponowne naciśnięcie przycisku Start/Stop możesz wznowić pracę urządzenia w przeciągu 10 minut. W razie zapomnienia wznowienia przebiegu programu, po upływie 10 minut uruchomi się...
 • Page 28 Programy Lampka kontrolna stanu Zapalona lampka kontrolna stanu sygnalizuje, że program aktualnie jest uruchomiony. Jeśli korzy- Za pomocą przycisku Wybór programu wybierz stamy z programu z opóźnieniem czasowym, lamp- odpowiedni program. Odpowiedni numer programu ka kontrolna stanu zapali się dopiero po urucho- pojawia się...
 • Page 29: Funkcja Programatora Czasu

  Dodatki pozostaną nie naruszone mieszadłami ². Program 7: Makaron Służy do przygotowania ciasta na kluski. Właściwe Jeśli ustawisz czasomierz, możesz również dodawać wszystkie składniki do formy ¶ na początku progra- pieczenie w tym programie odpada. mu. W tym przypadku owoce i orzechy należy Program 8: Chleb maślany przed dodaniem trochę...
 • Page 30: Pieczenie Chleba

  Gdy tylko program się uruchomi, zapala się lamp- Wskazówka: ka kontrolna . Koniec pieczenia jest sygnalizowa- W żadnym wypadku nie stosować większych ilości ny dziesięcioma dźwiękami i pojawieniem się na niż zostały wymienione. Zbyt duża ilość ciasta może wypłynąć z formy ¶ i przy kontakcie ze wyświetlaczu 0:00.
 • Page 31 Wybierz stopień wypieczenia chleba Wskazówka: Strzałka na wyświetlaczu pokazuje, czy Nie otwieraj pokrywy urządzenia w trakcie ustawione jest jasne, średnie lub ciemne pieczenia. Chleb mógłby spaść. spieczenie ciasta. Możesz tu również wybrać ustawienie „Szybko” w celu skrócenia czasu, Zakończenie programu w którym wyrasta ciasto.
 • Page 32 Zaraz po wyjęciu chleba wymyj formę ¶ ciepłą • Jeśli nie można uruchomić żadnego nowego wodą. Unikniesz w ten sposób przywarcia łopatek programu po tym, jak automat zakończył wyko- ² do wałka napędowego. nywany program, urządzenie jest jeszcze za go- rące.
 • Page 33: Dane Techniczne

  Model: Automat do pieczenia • Otwórz pokrywę , aż krzywki zawiasów ciasta SBB 850 A1 przejdą przez otwory prowadnic zawiasów. Napięcie znamionowe: 220-240 V ~ / 50 Hz • Wyciągnij pokrywę z prowadnic zawiasów. Pobór mocy: 850 W •...
 • Page 34: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Importer Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc KOMPERNASS GMBH od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy- BURGSTRASSE 21 produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed 44867 BOCHUM, GERMANY wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar- www.kompernass.com ancyjnych należy skontaktować...
 • Page 35 Przebieg programu Program 1. Normalne 2. Kruche jasny jasny Stopień spieczenia: średni Szybki średni Szybki ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 2:58 3:05...
 • Page 36 Program 3. Razowe 4. Słodkie jasny jasny Stopień spieczenia: średni Szybki średni Szybki ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 3:18 3:25...
 • Page 37 6. Ciasto Program 5. Express Zagniata- 7. Makaron 8. Chleb maślany 9. Bezglutenowe jasny jasny jasny Stopień spieczenia: średni średni średni ciemny ciemny ciemny 1250 Wielkość: 750 g 1000 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:15 1:18...
 • Page 38 Program 10. Ciasto 11. Konfitura 12. Pieczenie jasny jasny Stopień spieczenia: średni średni ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): nagrzewanie + zagniatanie Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min) Rośnięcie 3 (min):...
 • Page 39 Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba Co uczynić, kiedy łopatka ² po pieczeniu zostanie Nalej do formy ¶ gorącą wodę i obracaj łopatkę ², aby usunąć zaschnięte pozostałości. w formie ¶? Co się stanie, jeżeli gotowy chleb zostanie w automacie Funkcja "Utrzymywanie ciepła"...
 • Page 40 - 38 -...
 • Page 43 Tartalomjegyzék Oldalszám Biztonsági utasítások A készülék részei Tartozékok Rendeltetésszerű használat Az első használat előtt Jellemzők Vezérlőpult Programok Időzítő funkció A sütés megkezdése előtt Kenyérsütés Hibajelentések Tisztítás és ápolás Műszaki adatok Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja Programmenet A kenyérsütő automata hibáinak elhárítása Az első...
 • Page 44 Biztonsági utasítások • A hosszabbítót úgy vezesse, hogy senki ne bukhasson fel benne vagy akaratlanul ne • Kérjük, először teljesen olvassa el a használati húzhassa meg. útmutatót, mielőtt használná a készüléket! • Használat előtt mindig ellenőrizze a hálózati • Fulladásveszély! A gyermekek a csomagolóa- kábelt és a csatlakozót.
 • Page 45 A készülék részei • Hagyja lehűlni a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt a tartozék alka- trészeit kivenné vagy behelyezné. betekintő ablak • Ne tegye át más helyre a kenyérsütő automa- készülékfedél » szellőzőrések tát, ha forró vagy folyékony anyag, pl. lekvár ¿...
 • Page 46 Az első használat előtt Tűzveszély! Ne hagyja a kenyérsütő automatát 5 percnél hosszabb ideig üres A csomagolóanyagok ártalmatlanítása sütőformával felmelegedni. Ellenkező esetben Csomagolja ki a készüléket és a csomagolóanyagot a túlmelegedés veszélye áll fenn. lakóhelye előírásai szerint ártalmatlanítsa. Jellemzők Első tisztítás Üzembehelyezés előtt tiszta, nedves kendővel törölje meg a sütőformát ¶, a dagasztókart ²...
 • Page 47 Vezérlőpult Az üzemelés megállításához nyomja meg röviden az Indítás/stop gombot , amíg hangjelzés nem hallatszik és a kijelzőn villog az idő. Az Indítás/ stop gomb ismételt megnyomásával az üzeme- lést 10 percen belül folytatni lehet. Ha elfelejtené folytatni a programot, az 10 perc elteltével magától folytatódik.
 • Page 48 Programok üzemelésjelző lámpa Ha ég az üzemelésjelző lámpa , az azt jelenti, hogy a program még megy. Ha az időzítő funkció- A programválasztó gombbal lehet kiválasztani val késleltetve szeretné indítani a programot, az a kívánt programot. A kijelzőn a megfelelő üzemelésjelző...
 • Page 49 A dagasztókar ² nem aprítja fel a hozzávalókat. 7-es program: Kifőznivaló tészta Kifőznivaló tészta készítésére. Ebben a programban Ha beállította az "Időbeállító órát", már a sütés a sütési folyamat nem szerepel. megkezdésekor beleteheti az összes hozzávalót a sütőformába ¶. Ebben az esetben aprítsa fel a 8-as program: Írós kenyér gyümölcsöt és diót vagy mogyorót, mielőtt betenné...
 • Page 50 Kenyérsütés Példa: 8:00 óra van és Ön 7 óra 30 perc múlva, azaz 15:30-kor szeretne friss kenyeret. Előkészítés Először válassza ki az 1-es programot, majd nyom- Tartsa be a leírás biztonsági tudnivalóit. ja meg addig a nyílgombot, amíg a kijelzőn Állítsa a kenyérsütő...
 • Page 51 A „Gyors“ funkció csak az 1-4-es programoknál Tudnivaló: lehetséges. Ez nem vonatkozik a 6-os, 7-es és 11-es programra. A 6-os, 7-es, 11-es és 12-es programoknál nem lehet kiválasztani a kenyér súlyát. Ekkor meleg levegő kering a készülékben. A meleg- entartó funkciót idő előtt befejezheti, ha addig 10.
 • Page 52 • Röviden nyomja meg az Indítás/stop gombot • Ha a kijelző A „EE0“, „EE1“ vagy “LLL”-t mutat a , ha a programot egészen a sütés elejéig meg program elindítása után, először kapcsolja ki a akarja szakítani vagy húzza ki a csatlakozót a kenyérsütő...
 • Page 53 A sütőformák ¶ és a dagasztókarok ² felülete tapadásmentes bevonattal van ellátva. A tisztításhoz ne Modell: Kenyérsütő automata használjon agresszív tisztítószert, súrolószert vagy SBB 850 A1 tárgyat, melyek a felszín megkarcolásához veze- Hálózati feszültség: 220-240 V ~ / 50 Hz thetnek.
 • Page 54 Garancia és szerviz Gyártja A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- KOMPERNASS GMBH umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, BURGSTRASSE 21 és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. 44867 BOCHUM, GERMANY Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- tári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel www.kompernass.com a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő...
 • Page 55 Programmenet Program 1. Normál 2. Laza Világos: Világos: Pirítási fok: Közepes: Gyors: Közepes: Gyors: Sötét: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Idő...
 • Page 56 Program 3. Teljes kiőrlésű 4. Édes Világos: Világos: Pirítási fok: Közepes: Gyors: Közepes: Gyors: Sötét: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Idő...
 • Page 57 6. Süte- 7. Kifőznivaló Program 5. Expressz mény- 8. Írós kenyér 9. Sikérmentes tészta tészta Világos: Világos: Világos: Pirítási fok: Közepes: Közepes: Közepes: Sötét: Sötét: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Idő...
 • Page 58 Program 10. Sütemény 11. Lekvár 12. Sütés Világos: Világos: Pirítási fok: Közepes: Közepes: Sötét: Sötét: Nagyság: 750 g 1000 g 1250 g Idő (óra) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Előmelegítés (perc) 1. dagasztás (perc) 1. kelesztés (perc) hő + dagasztás 2.
 • Page 59 A kenyérsütő automata hibáinak elhárítása Mi a teendő, ha a dagasztókar ² sütés után a sütőfor- Töltsön forró vizet a sütőformába ¶ és forgassa a mában ¶ marad? dagasztókart ², hogy feloldódjon alatta a lerakódás. Mi történik, ha a kész kenyér a sütőautomatában A „Melegen tartás“...
 • Page 60 - 58 -...
 • Page 63 Kazalo vsebine Stran Varnostni napotki Pregled naprave Pribor Predvidena uporaba Pred prvo uporabo Lastnosti Upravljalno polje Programi Funkcija časovnika Pred začetkom peke Peka kruha Sporočila napak Čiščenje in nega Tehnični podatki Odstranitev Garancijski list Proizvajalec Potek programa Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 64: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki • Podaljšek kabla položite tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj ali nehote potegniti • Preden avtomat začnete uporabljati, najprej zanj. v celoti preberite ta navodila za uporabo! • Pred vsako uporabo preverite omrežni kabel in • Nevarnost zadušitve! Otroci se ob nepravilnem vtič.
 • Page 65: Pregled Naprave

