Download  Print this page

Dansk - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde
Din Black & Decker støvsuger er beregnet til støvsugning af
tørre overflader. Produktet er kun beregnet til brug i
husholdninger.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af apparater, der strømforsynes fra
forsyningsnettet, er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående, altid
følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød,
personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af vejledningen.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af
opgaver med apparatet ud over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for personskade.
Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
Brug af apparatet
Sørg for, at der er slukket for apparatet, før det tilsluttes
eller frakobles fra strømforsyningen.
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
Apparatet må ikke bruges udendørs.
Træk aldrig i netledningen for at tage stikket ud af
stikkontakten. Beskyt netledningen mod
varmepåvirkninger, olie og skarpe kanter.
Hvis netledningen bliver beskadiget under brug, skal du
med det samme tage apparatet ud af stikkontakten. Undlad
at berøre netledningen, før der er slukket for strømmen.
Afbryd strømmen til apparatet, når det ikke bruges, før dele
monteres eller fjernes, og før rengøring af apparatet.
Andres sikkerhed
Lad ikke børn eller personer, der ikke har læst disse
instruktioner, benytte apparatet.
Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af
arbejdsområdet eller berøre apparatet eller netledningen.
Vær opmærksom, når apparatet benyttes i nærheden af
børn.
Efter brug
Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud af kontakten, før
apparatet efterlades uden opsyn, og før du udskifter, rengør
eller kontrollerer nogen dele af apparatet.
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt
sted. Børn må ikke have adgang til opbevarede apparater.
Eftersyn og reparationer
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller
defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på kontakter
og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke apparatets
drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen del af det er beskadiget
eller defekt.
Sørg for at få beskadigede eller defekte dele repareret eller
udskiftet på et autoriseret værksted.
Kontroller før brugen, om netledningen viser tegn på
beskadigelse, ældning og slid.
Undlad at bruge apparatet, hvis netledningen eller stikket
er beskadiget eller ødelagt.
Hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ødelagt,
skal det repareres på et autoriseret værksted, så farlige
situationer undgås. Undlad at skære i netledningen, og
forsøg ikke selv at reparere den.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der
er beskrevet i denne vejledning.
Elektricitet og sikkerhed
Denne maskine er dobbelt isoleret. Derfor er
jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for støvsugere
Sørg altid for, at filteret sidder korrekt, før apparatet
bruges.
Undlad at bære apparatet i håndtaget til beholderen.
Brug ikke apparatet til at opsamle væsker.
Brug ikke apparatet til at opsamle stoffer, der kan være
antændelige.
Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand. Apparatet
må ikke nedsænkes i væsker.
Undgå at rette motoraftrækket imod øjnene og ansigtet.
Hold børn og dyr på sikker afstand, når apparatet bruges.
Arbejd altid nedefra og opefter, når apparatet benyttes på
trapper, og hold apparatet mindst ét trin under din
arbejdsposition.
Brug ikke apparatet uden sugemundstykke eller andet
passende tilbehør monteret på røret.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Stik ikke hånden ind i den roterende børste. Hold den
roterende børste på afstand af netledningen.
Brug ikke beskadiget tilbehør.
Brug kun tilbehør fra Black & Decker.

DANSK

57

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200