Download Print this page

Makita DPB181 Instruction Manual page 8

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

PRÁCE
POZOR:
Ná adí držte vždy za p ední i zadní držadlo.
Za ízení nikdy nedržte za vlastní t leso ani za
kryty. P i takovém úchopu by vám mohly
sklouznout ruce a mohlo by dojít ke kontaktu s
pilovým pásem. Kontakt s pilovým pásem m že
zp sobit zran ní.
P i zapínání, vypínání a ezání se ujist te, zda
ná adí držíte pevn . Jinak by vám ná adí mohlo
vypadnout a zp sobit zran ní.
Fig.13
K zajišt ní stabilního ezu musí být v ezu vždy alespo
dva zuby.
Fig.14
Podle
obrázku
zvolte
odpovídající zpracovávanému dílu.
Fig.15
Ná adí držte ob ma rukama tak, jak je znázorn no na
obrázku.
P ed zapnutím ná adí se vždy ujist te, zda je dorazová
deska v kontaktu s obrobkem, a zda se pilový pás
nedotýká obrobku.
Zapn te nástroj a po kejte, dokud pás nedosáhne plné
rychlosti. Opatrn spus te pilový pás do ezu. Hmotnost
samotného nástroje nebo mírné zatla ení na nástroj
vyvíjí dostate ný tlak pot ebný pro ezání. Na nástroj
nevyvíjejte p íliš velkou sílu.
Jakmile se p iblížíte ke konci ezu, uvoln te p ítlak a
ná adí mírn nadleh ete, aby nenarazilo na obrobek.
POZNÁMKA:
Vyvinete-li na nástroj p íliš velkou sílu nebo
zkroutíte pilový pás, m že být ez zkosený nebo
dojde k poškození pásu.
Pokud nástroj nebudete delší dobu používat,
demontujte z n j pilový pás.
Je-li nástroj provozován nep etržit
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v
klidu po dobu 15 minut.
ezná kapalina
POZOR:
Nikdy nepoužívejte
nenanášejte p íliš velké množství vosku. Mohlo by
dojít k prokluzování nebo náhlému smeknutí
pilového pásu.
P i ezání litiny nepoužívejte žádný vosk.
Fig.16
P i ezání kov použijte jako ezné mazivo vosk Makita.
Vosk se na zuby pilového pásu nanáší po sejmutí ví ka
z vosku za íznutím spušt ného ná adí do vosku tak, jak
je znázorn no na obrázku.
vhodnou
polohu
až do vybití
ezný olej. Na pilový pás
ÚDRŽBA
POZOR:
P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
išt ní
POZOR:
Nikdy nepoužívejte
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.
Vosk a t ísky na pneumatikách mohou zp sobit
prokluzování a neo ekávané smeknutí pilového
pásu. Vosk a t ísky odstra te z pneumatik suchou
tkaninou.
Po použití odstra te vosk, t ísky a prach z nástroje,
ezání
pneumatik a pilového pásu.
Vým na pneumatik na kolech
Jestliže pilový pás vinou velmi opot ebených pryžových
obru í prokluzuje nebo správn
obru e vym
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba
se izování
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl
Makita.
VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
nástavc
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
Pilové pásy
Imbusový klí 4
ezný vosk
Hák
Kryt kol
Originální akumulátor a nabíje ka Makita
POZNÁMKA:
N které položky seznamu mohou být k za ízení
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit.
47
benzín,
te.
provád ny
autorizovanými
používat
toto
m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
bližší
informace
benzen,
edidlo,
nezabírá, pryžové
i
servisními
p íslušenství
a
i
ohledn
tohoto

Advertisement

loading