Download  Print this page

Advertisement

EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda-
tud seade vastab meie poolt turule toodud
mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt-
sioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-
listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.
Meiega kooskõlastamata muudatuste tege-
mise korral seadme juures kaotab käesolev
deklaratsioon kehtivuse.
Toode:
Pihustus-ekstraktorseade
Tüüp:
1.100-xxx
Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ
2011/65/EL
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Kohaldatud riiklikud standardid
-
Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-
sel ja volitusel.
Head of Approbation
CEO
dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/12/01
– 6
ET
173

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: