Download Table of Contents Print this page

Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs Also See for VN1800:

Advertisement

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker VN1800

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Italiano Nederlands Español Português Svenska Norsk Dansk Suomi Ελληνικά Türkçe...
 • Page 6: English

  ENGLISH Intended use Inspection and repairs Before use, check the appliance for damaged or defective Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed to parts. Check for breakage of parts, damage to switches and vacuum dry substances. This product is intended for any other conditions that may affect its operation.
 • Page 7 ENGLISH Features VN2010/VN2200 - Mounting the parquet floor head (fig. A) This appliance includes some or all of the following features. The parquet floor head (14) allows for vacuuming on wooden 1. Hose and polished surfaces. 2. Container handle Press the lock button (21) and slide the tube (10) into the 3.
 • Page 8 ENGLISH Adjusting the suction head (fig. A) Wrap the hose around the appliance. For vacuuming on carpets, switch the floor surface selector Insert the suction head hook (26) into the recess in the (25) into the up position. appliance. For vacuuming on laminates, tiles, etc., switch the floor Push the tube until the locking device (27) inserts into the surface selector (25) into the down position.
 • Page 9 ENGLISH Replacing the filters Remove the container (9) from the appliance by pressing the two release buttons (31) and lifting the container out of If the container filter (34) is damaged or fails to operate the appliance. properly, it must be replaced. Replacement filters are Press the lower door latch (32) to release the dirt.
 • Page 10: Ec Declaration Of Conformity

  Internet at: www.2helpU.com. contacting your local Black & Decker office at the address Technical data indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 Black & Decker repair agents and full details of our after- Voltage Vac 230 sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com...
 • Page 11: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Nach dem Gebrauch Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Ihr Black & Decker Staubsauger wurde zum Saugen Netzstecker, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, oder trockener Substanzen entwickelt. Dieses Gerät ist nicht für bevor Sie Gerätekomponenten austauschen, reinigen oder den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
 • Page 12 DEUTSCH Arbeiten Sie auf Treppen immer von unten nach oben, und Schieben Sie den Saugschlauch weiter in die Saugöffnung, achten Sie darauf, dass sich das Gerät mindestens eine bis die Verriegelungen (18) (auf beiden Seiten) einrasten. Stufe unter der Arbeitsposition befindet. Zum Abnehmen des Saugschlauchs drücken Sie die Betreiben Sie das Gerät nur, wenn am Saugrohr die Verriegelungen (18) (auf beiden Seiten) nach innen und...
 • Page 13 DEUTSCH Staub saugen Zum Abnehmen des Zubehörteils drücken Sie den Verriegelungsknopf (19 oder 21) und ziehen das Teil ab. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass der Saugschlauch nicht geknickt, verdreht oder verstopft Bei Nichtgebrauch können die Zubehörteile an der dafür ist.
 • Page 14 DEUTSCH Leeren des Staubbehälters (Abb. H und I) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf. Das Gerät kann am Griff des Staubbehälters (2) getragen Wenn der Staubbehälter (9) voll ist (erkennbar an der werden. Markierung für maximalen Füllstand), muss er geleert Um das Saugrohr aus seiner Halterung zu lösen, drücken werden.
 • Page 15 Internet zu finden unter: www.2helpU.com. Ziehen Sie den alten Filter (38) heraus. Setzen Sie den neuen Filter wie in der Abbildung Technische Daten VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 gezeigt ein. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, und befestigen Sie Spannung V AC 230 sie mit den beiden Schrauben (36).
 • Page 16 DEUTSCH EU-Konformitätserklärung Bitte besuchen Sie untere Webseite www.blackanddecker.de, um Ihr neues Black & Decker VN1800/VN2000/VN2010/VN2200 Produkt zu registrieren und über neue Produkte und Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den folgenden Sonderangebote informiert zu werden. Weitere Normen entsprechen: Informationen über die Marke Black & Decker und unsere 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 55014, EN 61000, EN 60335, Produkte finden Sie unter www.blackanddecker.de.
 • Page 17: Français

