Makita DPB181 Instruction Manual

Makita DPB181 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje
 • Opis Delovanja
 • Dodatni Pribor
 • Paralajmërimet E Përgjithshme Për Sigurinë E Veglës
 • Përshkrimi I Punës
 • Aksesorë Opsionalë
 • Общи Предупреждения За Безопасност При Работа С Електрически Инструменти
 • Функционално Описание
 • Допълнителни Аксесоари
 • Opća Sigurnosna Upozorenja Za Električne Ručne Alate
 • Funkcionalni Opis
 • Rad Sa Strojem
 • Технички Податоци
 • Општи Упатства За Безбедност За Електричните Алати
 • Опис На Функциите
 • Опционален Прибор
 • Avertismente Generale de Siguranţă Pentru Unelte Electrice
 • Descriere Funcţională
 • Accesorii Opţionale
 • Технички Подаци
 • Општа Безбедносна Упозорења За Електричне Алате
 • Опциони Додатни Прибор
 • Технические Характеристики
 • Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Принадлежности
 • Технічні Характеристики
 • Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Portable Band Saw
GB
Prenosna tračna žaga brez kabla
SI
Sharra e dorës me rrip me bateri
AL
Безжичен преносим лентов трион
BG
Bežična prijenosna tračna pila
HR
Безжична пренослива пила со лента
MK
Ferăstrău cu bandă portabil fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Бежична преносна тракаста тестера УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
RS
Аккумуляторная ленточная пила
RUS
Акумуляторна портативна стрічкова пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
DPB181
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DPB181

 • Page 1 PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична пренослива пила со лента УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Ferăstrău cu bandă portabil fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Бежична преносна тракаста тестера УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Аккумуляторная ленточная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Акумуляторна портативна стрічкова пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ DPB181...
 • Page 2 012128 014186 014187 014188 014189 014190 014236 014947 014192 007316 004747 014196 015806 014195 014193...
 • Page 3: Specifications

  EC Declaration of Conformity vibration total value (tri-axial vector sum) Makita declares that the following Machine(s): determined according to EN60745: Designation of Machine: Cordless Portable Band Saw Work mode : cutting metal Model No./ Type: DPB181 Vibration emission (a ) : 2.5 m/s...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction 000331 manual may cause serious personal injury. Yasushi Fukaya ENC007-11 Director Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS GEA010-1 General Power Tool Safety FOR BATTERY CARTRIDGE Warnings...
 • Page 5: Functional Description

  Installing or removing battery cartridge causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. Fig.1 Tips for maintaining maximum battery life...
 • Page 6: Operation

  Switch action Fig.5 To install the blade: Fig.3 Turn the blade tightening lever clockwise until it CAUTION: stops to loosen the wheel. Before installing the battery cartridge into the tool, • Match the direction of the arrows on the blade always check to see that the switch trigger and on the wheels.
 • Page 7: Optional Accessories

  • Fig.15 Fig.14 NOTE: When cutting metals, use Makita cutting wax as a Some items in the list may be included in the tool cutting lubricant. To apply the cutting wax to the blade • package as standard accessories. They may differ teeth, remove a cap of the cutting wax, start the tool and from country to country.
 • Page 8: Tehnični Podatki

  Samo za evropske države ENG900-1 Vibracije ES Izjava o skladnosti Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: EN60745: Oznaka stroja: Prenosna tračna žaga brez kabla Delovni način : rezanje kovine Model št./vrsta: DPB181...
 • Page 9: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  Bodite previdni, da vam akumulator ne pade Nikoli ne uporabljajte olja za rezanje kot maziva za in ga ne udarjajte. rezanje. Uporabljajte samo vosek za rezanje Makita. Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev. Med uporabo ne nosite rokavic. 10. Pri vsebovanih litij-ionskih baterijah je treba Orodje trdno držite z obema rokama.
 • Page 10: Opis Delovanja

  škode. Prav tako bo to izničilo Sl.1 garancijo družbe Makita za orodje in polnilnik Makita. POZOR: Nasveti za maksimalno življenjsko dobo Vedno izklopite orodje, preden namestite ali •...
 • Page 11 Če se orodje ne zažene, je akumulator pregret. Kadar obračate ročico za pritrjevanje ročice v • V tem primeru pustite, da se akumulator ohladi, smeri urinega kazalca za sprostitev napetosti preden znova pritisnete sprožilno stikalo. rezila, usmerite orodje navzdol, saj se lahko rezilo Nizka napetost akumulatorja: nepričakovano sname.
 • Page 12: Dodatni Pribor

  Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • Ko se približujete zaključku reza, sprostite pritisk in ga uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh narahlo dvignite, da ne pade na obdelovanec. navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora OPOMBA: pripomočkov...
 • Page 13 Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) Deklarata e konformitetit me KE-në përcaktohet sipas EN60745: Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Emërtimi i makinerisë: Regjimi i punës : prerja e metalit Sharra e dorës me rrip me bateri...
 • Page 14: Paralajmërimet E Përgjithshme Për Sigurinë E Veglës

  11. Mos e lini veglën të funksionojë pa mbikëqyrje. disponohet nga: 12. Mos e prekni fletën e sharrës ose materialin e Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgjikë punës menjëherë pas veprimit; ato mund të jenë shumë të nxehta dhe mund t’ju djegin 9.4.2013...
 • Page 15: Përshkrimi I Punës

  KUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. kutisë së baterisë. Përdorimi i baterive joorigjinale Makita ose i baterive të Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërenditni ndryshuara mund të çojë në shpërthim të baterisë duke gjuhëzën e kutisë...
 • Page 16 Tension i ulët i baterisë: Kur rrotulloni levën e shtrëngimit të shiritit në • • Kapaciteti i mbetur i baterisë është shumë i drejtim orar për të lëshuar pak tensioni ndaj diskut, ulët dhe vegla nuk do të punojë. Në këtë drejtojeni veglën nga poshtë, sepse disku mund të...
 • Page 17: Aksesorë Opsionalë

  çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen disku të jetë larg materialit të punës. kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, Ndizni veglën dhe prisni derisa disku të marrë duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.
 • Page 18 15-1. Капак на колелото 4-1. Лампа 8-2. Гума 15-2. Кука 5-1. Затягане 9-1. Ограничител СПЕЦИФИКАЦИИ Модел DPB181 Цилиндричен работен детайл диаметър 64 мм Макс. дебелина на рязане Правоъгълен работен детайл 64 мм x 64 мм Скорост на режещата лента 3.2 м/с...
 • Page 19: Общи Предупреждения За Безопасност При Работа С Електрически Инструменти

  с техническа за рязане Makita. информация е достъпен от: Не работете с ръкавици. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия Дръжте инструмента здраво с двете ръце. Дръжте ръцете си далеч от въртящите се 9.4.2013 части. 10. Когато режете метал, се пазете от горещи...
 • Page 20 батерии, които са модифицирани, може да доведе до избухване на акумулаторната батерия, което да предизвика пожар и да доведе до наранявания на хора и щети. Това също така ще анулира гаранцията на Makita за инструмента на Makita и зарядното устройство.
 • Page 21: Функционално Описание

  ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Ако инструментът не стартира отново, акумулаторът е прегрял. При това положение, оставете акумулаторът да ВНИМАНИЕ: изстине преди да натиснете отново Преди да регулирате или проверявате работата на • пусковия прекъсвач. инструмента, задължително проверете дали той е Ниско напрежение на батерията: •...
 • Page 22 Монтаж или демонтаж на режещата лента Регулиране позицията на спиращата пластина ВНИМАНИЕ: Фиг.9 Масло по лентата може да доведе до • При рутинна работа, спиращата пластина трябва да приплъзване или внезапно изпадане на се премести докрай към страна А. режещата лента. Преди монтиране на режещата Когато...
 • Page 23: Допълнителни Аксесоари

  • При рязане на метали, използвайте вакса за рязане Капак на колелото • на Makita като смазочен материал при рязане. За да БЕЛЕЖКА: нанесете ваксата за рязане върху зъбите на Когато отваряте капака на колелото, отваряйте режещата лента, свалете капачката на ваксата, и...
 • Page 24 Samo za europske zemlje ENG900-1 Vibracija EZ Izjava o sukladnosti Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: izračunata u skladu s EN60745: Naziv stroja: Bežična prijenosna tračna pila Način rada: rezanje metala Broj modela/Vrsta: DPB181...
 • Page 25: Opća Sigurnosna Upozorenja Za Električne Ručne Alate

  Nikada ne koristite ulje za rezanje kao mazivo za odredbe o pakiranju i naljepnicama. rezanje. Koristite samo Makita vosak za rezanje. Za pripremu stavke koja se isporučuje, obavezno Nemojte nositi rukavice tijekom rada. je konzultirati se sa stručnjakom za opasne Alat držite čvrsto, objema rukama.
 • Page 26: Funkcionalni Opis

  štetu. Također će Obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija • poništiti jamstvo tvrtke Makita za Makita alatku i punjač. uklonjena prije podešavanja ili provjere funkcije na Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja alatu.
 • Page 27: Rad Sa Strojem

