Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 36

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

‫هرگز بیش از حداکثر ظرفیت مشخص شده مواد را به‬
‫داخل دستگاه نریزید - در این صورت ممکن است بار‬
.‫دستگاه را بیش از حد سنگین کنید‬
،‫اگر صدای سنگین کار کردن دستگاه را شنیدید‬
‫دستگاه را خاموش کنید، نیمی از خمیر را خارج‬
.‫نمایید و هر نیمه را جداگانه بزنید‬
‫اگر ابتدا مایع را بریزید، مواد بهتر مخلوط خواهند‬
‫مخمر خشک (نوعی که نیاز به فعال سازی با افزودن‬
‫آب دارد): مقداری آب گرم داخل کاسه بریزید. سپس‬
‫مخمر و شکر اضافه کنید و ٠١ دقیقه به حال خود‬
.‫مخمر تازه: در داخل آرد خرد کنید‬
‫سایر مخمرها: مطابق با دستورالعمل های‬
‫خمیر را داخل یک کیسه پلی اتیلن چرب (پالستیک‬
‫فریزر) یا کاسه ای قرار دهید و روی آن را با دستمال‬
‫سپس در جایی گرم بگذارید تا اینکه حجم آن دوبرابر‬
‫هنگام استفاده از سایر خروجی ها، اطمینان حاصل‬
‫کنید که هیچ ابزار کاسه ای در کاسه جا نزده یا‬
‫نکاتی در مورد تهیه نان‬
‫مهم‬
.‫شد‬
‫مخمر‬
.‫رها کنید تا کف دار شود‬
.‫تولیدکننده عمل کنید‬
.‫ظرف خشک کن بپوشانید‬
.‫شود‬
‫مهم‬
.‫نگهداری نشده باشد‬
‫برای استفاده از ابزار کاسه ای‬
‫1 اهرم باالبر سر را در خالف جهت عقربه ساعت‬
‫بچرخانید و سر همزن را باال بیاورید تا جایی که در‬
‫به‬
‫اطمینان حاصل کنید که پد قرار دادن کاسه‬
9
‫درستی جایگذاری شده باشد به طوری که عالمت‬
‫2 کاسه را روی پایه جا بگذارید، به پایین فشار دهید و‬
‫تا در جای‬
.‫٣ ابزار مورد نیاز را داخل سوکت قرار دهید‬
‫تا در‬
‫و بچرخانید‬
5
‫شکل یا همزن‬
‫پره ای گیر می کند و باال نمی آید، به بخش "تنظیم‬
‫4 سر همزن را کمی باال بیاورید، سپس اهرم باالبر‬
‫سر را در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید و سر‬
.‫همزن را پایین بدهید تا جایی که قفل شود‬
‫روی سرعت‬
‫مورد نظر، دستگاه را بکار بیاندازید. برای روشن‬
‫کردن های کوتاه با حداکثر سرعت، کلید را روی‬
‫6 پس از اتمام کار، کلید کنترل سرعت را روی وضعیت‬
‫' (خاموش) قرار دهید و دستگاه آشپزخانه را از‬
‫7 ابزار را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا از سوکت‬
‫برای افزودن ترکیبات به صورت یکجا، همزن را‬
‫متوقف کنید و کاسه را مرتبا ً با کاردک به سمت پایین‬
‫برای حصول نتیجه بهتر، هنگام هم زدن، از تخم‬
‫قبل از هم زدن سفیده تخم مرغ، اطمینان حاصل‬
‫کنید که روغن یا زرده تخم مرغ روی پره یا داخل‬
‫از مواد سرد برای تهیه شیرینی استفاده کنید، مگر‬
‫اینکه در دستور تهیه به گونه ای دیگر عنوان شده‬
23
33
‫موقعیت قفل قرار گیرد‬
.
2
.‫در باالترین نقطه قرار بگیرد‬
‫در جهت عقربه های ساعت بچرخانید‬
3
.‫خود محکم شود‬
‫سپس ابزار را باال بکشید‬
4
.‫جای خود قفل شود‬
‫توجه: اگر محتویات کف همزن‬
K
.‫ابزارها" رجوع کنید‬
‫5 با چرخاندن کلید کنترل سرعت‬
6
.‫) قرار دهید‬P( ‫موقعیت‬
.‫آن آزاد شود و سپس آن را جدا کنید‬
.‫مرغ هایی با دمای اتاق استفاده کنید‬
.‫کاسه وجود نداشته باشد‬
‫خود‬
O
'
.‫برق بکشید‬
‫نکات‬
.‫بتراشید‬
.‫باشد‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40