Siemens DE 21405 Installation Instructions Manual page 12

Hide thumbs Also See for DE 21405:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
V V V V y y y y p p p p o o o o l l l l n n n n ä ä ä ä j j j j t t t t e e e e m m m m o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø p p p p r r r r o o o o t t t t o o o o h h h h n n n n o o o o g g g g o o o o n n n n a a a a g g g g r r r r e e e e v v v v a a a a t t t t e e e e l l l l ä ä ä ä t t t t a a a a k k k k , , , ,
k k k k a a a a k k k k p p p p o o o o k k k k a a a a z z z z a a a a n n n n o o o o n n n n a a a a r r r r i i i i s s s s u u u u n n n n k k k k a a a a x x x x . . . . P P P P r r r r i i i i q q q q t t t t o o o o m m m m r r r r u u u u k k k k o o o o v v v v o o o o d d d d s s s s t t t t v v v v u u u u j j j j t t t t e e e e s s s s æ æ æ æ
u u u u k k k k a a a a z z z z a a a a n n n n i i i i ä ä ä ä m m m m i i i i , , , , p p p p r r r r i i i i v v v v e e e e d d d d e e e e n n n n n n n n y y y y m m m m i i i i v v v v t t t t e e e e k k k k s s s s t t t t e e e e i i i i n n n n s s s s t t t t r r r r u u u u k k k k c c c c i i i i i i i i . . . .
U U U U k k k k a a a a z z z z a a a a n n n n i i i i ä ä ä ä p p p p o o o o t t t t e e e e x x x x n n n n i i i i k k k k e e e e
b b b b e e e e z z z z o o o o p p p p a a a a s s s s n n n n o o o o s s s s t t t t i i i i
P P P P o o o o d d d d k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h e e e e n n n n i i i i e e e e i i i i v v v v v v v v o o o o d d d d n n n n a a a a g g g g r r r r e e e e v v v v a a a a t t t t e e e e l l l l ä ä ä ä v v v v
q q q q k k k k s s s s p p p p l l l l u u u u a a a a t t t t a a a a c c c c i i i i ü ü ü ü d d d d o o o o l l l l ø ø ø ø n n n n y y y y v v v v y y y y p p p p o o o o l l l l n n n n ä ä ä ä t t t t æ æ æ æ s s s s ä ä ä ä t t t t o o o o l l l l æ æ æ æ k k k k o o o o s s s s i i i i l l l l a a a a m m m m i i i i
k k k k v v v v a a a a l l l l i i i i f f f f i i i i c c c c i i i i r r r r o o o o v v v v a a a a n n n n n n n n y y y y x x x x s s s s p p p p e e e e c c c c i i i i a a a a l l l l i i i i s s s s t t t t o o o o v v v v . . . .
Pri qtom v obäzatelænom porädke doløny vypolnätæsä
predpisaniä, ustanovlennye zakonom v Vaπej strane, i
ukazaniä mestnyx predpriätij po qlektro- i
vodosnabøeniü.
Protohnyj nagrevatelæ predstavläet soboj
nagrevatelænyj pribor s klassom zawity Û Û Û Û , kotoryj
d d d d o o o o l l l l ø ø ø ø e e e e n n n n bytæ nepremenno podklühen k zawitnomu
provodniku.
Qlektronagrevatel´ doløen byt´ osnovatel´no i
nadeΩno podklüçen k stacionarnoj qlektroprovodke.
Dlä vypolneniä ukazanij vsex sootvetstvuüwix
predpisanij po texnike bezopasnosti specialistom,
provodäwim podklühenie nagrevatelä, doløno bytæ
predusmotreno razßedinäüwee ustrojstvo. Zazor
meødu kontaktami ustrojstva v otkrytom sostoänii
doløen sostavlätæ minimum 3 mm.
Dannyj protohnyj nagrevatelæ rasshitan na
qkspluataciü s sozdaniem vnutrennego davleniä
(nagrevatelæ zakrytogo tipa).
Ispolæzuemaä armatura doløna bytæ prednaznahena
dlä qkspluatacii v kombinacii s protohnymi
nagrevatelämi zakrytogo tipa.
