Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 37

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

‫ خود آشنا شوید‬Kenwood ‫با دستگاه آشپزخانه‬
‫تعدادی ملحقات اختیاری در بازار موجود است که‬
.‫می توانید آنها را با دستگاه آشپزخانه خود بکار بگیرید‬
‫برای مشاهده تمامی ملحقات موجود و نحوه خرید‬
،‫ملحقاتی که در بسته محصول شما شامل نشده است‬
‫برگه ملحقات داخل بسته را مطالعه نمایید یا به وب سایت‬
.‫مراجعه کنید‬
www.kenwoodworld.com
‫توجه: ملحقات خروجی کم سرعت‬
‫خروجی کم سرعت دستگاه آشپزخانه شما مجهز‬
‫است. این‬
Twist Connection System
‫سیستم به این منظور طراحی شده است که ملحقات‬
.‫به دستگاه بخورد‬
Twist Connection System
‫هنگام خرید ملحقات جدید برای خروجی کم سرعت، باید‬
‫سازگاری آنها را با دستگاه آشپزخانه خود بررسی‬
Twist Connection System
‫را می توان با کد محصول تشخیص داد که با عبارت‬
‫شروع می شود. همچنین با لوگوی‬
Twist
‫که روی بسته حک شده است نیز قابل تشخیص‬
‫می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر، به آدرس‬
.‫مراجعه نمایید‬
www.kenwoodworld.com/twist
‫هستند، برای‬
Twist Connection System
‫در دستگاه آشپزخانه خود نیاز به آداپتور‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر، به آدرس‬
.‫ مراجعه نمایید‬www.kenwoodworld.com/twist
‫برای تخم مرغ، خامه، مایه کیک، کیک اسفنجی بدون‬
‫چربی، مرنگ، چیز کیک، کیک موس، سوفله. از پره برای‬
‫ترکیبات غلیظ (مث ال ً تهیه کرم با روغن و شکر) - استفاده‬
.‫نکنید - ممکن است به آن آسیب بزنید‬
‫اختیاری‬
‫کنید. کلیه محلقات‬
‫اگر ملحقاتی دارید که مجهز به‬
Bar Connection System
‫متصل کردن آنها به‬
.‫خواهید داشت‬
KAT002ME
‫ابزار کاسه ای و بعضی از کاربردهای آن‬
‫به‬
KAX
‫پره‬
‫برای تهیه کیک، بیسکوییت، شیرینی، یخ چینه، مخلفات‬
22
34
‫خروجی های ملحقات‬
‫خروجی پرسرعت‬
‫خروجی کم سرعت‬
‫سوکت ابزار کاسه‬
‫قاب خروجی پرسرعت‬
‫کنترل سرعت+پالس‬
‫اهرم آزادسازی سر‬
‫پد قرار دادن کاسه‬
‫قاب خروجی کم سرعت‬
‫ شکل‬K ‫همزن‬
‫قطعه خمیرزن‬
.‫داخل شیرینی ها، اکلر، و پوره سیب زمینی‬
.‫فقط برای ترکیبات مخمری‬
Key
1
2
3
‫همزن‬
4
‫سر همزن‬
5
6
‫واحد موتور‬
7
8
9
‫کاسه‬
k

m
‫همزن پره ای‬

o
‫کاردک‬
p
‫حفاظ‬
q
‫شکل‬
‫همزن‬
K
‫قطعه خمیرزن‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40