Download Table of Contents Print this page

Dane Techniczne; Wyposa˝enie Dodatkowe - Siemens DE 21405 Installation Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DE 21405:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
Dane t echn i cz ne
Moc znamionowa
Napi´cie znamionowe
IloÊç ciep∏ej wody przy wydajnoÊci
znamionowej,
przy podniesieniu temperatury z:
12 °C na 38 °C
12 °C na 60 °C
IloÊç za∏àczajàca
CiÊnienie hydrauliczne za∏àczenia *
CiÊnienie hydrauliczne
(przy wydajnoÊci nominalnej i 60°C) *
z ogranicznikiem przep∏ywu
bez ogranicznika przep∏ywu
Zakres stosowania dla wody o
opornoÊci elektrycznej w∏aÊciwej
w temperaturze 15 °C
CiÊnienie znamionowe
Maksymalna dopuszczalna temperatura
dop∏ywu
Maksymalna impedancja sieciowa
w miejscu przy∏àczenia
* Tutaj nale˝y uwzgl´dniç dodatkowo spadek ciÊnienia na baterii mieszajàcej
231
20
100
PL
[kW]
380 – 415 V
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[MPa (bary)]
0,025 (0,25)
[MPa (bary)]
0,028 (0,28)
[MPa (bary)]
0,013 (0,13)
≥ 1300
[Ωcm]
[MPa (bary)]
[°C]
[Ω]
Wyposa˝enie dodatkowe
122
G
1 2
A
135
18
21
380 – 415 V
9,9
11,6
5,4
6,3
2,6
2,6
0,025 (0,25)
0,035 (0,35)
0,020 (0,20)
≥ 1300
1 (10)
1 (10)
35
35
≤ 0,44
Zestaw kszta∏tek i z∏àczek rurowych BZ 45U20: do
zamontowania podgrzewacza przep∏ywowego pod
umywalkà.
W∏àcznik wst´pny (przekaênik obcià˝eniowy) BZ 45L20:
do pracy z zabezpieczeniem przecià˝eniowym.
Zestaw monta˝owy BZ 45K22: dla instalacji natynkowej.
24
27
380 – 415 V
400 V3~
13,2
13,9
7,2
7,6
2,6
2,6
0,025 (0,25)
0,025 (0,25)
0,048 (0,48)
0,064 (0,64)
0,026 (0,26)
0,035 (0,35)
≥ 1300
≥ 1300
1 (10)
1 (10)
35
35
≤ 0,36
≤ 0,33
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De 18405De 27405De 24405De 40518De 40521De 40524

Table of Contents