Protohnyj nagrevatelæ moøno podklühatæ tolæko
k vodoprovodu xolodnoj vody.
Dannyj nagrevatelæ moøno podklühatæ k
plastmassovym trubam, vyderøavπim DVGW-test.
Protohnyj nagrevatelæ moøno ustanavlivatæ tolæko v
otaplivaemyx pomeweniäx.
P P P P e e e e r r r r e e e e d d d d v v v v y y y y p p p p o o o o l l l l n n n n e e e e n n n n i i i i e e e e m m m m q q q q l l l l e e e e k k k k t t t t r r r r o o o o m m m m o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø a a a a s s s s e e e e t t t t e e e e v v v v o o o o j j j j k k k k a a a a b b b b e e e e l l l l æ æ æ æ
s s s s l l l l e e e e d d d d u u u u e e e e t t t t o o o o t t t t k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h a a a a t t t t æ æ æ æ o o o o t t t t s s s s e e e e t t t t i i i i i i i i p p p p e e e e r r r r e e e e k k k k r r r r y y y y v v v v a a a a t t t t æ æ æ æ p p p p o o o o d d d d a a a a h h h h u u u u v v v v o o o o d d d d y y y y ! ! ! !
Q Q Q Q l l l l e e e e k k k k t t t t r r r r o o o o p p p p o o o o d d d d k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h e e e e n n n n i i i i e e e e d d d d o o o o l l l l ø ø ø ø n n n n o o o o v v v v y y y y p p p p o o o o l l l l n n n n ä ä ä ä t t t t æ æ æ æ s s s s ä ä ä ä p p p p o o o o s s s s l l l l e e e e
p p p p o o o o d d d d k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h e e e e n n n n i i i i ä ä ä ä v v v v o o o o d d d d y y y y . . . .
V zadnej stenke nagrevatelä sleduet probivatæ liπæ te
otverstiä, kotorye neobxodimy dlä vypolneniä
montaøa. Pri povtornom montaøe nagrevatelä
nenuønye otverstiä doløny bytæ nepremenno
germetihno zadelany.
Montaø nagrevatelä doløen bytæ vypolnen takim
obrazom, htoby sluhajnoe prikosnovenie k
tokoveduwim detaläm nagrevatelä bylo polnostæü
isklüheno.
M M M M o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø
I.
R R R R a a a a s s s s p p p p a a a a k k k k o o o o v v v v y y y y v v v v a a a a n n n n i i i i e e e e / / / / S S S S n n n n ä ä ä ä t t t t i i i i e e e e
k k k k r r r r y y y y π π π π k k k k i i i i
Raspakujte nagrevatelæ i ubeditesæ, hto vo vremä
transportirovki on ne byl povreøden.
Utilizaciü upakovki i otsluøivπego svoj srok starogo
nagrevatelä (esli takovoj imeetsä) provedite v
sootvetstvii s ukazaniämi predpisanij po zawite
okruøaüwej sredy.
12
RU
II.
P P P P o o o o d d d d g g g g o o o o t t t t o o o o v v v v k k k k a a a a k k k k m m m m o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø u u u u
III.
N N N N a a a a s s s s t t t t e e e e n n n n n n n n y y y y j j j j m m m m o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø
Protohnyj nagrevatelæ doløen bytæ prohno
prikreplen k stene. Esli neobxodimo, to ego moøno
dopolnitelæno prikrepitæ vnizu ustanovohnymi
vintami.
Rasstoänie ot zadnej stenki nagrevatelä do steny
pomeweniä moøno regulirovatæ, hto daet vozmoønostæ
skompensirovatæ nerovnosti steny.
Nasadka doløna plotno oxvatyvatæ kabelæ.
Esli pri montaøe ona budet povreødena, to
obrazovavπiesä otverstiä sleduet germetihno
zadelatæ.
IV.
