Download Print this page

Makita DPB181 Instruction Manual page 7

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

Nízké nap tí akumulátoru:
Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká
a ná adí nebude pracovat. V takovém
p ípad vyjm te akumulátor a dobijte jej.
Zapínání
Fig.3
POZOR:
P ed instalací bloku akumulátoru do za ízení vždy
zkontrolujte správnou funkci spoušt
spouš po uvoln ní vrací do polohy „VYP".
K zamezení náhodnému stisknutí spoušt
vybaveno zajiš ovacím tla ítkem spoušt .
Ná adí
spustíte
stisknutím
spoušt ze strany B a stisknutím spoušt .
Vypnutí provedete uvoln ním spoušt . Po použití vždy
zamá kn te zajiš ovací tla ítko spoušt ze strany A.
Rozsvícení sv tla
POZOR:
Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.
Fig.4
Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spoušt . Sv tlo svítí po
celou dobu stisknutí spoušt . Hned po uvoln ní spoušt
sv tlo zhasne.
POZNÁMKA:
Na sv tlo nenarážejte, protože m že dojít k jeho
poškození nebo zkrácení životnosti.
K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý
had ík. Dávejte pozor, abyste
nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost.
P i išt ní sv tla nepoužívejte edidlo ani benzín.
Taková rozpoušt dla mohou zp sobit poškození.
MONTÁŽ
POZOR:
P ed provád ním libovolných prací na nástroji se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontáž pásu
POZOR:
Olej na pásu m že zp sobit jeho prokluzování
nebo neo ekávané smeknutí. P ebyte ný olej
ot ete tkaninou p ed instalací pásu.
P i manipulaci s pilovým pásem vždy používejte
ochranné rukavice.
P i manipulaci s pilovým pásem dávejte pozor, abyste
se nepo ezali o ostré b ity zub pilového pásu.
P i kontrole pohybu pilového pásu se k pilovému
pásu nep ibližujte žádnou ástí t la.
P i otá ení napínací pá ky pilového pásu ve
sm ru hodinových ru i ek k uvoln ní nap tí pásu
nasm rujte nástroj dol , protože se m že pás
neo ekávan smeknout.
a zda se
je za ízení
zajiš ovacího
tla ítka
o ku sv tla
Fig.5
Montáž pilového pásu:
1.
P eto te napínací pá ku pilového pásu vpravo až
na doraz, ímž uvolníte kolo.
2.
Vyrovnejte sm r šipek na pilovém pásu a na
kolech.
Fig.6
Fig.7
3.
Neozubenou stranu pilového et zu zasu te do
horního a dolního držáku. Zajist te, aby se pilový
pás v horním i dolním držáku dotýkal dolních
ložisek.
Fig.8
4.
Zatla ením na st ední ást pilového pásu usa te
pilový pás kolem jednoho kola. Tento krok si
usnadníte p esunutím kola ke stran A.
5.
Obdobným zp sobem usa te pilový pás i na
druhém kole.
6.
Okraj pilového pásu umíst te na pryžové kolo.
7.
Pilový pás p idržte na míst a otá ejte napínací
pá kou pilového pásu sm rem vlevo až na doraz.
Tím zajistíte správné napnutí pilového pásu.
Ujist te se, zda je pilový pás správn usazen kolem kol.
Dvakrát nebo t ikrát nástroj spus te a zastavte a
p esv d te se, zda pás správn b ží na kolech.
P i demontáži listu použijte opa ný postup montáže listu.
Se ízení dorazové desky
Fig.9
P i b žném provozu p e nívá dorazová deska úpln na
stranu A.
Pokud dorazová deska p i ukon ení
p ekážky, jako je ze nebo podobn , uvoln te dva šrouby
a posu te desku na stranu B, jak je ilustrováno na obrázku.
Po posunutí dorazové desky ji zajist te pevným
utažením dvou šroub .
Há ek (volitelné p íslušenství)
Fig.10
Há ek slouží k zav šení ná adí. Ná adí zav ste na
sv rák na trubky i jinou vhodnou stabilní konstrukci.
P i instalaci há ku ustavte há ek soub žn s drážkou a
dotáhn te jej dv ma šrouby.
Kryt kol (volitelné p íslušenství)
Instalace krytu kol:
1.
P iložte k sob záv sy krytu kol a ná adí.
Fig.11
2.
Zasu te epy.
Fig.12
3.
epy zajist te pojistnými kroužky.
4.
Kryt kol zajist te.
POZNÁMKA:
P i otevírání krytu kol stiskn te a otev ete ob západky
sou asn . Odjišt ní pouze jedné západky m že p i
otevírání zp sobit prasknutí krytu kol.
46
ezu naráží na

Advertisement

loading