  Pregled naprave • Avtomata za peko kruha ne premikajte, če se v pekaču nahaja vroča ali tekoča vsebina, npr. marmelada. Obstaja nevarnost opeklin! Okence • Med uporabo ne smete priti v stik z vrtečima Pokrov naprave » Prezračevalne reže se nastavkoma za gnetenje. Obstaja nevarnost ¿...
 • Page 66: Pred Prvo Uporabo

  Pred prvo uporabo Nevarnost požara! Avtomata za peko kruha ne puščajte, da se segreva s praznim za Odstranitev embalažnega materiala dlje kot 5 minut pekačem . Obstaja nevar- Avtomat vzemite iz embalaže in odstranite emba- nost pregretja. lažni material v skladu s predpisi v vašem kraju bivanja.
 • Page 67 Upravljalno polje Za zaustavitev peke kratko pritisnite tipko Start/Stop , dokler ne zadoni signalni ton in čas na prikazo- valniku začne utripati. S ponovno pritisnitvijo tipke Start/Stop se obratovanje lahko nadaljuje v 10 minutah. Če program pozabite ponovno akti- virati, se bo samodejno nadaljeval čez 10 minut. Za dokončno zaustavitev peke ali za izbris nastavitev za 3 sekunde pritiskajte tipko Start/Stop , dokler...
 • Page 68 Lučka indikatorja delovanja Program 1: Normalno Lučka indikatorja delovanja sveti in tako prikazu- Za bel in mešan kruh, pretežno iz pšenične ali ržene je, da se ravnokar izvaja program. Če nek program moke. Kruh ima trdno in gosto konsistenco. Zapeče- želite zagnati s časovno zakasnitvijo s časovnikom, nost kruha nastavite s tipko za stopnjo zapečenosti lučka indikatorja delovanja...
 • Page 69 Funkcija časovnika Program 9: Brez glutena Za kruh iz brezglutenskih vrst moke in mešanic za peko. Brezglutenske vrste moke potrebujejo več časa Funkcija časovnika vam omogoči časovno zakas- za vpijanje tekočine in imajo drugačne lastnosti njeno peko. vzhajanja. S puščičnima tipkama nastavite želeni čas konca postopka peke.
 • Page 70: Peka Kruha

  Peka kruha Napotek: Pri programu „Marmelada“ funkcija časovnika ni na razpolago. Priprava Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih. Napotek: Avtomat za peko kruha postavite na ravno in trdno Funkcije časovnika ne uporabljajte, če uporabljate podlago. hitro pokvarljiva živila, kot so jajca, mleko, smetana ali Pekač...
 • Page 71 Funkcija „Hitro“ je možna samo za programe 1–4. Napotek: Za programe 6, 7, 11 in 12 nastavitev teže kruha To ne velja za programe 6, 7 in 11. ni možna. Pri tem v avtomatu kroži topel zrak. Funkcijo ohran- 10. Sedaj imate možnost, da s funkcijo časovnika janja toplote lahko zaključite predčasno, tako da nastavite čas konca programa.
 • Page 72 • Kratko pritisnite tipko Start/Stop , da program Opozorilo! čisto na začetku faze peke prekinete, ali vtič po- Avtomata ne poskušajte zagnati, preden se je ohladil. tegnite iz omrežne vtičnice. Omrežni vtič morate To deluje le pri programu 12. v roku 10 minut povezati z električnim omrežjem, da se postopek peke potem lahko nadaljuje.
 • Page 73 šarnirjev prilegajo odprtinam v vodilih šarnirjev. Model: Avtomat za peko kruha • Pokrov naprave potegnite iz vodil šarnirjev. SBB 850 A1 • Za montažo pokrova naprave nastavke šar- Nazivna napetost: 220–240 V ~ / 50 Hz nirja speljite skozi odprtino v vodilih šarnirjev.
 • Page 74 Garancijski list Proizvajalec 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass KOMPERNASS GMBH GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob BURGSTRASSE 21 normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in D-44867 BOCHUM se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl- jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz- www.kompernass.com delavi oz.
 • Page 75: Potek Programa

  Potek programa Program 1. Normalno 2. Rahel Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 2:58 3:05...
 • Page 76 Program 3. Polnozrnat 4. Sladek Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 3:18 3:25...
 • Page 77 7. Testo za Program 5. Ekspresno 6. Testo 8. Kruh s pinjencem 9. Brez glutena rezance Rahlo Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Srednje Srednje Temno Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 1:15 1:18...
 • Page 78 Program 10. Kolač 11. Marmelada 12. Peka Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Srednje Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Vročina + gnetenje Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min) Vzhajanje 3 (min)
 • Page 79: Odpravljanje Napak Avtomata Za Peko Kruha

  Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Kaj storiti, če nastavek za gnetenje ² po peki obtiči V pekač ¶ nalijte vročo vodo in nastavek za gnetenje v pekaču ¶? ² obračajte, da odstranite skorjo pod njim. Kaj se zgodi, če pečeni kruh ostane v avtomatu za peko S „funkcijo ohranjanja toplote“...
 • Page 80 - 78 -...
 • Page 83 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny Schéma přístroje Příslušenství Účel použití Před prvním použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkce časovače Před pečením Pečení chleba Chybová hlášení Čištění a údržba Technická data Likvidace Záruka & servis Dovozce Průběh programu Odstranění závad automatické domácí pekárny Před prvním použitím si pozorně...
 • Page 84 Bezpečnostní pokyny • Použijete-li prodlužovací kabel, musí maximální přípustný výkon kabelu odpovídat výkonu auto- • Před použitím tohoto přístroje si nejprve důk- matické pekárny. ladně pročtěte tento návod k obsluze! • Prodlužovací kabel uložte tak, aby přes něj • Nebezpečí udušení! Děti se mohou udusit nikdo nemohl klopýtnout nebo za něj zatáhnout.
 • Page 85 Schéma přístroje • Nechte přístroj zchladnout a vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než vyjmete nebo nasadíte díly příslušenství. Průzor • Nepřemísťujte automatickou domácí pekárnu, Víko přístroje » Větrací drážky pokud se v pečicí formě nachází horký nebo ¿ Síťový kabel tekutý...
 • Page 86 Před prvním použitím Nebezpečí požáru! Automatickou domácí pekárnu nenechávejte zahřívat s prázdnou Likvidace obalového materiálu pečicí formou déle než 5 minut. Hrozí Vybalte přístroj a obalový materiál zneškodněte nebezpečí přehřátí. podle předpisů v místě vašeho bydliště. Vlastnosti První čištění Před uvedením do provozu otřete pečicí formu ¶, hnětací...
 • Page 87 Ovládací panel Chcete-li provoz zastavit, stiskněte krátce tlačítko Start/Stop . Ozve se signál a na displeji bliká čas. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop můžete během 10 minut v provozu znovu pokračovat. Pokud zapomenete v provozu pokračovat, program pokračuje po uplynutí 10 minut automaticky. Pokud chcete provoz zcela ukončit nebo vymazat nastavení, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Start/ Stop...
 • Page 88 Provozní indikační kontrolka Program 1: Normální Provozní indikační kontrolka svícením ukazuje, Pro bílé a kombinované chleby převážně z pšeničné že právě probíhá program. Pokud chcete program s nebo žitné mouky. Chléb má kompaktní konzis-tenci. funkcí časovače spustit o něco později, svítí provoz- Zhnědnutí...
 • Page 89 Funkce časovače Program 9: Bezlepkový Pro chleby z bezlepkové mouky a bezlepkových směsí na pečení. Bezlepkové mouky potřebují delší Funkce časového spínače umožňuje pečení s časovou dobu pro přijetí tekutin a mají jiné vlastnosti při prodlevou. vzcházení těsta. Tlačítky se šipkami nastavte požado- vané...
 • Page 90 Pečení chleba Upozornění: U programu „Marmeláda“ není funkce časovače k dispozici. Příprava Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v tomto Upozornění: návodu. Funkci časovače nepoužívejte, zpracováváte-li Pekárnu postavte na rovnou a pevnou podložku. potraviny s krátkou dobou trvanlivosti, jako jsou Vytáhněte pečicí formu ¶ z přístroje směrem vejce, mléko, smetana nebo sýr.
 • Page 91 Funkce „Rychlý“ je možná pouze u programů 1-4. Upozornění: U programů 6, 7, 11 a 12 není možné nastavovat Toto neplatí pro programy 6, 7 a 11. hmotnost chleba. Při něm cirkuluje v přístroji teplý vzduch. Funkci 10. Nyní můžete pomocí funkce časového spínače udržování...
 • Page 92 • Krátce stiskněte tlačítko Start/Stop Varování! přerušení programu hned na počátku fáze peče- Nepokoušejte se přístroj spouštět dříve, než vych- ní nebo vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. ladne. Toto funguje pouze u programu 12. Zástrčku musíte během 10 minut znovu zapojit do sítě, aby mohlo pečení...
 • Page 93 Vytáhněte víko přístroje z vedení závěsu. Model: Automatická domácí • Chcete-li víko přístroje namontovat, protáh- pekárna SBB 850 A1 něte kuželovité výstupky závěsu otvory ve Jmenovité napětí: 220-240 V ~ / 50 Hz vedení závěsu. Příkon: 850 wattů Pečicí formy a hnětací háky: Likvidace Povrch pečicích forem ¶...
 • Page 94 Záruka & servis Dovozce Na tento přístroj platí 3 letá záruka od data zakou- KOMPERNASS GMBH pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před BURGSTRASSE 21 odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, 44867 BOCHUM, GERMANY prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování www.kompernass.com záruky kontaktujte telefonicky Vaší...
 • Page 95 Průběh programu Program 1. Normální 2. Kyprý Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychlý Střední Rychlý Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05...
 • Page 96 Program 3. Celozrnný 4. Sladký Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychlý Střední Rychlý Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25...
 • Page 97 Program 5. Express 6. Těsto 7. Nudlové těsto 8. Chléb z podmáslí 9. Bezlepkový Světlý Světlý Světlý nelze Stupeň zhnědnutí Střední nelze aplikovat Střední Střední aplikovat Tmavý Tmavý Tmavý nelze Velikost 750 g 1000 g 1250 g nelze aplikovat 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g aplikovat Čas (hodiny) 1:15...
 • Page 98 Program 10. Koláč 11. Marmeláda 12. Pečení Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední nelze aplikovat Střední Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g nelze aplikovat nelze aplikovat Čas (hodiny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 nelze nelze nelze Předehřátí (min) apliko- apliko- apliko-...
 • Page 99 Odstranění závad automatické domácí pekárny Co udělat, když hnětací hák ² zůstane po pečení Naplňte horkou vodu do pečicí formy ¶ a otáčejte vězet v pečicí formě ¶? hnětací hák ², abyste uvolnili zaschlé zbytky pod ním. Co se stane, když hotový chléb zůstane v pekárně? Funkcí...
 • Page 100 - 98 -...
 • Page 103 Obsah Strana Bezpečnostné pokyny Zariadenie sa skladá z Príslušenstvo Používanie primerané účelu Pred prvým použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkcia časovania Pred pečením Pečenie chleba Chybové hlásenia Čistenie a údržba Technické údaje Likvidácia Záruka a servis Dovozca Priebeh programu Odstraňovanie chýb pekárničky Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné...
 • Page 104 Bezpečnostné pokyny • Uložte predlžovací kábel tak, aby sa oň nikto nemohol potknúť, ani zaň nechtiac zatiahnuť. • Pred používaním prístroja si najprv prečítajte • Pred každým použitím skontrolujte sieťovú celý návod na používanie! šnúru a zástrčku. Keď sa sieťová šnúra tohto •...
 • Page 105 Zariadenie sa skladá z • Neprenášajte domácu pekárničku, keď je v nádobe na pečenie horúci alebo tekutý obsah, napríklad džem. Hrozí nebezpečenstvo popá- Pozorovacie okienko lenia! Veko prístroja » Vetracie otvory • Dávajte pozor, aby ste pri používaní neprišli ¿ Sieťová šnúra do styku s rotujúcim hákom na miesenie.
 • Page 106 Pred prvým použitím Nebezpečenstvo požiaru! Nenechajte domácu pekárničku zohrievať dlhšie než Likvidácia obalového materiálu 5 minút s prázdnou nádobou na pečenie Vybaľte automat a zlikvidujte obalový materiál Hrozí nebezpečenstvo prehriatia. podľa predpisov platných vo Vašom bydlisku. Vlastnosti Prvé čistenie Pred zapnutím utrite nádobu na pečenie ¶, hnetacie háky ²...
 • Page 107 Ovládací panel Za účelom zastavenia prevádzky krátko stlačte tlačidlo Štart/Stop , až sa ozve signál a čas na displeji bliká. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Stop v priebehu 10 minút môžete v pre- vádzke znovu pokračovať. V prípade, že zabudnete v programe pokračovať, bude program po 10 minútach pokračovať...
 • Page 108 Programy Prevádzková kontrolka Prevádzková kontrolka svojím svietením indikuje, že práve beží niektorý program. Keď chcete niekto- Pomocou tlačidla voľba programu si zvolíte rý program pomocou časovača spustiť s časovým požadovaný program. Príslušné číslo programu sa oneskorením, rozsvieti sa prevádzková kontrolka zobrazí...
 • Page 109 Tieto prísady potom miesiaci hák ² nerozdrví. Program 7: Cesto na rezance Na prípravu rezancového cesta. Samotné pečenie Ak máte nastavený časovač, môžete dať všetky prí- sady do nádoby na pečenie ¶ aj pred začatím pri tomto programe odpadá. programu. Ovocie a orechy by ste v tomto prípade Program 8: Cmarový...
 • Page 110 Pečenie chleba Príklad: Je 8:00 a vy by ste chceli mať čerstvý chlieb za 7 hodín a 30 minút, teda o 15:30. Príprava Najskôr zvoľte program 1 a stláčajte tlačidlá so Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené šípkami tak dlho, až sa na displeji zobrazí...
 • Page 111 Funkcia „rýchlo“ je k dispozícii iba v programoch 1-4. Po ukončení programu sa zariadenie automaticky V programoch 6, 7, 11 a 12 nie je nastavenie prepne do režimu udržania obsahu v teple, ktorý hmotnosti chleba k dispozícii. trvá až 60 minút. 10.
 • Page 112 • Krátko stlačte tlačidlo Štart/Stop , aby ste pre- • Keď sa po spustení programu na displeji A zo- rušili program úplne na začiatku pečenia alebo brazí „EE0“, „EE1“ alebo “LLL”, vypnite pekár-ni- vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V priebehu 10 čku, a potom ju znova zapnite tak, že zástrčku minút musíte zástrčku zasunúť...
 • Page 113 • Vytiahnite veko prístroja z vodiacich kova- Model: Domáca pekárnička ní. SBB 850 A1 • Za účelom montáže veka prístroja zasuňte Menovité napätie: 220 - 240 V ~ / 50 Hz palce kovania otvormi vo vodiacich kovaniach.
 • Page 114 Záruka a servis Dovozca Na tento prístroj máte 3 ročnú záruku od dátumu KOMPERNASS GMBH nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- BURGSTRASSE 21 pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro- 44867 BOCHUM, GERMANY sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň- ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
 • Page 115: Priebeh Programu

