Download  Print this page

Nederlands - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Beoogd gebruik
Uw Black & Decker-stofzuiger is ontworpen voor droge
stofzuigwerkzaamheden. Het product is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op de netspanning
moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, in acht worden genomen om het
gevaar voor brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en
materiële schade tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken
dan wel de uitvoering van andere handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot
persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd nog
eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het
op het stopcontact aansluit of hiervan losmaakt.
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig werk.
Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact.
Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
Als het netsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd,
moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact nemen.
Raak het netsnoer in dat geval niet aan voordat u dit van het
stopcontact hebt losgekoppeld.
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
niet gebruikt, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert
en voordat u het apparaat reinigt.
Veiligheid van anderen
Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of door
personen die onbekend zijn met deze instructies.
Laat kinderen of dieren niet in de buurt van de
werkomgeving komen, en evenmin het apparaat of
netsnoer aanraken. Let extra goed op wanneer u het
apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.
Na gebruik
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat buiten uw toezicht
achterlaat en voordat u wijzigingen,
reinigingswerkzaamheden of inspecties aan het apparaat
uitvoert.
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats. Zorg
dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor
kinderen.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen en
defecten. Controleer het vooral op gebroken onderdelen,
schade aan de schakelaars en andere omstandigheden die
de werking ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer
beschadigde of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of vervangen.
Controleer het netsnoer vóór gebruik op tekenen van
beschadiging, veroudering en slijtage.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker
defect of beschadigd is.
Laat een netsnoer of stekker met een beschadiging of
defect door een van onze servicecentra repareren om
gevaren te voorkomen. Knip het netsnoer niet door en
probeer het niet zelf te repareren.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of
vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.
Elektrische veiligheid
Dit gereedschap is dubbel geïsoleerd. Een
aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor stofzuigers
Controleer vóór gebruik altijd of het filter correct is
aangebracht.
Draag het apparaat niet aan de compartimenthandgreep.
Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van
vloeistoffen.
Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van
materialen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Dompel
het apparaat niet onder in water.
Houd de uitgeblazen lucht vanaf de motor uit de buurt van
uw ogen en gezicht.
Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand
wanneer u het apparaat gebruikt.
Werk altijd van onderaf wanneer u het apparaat op een
trap gebruikt, en houd het apparaat ten minste één trede
boven uw werkpositie.
Gebruik het apparaat nooit zonder dat de zuigkop of een
ander geschikt hulpstuk op de buis is gemonteerd.

NEDERLANDS

29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200