  FRANÇAIS Utilisation Vérification et réparations Avant l’utilisation, vérifiez si l'appareil est en bon état ou si Votre aspirateur Black & Decker ne peut être utilisé que sur aucune pièce ne manque. Recherchez des pièces cassées, des surfaces sèches. Il est destiné à une utilisation des boutons endommagés et d'autres anomalies exclusivement domestique.
 • Page 18 FRANÇAIS Caractéristiques Pour retirer l’embout suceur (7), appuyez sur le bouton de verrouillage (21) et tirez sur le tube (10). Cet appareil comprend certains, ou tous, les éléments suivants : VN2010/VN2200 – Installation de la brosse pour parquet 1. Tuyau (figure A) 2.
 • Page 19 FRANÇAIS Réglage de la longueur du tube (figure B) Transport de l’appareil (figure C) Le tube rallonge (10) se compose de trois morceaux. L’appareil peut être porté à l’aide de la poignée (5). Pour rallonger la partie inférieure et la partie du milieu, Placez la poignée, comme indiqué.
 • Page 20 FRANÇAIS Attention ! Avant d’effectuer des réparations ou un nettoyage Attention ! Ne nettoyez pas le filtre avec de l’air comprimé ou de l’appareil, débranchez-le. une brosse. Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de votre Selon son état, rincez l’extérieur avec de l’eau. Laissez-le appareil à...
 • Page 21 Internet : www.2helpU.com. Le produit a été utilisé dans un but commercial, Caractéristiques techniques professionnel, ou a été loué. VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 Le produit a été mal utilisé ou avec négligence. Tension V c.a.230 Le produit a subi des dommages à cause de corps (Australie et Nouvelle Zélande) V c.a.
 • Page 22 FRANÇAIS Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel.
 • Page 23: Italiano

  ITALIANO Uso previsto Ispezione e riparazioni Prima dell'impiego, controllare che l'elettrodomestico non L’aspirapolvere Black & Decker è stato progettato per sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare l’aspirazione di polvere asciutta. Questo prodotto è stato che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano progettato solo per uso domestico.
 • Page 24 ITALIANO Montaggio del tubo rigido di prolunga (fig. A) Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da pezzi in movimento. Non infilare le dita nel rullo in movimento. Premere il pulsante di bloccaggio (19) e infilare l’estremità Tenere il rullo in movimento lontano dal filo di del tubo flessibile (20) nel tubo rigido (10) fino a quando si alimentazione.
 • Page 25 ITALIANO Utilizzo Consigli per un ottimo utilizzo Quando si pulisce in spazi ristretti, togliere Srotolamento e riavvolgimento del filo temporaneamente il supporto degli accessori dal tubo per Il pulsante di riavvolgimento del filo (6) può essere azionato migliorare il raggio di azione. a mano o con il piede.
 • Page 26 ITALIANO Manutenzione Chiudere lo sportello inferiore e accertarsi che si agganci in sede. Questo elettroutensile Black & Decker è stato progettato per Rimontare il contenitore (9) nell’elettrodomestico funzionare a lungo con un minimo di manutenzione. Per accertandosi che i pulsanti di rilascio (31) si aggancino in ottenere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere sede.
 • Page 27 (n. cat. VLF50): presso: www.2helpU.com. Sostituzione del filtro del contenitore Dati tecnici Procedere come descritto qui sopra per sostituire il VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 filtro (34). Tensione V C.A.230 Sostituzione del filtro di uscita (figg. M e N) (Australia e Nuova Zelanda) V C.A. 240...
 • Page 28 ITALIANO Il prodotto non sia stato usato in modo improprio o scorretto; Il prodotto non abbia subito danni causati da oggetti o sostanze estranee oppure incidenti; Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione non effettuati da tecnici autorizzati né dall'assistenza Black & Decker.
 • Page 29: Nederlands

  NEDERLANDS Beoogd gebruik Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats. Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor Uw Black & Decker-stofzuiger is ontworpen voor droge kinderen. stofzuigwerkzaamheden. Het product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Inspectie en reparaties Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen en Veiligheidsinstructies defecten.
 • Page 30 NEDERLANDS Zuigkop aanbrengen (fig. A) Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Steek uw handen niet in de roterende De zuigkop (7) is geschikt voor tapijt en harde oppervlakken borstel. Houd de roterende borstel uit de buurt van het (zoals laminaat en tegels).
 • Page 31 NEDERLANDS Gebruik Begin bij het stofzuigen van trappen altijd onderaan en werk vervolgens omhoog. Plaats het apparaat op de grond Snoer afrollen en opwikkelen en werk tot halverwege de trap. Zet het apparaat De snoeroprolknop (6) kan met de hand of voet worden vervolgens ten minste één trede onder uw werkpositie op bediend.
 • Page 32 NEDERLANDS Filter reinigen Druk de filterreinigingsschakelaar (3) in. Hierdoor wordt gedurende 10 seconden een filterreinigingscyclus Het apparaat is uitgerust met een filterreinigingsfunctie. uitgevoerd, waarna de functie automatisch wordt Neem de stekker nog niet uit het stopcontact wanneer u uitgeschakeld. Dit garandeert dat het apparaat ook bij een het apparaat na gebruik uitschakelt.
 • Page 33 Ga echter als volgt te werk als u Technische gegevens dit toch moet vervangen: VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 Verwijder de beide schroeven (36). Spanning Vac 230 Verwijder het deksel (37) door dit met een gereedschap op (Australië...
 • Page 34 NEDERLANDS Om een beroep te doen op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
 • Page 35: Español

