Siemens DE 21405 Installation Instructions Manual page 8

Hide thumbs Also See for DE 21405:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
Monteer het doorstroom heetwaterapparaat volgens de
afbeeldingen. Volg de instructies in de tekst op.
V eilig he id s v oo r s c h r i f t e n
Het doorstroom heetwaterapparaat mag uitsluitend
door een installateur aangesloten en in gebruik
worden genomen.
De wettelijke voorschriften van het betreffende land, van
het plaatselijke energiebedrijf en van het
waterleidingbedrijf opvolgen.
Het doorstroom heetwaterapparaat is een apparaat van
beschermklasse I en moet worden aangesloten op een
aardleiding.
Het toestel moet duurzaam op vast geïnstalleerde
leidingen worden aangesloten.
Om te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften
moet de installatie zijn voorzien van een stroomonder-
breker voor alle polen. De contactopening moet minimaal
3 mm bedragen.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gesloten
(drukvast) gebruik.
Armaturen moeten goedgekeurd zijn voor gebruik met
gesloten (drukvaste) doorstroom heetwaterapparaten.
Het doorstroom heetwaterapparaat uitsluitend aansluiten
op een koudwaterleiding.
Het doorstroom heetwaterapparaat is geschikt voor
aansluiting op goedgekeurde kunststof buizen.
Het doorstroom heetwaterapparaat uitsluitend installeren
in een vorstvrije ruimte.
De elektrische aansluitkabel voor de montage
spanningsloos maken en de wateraanvoer afsluiten!
De elektrische aansluiting pas uitvoeren nadat het
water is aangesloten.
Maak in de achterzijde uitsluitend gaten die nodig zijn
voor de montage. Als het apparaat opnieuw wordt
gemonteerd, moeten de ongebruikte gaten waterdicht
worden afgesloten.
Onder spanning staande onderdelen mogen na de
montage niet meer aangeraakt kunnen worden.
Mont a g e
Uitpakken/kap verwijderen
I.
Het apparaat uitpakken en controleren op transport-
schade.
De verpakking en eventueel het oude apparaat op
milieuvriendelijke wijze afvoeren.
8
NL
II.
Montagevoorbereiding
Montage op de muur
III.
Het doorstroom heetwaterapparaat moet vast op de
muur worden gemonteerd. Bevestig het apparaat
eventueel aan de onderste stelschroeven.
De afstand tot de muur is variabel. Zo kunnen
oneffenheden van de muur worden gecompenseerd.
De tule moet de aansluitkabel nauw omsluiten. Als de
tule beschadigd raakt tijdens de montage, moeten de
gaten waterdicht worden afgesloten.
IV.
Wateraansluiting
Het doorstroomtoestel moet worden ontlucht.
Open daarvoor de warmwaterkraan helemaal en spoel
het toestel gedurende één minuut door.
Elektro-aansluiting
V.
De netaansluitklem kan boven of beneden gemonteerd
worden. De mantel van de aansluitkabel moet minstens
40 mm in het toestel naar binnen steken.
Ingebruikneming
VI.
Verwijder bij een lage waterleidingdruk de doorstroom-
begrenzer (zie aanvullende informatie A).
Leg de gebruiker uit hoe het doorstroom
heetwaterapparaat wordt bediend.
Haal de gewenste taalversie uit de gebruiksaanwijzing.
U kunt deze bewaren in het uitklapbare bedieningspaneel
van het doorstroom heetwaterapparaat.
A an v u l l e nd e i n f o rm a ti e
Wanneer het doorstroomtoestel wegens te geringe
A
waterdruk in uw huisinstallatie geen voldoende
doorstroming krijgt, moet u de doorstroombegrenzer
verwijderen.
Voorrangschakeling voor de combinatie met elektri-
B
sche reservoirverwarmingsapparaten:
Voor het gebruik met voorrangschakeling is een
speciaal lastafwerprelais BZ 45L20 (speciaal
toebehoren) vereist. Andere, reeds aanwezige
lastafwerprelais, met uitzondering van elektronische
lastafwerprelais, kunnen gebrekkig functioneren.
Statusaanduiding in het apparaat
C
LED
Uit
Aan
Langzaam knipperen (1/s)
Snel knipperen (4/s)
Apparaatstatus
Uit
Standby
Apparaat verwarmt
Ingestelde temperatuur
wordt niet bereikt
(waterdoorvoer voor de
aansluitcapaciteit te groot)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De 18405De 27405De 24405De 40518De 40521De 40524

Table of Contents