Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 31

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

‫تنظیم کنید – به بخش «تنظیم ابزار» رجوع‬
‫با استفاده از آچار مناسب، ارتفاع آن را‬
‫ملحقات باید مجهز به‬
KAX twist connection system
.‫باشد تا به خروجی بخورد‬
‫اگر ملحقاتی دارید که مجهز به‬
،‫هستند‬
Bar Connection System
‫برای متصل کردن آنها به‬
‫ در دستگاه‬twist connection system
‫آشپزخانه خود نیاز به آداپتور‬
.‫ خواهید داشت‬KAT002ME
‫برای کسب اطالعات بیشتر، به آدرس‬
www.kenwoodworld.com/twist
‫دستگاه را از برق بکشید و آن را برای‬
‫وجود هرگونه انسداد یا بار بیش از حد‬
.‫" قرار دهید و سپس دوباره شروع کنید‬O"
‫بررسی کنید. کلید کنترل سرعت را روی‬
‫اگر دستگاه کار نمی کند، مقداری از مواد‬
‫داخل آن را خارج کنید تا بار آن سبک‬
.‫شود و مجددا ً روشن کنید‬
‫اگر باز هم مشکل حل نشد، دستگاه را از‬
‫برق بکشید و ۵١ دقیقه به حال خود رها‬
‫کنید. سپس آن را به برق بزنید و دوباره‬
.‫سرعت مورد نظر را انتخاب کنید‬
‫اگر دستگاه با انجام مراحل فوق شروع به‬
.‫با «خدمات مشتریان» تماس بگیرید‬
‫کار نکرد، برای کسب راهنمایی های بیشتر‬
‫راه حل‬
‫ابزار در ارتفاع نادرست قرار‬
.‫داشته و نیاز به تنظیم دارد‬
.‫نمایید‬
Twist connection system
‫می باشد‬
.‫مراجعه نمایید‬
‫سیستم جلوگیری از بار بیش‬
‫از حد یا داغ شدن بیش از حد‬
‫فعال شده است. مقدار موجود‬
‫از حداکثر ظرفیت فراتر رفته‬
‫علت‬
‫سازگاری ملحقات خود‬
‫را با مدل دستگاهتان‬
‫بررسی نمایید. نیاز به‬
)KAX ‫(مدل‬
.‫است‬
28
28
‫رهنمای عیب یابی‬
‫ شکل به‬K ‫همزن پره ای یا‬
‫کف کاسه برخورد می کند یا‬
.‫به مواد کف کاسه نمی رسد‬
‫جایگذاری ملحقات کم سرعت‬
.‫امکان پذیر نیست‬
‫دستگاه آشپزخانه در حین‬
.‫کار قطع می شود‬
‫مشکل‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40