  Priebeh programu Program 1. Normálny 2. Kyprý svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný rýchly stredný rýchly tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05...
 • Page 116 Program 3. Celozrnný 4. Sladký svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný rýchly stredný rýchly tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25...
 • Page 117 7. Cesto na Program 5. Expres 8. Cmarový chlieb 9. Bezlepkový Cesto rezance svetlý svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný stredný stredný tmavý tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:15 1:18...
 • Page 118 Program 10. Koláč 11. Lekvár 12. Pečenie svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný stredný tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) vysoká teplota + miesenie Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min) Kysnutie 3 (min)
 • Page 119 Odstraňovanie chýb pekárničky Čo robiť, keď hnetací hák ² po pečení zostane v nádobe Naplňte horúcou vodou nádobu na pečenie ¶ a otáčajte na pečenie ¶? hnetacie háky ², aby sa zatvrdnuté zvyšky pod nimi uvoľnili. Čo sa stane, ak hotový chlieb zostane v domácej Pomocou funkcie „Udržať...
 • Page 120 - 118 -...
 • Page 123 Inhaltsverzeichnis Seite Sicherheitshinweise Geräteübersicht Zubehör Bestimmungsgemäßer Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch Eigenschaften Bedienfeld Programme Timer-Funktion Vor dem Backen Brot backen Fehlermeldungen Reinigung und Pflege Technische Daten Entsorgung Garantie und Service Importeur Programmablauf Fehlerbehebung Brotbackautomat Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 124: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Decken Sie das Gerät niemals mit einem Handtuch oder anderen Materialien ab. Hitze • Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung erst und Dampf müssen entweichen können. Ein vollständig durch, bevor Sie das Gerät Brand kann entstehen, wenn das Gerät mit benutzen! brennbarem Material abgedeckt wird oder in •...
 • Page 125: Geräteübersicht

  • Dieses Gerät entspricht den einschlägigen • Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder Sicherheitsbestimmungen. Überprüfung, ein separates Fernwirksystem um das Gerät zu Reparatur und technische Wartung dürfen nur betreiben. von einem qualifizierten Fachhändler durchge- • Benutzen Sie das Gerät nie mit leerer oder führt werden.
 • Page 126: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Da die Heizelemente leicht eingefettet sind, kann es Gebrauch bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und Benutzen Sie Ihren Brotbackautomaten nur zum hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausrei- Brotbacken und zur Herstellung von chende Belüftung, öffnen Sie zum Beispiel ein Marmeladen/Konfitüren im häuslichen Bereich.
 • Page 127: Bedienfeld

  Bedienfeld Um den Betrieb anzuhalten, drücken Sie kurz die Start/Stop-Taste , bis ein Signalton ertönt und die Zeit im Display blinkt. Durch erneutes Drücken der Start/Stop-Taste kann der Betrieb innerhalb von 10 Minuten wieder fortgesetzt werden. Wenn Sie vergessen, das Programm fortzusetzen, wird das Programm nach 10 Minuten automatisch fort- gesetzt.
 • Page 128: Programme

  Programme Betriebsindikationslampe Die Betriebsindikationslampe zeigt mit ihrem Leuchten an, dass grade ein Programm läuft. Wenn Sie Mit der Taste Programmwahl wählen Sie das ein Programm mit der Timer-Funktion zeitverzögert star- gewünschte Programm aus. Die entsprechende ten wollen, leuchtet die Betriebsindikationslampe Programm-Nummer wird im Display angezeigt.
 • Page 129: Timer-Funktion

  Programm 6: Teig (kneten) Hinweis: Zur Herstellung von Hefeteig für Brötchen, Pizza Bei den Programmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 oder Zöpfe. Der Backvorgang entfällt bei diesem ertönt während des Programmablaufs ein Signalton Programm. und „ADD“ erscheint im Display.
 • Page 130: Vor Dem Backen

  Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der • Achten Sie auf ein genaues Abmessen der der Start/Stop-Taste Zutatenmengen. Bereits geringe Der Doppelpunkt im Display blinkt und die Abweichungen von der im Rezept angegebe- programmierte Zeit beginnt abzulaufen. nen Menge können das Backergebnis Sobald das Programm startet, leuchtet die beeinflussen.
 • Page 131 Wählen Sie Ihr Programm mit der Sie können den Programmablauf über das Programmwahl Taste . Jede Eingabe wird mit Sichtfenster Ihres Brotbackautomaten beobach- einem Signalton bestätigt. ten. Gelegentlich kann es während des Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des Backvorgangs zur Feuchtigkeitsbildung im Brotes mit der Taste Sichtfenster kommen.
 • Page 132: Fehlermeldungen

  Fehlermeldungen Hinweis: Benutzen Sie keine Metallgegenstände, die zu Kratzern auf der Antihaftbeschichtung führen • Wenn das Display „HHH“ anzeigt, nachdem können. das Programm gestartet wurde, ist die Tempera- Spülen Sie gleich nach der Brotentnahme die tur des Brotbackautomaten noch zu hoch. Stop- Backform ¶...
 • Page 133: Technische Daten

  Gehäuse entfernt werden: • Öffnen Sie den Gerätedeckel , bis die keil- Modell: Brotbackautomat förmigen Kunststoffnasen durch die Öffnungen SBB 850 A1 der Scharnierführungen passen. Nennspannung: 220-240 V ~ / 50 Hz • Ziehen Sie den Gerätedeckel aus den...
 • Page 134: Garantie Und Service

  Garantie und Service Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 69294 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Page 135: Programmablauf

  Programmablauf Programm 1. Normal 2. Locker Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 2:58 3:05...
 • Page 136 Programm 3. Vollkorn 4. Süß Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 3:18 3:25 3:35...
 • Page 137 Programm 5. Express 6. Teig 7. Nudelteig 8. Buttermilchbrot 9. Glutenfrei Hell Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Mittel Dunkel Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:15 1:18...
 • Page 138 Programm 10. Kuchen 11. Marmelade 12. Backen Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten...
 • Page 139: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Fehlerbehebung Brotbackautomat Was tun, wenn der Knethaken ² nach dem Backen in Füllen Sie heißes Wasser in die Backform ¶ und drehen der Backform ¶ stecken bleibt? Sie den Knethaken ², um die Verkrustungen darunter zu lösen. Was passiert, wenn das fertige Brot im Backautomaten Durch die „Warmhalte-Funktion“...
 • Page 140 - 138 -...
 • Page 147 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Zeszyt z przepisami Receptfüzet Knjižica z recepti Recepty Receptár Rezeptheft KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB 850 A1-06/11-V2 IAN: 69294...
 • Page 148 RECIPE BOOK PAGE Useful information about ingredients Baking tips Ready-to-use baking mixtures Slicing and storing bread Recipes for approx. 1000 g bread Programme 1 Regular ........................5 Programme 2 French........................6 Programme 3 Whole Wheat......................6 Programme 4 Sweet.........................7 Programme 5 Super Rapid......................8 Programme 6 Dough (knead) ......................8 Programme 7 Pasta ..........................9 Programme 8 Buttermilk bread .......................9...
 • Page 149: Useful Information About Ingredients

  Useful information about We recommend using dry yeast for the bread ingredients maker to obtain the best results. If you are using fresh yeast instead of dry yeast, FLOUR observe the instructions given on the packaging. Most of the commercially available varieties of In general, 1 packet of dry yeast corresponds to flour, such as wheat or rye flour, are suitable for about 21 g of fresh yeast and is suitable for...
 • Page 150: Baking Tips

  EGGS MEASURING THE INGREDIENTS Eggs enrich the bread and give it a softer structure. Along with our Automatic Bread Maker, you will Use eggs of the largest size class when baking the receive the following measuring cups, which make recipes given in this recipe book. the task of measuring the ingredients easier for you: 1 Measuring cup with quantity level markings FATS: BAKING FAT, BUTTER OR OIL...
 • Page 151: Ready-To-Use Baking Mixtures

  Ready-to-use baking Slicing and storing bread mixtures You can achieve the best results, if you place the You can also use ready-to-use baking mixtures with freshly baked bread on a grill before slicing it and this bread maker. allow it to cool down for 15 to 30 minutes. Use a Follow the manufacturer’s instructions on the packa- bread slicing machine or a toothed knife to slice ging.
 • Page 152: Recipes For Approx. 1000 G Bread

