Download Print this page

Makita DPB181 Instruction Manual page 5

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

9.4.2013
000331
Yasushi Fukaya
editel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
GEA010-1
Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému
ná adí
UPOZORN NÍ
P e t te
si
všechna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení
upozorn ní a pokyn
m že dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zran ní.
Všechna
upozorn ní
a
pokyny
si
uschovejte pro budoucí pot ebu.
GEB065-2
BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
P ENOSNÉ AKUMULÁTOROVÉ
PÁSOVÉ PILE
1.
P i práci v místech, kde m že dojít ke
kontaktu nástroj
z p íslušenství se skrytým
elektrickým vedením, držte elektrické ná adí
za
izolované
ásti
držadel.
Nástroje
z
p íslušenství mohou p i kontaktu s vodi em pod
nap tím p enést proud do nechrán ných
ástí
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým
proudem.
2.
Používejte pouze pilové pásy uvedené v
ásti„TECHNICKÉ ÚDAJE“.
3.
P ed zahájením provozu pe liv
zkontrolujte
kotou e, zda nevykazují známky trhlin nebo
poškození.
Popraskaný
nebo
poškozený
kotou je nutno okamžit vym nit.
4.
Zpracovávaný díl pe liv
uchy te. P i ezání
svazku
díl
se
p ed
zahájením
ezání
p esv d te, zda jsou všechny díle pevn
svázány dohromady.
5.
P i ezání díl zne išt ných olejem m že dojít
k neo ekávanému uvoln ní kotou e. P ed
ezáním ot ete z díl p ebyte ný olej.
6.
Nikdy nepoužívejte
ezný olej jako
eznou
kapalinu. Používejte pouze ezný vosk Makita.
7.
B hem provozu nepoužívejte rukavice.
8.
Držte nástroj pevn ob ma rukama.
9.
Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem.
10. P i ezání kov
dávejte pozor na odletující
horké t ísky.
11.
Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru.
12. Bezprost edn
po
ukon ení
práce
se
nedotýkejte
kotou e
ani
dílu;
mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku
(získaný
na
základ
opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní.
ENC007-8
D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.
P ed
použitím
akumulátoru
si
p e t te
všechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce,
(2)
baterii
a
(3)
výrobku
využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
3.
Pokud
se
p íliš
zkrátí
provozní
doba
akumulátoru, p erušte okamžit
provoz. V
opa ném p ípad
existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem,
vypláchn te je
istou vodou a okamžit
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke
ztrát zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2)
Akumulátor neskladujte v nádob s jinými
kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.
(3)
Akumulátor nevystavujte vod ani dešti.
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m že teplota p ekro it 50
C (122
F).
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážn
poškozen nebo úpln opot eben. Akumulátor
m že v ohni vybuchnout.
8.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s
ní nenaráželi.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle
místních p edpis .
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Page 44

Advertisement

loading