Download  Print this page

Norsk - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

NORSK

Bruksområde
Denne støvsugeren fra Black & Decker er bare laget for å
støvsuge tørt materiale. Produktet er kun ment å brukes i
private husholdninger.
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Ved bruk av batteridrevne apparater må
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler (inkludert punktene
som er beskrevet nedenfor) alltid følges for å redusere risikoen
for brann, elektrisk støt, personskade og skade på materiell.
Les hele håndboken nøye før du bruker apparatet.
Tiltenkt bruk er beskrevet i denne håndboken. Bruk av
tilbehør eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt for
apparatet i denne håndboken, kan medføre fare for
personskade.
Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.
Bruk av apparatet
Pass på at apparatet er slått av før du kobler det til eller fra
strøm.
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Ikke bruk apparatet utendørs.
Du må aldri dra i strømledningen når du skal ta støpselet ut
fra stikkontakten. Hold strømledningen borte fra
varmekilder, olje og skarpe kanter.
Hvis strømledningen blir skadet under bruk, må du
øyeblikkelig koble strømmen fra apparatet. Ikke ta på
strømledningen før den er koblet fra stikkontakten.
Koble strømmen fra apparatet når det ikke er i bruk, før du
setter på eller tar av deler og før du rengjør apparatet.
Andre personers sikkerhet
Ikke la barn eller andre som ikke kjenner til disse
instruksjonene bruke apparatet.
Pass på at barn og dyr ikke kommer i nærheten av
arbeidsområdet, og at de ikke berører apparatet eller
strømledningen. Pass godt på og vær forsiktig når
apparatet brukes i nærheten av barn.
Etter bruk
Slå av apparatet og trekk støpselet ut fra stikkontakten før
du lar apparatet stå uten tilsyn, og før du skifter, rengjør
eller kontrollerer noen deler av apparatet.
Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt
sted. Barn skal ikke ha tilgang til apparater som ikke er i
bruk.
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler
før du bruker det. Kontroller om noen av delene har
sprekker, om bryterne er skadet eller om det er andre
forhold som kan ha innvirkning på driften.
Ikke bruk apparatet hvis det har skadde eller defekte deler.
52
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte
deler til et autorisert serviceverksted.
Før bruk må du sjekke strømledningen for tegn på skade,
aldring og slitasje.
Ikke bruk apparatet hvis strømledningen er skadet eller
defekt.
Hvis strømledningen eller støpselet er skadet eller defekt,
må det repareres av et autorisert reparasjonsverksted for å
unngå fare. Du må ikke kutte strømledningen eller forsøke
å reparere det selv.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn de som
er oppgitt i denne håndboken.
Elektrisk sikkerhet
Dette apparatet er dobbeltisolert. Jording er
derfor ikke nødvendig. Kontroller at spenningen er
i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for støvsugere
Før bruk må du alltid kontrollere at filteret er riktig plassert
Du må ikke bære apparatet etter håndtaket på beholderen.
Ikke bruk apparatet til å suge opp væske.
Ikke bruk apparatet til å suge opp materialer som kan ta fyr.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. Ikke senk apparatet
ned i vann.
Hold innsuget borte fra øynene og ansiktet.
Hold barn og dyr på trygg avstand når du bruker apparatet.
Arbeid alltid nedenfra og opp når du bruker apparatet i
trapper, og la apparatet stå minst ett trinn under det du
arbeider med.
Ikke bruk apparatet uten at støvsugerhodet eller et annet
passende tilbehør er montert på røret.
Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Ikke berør
den roterende børsten. Hold den roterende børsten unna
strømledningen.
Ikke bruk tilbehør som er skadet.
Bruk kun tilbehør fra Black & Decker.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200