  Recipes for approx. 1000 g Potato bread bread 300 ml water/milk 2 tbsp. butter Note: To achieve a better baking result, prepare 1 egg the dough with a mixer. Then place the finished 90 g pressed, cooked potatoes dough in the baking mould. Using the button “Bre- 1 tsp.
 • Page 153: Programme 2 French

  Cornbread Poppy seed bread 350 ml water 300 ml water 1 tbsp. butter 540 g flour of type 550 540 g flour of type 550 1 tsp. sugar 3 tbsp. corn semolina 1 tsp. salt 1/2 chopped apple with peel 75 g ground poppy seeds 3/4 packet of dry yeast 1 tbsp.
 • Page 154: Programme 4 Sweet

  Wheat groats bread Brown bread 350 ml water 400 ml warm water 1 tsp. salt 160 g wheat flour of type 550 2 tbsp. butter 200 g coarse rye whole grain groats 1.5 tbsp. honey 180 g fine rye groats 360 g flour of type 1050 1 tsp.
 • Page 155: Programme 5 Super Rapid

  Chocolate bread Carrot bread 400 ml milk 330 ml water 100 g low fat curd cheese 1.5 tbsp. butter 1,5 tsp. salt 600 g flour of type 550 1.5 tsp. sugar 90 g finely chopped carrots 600 g wheat whole grain flour 2 tsp.
 • Page 156: Programme 7 Pasta

  Pretzels Buttermilk bread (type 2) 200 ml water 250 ml buttermilk 1/4 tsp. salt 130 ml water 360 g flour of type 405 600 g wheat flour of type 1050 1/2 tsp. sugar 60 g rye flour of type 997 1/2 packet of dry yeast 1,5 tsp.
 • Page 157: Programme 10 Cake

  Gluten-free yoghurt bread Gluten-free rice bread 350 ml water 350 ml water 150 g natural yoghurt 200 g natural yoghurt 1.5 tbsp. oil 1.5 tbsp. oil 1.5 tbsp. vinegar 1.5 tbsp. vinegar 100 g gluten-free flour 200 g rice flour (e.g.
 • Page 158 Orange marmelade 350 g oranges 150 g lemons 500 g gelling sugar Strawberry jam 500 g strawberries 500 g gelling sugar 2-3 tbsp. lemon juice Berry jam 500 g thawed berries 500 g gelling sugar 1 tbsp. lemon juice Mix all ingredients in the baking mould. Enjoy your meal! These recipes are provided without guarantee.
 • Page 159: Troubleshooting The Recipes

  Troubleshooting the recipes Why does my bread occasionally have some flour on the Your dough may be too dry.. Next time, take particular side crusts? care with measuring the ingredients. Add up to 1 tbsp. of additional liquid. Why do I need to add the ingredients in a particular This is the best way to prepare the dough.
 • Page 160 ZESZYT Z PRZEPISAMI STRONA Trochę o składnikach Porady przydatne w pieczeniu Gotowe mieszanki (proszkowe) do pieczenia Krojenie chleba i jego przechowywanie Przepisy na ok. 1000 g chleba Program 1 Normalne ............17 Program 2 Kruche .
 • Page 161: Trochę O Składnikach

  Trochę o składnikach DROŻDŻE Drożdże fermentując rozkładają zawarty w cieście cukier i węglowodany, zamieniają je na dwutlenek MĄKA węgla i powodują przez to rośnięcie ciasta. Droż- Nadają się powszechnie sprzedawane rodzaje dże sprzedaje się w różnych formach: jako droż- mąk w sklepach jak mąka pszenna lub żytnia (typ dże suszone, świeże lub jako szybko fermentujące.
 • Page 162: Porady Przydatne W Pieczeniu

  PŁYNY Płyny, takie jak mleko, woda lub rozpuszczone Mąkę bezglutenową należy poza tym łączyć lub w wodzie mleko w proszku, można zastosować spulchniać bezglutenowymi środkami spulchniają- do przygotowania chleba. Mleko polepsza smak cymi. Należą do nich przykładowo proszek do chleba i zmiękcza skórkę, natomiast czysta woda pieczenia, drożdże, zaczyn z mąki kukurydzianej powoduje chrupliwość...
 • Page 163: Gotowe Mieszanki (Proszkowe) Do Pieczenia

  Gotowe mieszanki (proszkowe) Krojenie chleba i jego do pieczenia przechowywanie Do pieczenia chleba w tego rodzaju urządzeniach Najlepszy rezultat osiągniemy, jeżeli świeżo upie- możemy używać gotowych mieszanek (proszkowych). czony chleb przed jego rozkrojeniem położymy Należy przestrzegać wskazówek producenta na ruszcie i pozostawimy na 15-30 minut do wymienionych na opakowaniu.
 • Page 164: Przepisy Na Ok. 1000 G Chleba

  Przepisy na ok. 1000 g chleba Chleb ziemniaczany Wskazówka: Aby uzyskać lepszy rezultat pie- 300 ml wody / mleka czenia, ciasto wyrabiamy mikserem. Następnie 2 łyżki masła gotowe ciasto wkładamy do formy do pieczenia. 1 jajko Za pomocą przycisku “Waga chleba” ustaw cię- 90 g tłuczonych, ugotowanych ziemniaków żar 1000 g.
 • Page 165: Program 2 Kruche

  Chleb kukurydziany Chleb z makiem 350 ml wody 300 ml wody 1 łyżka masła 540 g mąki typ 550 540 g mąki typ 550 1 łyżeczki cukru 3 łyżki kaszki kukurydzianej 1 łyżeczka soli 1/2 jabłka pociętego w talarki 75 g mielonego maku 3/4 kostki drożdży 1 łyżka masła 1 szczypta gałki muszkatołowej...
 • Page 166: Program 4 Słodkie

  Chleb z ziarnami pszenicy Chleb ciemny 350 ml wody 400 ml ciepłej wody 1 łyżeczka soli 160 g mąki pszennej typ 550 2 łyżki masła 200 g grubo zmielonych ziaren żyta 1,5 łyżki stołowe miodu 180 g drobno zmienionych ziaren żyta 360 g mąki typ 1050 1 łyżeczka soli 180 g mąki razowej pszennej...
 • Page 167: Program 5 Express

  Chleb czekoladowy Chleb marchwiowy 400 ml mleka 330 ml wody 100 g chudego twarogu 1,5 łyżki masła 1,5 łyżeczki soli 600 g mąki typ 550 1,5 łyżeczki cukru 90 g drobno startej marchwi 600 g mąki razowej pszennej 2 łyżeczka soli 10 łyżek kakao 1,5 łyżeczki cukru 100 g kruszonej czekolady...
 • Page 168: Program 7 Makaron

  Precle Chleb mleczno-maślany (typ 2) 200 ml wody 250 ml maślanki 1/4 łyżeczki soli 130 ml wody 360 g mąki typ 405 600 g mąki pszennej typ 1050 1/2 łyżeczki cukru 60 g mąki żytniej typ 997 1/2 kostki drożdży 1,5 łyżeczki soli 1 kostka drożdży Uformuj ciasto w precle.
 • Page 169: Program 10 Ciasto

  Program 10 Ciasto Bezglutenowy chleb jogurtowy 350 ml wody 150 g jogurtu naturalnego Do tego programu nadają się idealnie gotowe mies- 1,5 łyżki oleju zanki ciast. Przestrzegaj wskazówek dotyczących 1,5 łyżki octu przygotowania podanych na opakowaniu produktu. 100 g mąki bezglutenowej Program 11 Konfitura (np.
 • Page 170 Konfitura pomarańczowa 350 g pomarańczy 150 g cytryn 500 g cukru żelującego Konfitura truskawkowa 500 g truskawek 500 g cukru żelującego 2-3 łyżki soku z cytryny Konfitura jagodowa 500 g rozmrożonych jagód 500 g cukru żelującego 1 łyżki stołowe soku z cytryny Wymieszaj wszystkie składniki w formie do pieczenia.
 • Page 171: Poprawki W Przepisach

  Poprawki w przepisach Dlaczego mój chleb ma często trochę mąki na bocznej Ciasto jest zbyt suche. W przyszłości zwrócić uwagę skórce? na dokładne odmierzanie ilości surowców. Dodaj bo 1 łyżki składnika płynnego więcej. Dlaczego surowce należy dodawać w określonej W ten sposób najlepiej przygotujesz ciasto. Korzystając kolejności? z funkcji licznika czasu unikniesz zmieszania się...
 • Page 172 RECEPTFÜZET OLDALSZÁM Tudnivalók a hozzávalókról Tippek a sütéshez Kész sütőkeverékek A kenyér felszelése és tárolása Receptek kb. 1 kg-os kenyérhez 1-es program Normál ............29 2-es program Laza .
 • Page 173: Tudnivalók A Hozzávalókról

