Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 38

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

‫پس از استفاده طوالنی مدت از ابزارهای کاسه ای، در هنگام برداشتن آنها‬
.‫حتما ً باید کودکان را تحت نظر داشت تا مبادا با دستگاه بازی کنند‬
‫زمانی که ملحقاتی را جا گذاشته اید، سر همزن را حرکت ندهید یا بلند‬
،‫این دستگاه می تواند توسط باالتر و افرادی که دارای ناتوانیهای بدنی‬
‫حسی یا ذهنی می باشند یا تجربه یا دانش کافی ندارند مورد استفاده قرار‬
‫گیرد به شرط آنکه دستورالعملهای الزم برای استفاده ایمن از دستگاه به آنها‬
‫داده شده و تحت نظارت قرار بگیرند و از خطرات استفاده از دستگاه آگاه‬
.‫استفاده نادرست از دستگاه موجب بروز جراحت خواهد شد‬
‫این دستگاه باید توسط کودکان استفاده نمی شود. دستگاه و سیم برق خود‬
‫حداکثر درجه بندی بر اساس ابزاری است که باالترین بار را می کشد. سایر‬
‫از دستگاه فقط برای منظوری که طراحی شده است یعنی مصرف خانگی‬
‫استفاده کنید. اگر دستگاه به طور نادرست به کار گرفته شود، و یا این‬
‫هیچ مسئولیتی را نخواهد‬
‫قبل از اولین بار استفاده‬
"‫قطعات را بشویید: به بخش "نگهداری و تمیز کردن‬
.‫احتیاط کنید، زیرا ممکن است داغ شده باشند‬
.‫نکنید، زیرا دستگاه آشپزخانه ممکن است بی ثبات شود‬
.‫با دستگاهتان نزدیک به لبه سطح کار نکنید‬
.‫ملحقات ممکن است کمتر برق مصرف کنند‬
Kenwood
.‫مراجعه کنید‬
.‫را دور از دسترس کودکان نگه دارید‬
،‫دستورالعمل ها رعایت نشده باشند‬
‫قبل از وصل کردن دوشاخه‬
‫مطمئن شوید که مشخصات برق تغذیه کننده مشابه‬
.‫مشخصات درج شده در زیر دستگاه شما باشد‬
‫این دستگاه با بخشنامه مقررات شماره‬
1935/2004
‫که در باره موادی که با مواد غذایی تماس دارند‬
21
35
v
ß
≠ U ¸
l
l
l
l
l
.‫شوند‬
l
l
l
l
.‫پذیرفت‬
.‫تطابق دارد‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40