Download  Print this page

Kenwood KVC30 Instructions Manual page 34

Chef chef xl
Hide thumbs

Advertisement

‫ شکل و همزن پره ای‬K ‫همزن‬
‫ابزارها در ارتفاع مناسب برای کاسه ارائه شده در‬
‫کارخانه تنظیم شده اند و اصوال ً نباید نیازی به تنظیمات‬
‫با این حال، اگر مایل به تنظیم کردن ابزار هستید، از‬
:‫آچاری با اندازه مناسب استفاده نمایید‬
‫= ۵١ میلی متر‬
‫= ٩١ میلی متر‬
:‫سپس طبق دستورالعملهای زیر عمل کنید‬
‫شکل را‬
‫٢ سر همزن را باال ببرید و همزن پره ای یا‬
K
‫٣ سر همزن را پایین بیاورید. اگر فاصله بینابین آنها‬
‫نیاز به تنظیم دارد، سر همزن را باال ببرید و ابزار را‬
‫شکل‬
‫در بیاورید. در حالت ایده آل، همزن پره ای و‬
K
‫باید تقریبا ً به کف کاسه چسبیده باشد‬
.
8
‫۴ با استفاده از یک آچار مناسب، پیچ را به اندازه‬
.
‫کافی شل کنید تا امکان تنظیم محور مهیا شود‬
9
‫برای نزدیکتر کردن ابزار به کف کاسه، محور را در‬
.‫خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید‬
‫برای دورتر کردن ابزار به کف کاسه، محور را در‬
‫6 ابزار را در همزن جا بزنید و سپس سر همزن را‬
‫پایین بیاورید. (جایگاه آن را بررسی کنید؛ به نکات‬
‫٧ مراحل فوق را طبق نیاز تکرار کنید تا اینکه ابزار به‬
،‫درستی جایگذاری شود. وقتی این کار انجام شد‬
‫توجه: آچار در تصویر صرفا ً جهت نمایش و ارائه‬
‫این ابزار در کارخانه تنظیم شده و اصوال ً نباید نیازی‬
‫تنظیم ابزارها‬
TYPE KVC30
TYPE KVL40
.‫١ دستگاه را از برق بکشید‬
.‫قرار دهید‬
.‫جهت عقربه ساعت بچرخانید‬
.‫۵ پیچ را دوباره سفت کنید‬
.)‫فوق رجوع نمایید‬
.‫پیچ را محکم ببندید‬
.‫توضیحات است‬
‫قطعه خمیرزن‬
.‫به تنظیمات داشته باشد‬
ً ‫تا کام ال‬
.‫باشد‬
.‫بخش متصل باید مطابق با شکل قرار گرفته باشد‬
‫حین هم زدن، مواد را می توانید مستقیما ً از طریق‬
.
.‫برای تعویض ابزارها نیازی یس حفاظ را بردارید‬
،‫6 با باال آوردن سر همزن و فشار دادن آن به پایین‬
31
‫برای جا گذاشتن و‬
‫استفاده از حفاظ‬
.‫١ سر همزن را باال ببرید تا قفل شود‬
.‫٢ کاسه را روی پایه قرار دهید‬
‫٣ حفاظ را در زیر سر همزن فشار دهید‬
6
.‫۴ ابزار مورد نیاز را قرار دهید‬
.‫۵ سر همزن را پایین بیاورید‬
‫بخش متصل حفاظ به کاسه اضافه کنید‬
7
.‫جا بیفتد‬
.‫حفاظ را جدا کنید‬

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kvl40