Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 35

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

Chef XL
‫٠١٩ گرم‬
‫5٫١ کیلوگرم‬
‫65٫٢ کیلوگرم‬
‫6٫٢ کیلوگرم‬
‫5 کیلوگرم‬
)‫(مخلوط 5١ تخم مرغ‬
‫55٫4 کیلوگرم‬
)‫(5٠6 گرم‬
١6
‫) شروع کنید و به‬Min("‫با سرعت "حداقل‬
)Max( "‫"4" تا "حداکثر‬
‫تدریج تا "حداکثر" باال ببرید‬
‫) شروع کنید و به‬Min( "‫با سرعت "حداقل‬
‫) باال ببرید‬Max( "‫تدریج تا "حداکثر‬
"٢" ‫) تا‬Min( »‫«حداقل‬
"١" ‫) تا‬Min( »‫«حداقل‬
‫) شروع کنید و به‬Min( »‫با سرعت «حداقل‬
‫) باال ببرید‬Max( "‫تدریج تا "حداکثر‬
)Max( "‫افزایش تدریجی تا "حداکثر‬
6٠ ‫) به مدت 54 تا‬Min( »‫سرعت «حداقل‬
"١" ‫سپس افزایش تا سرعت‬
"١" ‫ورز دادن مجدد با سرعت‬
Chef
‫٠86 گرم‬
‫6٣٫١ کیلوگرم‬
‫٨١٫٢ کیلوگرم‬
‫٣٫١ کیلوگرم‬
‫5٫٢ کیلوگرم‬
)‫(مخلوط ٩ تخم مرغ‬
‫٢٧٫٢ کیلوگرم‬
)‫(554 گرم‬
١٢
)‫*اندازه تخم مرغ های مورد استفاده = اندازه متوسط (وزن بین 5٣ تا 6٣ گرم‬
‫سرعت پیشنهادی‬
"١" ‫"افزودن" تا‬
‫ثانیه‬
‫وزن آرد‬
‫وزن آرد‬
‫وزن کل‬
‫وزن آرد‬
‫وزن کل‬
‫وزن کل‬
‫تعداد‬
‫دستور پخت/روند تهیه‬
‫تهیه کرم با کره/مارگارین و شکر‬
‫زدن تخم مرغ داخل مخلوط کیک‬
‫اضافه کردن در آرد، میوه و غیره‬
‫مخلوط کیک های همه در یک‬
‫شیرینی و بیسکوییت - مالش روغن و چربی‬
‫سفیده های تخم مرغ‬
‫کیک های اسفنجی بدون چربی‬
‫برای مخلوطهای خمیر دارای مخمر‬
24
32
)‫(با مایه کره و تخم مرغ‬
)‫(به روش تهیه کرم با روغن و شکر‬
‫سفیده های تخم مرغ‬
‫وزن‬
‫در آرد‬
‫رویال آیسینگ‬
‫پوره سیب زمینی‬
‫خامه‬
‫حداکثر گنجایش‬
‫خمیر بریزه‬
)‫(با مخمر سفت‬
‫خمیر نان‬
‫خمیر با مخمر نرم‬
‫مایه کیک میوه ای‬
‫ابزار‬
‫ شکل‬K ‫همزن‬
‫پره‬
‫قطعه خمیرزن‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40