P P P P o o o o d d d d k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h e e e e n n n n i i i i e e e e v v v v o o o o d d d d y y y y
I I I I z z z z p p p p r r r r å å å å m m m m o o o o t t t t o o o o h h h h n n n n o o o o g g g g o o o o v v v v o o o o d d d d o o o o p p p p o o o o d d d d o o o o g g g g r r r r e e e e v v v v a a a a t t t t e e e e l l l l å å å å n n n n e e e e o o o o b b b b x x x x o o o o d d d d i i i i m m m m o o o o
u u u u d d d d a a a a l l l l i i i i t t t t ´ ´ ´ ´ v v v v o o o o z z z z d d d d u u u u x x x x . . . . D D D D l l l l ä ä ä ä q q q q t t t t o o o o g g g g o o o o n n n n e e e e o o o o b b b b x x x x o o o o d d d d i i i i m m m m o o o o p p p p o o o o l l l l n n n n o o o o s s s s t t t t ´ ´ ´ ´ œ œ œ œ
o o o o t t t t k k k k r r r r y y y y t t t t ´ ´ ´ ´ k k k k r r r r a a a a n n n n g g g g o o o o r r r r å å å å h h h h e e e e j j j j v v v v o o o o d d d d y y y y i i i i p p p p r r r r o o o o m m m m y y y y t t t t ´ ´ ´ ´ a a a a g g g g r r r r e e e e g g g g a a a a t t t t v v v v t t t t e e e e h h h h e e e e n n n n i i i i e e e e
1 1 1 1 m m m m i i i i n n n n u u u u t t t t y y y y . . . .
V.
Q Q Q Q l l l l e e e e k k k k t t t t r r r r o o o o p p p p o o o o d d d d k k k k l l l l ü ü ü ü h h h h e e e e n n n n i i i i e e e e
Клемма для подключения сетевого питания может
быть установлена сверху или снизу. Покрытие
соединительного кабеля должно входить, как
минимум, на 40 мм в устройство
VI.
V V V V v v v v o o o o d d d d v v v v q q q q k k k k s s s s p p p p l l l l u u u u a a a a t t t t a a a a c c c c i i i i ü ü ü ü
Pri poniøennom davlenii v vodoprovode udalite
ograniçitel´ rasxoda (sm. punkt «Dopolnitel´nye
svedeniä A»).
Obßäsnite polæzovatelü, kak obrawatæsä
s nagrevatelem.
Otdelite instrukciü na russkom äzyke ot obwej
instrukcii. Ee moøno xranitæ pod otkidnoj kryπkoj
protohnogo nagrevatelä.
D D D D o o o o p p p p o o o o l l l l n n n n i i i i t t t t e e e e l l l l æ æ æ æ n n n n a a a a ä ä ä ä i i i i n n n n f f f f o o o o r r r r m m m m a a a a c c c c i i i i ä ä ä ä
A
Esli napor vody v doma‚nem vodoprovode
nedostatoçen i poqtomu obßemnyj rasxod vody
çerez qlektronagrevatel´ sli‚kom nizok, udalite
ograniçitel´ rasxoda.
B
Izbiratelænaå kommutaciå dlå kombinacii s
priborami akkumulåtornogo qlektrootopleniå:
Dlå qkspluatacii s izbiratelænoj kommutaciej
trebuetså specialænoe rele sbrosa nagruzki
BZ 45L20 (specialænaå prinadleΩnostæ). Drugie,
uΩe imeœwieså rele sbrosa nagruzki, za
isklύeniem qlektronnyx rele sbrosa nagruzki,
mogut rabotatæ nepravilæno.
C
Indikaciå sostoåniä ustrojstva
S S S S v v v v e e e e t t t t o o o o d d d d i i i i o o o o d d d d
Ne gorit
Gorit
Migaet v medlennom
tempe (1/s)
Migaet v hastom
tempe (4/s)
.
S S S S o o o o s s s s t t t t o o o o ä ä ä ä n n n n i i i i e e e e u u u u s s s s t t t t r r r r o o o o j j j j s s s s t t t t v v v v a a a a
Vyklœheno
Gotovo k rabote
V reΩime nagreva
Zadannaä temperatura ne
dostigaetsä (Rasxod vody dlä
dannoj mownosti sliπkom vysok)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De 18405De 27405De 24405De 40518De 40521De 40524

Table of Contents