  Tudnivalók a hozzávalókról ÉLESZTŐ A kelési folyamat alatt az élesztő felbontja a tésztában található cukor- és szénhidrát részeket, széndioxidra LISZT alakítja at őket, és hatására a kenyértészta megkel. A legtöbb kereskedelemben kapható lisztfajta meg- Az élesztő többféle formában kapható: szárazé- felelő, mint a búza vagy a rozsliszt (405-1150-es lesztőként, friss élesztőként vagy gyorsan kelesztő...
 • Page 174: Tippek A Sütéshez

  FOLYADÉKOK Olyan folyadékok mint a tej, víz vagy vízben oldott Emellett persze a megszokott kenyérízről sem szeret- tejpor használhatóak a kenyér készítéséhez. A tej nénk lemondani. A sikérmentes kenyerek konzisztenci- fokozza a kenyér ízét és puhítja a héját, míg a tiszta ája is más, mint a búzalisztből készült kenyereké.
 • Page 175: Kész Sütőkeverékek

  Kész sütőkeverékek A kenyér felszelése és tárolása Kész kenyérsütő keveréket is tud használni a Akkor éri el a legjobb eredményt, ha a frissen sütött kenyérsütő automatához. kenyeret felvágás előtt rácsra teszi, és 15-30 Vegye figyelembe ehhez a csomagoláson találha- percig hagyja hűlni. A kenyér felszeléséhez hasz- tó, gyártó...
 • Page 176: Receptek Kb. 1 Kg-Os Kenyérhez

  Receptek kb. 1 kg-os kenyérhez Burgonyás kenyér 300 ml víz/ tej Tudnivaló: A jobb sütési eredmény elérése érde- 2 evőkanál vaj kében mixerrel készítse el a tésztát. Ezután tegye a 1 tojás kész tésztát a sütőformába. Állítson be a “Kenyér 90 g szétnyomott főtt burgonya mérete”...
 • Page 177: 2-Es Program Laza

  Kukoricakenyér Mákkenyér 350 ml víz 300 ml víz 1 evőkanál vaj 540 g liszt (550-es típus) 540 g liszt (550-es típus) 1 teáskanál cukor 3 evőkanál kukoricaliszt 1 teáskanál só 1/2 felaprított alma héjastul 75 g darált mák 3/4 csomag szárazélesztő 1 evőkanál vaj 1 csipet szerecsendió...
 • Page 178: 4-Es Program Édes

  Búzadara Feketekenyér 350 ml víz 400 ml meleg víz 1 teáskanál só 160 g búzaliszt (550-ös típus) 2 evőkanál vaj 200 g teljes kiőrlésű durva rozsliszt 1,5 evőkanál méz 180 g finom rozsdara 360 g liszt (1050-es típus) 1 teáskanál só 180 g teljes kiőrlésű...
 • Page 179: 5-Ös Program Expressz

  Csokoládéskenyér Répás kenyér 400 ml tej 330 ml víz 100 g zsírszegény túrókrém 1,5 evőkanál vaj 1,5 teáskanál só 600 g liszt (550-es típus) 1,5 teáskanál cukor 90 g apróra vágott sárgarépa 600 g teljes kiőrlésű búzaliszt 2 teáskanál só 10 evőkanál kakaó...
 • Page 180: 7-Es Program Kifőznivaló Tészta

  Perec Írós kenyér (2. változat) 200 ml víz 250 ml író 1/4 teáskanál só 130 ml víz 360 g liszt (405-es típus) 600 g búzaliszt (1050-es típus) 1/2 teáskanál cukor 60 g rozsliszt (997-es típus) 1/2 csomag szárazélesztő 1,5 teáskanál só 1 csomag szárazélesztő...
 • Page 181: 10-Es Program Sütemény

  10-es program Sütemény Gluténmentes joghurtos kenyér 350 ml víz 150 g sima joghurt Ehhez a programhoz kiválóan alkalmasak a kész 1,5 evőkanál olaj süteményporok. Vegyük figyelembe a csomagolá- 1,5 evőkanál ecet son lévő elkészítési javaslatot. 100 g sikérmentes liszt 11-es program Lekvár (pl.
 • Page 182 Narancslekvár 350 g narancs 150 g citrom 500 g befőzőcukor Eperlekvár 500 g eper 500 g befőzőcukor 2 -3 evőkanál citromlé Bogyós gyümölcsös lekvár 500 g felolvasztott bogyós gyümölcs 500 g befőzőcukor 1 evőkanál citromlé Valamennyi hozzávalót keverjük össze a sütőformá- ban.
 • Page 183: Hibaelhárítás Receptek

  Hibaelhárítás Receptek Miért lisztes néha oldalt a kenyér héja? A tészta túl száraz lehet. Legközelebb ügyeljen arra, hogy a hozzávalókat pontosan mérje ki. Adjon hozzá még 1 evőkanál folyadékot. A hozzávalókat miért egy bizonyos sorrendben kell A tészta elkészítéséhez ez a legjobb sorrend. A késleltető hozzáadni? funkció...
 • Page 184 KNJIŽICA Z RECEPTI STRAN Kar je dobro vedeti o sestavinah Nasveti za peko Gotove mešanice za peko Rezanje in shranjevanje kruha Recepti za kruh s pribl. 1000 g Program 1 Normalno ............41 Program 2 Rahel .
 • Page 185: Kar Je Dobro Vedeti O Sestavinah

  Kar je dobro vedeti o KVAS sestavinah Pri postopku vretja kvas razgradi sladkor in ogljikove hidrate v testu, jih pretvori v ogljikov dioksid in tako povzroči vzhajanje testa. Kvas je na razpolago v MOKA različnih oblikah: kot suhi kvas, kot sveži kvas ali Večina vrst moke, ki jih dobite v trgovini, je primerna kot hitro vzhajajoči kvas.
 • Page 186: Nasveti Za Peko

  JAJCA MERJENJE SESTAVIN Jajca kruh oplemenitijo in ustvarijo mehkejšo struk- Skupaj z našim avtomatom za peko kruha prejmete turo. Pri peki po receptih v teh navodilih za upo- tudi merilne posode, ki naj vam olajšajo merjenje rabo uporabljajte jajca višjih razredov velikosti. sestavin: 1 merilna posoda z oznako količin MAŠČOBE: MAST ZA PEKO, MASLO, OLJE...
 • Page 187: Gotove Mešanice Za Peko

  Gotove mešanice za peko Rezanje in shranjevanje kruha Za ta avtomat lahko uporabljate tudi gotove meš- Najboljše rezultate boste dosegli, če sveže pečen anice za peko. kruh, preden ga prerežete, položite na rešetko in Pri tem upoštevajte navedbe proizvajalca na emba- ga pustite 15 do 30 minut, da se ohladi.
 • Page 188: Recepti Za Kruh S Pribl. 1000 G

  Recepti za kruh s pribl. 1000 g Napotek: Za boljše rezultate peke testo zamešajte Krompirjev kruh z mešalnikom. Gotovo testo potem dajte v pekač. 300 ml vode/mleka S tipko „Teža kruha“ nastavite težo 1000 g. 2 žlici masla Izberite želeno stopnjo zapečenosti svojega kruha. 1 jajce Upoštevajte, da pri navedbah količine gre za orien- 90 g zmečkanega, kuhanega krompirja...
 • Page 189: Program 2 Rahel

  Koruzni kruh Makov kruh 350 ml vode 300 ml vode 1 žlico masla 540 g moke tipa 550 540 g moke tipa 550 1 žličko sladkorja 3 žlice koruznega zdroba 1 žličko soli 1/2 sesekljanega jabolka z lupino 75 g mletega maka 3/4 zavitka suhega kvasa 1 žlico masla 1 ščepec muškatovega oreha...
 • Page 190: Program 4 Sladek

  Kruh s pšeničnim drobljencem Črn kruh 350 ml vode 400 ml tople vode 1 žličko soli 160 g pšenične moke tipa 550 2 žlici masla 200 g grobega rženega polnozrnatega drobljenca 1,5 žlice medu 180 g finega rženega drobljenca 360 g moke tipa 1050 1 žličko soli 180 g pšenične polnozrnate moke 100 g sončničnih semen...
 • Page 191: Program 5 Ekspresno

  Čokoladni kruh Kruh s korenjem 400 ml mleka 330 ml vode 100 g puste skute 1,5 žlice masla 1,5 žličke soli 600 g moke tipa 550 1,5 žličke sladkorja 90 g fino sesekljanega korenčka 600 g pšenične polnozrnate moke 2 žlici soli 10 žlic kakava 1,5 žličke sladkorja 100 g sesekl.
 • Page 192: Program 7 Testo Za Rezance