  ESPAÑOL Uso previsto Inspecciones y reparaciones Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene La aspiradora de Black & Decker se ha diseñado para aspirar piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay sustancias secas. Este producto está pensado únicamente piezas rotas, los interruptores no están dañados y demás para uso doméstico.
 • Page 36 ESPAÑOL Características Para quitar el cabezal (7), presione el botón de bloqueo (21) y tire del tubo (10) para sacarlo del cabezal (7). Este aparato incluye una o más de las siguientes características. VN2010/VN2200 - Montaje del cabezal para parqué (fig. A) 1.
 • Page 37 ESPAÑOL Ajuste de la longitud del tubo (fig. B) Mueva el cepillo hacia atrás y hacia delante. No deje el cepillo en el mismo sitio durante mucho tiempo, ya que El tubo de extensión (10) está formado por tres piezas. esto podría dañar la superficie.
 • Page 38 ESPAÑOL Nota: El aparato está diseñado para evitar la posibilidad de Quite el filtro previo (33) del contenedor (9) (fig. J) girándolo utilizar la aspiradora durante el ciclo de limpieza del filtro. Si en sentido contrario a las agujas del reloj. la enciende durante el ciclo de limpieza del filtro, éste se Tire del filtro (34) para sacarlo del soporte para filtros (fig.
 • Page 39 Se hayan realizado reparaciones por parte de personas que Características técnicas no sean del servicio técnico autorizado o personal de VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 servicios de Black & Decker. Voltaje Vac 230 (Australia y Nueva Zelanda) Vac 240...
 • Page 40 ESPAÑOL Para reclamar en garantía, será necesario que presente la prueba de compra al vendedor o al servicio técnico de reparaciones autorizado. Pueden consultar la dirección de su servicio técnico más cercano poniéndose en contacto con la oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual.
 • Page 41: Português

  PORTUGUÊS Utilização Inspecção e reparações Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças O aspirador Black & Decker foi concebido para aspirar danificadas ou avariadas. Verifique se há peças partidas, substâncias secas. Este produto destina-se apenas à danos nos interruptores ou outro tipo de condições que utilização doméstica.
 • Page 42 PORTUGUÊS Funções VN2010/VN2200 – Montar a cabeça para chão em parquet (fig. A) Este aparelho inclui algumas ou todas as seguintes funções: 1. Tubo A cabeça para chão em parquet (14) permite a aspiração de 2. Manípulo do depósito superfícies de madeira e polidas. 3.
 • Page 43 PORTUGUÊS Ajustar o comprimento do suporte (fig. B) Mova a escova firmemente para trás e para a frente. Não mantenha a escova no mesmo local durante muito tempo, O suporte de extensão (10) é constituído por três peças. uma vez que poderá danificar a superfície. Para alargar as duas peças do meio/inferior, prima o botão de ajustamento inferior (23) e deslize completamente o Transportar o aparelho (fig.
 • Page 44 PORTUGUÊS É possível remover agora a ficha da tomada. Remova o depósito do aparelho (fig. H). Prima o fecho da porta inferior (32) para libertar a porta Isto garantirá uma próxima utilização do aparelho inferior (fig. I). optimizada. Remova o pré-filtro (33) do depósito (9) (fig. J) rodando no Nota: O aparelho foi concebido para impedir a aspiração sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 • Page 45 Black & Decker. Dados técnicos Para accionar a garantia, terá de apresentar comprovativos VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 de compra ao vendedor ou a um agente de reparação Tensão Vac 230 autorizado. Pode verificar a localização do agente de (Austrália e Nova Zelândia) Vac 240...
 • Page 46 PORTUGUÊS Visite o nosso website www.blackanddecker.eu para registar o novo produto Black & Decker e manter-se actualizado relativamente a novos produtos e ofertas especiais. Pode encontrar mais informações sobre a marca Black & Decker e nossa gama de produtos em www.blackanddecker.eu.
 • Page 47: Svenska

