Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 39

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

v
ß
≠ U ¸
‫ خود آشنا شوید‬Kenwood ‫با دستگاه آشپزخانه‬
‫. این دستگاه با این همه ملحقاتی که داراست، تبدیل به‬
.‫چیزی بیش از یک همزن شده است. یک دستگاه آشپزخانه به روز و پیشرفته. امیدواریم از آن لذت ببرید‬
‫ این دستورالعملها را با دقت بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی‬
‫ اگر سیم آسیب دیده است، به منظور تامین ایمنی باید حتما ً و حتما ً توسط‬
.‫تعویض شود‬
‫قبل از جا زدن یا جدا کردن ابزارها/ملحقات، پس از استفاده و قبل از‬
‫' (خاموش) بچرخانید و دستگاه‬
.‫انگشتان تان را از قطعات متحرک و ملحقات جایگذاری شده دور نگه دارید‬
.‫هرگز دستگاه آشپزخانه را در حین عملکردش به حال خود رها نکنید‬
‫هرگز از دستگاه صدمه دیده استفاده نکنید. برای بازبینی یا تعمیر، آن را‬
"‫به بخش "سرویس و خدمات رسانی به مشتریان‬
.‫هنگام کار با دستگاه آشپزخانه، هرگز سر خود را باالی دستگاه قرار ندهید‬
‫هرگز نگذارید که سیم از محلی که کودکان می توانند آن را بکشند آویزان‬
.‫هرگز اجازه ندهید که دستگاه، سیم یا دوشاخه خیس شوند‬
‫هرگز از ملحقات غیرمجاز استفاده نکنید یا همزمان بیش از یکی از ملحقات‬
‫هرگز مواد غذایی را بیش از مقداری که در جدول حداکثر ظرفیت عنوان‬
‫هنگام استفاده از هریک از ملحقات، دستورالعمل های ایمنی که همراه آن‬
‫هنگام بلند کردن این دستگاه احتیاط کنید، زیرا سنگین است. قبل از بلند‬
‫کردن، اطمینان حاصل کنید که سر به درستی در وضعیت پایین چفت شده‬
.‫ کلیه بسته بندیها را باز کرده و برچسبها را بکنید‬
KENWOOD
' ‫تمیزکاری، کنترل سرعت را روی وضعیت‬
O
.‫ارائه شده است را مطالعه نموده و رعایت کنید‬
.‫باشد و کاسه، ابزارها و قاب های خروجی محکم باشند‬
‫عرض تبریک به مناسبت خرید یکی از محصوالت‬
Kenwood
.
Kenwood
‫یا یک تعمیرکار مجاز‬
‫نزد متخصص مربوطه ببرید‬
:
.‫شده است در داخل دستگاه نریزید‬
20
36
.‫پرقدرت. مطمئن. چند منظوره‬
‫ایمنی‬
.‫نگهداری کنید‬
KENWOOD
.‫را از برق بکشید‬
.‫مراجعه نمایید‬
.‫باشد‬
.‫را بکار نگیرید‬
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40