  Preste Kruh s pinjencem (tip 2) 200 ml vode 250 ml pinjenca 1/4 žlice soli 130 ml vode 360 g moke tipa 405 600 g pšenične moke tipa 1050 1/2 žličke sladkorja 60 g ržene moke tipa 997 1/2 zavitka suhega kvasa 1,5 žličke soli 1 zavitek suhega kvasa Testo oblikujte v preste.
 • Page 193: Program 10 Kolač

  Program 10 Kolač Jogurtov kruh brez glutena 350 ml vode 150 g naravnega jogurta Za ta program so zelo primerne pripravljene meš- 1,5 žlice olja anice za peko kruha. Pri tem upoštevajte navodila 1,5 žlice kisa za njihovo uporabo na embalaži. 100 g moke brez glutena Program 11 Marmelada (npr.
 • Page 194 Marmelada iz pomaranč 350 g pomaranč 150 g limon 500 g želirnega sladkorja Jagodova marmelada 500 g jagod 500 g želirnega sladkorja 2–3 žlice limoninega soka Marmelada iz jagodičevja 500 g odtaljenega jagodičevja 500 g želirnega sladkorja 1 žlico limoninega soka Vse sestavine premešajte v pekaču.
 • Page 195: Odpravljanje Napak Pri Receptih

  Odpravljanje napak pri receptih Zakaj je na mojem kruhu ob strani na skorji včasih več Vaše testo je morebiti presuho. Naslednjič še posebej moke? pazite pri odmerjanju sestavin. Dodajte do 1 žlice več tekočine. Zakaj je treba sestavine zmeraj dodajati v določenem Tako se testo pripravi najbolje.
 • Page 196 RECEPTY STRANA Co je důležité vědět o surovinách Tipy na pečení Hotové pečicí směsi Nakrojení a úschova chleba Recepty na ca 1000 g chleba Program 1 Normální ............53 Program 2 Kyprý...
 • Page 197: Co Je Důležité Vědět O Surovinách

  Co je důležité vědět o DROŽDÍ surovinách Při kvašení štěpí droždí podíly cukru a uhlovodíků obsažené v těstě, přemění je na oxid uhličitý, a tím MOUKA způsobí, že těsto kyne. Droždí je k dostání v různých Vhodná je většina běžných druhů mouky, jako je podobách: jako sušené, čerstvé...
 • Page 198: Tipy Na Pečení

  TEKUTINY Při výrobě chleba mohou být použity tekutiny jako Kromě toho je nutno vzdát se obvyklé chuti chleba. mléko, voda nebo ve vodě rozpuštěné sušené mléko. Také konsistence bezlepkových chlebů je jiná než kon- Mléko zintenzivňuje chuť chleba a změkčuje kůrku, sistence chlebů...
 • Page 199: Hotové Pečicí Směsi

  Hotové pečicí směsi Nakrojení a úschova chleba Můžete pro tuto automatickou pekárnu použít Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud čerstvě upe- i hotové pečicí směsi. čený chléb před nakrojením položíte na mřížku Dodržujte přitom údaje výrobce na obalu. a necháte ho po dobu 15 až 30 minut vychladnout. V tabulce najdete příklady přepočtu některých Pro krájení...
 • Page 200: Recepty Na Ca 1000 G Chleba

  Recepty na ca 1000 g chleba Bramborový chléb 300 ml vody/mléka Upozornění:Abyste docílili lepšího výsledku při 2 PL másla pečení, připravujte těsto pomocí mixéru. Do pečicí 1 vejce formy pak vložte hotové těsto. Tlačítkem „Velikost 90 g vařených, rozmačkaných brambor bochníku“...
 • Page 201: Program 2 Kyprý

  Kukuřičný chléb Makový chléb 350 ml vody 300 ml vody 1 PL másla 540 g mouky typu 550 540 g mouky typu 550 1 ČL cukru 3 PL kukuřičné krupice 1 ČL soli 1/2 nastrouhaného jablka se slupkou 75 g mletého máku 3/4 balíčku sušeného droždí...
 • Page 202: Program 4 Sladký

  Chléb z pšeničného šrotu Černý chléb 350 ml vody 400 ml teplé vody 1 ČL soli 160 g pšeničné mouky typu 550 2 PL másla 200 g hrubé celozrnné žitné mouky 1,5 PL medu 180 g jemného žitného šrotu 360 g mouky typu 1050 1 ČL soli 180 g celozrnné...
 • Page 203: Program 5 Expres

  Čokoládový chléb Mrkvový chléb 400 ml mléka 330 ml vody 100 g netučného tvarohu 1,5 PL másla 1,5 ČL soli 600 g mouky typu 550 1,5 ČL cukru 90 g jemně nasekané mrkve 600 g celozrnné pšeničné mouky 2 ČL soli 10 PL kakaa 1,5 ČL cukru 100 g strouhané...
 • Page 204: Program 7 Nudlové Těsto

  Preclíky Podmáslový chléb (typ 2) 200 ml vody 250 ml podmáslí 1/4 ČL soli 130 ml vody 360 g mouky typu 405 600 g pšeničné mouky typu 1050 1/2 ČL cukru 60 g žitné mouky typu 997 1/2 balíčku sušeného droždí 1,5 ČL soli 1 balíček sušeného droždí...
 • Page 205: Program 10 Koláč

  Program 10 Koláč Bezlepkový jogurtových chléb 350 ml vody Pro tento program se výborně hodí hotové směsi na 150 g živého jogurtu pečení koláčů. Dodržujte pokyny k přípravě, uve- 1,5 PL oleje dené na obalu. 1,5 PL octa Program 11 Marmeláda 100 g bezlepkové...
 • Page 206 Pomerančová marmeláda 350 g pomerančů 150 g citronů 500 g želírovacího cukru Jahodová marmeláda 500 g jahod 500 g želírovacího cukru 2-3 PL citrónové šťávy Marmeláda z lesních plodů 500 g rozmrazených lesních plodů 500 g želírovacího cukru 1 PL citrónové šťávy Všechny suroviny promíchejte v pečicí...
 • Page 207: Odstranění Chyb Recepty

  Odstranění chyb recepty Proč má chléb někdy trochu mouky na boční kůrce? Těsto by mohlo být příliš suché. Příště dbejte na přesné odměření surovin. Přidejte až 1 PL tekutiny. Proč se musí přidávat suroviny v určitém pořadí? Takto připravíte těsto nejlépe. Při použití funkce časového spínače se zabrání...
 • Page 208 RECEPTÁR STRANA Znalosti o surovinách Tipy pre pečenie Hotové (práškové) zmesi na pečenie Krájanie chleba a jeho skladovanie Recepty na asi 1000 g chleba Program 1 Normálny ............65 Program 2 Kyprý...
 • Page 209: Znalosti O Surovinách

  Znalosti o surovinách KVASNICE V procese kysnutia štiepia kvasnice cukor a uhľovo- MÚKA díky obsiahnuté v ceste a menia ich na oxid uhličitý, Vhodné sú bežné v obchodoch predávané druhy čím spôsobujú zdvihnutie chlebového cesta. múky ako pšeničná alebo ražná múka (typ 405 - Kvasnice sa predávajú...
 • Page 210: Tipy Pre Pečenie

  TEKUTINY Tekutiny ako mlieko, voda alebo vo vode rozpustené Okrem toho sa nesmie zabúdať na chuť bežného práškové mlieko sa môžu použiť pri výrobe chleba. chleba. Aj konzistencia bezlepkového chleba je iná Mlieko zlepšuje chuť chleba a zmäkčuje kôrku, než na akú sme zvyknutí u pšeničných chlebov. zatiaľ...
 • Page 211: Hotové (Práškové) Zmesi Na Pečenie

  Hotové (práškové) zmesi na Krájanie chleba a jeho sklado- pečenie vanie Na pečenie chleba v týchto pekárničkách môžete Najlepšie výsledky dosiahnete, ak čerstvo upečený použiť aj hotové (práškové) zmesi. chlieb pred jeho rozkrájaním položíte na rošt Dbajte pritom na údaje výrobcu, uvedené na obale. a necháte 15 až...
 • Page 212: Recepty Na Asi 1000 G Chleba

  Recepty na asi 1000 g chleba Upozornenie: Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok Zemiakový chlieb pečenia, pripravte cesto v mixéri. Potom dajte hotové 300 ml vody/mlieka cesto do nádoby na pečenie. Tlačídlom “Hmotnosť 2 PL masla chleba” nastavte hmotnosť na 1000 g. Zvoľte po- 1 vajce žadovaný...
 • Page 213: Program 2 Kyprý