  SVENSKA Användningsområde Kontroll och reparationer Kontrollera att apparaten är hel och att den inte innehåller Din dammsugare från Black & Decker har utformats för att några skadade delar innan du använder den. Kontrollera att suga upp torrt material. Produkten är endast avsedd för inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att hemmabruk.
 • Page 48 SVENSKA Funktioner VN2010/VN2200 – Montera parkettmunstycket (fig. A) Denna apparat har några eller samtliga av följande Med parkettmunstycket (14) kan du dammsuga ytor av trä funktioner. och lackerade ytor. 1. Slang Tryck på låsknappen (21) och skjut in slangen (10) i 2.
 • Page 49 SVENSKA Förvara apparaten (fig. E och F) De två översta delarna kan justeras i elva steg. Tryck på den Varning! Varning! När du lagrar dammsugaren ska du stänga övre justeringsknappen (24) och dra ut röret. Se till att röret klickar på plats. av den och dra ut elsladden.
 • Page 50 SVENSKA Tömma behållaren (fig. H och I) Borsta bort allt damm från filtret. Sätt tillbaka filtret (35). Behållaren (9) måste tömmas när smutsen når upp till Sätt tillbaka behållaren i dammsugaren. maxmarkeringen på lådan. Ta ut behållaren (9) ur dammsugaren genom att trycka på Byta filtren de två...
 • Page 51 Internet: www.2helpU.com. det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade Tekniska data VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängliga på Internet: Spänning VAC 230 www.2helpU.com...
 • Page 52: Norsk

