Siemens DE 21405 Installation Instructions Manual page 10

Hide thumbs Also See for DE 21405:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
Podgrzewacz przep∏ywowy zamontowaç tak, jak to
opisano w cz´Êci z rysunkami. Przestrzegaç wskazówek
podanych w tekÊcie.
Wskazówki bezpieczeƒstwa
Przy∏àczenia i pierwszego uruchomienia
podgrzewacza przep∏ywowego mo˝e dokonaç tylko
uprawniony specjalista.
Przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów krajowych,
przepisów miejscowych zak∏adów energetycznych i
wodociàgowych.
Podgrzewacz przep∏ywowy jest urzàdzeniem klasy
bezpieczeƒstwa I i musi byç pod∏àczone do przewodu
uziemiajàcego.
Urzàdzenie musi byç na sta∏e zamontowane do sieci
wodno-kanalizacyjnej.
W celu spe∏nienia warunków obowiàzujàcych przepisów
bezpieczeƒstwa nale˝y wyposa˝yç instalacj´ elektrycznà
w wy∏àcznik wszystkich faz. Rozwarcie styków wy∏àcznika
musi wynosiç co najmniej 3 mm.
Podgrzewacz przep∏ywowy przeznaczony jest tylko do
pracy zamkni´tej (sta∏e ciÊnienie).
Zastosowaç armatur´, która dopuszczona jest do pracy
zamkni´tej (sta∏e ciÊnienie).
Podgrzewacz przep∏ywowy pod∏àczaç tylko do przewodu
zimnej wody.
Podgrzewacz przep∏ywowy nadaje si´ do przy∏àczenia do
przewodów rurowych z tworzywa sztucznego, które
posiadajà certyfikat DVGW.
Podgrzewacz przep∏ywowy musi byç zainstalowany w
pomieszczeniu chroniàcym przed mrozem.
Przed przystàpieniem do monta˝u wy∏àczyç przewód
elektryczny spod napi´cia i zamknàç wodny zawór
odcinajàcy!
Przy∏àcza wodne wykonaç przed pod∏àczeniem
urzàdzenia do sieci elektrycznej.
W tylnej Êciance wy∏amaç tylko te otwory, które konieczne
sà do monta˝u. W przypadku ponownego monta˝u nale˝y
zb´dne otwory zaÊlepiç wodoszczelnie.
Cz´Êci przewodzàce pràd nie mogà byç dost´pne po
monta˝u.
Mon t a˝
I.
Rozpakowanie/zdejmowanie
pokrywy
Urzàdzenie rozpakowaç i sprawdziç, czy nie posiada
uszkodzeƒ powsta∏ych w czasie transportu.
Opakowanie i stare urzàdzenie usunàç w sposób zgodny
z przepisami o ochronie Êrodowiska.
10
PL
II.
Przygotowanie do monta˝u
Monta˝ na Êcianie
III.
Podgrzewacz przep∏ywowy musi byç zamontowany na
sta∏e na Êcianie. W takim przypadku zamocowaç go na
dolnych Êrubach mocujàcych.
Odleg∏oÊç od Êciany jest ró˝na. W taki sposób mo˝na
wyrównaç nierównoÊci Êciany.
Tulejka ochronna musi ciasno obejmowaç przewód
elektryczny. W przypadku uszkodzenia tulejki przy
monta˝u, nale˝y zaÊlepiç otwory wodoszczelnie.
IV.
Przy∏àcze wodne
Przep∏ywowy ogrzewacz wody musi byç odpowietrzony.
Kran ciep∏ej wody ca∏kowicie odkr´ciç i przez 1 minut´
urzàdzenie p∏ukaç.
Przy∏àcze elektryczne
V.
Przy∏àczeniowy zacisk sieciowy mo˝e byç zamontowany
na górze lub na dole. Izolacja zewn´trzna (p∏aszcz) kabla
przy∏àczeniowego musi si´gaç przynajmniej na 40 mm
wg∏àb urzàdzenia.
Uruchomienie
VI.
Przy niskim ciÊnieniu wody usunàç ogranicznik przep∏ywu
(patrz tak˝e informacja dodatkowa A).
Prosz´ wyjaÊniç u˝ytkownikowi obs∏ug´ podgrzewacza
przep∏ywowego.
Z instrukcji u˝ytkowania wybraç w∏aÊciwà wersj´
j´zykowà. Mo˝na jà przechowywaç w odchylanym pulpicie
obs∏ugi podgrzewacza.
I nf o r ma c je d o d a t k o w e
JeÊli na skutek zbyt niskiego ciÊnienia wody w
A
instalacji domowej ogrzewacz nie osiàgnie
odpowiedniego przep∏ywu, usunàç ogranicznik
przep∏ywu.
Za∏àczanie wst´pne kombinacji elektrycznych piecy
B
akumulacyjnych:
do pracy z za∏àczaniem wst´pnym niezb´dny jest
specjalny przekaênik przecià˝eniowy BZ 45L20
(wyposa˝enie dodatkowe). Inne, aktualnie u˝ywane,
z wy∏àczeniem elektronicznych przekaêników
przecià˝eniowych, mogà pracowaç nieprawid∏owo.
Wskazania stanu urzàdzenia
C
Dioda LED
Wy∏àczone
W∏àczone
B∏yska powoli (1/s)
B∏yska szybko (4/s)
Stan urzàdzenia
Wy∏àczone
Stan gotowoÊci
Urzàdzenie grzeje
Nastawiona temperatura nie
zostanie osiàgni´ta
(zbyt du˝y przep∏yw wody dla
przepustowoÊci przy∏àcza)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De 18405De 27405De 24405De 40518De 40521De 40524

Table of Contents