  Uključivanje i isključivanje Sl.5 Za instalaciju lista: Sl.3 Okrenite polugu za pritezanje lista udesno dok ne OPREZ: stane kako biste olabavili kotač. Prije umetanja baterije u alat uvijek provjerite radi • Uskladite usmjerenje strelica na listu i na li uključno/isključna sklopka i vraća li se u položaj kotačima.
 • Page 28 Sl.14 Sl.15 Pri rezanju metala koristite Makita vosak za rezanje kao NAPOMENA: mazivo. Za primjenu voska za rezanje na zubima lista Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno uklonite poklopac voska za rezanje, pokrenite alat i •...
 • Page 29: Технички Податоци

  Само за земјите во Европа Работен режим: сечење метал Декларација за сообразност за ЕУ Ширење вибрации (a ): 2,5 м/с или помалку Makita изјавува дека следната машина(и): h,CM Отстапување (K): 1,5 м/с Ознака на машината: ENG901-1 Безжична пренослива пила со лента...
 • Page 30: Општи Упатства За Безбедност За Електричните Алати

  Никогаш не употребувајте масло за сечење стандарди или стандардизирани документи: како средство за подмачкување. Користете EN60745 само восок за сечење од Makita. Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е Не носете ракавици додека работите. достапно преку: Држете го алатот цврсто со двете раце.
 • Page 31: Опис На Функциите

  со експлодирање на батеријата и предизвикување со тоа предизвикувајќи повреда вам или пожар, лична повреда и штета. Со тоа, исто така, ќе некому околу вас. се поништи гаранцијата од Makita за алатот и Немојте да ја монтирате батеријата на сила. полначот од Makita. •...
 • Page 32 СОСТАВУВАЊЕ Во оваа ситуација, отпуштете го прекинувачотна алатот и прекинете со примената која предизвикала ВНИМАНИЕ: преоптовареност на алатот. Потоа, Пред секое дотерување или проверка на алатот, • повторно повлечете го прекинувачот за да секогаш проверувајте дали е исклучен и го рестартирате алатот. батеријата...
 • Page 33 РАБОТЕЊЕ Слика14 Кога сечете метал, користете восок за сечење од ВНИМАНИЕ: Makita како средство за подмачкување при сечењето. Секогаш држете ги предната и задната За да го нанесете восокот за сечење на запците од • дршка. Никогаш не држете го телото на...
 • Page 34: Опционален Прибор

  ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за • користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната намена.
 • Page 35 şi poate fi EN60745 utilizat pentru compararea unei unelte cu alta. Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea, • disponibil de la: utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia...
 • Page 36: Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice

  şi pot provoca arsuri ale pielii. 000331 Yasushi Fukaya PĂSTRAŢI ACESTE Director INSTRUCŢIUNI. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia GEA010-1 AVERTISMENT: Avertismente generale de NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască siguranţă pentru unelte electrice respectarea strictă...
 • Page 37: Descriere Funcţională

  Dacă puteţi vedea indicatorul roşu din partea Utilizarea unor acumulatoare care nu au fost produse superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. de Makita sau a unor acumulatoare modificate poate duce la explozia acumulatorului, rezultând incendii, ATENŢIE: accidentări şi daune. De asemenea, acest lucru va Instalaţi...
 • Page 38 Tensiune scăzută acumulator: Feriţi-vă corpul de zona pânzei atunci când • • Capacitatea rămasă a bateriei este prea verificaţi mişcarea pânzei. mică, iar maşina nu va funcţiona. În această Când rotiţi pârghia de strângere a pânzei în sens • situatie, scoateţi şi reîncărcaţi acumulatorul. orar pentru a detensiona pânza, îndreptaţi maşina în jos deoarece pânza poate sări brusc de pe Acţionarea întrerupătorului...
 • Page 39: Accesorii Opţionale

  Când tăiaţi fontă, nu folosiţi niciun fel de parafină. • Fig.15 Fig.14 NOTĂ: Când tăiaţi metale, folosiţi parafină Makita pe post de Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii • lubrifiant. Pentru a aplica parafina pe dinţii pânzei, standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi scoateţi capacul parafinei, porniţi maşina şi tăiaţi în...
 • Page 40: Технички Подаци

  Укупна вредност вибрација (векторска сума у три Само за европске земље правца) одређена је према EN60745: ЕЗ Декларација о усклађености Режим рада: резање метала Makita изјављује за следећу(е) машину(е): Вредност емисије вибрација (а ): 2,5 м/с или мање Ознака машине: h,CM Толеранција...
 • Page 41: Општа Безбедносна Упозорења За Електричне Алате

  Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна Руке држите даље од ротирајућих делова. је на: 10. Када режете метал, пазите се врућих Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија летећих опиљака. Немојте да остављате укључен алат без 9.4.2013 надзора. 12. Сечиво...
 • Page 42 црвени индикатор на горњој страни тастера, кертриџ експлодирања батерије и потенцијално до пожара, није у потпуности у исправној позицији. телесних повреда и штете. То ће такође поништити Makita гаранцију за Makita алат и пуњач. ПАЖЊА: Савети за одржавање максималног Увек поставите кертриџ батерије у потпуности тако...
 • Page 43 Низак напон батерије: Када окрећете полугу за затезање листа • • Преостали капацитет акумулатора је тестере у смеру казаљке на сату да бисте пренизак и алат неће функционисати. У овој смањили затегнутост листа тестере, усмерите ситуацији, извадите и напуните акумулатор. алат...
 • Page 44: Опциони Додатни Прибор

