Download Print this page

Technické Údaje - Makita DPB181 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

ESKÝ (originální návod k obsluze)
1-1. Akumulátor
1-2. Tla ítko
1-3. ervený indikátor
2-1. Zna ka hv zdi ky
3-1. Zajiš ovací tla ítko
3-2. Spouš
4-1. Sv tlo
5-1. Utáhnout
TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. kapacita ezání
Rozm ry pásu
Celkové rozm ry (D x Š x V)
Jmenovité nap tí
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003
Ú el použití
Ná adí je ur eno k
materiál .
Hlu nost
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Nejistota (K): 1,5 dB (A)
Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB (A).
Používejte ochranu sluchu
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os)
ur ená podle normy EN60745:
Pracovní režim: ezání kovu
Emise vibrací (a
h,CM
Nejistota (K): 1,5 m/s
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž využít
k p edb žnému posouzení vystavení jejich vlivu.
Legenda všeobecného vyobrazení
5-2. Povolit
5-3. Pá ka
6-1. Dolní držák
6-2. Horní držák
7-1. Dolní ložisko
8-1. Kotou
8-2. Pryžové kolo
9-1. Deska s dorazem
Model
Válcový díl
Obdélníkový díl
Rychlost pásu
Délka
Ší ka
Tlouš ka
Hmotnost netto
ezání plastových a železných
): 78 dB (A)
pA
2
): 2,5 m/s
nebo mén
2
ENE088-1
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací b hem skute ného používání elektrického
ná adí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací
lišit v závislosti na zp sobu použití ná adí.
ENG905-1
Na základ
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran
všechny
krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).
Pouze pro zem Evropy
Prohlášení ES o shod
ENG900-1
Spole nost Makita prohlašuje, že následující za ízení:
Popis za ízení:
P enosná akumulátorová pásová pila
. modelu/typ: DPB181
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
2006/42/EC
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
ENG901-1
i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
43
9-2. Šrouby
9-3. List
10-1. Hák
10-2. Šrouby
11-1. ep
12-1. Pojistný kroužek
16-1. ezný vosk
DPB181
Pr m r 64 mm
64 mm x 64 mm
3,2 m/s
835 mm
13 mm
0,5 mm
468 mm x 197 mm x 233 mm
3,2 kg
18 V DC
odhadu vystavení ú ink m vibrací v
obsluhy (vezm te v úvahu
ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í
ENH101-17

Advertisement

loading