  Kukuričný chlieb Makový chlieb 350 ml vody 300 ml vody 1 PL masla 540 g múky typ 550 540 g múky typ 550 1 ČL cukru 3 PL kukuričnej krupice 1 ČL soli 1/2 posekaného jablka so šupkou 75 g mletého maku 3/4 balíčka sušeného droždia 1 PL masla 1 štipku muškátového orecha...
 • Page 214: Program 4 Sladký

  Chlieb z pšeničných otrúb Čierny chlieb 350 ml vody 400 ml teplej vody 1 ČL soli 160 g pšeničnej múky typ 550 2 PL masla 200 g hrubých ražných celozrnných otrúb 1,5 PL medu 180 g jemných ražných otrúb 360 g múky typ 1050 1 ČL soli 180 g pšeničnej celozrnnej múky 100 g slnečnicových jadierok...
 • Page 215: Program 5 Expres

  Čokoládový chlieb Mrkvový chlieb 400 ml mlieka 330 ml vody 100 g nízkotučného tvarohu 1,5 PL masla 1,5 ČL soli 600 g múky typ 550 1,5 ČL cukru 90 g jemne pokrájanej mrkvy 600 g pšeničnej celozrnnej múky 2 ČL soli 10 PL kakaa 1,5 ČL cukru 100 g strúhanej mliečnej čokolády...
 • Page 216: Program 7 Cesto Na Rezance

  Praclíky Cmarový chlieb (Typ 2) 200 ml vody 250 ml cmaru 1/4 ČL soli 130 ml vody 360 g múky typ 405 600 g pšeničnej múky typ 1050 1/2 ČL cukru 60 g pšeničnej múky typ 997 1/2 balíčka sušeného droždia 1,5 ČL soli 1 balíček sušeného droždia Urobte z cesta praclíky.
 • Page 217: Program 10 Koláč

  Bezlepkový jogurtový chlieb 350 ml vody Program 10 Koláč 150 g prírodný jogurt 1,5 PL oleja 1,5 PL octu S týmto programom je obzvlášť vhodné používať 100 g bezlepkovej múky hotové zmesi na pečenie. Dodržiavajte pokyny pre (napr. proso, ryža pohánka) prípravu uvedené...
 • Page 218 Pomarančový lekvár 350 g pomarančov 150 g citrónov 500 g želírovacieho cukru Jahodový lekvár 500 g jahôd 500 g želírovacieho cukru 2 -3 PL citrónovej šťavy Lekvár z bobuľovín 500 g rozmrazených bobuľovín 500 g želírovacieho cukru 1 PL citrónovej šťavy Všetky prísady zamiešame do nádoby na pečenie.
 • Page 219: Odstraňovanie Chýb - Recepty

  Odstraňovanie chýb - recepty Prečo má chlieb často trochu múky na bočnej kôrke? Cesto môže byť príliš suché. Nabudúce dajte zvláštny pozor na odmeranie množstiev surovín. Pridajte navyše až 1 PL tekutiny. Prečo sa musia suroviny pridávať v určitom poradí? Tak sa cesto najlepšie pripraví.
 • Page 220 REZEPTHEFT SEITE Wissenswertes über Zutaten Backtipps Fertig-Backmischungen Brot schneiden und aufbewahren Rezepte für je ca. 1000 g Brot Programm 1 Normal ............77 Programm 2 Locker .
 • Page 221: Wissenswertes Über Zutaten

  Wissenswertes über Zutaten HEFE Durch den Gärprozess spaltet Hefe die im Teig MEHL enthaltenen Zucker- und Kohlenhydratanteile auf, Geeignet sind die meisten handelsüblichen Mehl- wandelt sie in Kohlendioxid um und bewirkt so, sorten wie Weizen- oder Roggenmehl (Typ 405- dass der Brotteig aufgeht. Hefe ist in verschiedenen 1150).
 • Page 222: Backtipps

  Aus diätetischen Gründen kann das Salz weggelas- tigen länger für die Aufnahme der Flüssigkeit und ha- sen werden. In diesem Fall kann das Brot stärker als ben andere Triebeigenschaften. Glutenfreie Mehle gewöhnlich aufgehen. müssen auch mit glutenfreien Lockerungsmitteln gebun- den oder gelockert werden. Das sind beispielweise FLÜSSIGKEITEN Weinsteinbackpulver, Hefe, Sauerteig aus Mais- oder Flüssigkeiten wie Milch, Wasser oder in Wasser...
 • Page 223: Fertig-Backmischungen

  Fertig-Backmischungen Brot schneiden und aufbewahren Sie können auch Fertig-Backmischungen für diesen Brotbackautomaten nutzen. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers frisch gebackene Brot vor dem Anschneiden auf ei- auf der Verpackung. nen Rost legen und 15 bis 30 Minuten abkühlen In der Tabelle finden Sie Umrechnungsbeispiele lassen.
 • Page 224: Rezepte Für Je Ca. 1000 G Brot

  Rezepte für je ca. 1000 g Brot Kartoffelbrot 300 ml Wasser/Milch Hinweis: Um ein besseres Backergebnis zu erhal- 2 EL Butter ten, bereiten Sie den Teig mit einem Mixer zu. 1 Ei Geben Sie anschließend den fertigen Teig in die 90 g zerdrückte, gekochte Kartoffeln Backform.
 • Page 225: Programm 2 Locker

  Maisbrot Mohnbrot 350 ml Wasser 300 ml Wasser 1 EL Butter 540 g Mehl Type 550 540 g Mehl Type 550 1 TL Zucker 3 EL Maisgrieß 1 TL Salz 1/2 gehackter Apfel mit Schale 75 g gemahlener Mohn 3/4 Päckchen Trockenhefe 1 EL Butter 1 Prise Muskatnuss Programm 2 Locker...
 • Page 226: Programm 4 Süß

  Weizenschrotbrot Schwarzbrot 350 ml Wasser 400 ml warmes Wasser 1 TL Salz 160 g Weizenmehl Typ 550 2 EL Butter 200 g grobes Roggenvollkornschrot 1,5 EL Honig 180 g feines Roggenschrot 360 g Mehl Type 1050 1 TL Salz 180 g Weizenvollkornmehl 100 g Sonnenblumenkerne 50 g Weizenschrot 100 ml dunkler Rübensirup...
 • Page 227: Programm 5 Express

  Schokoladenbrot Möhrenbrot 400 ml Milch 330 ml Wasser 100 g Magerquark 1,5 EL Butter 1,5 TL Salz 600 g Mehl Typ 550 1,5 TL Zucker 90 g fein zerkleinerte Möhren 600 g Weizenvollkornmehl 2 TL Salz 10 EL Kakao 1,5 TL Zucker 100 g geh.
 • Page 228: Programm 7 Nudelteig

  Brezeln Buttermilchbrot (Typ 2) 200 ml Wasser 250 ml Buttermilch 1/4 TL Salz 130 ml Wasser 360 g Mehl Type 405 600 g Weizenmehl Type 1050 1/2 TL Zucker 60 g Roggenmehl Type 997 1/2 Päckchen Trockenhefe 1,5 TL Salz 1 Päckchen Trockenhefe Formen Sie den Teig zu Brezeln.
 • Page 229: Programm 10 Kuchen

  Programm 10 Kuchen Glutenfreies Joghurtbrot 350 ml Wasser 150 g Naturjoghurt Für dieses Programm eignen sich hervorragend 1,5 EL Öl Fertig-Kuchenbackmischungen. Beachten Sie die 1,5 EL Essig Zubereitungshinweise auf der Verpackung. 100 g glutenfreies Mehl Programm 11 Marmelade (z.B. Hirse, Reis Buchweizen) 400 g glutenfreie Mehlmischung (z.B.
 • Page 230 Erdbeermarmelade 500 g Erdbeeren 500 g Gelierzucker 2-3 EL Zitronensaft Beerenmarmelade 500 g aufgetaute Beeren 500 g Gelierzucker 1 EL Zitronensaft Alle Zutaten in der Backform vermischen. Guten Appetit! Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zuberei- tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie die- se Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfah- rungswerte.
 • Page 231: Fehlerbehebung Rezepte

  Fehlerbehebung Rezepte Warum hat mein Brot manchmal etwas Mehl an der seit- Ihr Teig könnte zu trocken sein. Achten Sie beim nächsten lichen Kruste? Mal besonders auf das Abmessen der Zutaten. Geben Sie bis zu 1 EL mehr Flüssigkeit hinzu. Warum müssen die Zutaten in einer bestimmten So wird der Teig am besten zubereitet.