  слика14 слика15 Када режете метал, као мазиво за резање користите НАПОМЕНА: Makita резни восак. Да бисте нанели резни восак на Поједине ставке на листи могу бити укључене у зупце листа тестере, скините поклопац резног воска, • садржај паковања алата као стандардна опрема.
 • Page 45: Технические Характеристики

  14-1. Воск для пиления 3-2. Курковый выключатель 8-1. Диск 15-1. Крышка диска 4-1. Лампа 8-2. Резиновый ремень 15-2. Крючок ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DPB181 Круглая деталь 64 мм диам. Макс. производительность резки Прямоугольная деталь 64 мм x 64 мм Скорость подачи полотна 3,2 м/с...
 • Page 46: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  или EN60745 стопки деталей предварительно убедитесь, Технический файл в соответствии с документом что все детали надежно закреплены друг с 2006/42/EC доступен по адресу: другом. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Распиливание деталей, покрытых маслом, может привести к внезапному 9.4.2013 соскакиванию...
 • Page 47 прекратите работу. В противном случае, Использование неоригинальных аккумуляторов может возникнуть перегрев блока, что Makita либо аккумуляторов, в конструкцию которых приведет к ожогам и даже к взрыву. были внесены изменения, может привести к взрыву В случае попадания электролита в глаза, аккумулятора, пожару, травмам и повреждению...
 • Page 48: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Перегрузка: • Из-за способа эксплуатации инструмент ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ потребляет очень большое количество тока. В этом случае отпустите курковый ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: переключатель на инструменте и прекратите Перед регулировкой или проверкой • использование, повлекшее перегрузку функционирования всегда отключайте инструмента. Затем снова нажмите на инструмент...
 • Page 49 МОНТАЖ Регулировка положения стопорной пластины Рис.9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с При нормальной работе стопорная пластина должна • инструментом всегда проверяйте, что полностью выступать в сторону A. инструмент отключен, а блок аккумуляторов снят. Когда, при завершении пиления, стопорная пластина упрется...
 • Page 50: Дополнительные Принадлежности

  Воск для пиления • При распиливании металла в качестве вещества для Крючок • смазки используйте воск для пиления компании Кожух шкивов • Makita. Чтобы нанести воск для пиления на зубья УВЕДОМЛЕНИЕ: полотна, снимите крышку воска для пиления, Открывая кожух шкивов, откройте и...
 • Page 51: Технічні Характеристики

  ENG900-1 Тільки для країн Європи Вібрація Декларація про відповідність стандартам ЄС Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: визначена згідно з EN60745: Позначення обладнання: Режим роботи: різання металу Акумуляторна портативна стрічкова пила Вібрація (a ): 2,5 м/с...
 • Page 52: Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами

  Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC Під час різання не слід застосовувати можна отримати: мастильно-охолодне масло. Слід Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія використовувати тільки спеціальний віск компанії Makita. 9.4.2013 Не слід одягати рукавиці під час роботи. Міцно тримай інструмент обома руками.
 • Page 53: Інструкція З Використання

  спричинити розрив акумулятора, що призведе до або людям, що знаходяться поруч. виникнення пожежі, отримання травм або пошкодження Не встановлюйте касету з акумулятором із майна. Це також скасовує гарантію компанії Makita на • зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, інструмент та зарядний пристрій Makita.
 • Page 54 Якщо інструмент запустити неможливо, це Встановлення та зняття полотна означає, що акумулятор перегрівся. У ОБЕРЕЖНО: такому разі дайте акумулятору охолонути, перш ніж знову натиснути на курок Мастило на полотні може призвести до • вмикача. проковзування або раптового зіскоку полотна. Низька напруга акумулятора: Зітріть...
 • Page 55: Технічне Обслуговування

  уздовж пазу та затягніть двома гвинтами. мал.14 ЗАСТОСУВАННЯ Під час різання металу слід використовувати воскове мастило Makita для змащування у процесі різання. Для того щоб нанести воскове мастило на зубці ОБЕРЕЖНО: полотна, слід зняти ковпачок з ємності з восковим Завжди тримайтеся за передню та задню...
 • Page 56: Додаткове Приладдя

  У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita Полотна стрічкової пили • Шестигранний ключ 4 • Мастило для полотна • Скоба • Кришка колеса •...
 • Page 60 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885231C961...

Table of Contents