Download  Print this page

Svenska - Black & Decker VN1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde
Din dammsugare från Black & Decker har utformats för att
suga upp torrt material. Produkten är endast avsedd för
hemmabruk.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! Vid användning av nätdrivna apparater ska
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande
föreskrifter, alltid följas. Detta för att förhindra brand, stötar,
personskador och materialskador.
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder
apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvisningen.
Användning av andra tillbehör eller tillsatser eller om
någon annan åtgärd utförs med apparaten än de som
rekommenderas i den här bruksanvisningen kan leda till
personliga skador.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
Använda apparaten
Se till att apparaten har stängts av innan du ansluter eller
kopplar bort elkabeln.
Var alltid försiktig när du använder apparaten.
Använd inte apparaten utomhus.
Dra aldrig i elkabeln när du vill ta ut kontakten ur
vägguttaget. Håll elsladden borta från värme, olja och
vassa kanter.
Om elsladden skadas när du använder apparaten drar du
omedbelbart ut sladden ur vägguttaget. Rör inte vid
elsladden innan du har dragit ut den ur kontakten.
Dra ut elsladden ur vägguttaget när apparaten inte
används, när du monterar eller tar bort delar och innan du
rengör den.
Säkerhet för andra
Låt inte barn eller personer som inte har läst dessa
instruktioner använda apparaten.
Låt inte barn eller djur komma i närheten av arbetsområdet.
Låt dem inte heller röra vid apparaten eller elsladden.
Övervaka barnen noga när du använder apparaten i
närheten av dem.
Efter användning
Stäng av apparaten och dra ut elsladden om du låter
apparaten vara oövervakad, och när du byter, rengör eller
inspekterar den.
När den inte används bör apparaten förvaras torrt. Placera
apparaten på ett ställe där barn inte kan komma åt den.
Kontroll och reparationer
Kontrollera att apparaten är hel och att den inte innehåller
några skadade delar innan du använder den. Kontrollera att
inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att
inget annat föreligger som kan påverka apparatens
funktioner.
Använd inte apparaten om någon del har skadats eller gått
sönder.
Reparera eller byt ut skadade eller trasiga delar på en
auktoriserad verkstad.
Innan du använder apparaten kontrollerar du om elsladden
visar tecken på skador, åldrande eller slitage.
Använd inte apparaten om elsladden eller nätkontakten är
skadad eller defekt.
Om elsladden eller nätkontakten är skadad eller defekt
måste den repareras av en behörig reparatör, annars kan
det uppstå risker. Klipp inte av elsladden och försök inte
reparera den själv.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än dem som
anges i den här bruksanvisningen.
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på typskylten.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för dammsugare
Innan du använder apparaten måste du kontrollera att
filtret har satts fast ordentligt.
Bär inte apparaten i behållarens handtag.
Använd inte apparaten för att suga upp vätskor.
Använd inte apparaten för att suga upp material som kan
fatta eld.
Använd inte apparaten i närheten av vatten. Doppa aldrig
apparaten i vatten.
Undvik att rikta motorns frånluft mot ögonen och ansiktet.
Håll barn och djur på säkert avstånd när du använder
apparaten.
Dammsug alltid nedifrån och upp i trappor. Se till att
dammsugaren står minst ett steg nedanför dig.
Använd inte apparaten utan ha ett munstycke eller något
annat tillbehör monterat på slangen.
Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga delar. Rör
inte vid den roterande borsten. Håll den roterande borsten
borta från elsladden.
Använd inte skadade tillbehör.
Använd enbart tillbehör från Black & Decker.

SVENSKA

47

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker VN1800

  Related Manuals for Black & Decker VN1800

This manual is also suitable for:

Vn2000Vn2010Vn2200