Download Table of Contents Print this page

Makita 2414nb Instruction Manual

355 mm wheel diameter
Hide thumbs Also See for 2414nb:

Advertisement

Available languages

Available languages

GB Portable Cut-Off
ID
Alat Pemotong Jinjing
Maù y caé t saé t
VI
TH
เครื ่ อ งตั ด เหล็ ก ไฟฟ า
2414NB
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n
คู  ม ื อ การใช ง าน
005268

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 2414nb

 • Page 1 Instruction manual Alat Pemotong Jinjing Petunjuk penggunaan Maù y caé t saé t Taø i lieä u höôù n g daã n เครื ่ อ งตั ด เหล็ ก ไฟฟ า คู  ม ื อ การใช ง าน 2414NB 005268...
 • Page 2 003800 005269 003756 003758 003759 003760 003761 003762...
 • Page 3 003763 003764 005342 003766 003767 005272 003768 001145...
 • Page 4 003769...
 • Page 5: Explanation Of General View

  11. Shaft lock 23. Straight piece of wood (Spacer) 35. Brush holder cap 12. Safety guard 24. Over 45 mm long SPECIFICATIONS Model 2414NB Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm No load speed (min 3,800 Dimensions (L x W x H)
 • Page 6: Dress Properly

  When not in use, tools should be stored in a dry, high authorized service center unless otherwise indicated or locked up place, out of reach of children. in this instruction manual. Have defective switches 6. Do not force the tool. replaced by an authorized service facility.
 • Page 7: Installation

  INSTALLATION extends into the base. At the same time, adjust the angle between the guide plate and the cut-off wheel Securing cut-off (Fig. 1) with a protractor or triangle ruler. 4. Tighten the hex bolts securely. At this time, make sure This tool should be bolted with two bolts to a level and that the guide rule does not move.
 • Page 8: Operation

  CAUTION: may result. • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. Cutting capacity The use of any other accessories or attachments might Max. cutting capacity varies depending upon the cutting present a risk of injury to persons.
 • Page 9: Petunjuk Keselamatan

  11. Kunci as 23. Potongan kayu lurus (Penjarak) 35. Tutup borstel arang 12. Pelindung pengaman 24. Panjang lebih dari 45 mm SPESIFIKASI Model 2414NB Diameter roda 355 mm Diameter lubang 25,4 mm Kecepatan tanpa beban (men 3.800 Dimensi (P x L x T)
 • Page 10 Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang Biasakan untuk memastikan bahwa kunci-kunci berarde atau dibumikan (mis. pipa, radiator, kompor, penyetel sudah dilepaskan dari mesin sebelum kulkas). menghidupkannya. 4. Jauhkan anak-anak. 17. Hindari penyalaan yang tidak disengaja. Jangan biarkan tamu menyentuh mesin atau kabel. Jangan membawa mesin yang terhubung listrik Semua tamu harus jauh dari area kerja.
 • Page 11 7. Jaga agar pelindung berada di tempatnya dan kunci. Untuk menghentikan alat dari posisi terkunci, tarik berfungsi dengan baik. picu saklar sepenuhnya, kemudian lepaskan. 8. Pegang gagang kuat-kuat. Untuk alat dengan tombol kunci-mati 9. Jauhkan tangan dari bagian yang berputar. Untuk mencegah picu saklar tertarik secara tidak 10.
 • Page 12 PERAKITAN Benda kerja yang panjang harus ditopang dengan balok dari bahan yang tidak mudah terbakar pada salah satu PERHATIAN: sisinya agar benda kerja terletak rata sejajar dengan • Selalu pastikan alat sudah dimatikan dan stekernya bagian atas alas. (Gb. 13) dicabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada alat.
 • Page 13 Lepaskan borstel arang yang sudah aus, masukkan borstel baru, dan kencangkan tutup borstel. (Gb. 17) Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN, perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan selalu suku cadang Makita. AKSESORI TAMBAHAN PERHATIAN: •...
 • Page 14 12. Voø n g chaé n baû o veä 24. Daø i hôn 45 mm THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T Kieå u maù y 2414NB Ñöôø n g kính ñóa 355 mm Ñöôø n g kính loã 25,4 mm Toá...
 • Page 15 4. Khoâ n g cho treû em ñeá n gaà n . 18. Söû duï n g daâ y ñieä n keù o daø i khi söû duï n g ngoaø i trôø i . Khoâ n g ñeå khaù c h thaê m chaï m vaø o duï n g cuï hoaë c daâ y keù...
 • Page 16 Boä phaä n chaé n tia löû a (Hình 3) 11. Tröôù c khi söû duï n g duï n g cuï naø y treâ n phoâ i gia coâ n g thöï c teá , haõ y ñeå duï n g cuï chaï y trong vaø i Boä...
 • Page 17 ñöôï c ñieà u chænh ñeå taï o ra löôï n g tia löû a quyeà n cuû a Makita thöï c hieä n , luoâ n söû duï n g caù c boä toá i ña. Khoâ n g ñöôï c caé t cöôõ n g eù p baè n g caù c h duø n g phaä...
 • Page 18 Neá u baï n caà n baá t kyø söï hoã trôï naø o ñeå bieá t theâ m chi tieá t veà caù c phuï tuø n g naø y , haõ y hoû i Trung taâ m Baû o trì Makita taï...
 • Page 19 12. ฝาครอบป อ งกั น 24. ยาวกว า 45 มม ข อ มู ล ทางเทคนิ ค รุ  น 2414NB เส น ผ า นศู น ย ก ลางใบตั ด 355 มม เส น ผ า นศู น ย ก ลางรู...
 • Page 20 กั บ อุ ป กรณ ต  อ งมี ฟ  ว ส ห รื อ เครื ่ อ งตั ด กระแสไฟที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ใ นการ อย า ใช ส ายไฟเพื ่ อ ยก กระชาก หรื อ ถอดปลั ๊ ก เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ า ตั...
 • Page 21 22. ให ช  า งที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองเป น ผู  ซ  อ มแซมอุ ป กรณ ข องคุ ณ 18. จั ด เก็ บ ใบตั ด ไว ใ นสถานที ่ แ ห ง เท า นั ้ น เครื...
 • Page 22 35 - 205 มม การยึ ด ชิ ้ น งานให แ น น (ภาพที ่ 9) 70 - 240 มม (ภาพที ่ 5) ด ว ยการหมุ น ที ่ จ ั บ ตั ว คี บ จั บ ชิ ้ น งานทวนเข็ ม นาฬิ ก า แล ว หมุ น น็ อ ต ยึ...
 • Page 23 เพื ่ อ ความปลอดภั ย และน า เชื ่ อ ถื อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ควรให ศ ู น ย บ ริ ก าร รู ป ทรงของ ที ่ ผ  า นการรั บ รองจาก Makita เป น ผู  ด ํ า เนิ น การซ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา ชิ ้ น งาน...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884151C372...

Table of Contents