Download Print this page

Popis Funkce - Makita DPB181 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

Tipy k zajišt ní maximální životnosti
akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud
si
povšimnete
sníženého
výkonu
nástroje,
vždy
jej
zastavte
a
dobijte
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úpln nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot
v
rozmezí od 10
C do 40
C (50
F - 104
F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
4.
Nebudete-li
ná adí
delší
dobu
používat,
nabijte
jednou
za
šest
m síc
blok
akumulátoru.

POPIS FUNKCE

POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
POZOR:
P ed nasazením
i sejmutím bloku akumulátoru
ná adí vždy vypn te.
P i nasazování i snímání bloku akumulátoru
pevn
držte ná adí i akumulátor. V opa ném
p ípad
vám mohou ná adí nebo akumulátor
vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich
poškození i ke zran ní.
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te jej se
sou asným p esunutím tla ítka na p ední stran
akumulátoru.
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku
akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te akumulátor na
místo. Akumulátor zasu te na doraz, až zacvakne na
místo. Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho
horní stran
ervený indikátor.
POZOR:
Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl
ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor
ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze
i p ihlížejícím osobám.
Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej
správn .
Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový
akumulátor se zna kou hv zdi ky)
Fig.2
Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
p eruší napájení ná adí, aby se prodloužila životnost
akumulátoru.
Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z
níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu
automaticky vypne:
P etížení:
S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že
dochází k odb ru mimo ádn
vysokého
proudu.
V takovém p ípad uvoln te spouš ná adí a
ukon ete
innost, jež vedla k p etížení
za ízení.
Potom
ná adí
op tovným
stisknutím spoušt znovu spus te.
Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí
akumulátoru. V takovém p ípad
nechte
akumulátor
p ed
op tovným
stisknutím
spoušt vychladnout.
Page 45

Advertisement

loading