  NORSK Bruksområde Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert serviceverksted. Denne støvsugeren fra Black & Decker er bare laget for å Før bruk må du sjekke strømledningen for tegn på skade, støvsuge tørt materiale. Produktet er kun ment å brukes i aldring og slitasje.
 • Page 53 NORSK Funksjoner VN2010/VN2200 - Montere parketthodet (figur A) Dette apparatet inneholder noen av eller alle funksjonene Parketthodet (14) er laget spesielt til støvsuging av overflater nedenfor: av tre og polerte overflater. 1. Slange Trykk på låseknappen (21) og skyv røret (10) inn i hodet (14) 2.
 • Page 54 NORSK Justere lengden på røret (figur B) Parkere støvsugerhodet midlertidig (figur D) Bruk parkeringsposisjonen til midlertidig parkering av Forlengerrøret (10) består av tre deler. støvsugerhodet. Når du skal trekke ut den midtre og nedre delen, trykker du på den nedre justeringsknappen (23) og trekker røret helt ut Oppbevare apparatet (figur E og F) slik at det klikker på...
 • Page 55 NORSK VN2200 - Rengjøre turbobørsten (figur G) Rengjøre motorfilteret (figur H og L) Fjern alt hår og tråder som har samlet seg på børsten (28). Motorfilteret (35) forhindrer partikler og større gjenstander Bruk saks om nødvendig. fra å komme inn i motorhuset når beholderen er tatt ut. Ta av dekselet (29) for å...
 • Page 56 Internett: Tekniske data www.2helpU.com VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å Spenning V AC 230 registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg (Australia og New Zealand) V AC 240 oppdatert om nye produkter og spesialtilbud.
 • Page 57: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde Brug ikke apparatet, hvis nogen del af det er beskadiget eller defekt. Din Black & Decker støvsuger er beregnet til støvsugning af Sørg for at få beskadigede eller defekte dele repareret eller tørre overflader. Produktet er kun beregnet til brug i udskiftet på...
 • Page 58 DANSK Funktioner VN2010/VN2200 - Montering af mundstykket til parketgulv (fig. A) Dette apparat leveres med nogle eller alle de følgende egenskaber. Mundstykket til parketgulv (14) bruges til støvsugning på 1. Slange trægulve og polerede overflader. 2. Beholderhåndtag Tryk på låseknappen (21), og skub røret (10) ind i 3.
 • Page 59 DANSK Opbevaring af apparatet (fig. E og F) De øverste to dele kan justeres i 11 trin. Tryk på den øverste Advarsel! Ved opbevaring af apparatet skal du slukke for justeringsknap (24), og træk røret ud til den ønskede længde. Sørg for, at røret klikker på plads. apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
 • Page 60 DANSK Tømning af beholderen (fig. H og I) Udskiftning af filtrene Beholderen (9) skal tømmes, når støvet når op til Hvis beholderfilteret (34) er beskadiget eller ikke fungerer maksimummærket på spanden. korrekt, skal det udskiftes. Udskiftningsfiltre fås hos Black & Afmonter beholderen (9) fra apparatet ved at trykke på...
 • Page 61 Tekniske data det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle VN1800 VN2000 VN2010 VN2200 autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt Spænding VAC 230 servicevilkår er tilgængelig på internettet på adressen: www.2helpU.com...
 • Page 62: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ei ole vaurioitunut, vanhentunut tai kulunut. Black & Deckerin pölynimuri on suunniteltu kuivaan Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on imurointiin. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. vahingoittunut tai viallinen. Turvallisuusohjeet Jos virtajohto on vaurioitunut tai viallinen, se voidaan Varoitus! Sähkölaitteita käytettäessä...
 • Page 63 SUOMI Yleiskuvaus VN2010/VN2200 - Parketti-imupään asentaminen (kuva A) Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista Parketti-imupään (14) avulla voidaan imuroida puulattioita ja ominaisuuksista. kiillotettuja pintoja. 1. Letku Paina lukituspainiketta (21) ja työnnä putkea (10) päähän 2. Säiliön kahva (14), kunnes putki napsahtaa paikalleen. 3.
 • Page 64 SUOMI Putken pituuden säätö (kuva B) Imupään pysäköiminen väliaikaisesti (kuva D) Käytä pysäköintiasentoa, kun haluat pysäköidä imupään Jatkoputki (10) koostuu kolmesta osasta. väliaikaisesti. Voit pidentää keskimmäistä ja alimmaista osaa painalla alempaa säätöpainiketta (23) ja vetämällä putkea ulospäin Laitteen säilytys (kuvat E ja F) kunnes se loksahtaa paikoilleen.
 • Page 65 SUOMI VN2200 - Turbo-harjan puhdistaminen (kuva G) Moottorin suodattimen puhdistaminen (kuvat H ja L) Poista kaikki harjassa (28) kiinni olevat karvat ja langat. Käytä tarvittaessa saksia. Moottorin suodatin (35) estää hiukkasten ja suurten Irrota suojus (29) ja poista kaikki vieraat esineet, jotka esineiden pääsyn moottorin koteloon, kun säiliö...
 • Page 66 Kaapelin pituus m 6 Säiliön koko l 2.5 Paino kg 9.1 EU:n yhdenmukaisuusilmoitus VN1800/VN2000/VN2010/VN2200 Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan seuraavien standardien vaatimusten mukaiset: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335, EN 61000-3-11 Äänenpainetaso mitattuna EN 60704-1:n mukaisesti: = 73 dB(A)
 • Page 67 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδεδειγµένη χρήση Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάσουν στο χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή Η ηλεκτρική σκούπα Black & Decker έχει το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν η συσκευή σχεδιαστεί για το σκούπισµα στεγνών ουσιών. χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά είναι Αυτό...
 • Page 68 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος 1. Ελαστικός σωλήνας 2. Λαβή περιέκτη Αυτό το εργαλείο φέρει διπλή µόνωση, 3. ∆ιακόπτης καθαρισµού φίλτρου εποµένως δεν απαιτείται σύρµα γείωσης. 4. ∆ιακόπτης on/off Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση 5. Λαβή τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που 6.
 • Page 69 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τοποθέτηση της κεφαλής αναρρόφησης Για να αφαιρέσετε ένα αξεσουάρ, πατήστε το (εικ. A) κουµπί ασφάλισης (19 ή 21) και τραβήξτε προς τα έξω το αξεσουάρ. Η κεφαλή αναρρόφησης (7) επιτρέπει το ηλεκτρικό σκούπισµα σε χαλιά και σκληρές Όταν δεν χρησιµοποιούνται, τα αξεσουάρ επιφάνειες...
 • Page 70 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Μεταφορά της συσκευής (εικ. C) εργαλείου Μπορείτε να µετακινείτε τη συσκευή κατά τη Το κουµπί on/off (4) µπορεί να πατηθεί µε το διάρκεια χρήσης (5) κρατώντας την από τη λαβή. χέρι ή µε το πόδι. Γείρετε...
 • Page 71 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης είναι ασφαλώς στη Αδειάστε τον περιέκτη όπως πρέπει. θέση του. Καθαρίστε το φίλτρο όπως περιγράφεται Πατήστε το διακόπτη καθαρισµού φίλτρου παρακάτω. (3)και ο κύκλος καθαρισµού θα τρέξει για 10 Κλείστε την κάτω θυρίδα και βεβαιωθείτε ότι δευτερόλεπτα, µετά...
 • Page 72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καθαρισµός φίλτρου µοτέρ (εικ. H & L) Προειδοποίηση! ∆εν χρειάζεται καµία σύνδεση στον ακροδέκτη γείωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες Το φίλτρο του κινητήρα (35) εµποδίζει τα τοποθέτησης που παρέχονται µε τις καλής σωµατίδια και µεγαλύτερα αντικείµενα να ποιότητας ρευµατολήπτες (φις). Προτεινόµενη εισέλθουν...
 • Page 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά Το προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί σε εργασιακό, VN1800 VN2000VN2010 VN2200 επαγγελµατικό περιβάλλον ή αν έχει Τάση Vac 230 ενοικιαστεί. (Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία) Vac 240 Έχει γίνει εσφαλµένη χρήση του προϊόντος ή Ισχύς εισόδουW 1800 2000 2000 2200 έχει...
 • Page 74: Türkçe

