Download Print this page

D-Link COVR-C1203 User Manual page 93

Covr point ac1200 dual band whole home wi-fi system
Hide thumbs

Advertisement

Appendix C - Safety Statements
Ar šo uzņēmums D-Link Corporation apliecina, ka šis produkts, piederumi un programmatūra atbilst direktīvai
Latviski [Latvian]
2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā
produkta lapā vietnē www.dlink.com.
Šiuo dokumentu „D-Link Corporation" pareiškia, kad šis gaminys, priedai ir programinė įranga atitinka direktyvą
Lietuvių [Lithuanian]
2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą ir gaminio programinę aparatinę įrangą galima atsisiųsti iš gaminio
puslapio adresu www.dlink.com.
Hierbij verklaart D-Link Corporation dat dit product, accessoires en software voldoen aan de richtlijnen 2014/53/
Nederlands [Dutch]
EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en productfirmware is beschikbaar voor download van de
productpagina op www.dlink.com.
Bil-preżenti, D-Link Corporation tiddikjara li dan il-prodott, l-aċċessorji, u s-software huma konformi mad-Direttiva
Malti [Maltese]
2014/53/UE. Tista' tniżżel it-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u l-firmware tal-prodott mill-paġna tal-
prodott fuq www.dlink.com.
Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy a jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/53/
Magyar [Hungarian]
EU sz. rendeletek rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék
oldaláról tölthető le a www.dlink.com címen.
D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt, akcesoria oraz oprogramowanie są zgodne z
Polski [Polish]
dyrektywami 2014/53/EU. Pełen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu
można pobrać na stronie produktu w witrynie www.dlink.com.
Desta forma, a D-Link Corporation declara que este produto, os acessórios e o software estão em conformidade
Português [Portuguese]
com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do firmware
Podjetje D-Link Corporation s tem izjavlja, da so ta izdelek, dodatna oprema in programnska oprema skladni z
Slovensko[Slovenian]
direktivami 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za
prenos na strani izdelka na www.dlink.com.
Spoločnosť D-Link týmto vyhlasuje, že tento produkt, príslušenstvo a softvér sú v súlade so smernicou 214/53/
Slovensky [Slovak]
EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu www.
dlink.com.
D-Link Corporation täten vakuuttaa, että tämä tuote, lisävarusteet ja ohjelmisto ovat direktiivin 2014/53/EU
Suomi [Finnish]
vaatimusten mukaisia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat
ladattavissa osoitteesta www.dlink.com.
D-Link Corporation försäkrar härmed att denna produkt, tillbehör och programvara överensstämmer med
Svenska[Swedish]
direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse och produkt-firmware kan hämtas från
produktsidan på www.dlink.com.
D-Link COVR-C1203 User Manual
89

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for D-Link COVR-C1203

This manual is also suitable for:

Covr-c1200Covr seriesCovr-1100Covr-1102Covr-1103