  TÜRKÇE Kullanım amacı Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalıdır. Cihazlar çocukların Black & Decker elektrikli süpürgeniz, kuru ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır. maddeleri temizlemek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün yalnızca ev temizliğinde kullanılır. İnceleme ve onarımlar Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek arızalı Güvenlik talimatları...
 • Page 75 TÜRKÇE Cihazı, emme kafası veya boruya takılan diğer Hortumu çıkarmak için bırakma düğmelerine uygun bir aksesuarı olmadan kullanmayın. (18) (konum 2'de) basın ve hortumu dışarı Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli doğru çekin. parçalardan uzak tutun. Dönen fırçaya Uzatma borusunu takma (şekil A) dokunmayın.
 • Page 76 TÜRKÇE Kilit düğmesine (19 veya 21) basın ve aksesuarı Temizleme hortum başı (20) veya boru (10) üzerine doğru Cihazı çalıştırırken, hortumun sıkışmadığından, itin. bükülmediğinden ve tıkanmadığından emin Aksesuarı çıkarmak için kilit düğmesine (19 olun. veya 21) basın ve aksesuarı çıkarın. Aşırı...
 • Page 77 TÜRKÇE Cihazı kuru ortamda saklayın. Cihaz hazne Hazneyi boşaltma (şekil H ve I) sapından (2) tutularak taşınabilir. Kova üzerindeki maksimum işaretine kadar toz Boruyu kullanmak üzere cihazdan çıkarmak için dolmuşsa, hazne (9) boşaltılmalıdır. boruda bulunan kilitleme düzeneği (27) İki çıkarma düğmesine (31) basarak ve hazneyi üzerindeki kola basın ve boruyu birimden kaldırarak, cihazdan hazneyi (9) çıkarın.
 • Page 78 Eski (38) filtreyi, dışarı doğru çekerek çıkarın. bağlantı bilgilerini: www.2helpU.com adresindeki Yeni filtreyi gösterildiği gibi takın. İnternet sitesinden edinebilirsiniz. Kapağı iki vidayla (36) birlikte tekrar takın. Teknik bilgiler VN1800 VN2000VN2010 VN2200 Şebeke fişi değiştirme (yalnızca B.K. ve Voltaj Vac 230 İrlanda) (Avustralya &...
 • Page 79 TÜRKÇE AB uygunluk bildirimi Garanti kapsamında talepte bulunmak için satıcıya ya da yetkili servise faturanızı VN1800/VN2000/VN2010/VN2200 göstermeniz gerekmektedir. Bu kılavuzda adresi Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen AB bulunan yerel Black & Decker bürosuyla bağlantı direktiflerine uygun olduğunu beyan eder: kurarak size en yakın yetkili servisin yerini...
 • Page 82 Australia Black & Decker (Australia) Pty. Ltd. Tel. 03-8720 5100 20 Fletcher Road, Mooroolbark, Victoria, 3138 Fax 03-9727 5940 België/Belgique Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 015 - 47 92 11 Campus Noord, Schaliënhoevedreef 20E Fax 015 - 47 92 10 2800 Mechelen Danmark Black &...
 • Page 84 90505315 07/06...

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200

Table of Contents