Download Print this page

Silvercrest SMA 500 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MILK FROTHER SMA 500 A1
MILK FROTHER
Operating instructions
MILCHAUFSCHÄUMER
Bedienungsanleitung
IAN 114263
MELKOPSCHUIMER
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SMA 500 A1

 • Page 1 MILK FROTHER SMA 500 A1 MILK FROTHER MELKOPSCHUIMER Operating instructions Gebruiksaanwijzing MILCHAUFSCHÄUMER Bedienungsanleitung IAN 114263...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Service ............14 SMA 500 A1...
 • Page 5: Intended Use

  Pay heed to the procedures described in these operating instructions. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. SMA 500 A1...
 • Page 6: Items Supplied

  Whisk for heating and frothing “Hot” button with integrated control lamp “Cold” button with integrated control lamp Plinth Whisk for uniform heating Technical data Voltage supply 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Nominal power rating 500 W SMA 500 A1...
 • Page 7: Safety Instructions

  Ensure that the appliance is stable and vertical before switching it on. ► Otherwise, the appliance may tip over and spill the hot milk out. Do not touch the rotating parts during operation! ► SMA 500 A1...
 • Page 8 Ensure that the appliance, the power cable or the plug do not come ► into contact with sources of heat, such as hot plates or open flames. NEVER operate the appliance when it is empty. The appliance ► could be irreparably damaged! SMA 500 A1...
 • Page 9: Disposal Of The Packaging

  Always use fresh milk. Do not consume milk that has been standing in the carafe for some time. NOTICE ► If you lift the carafe off the plinth during the preparation process, the appliance will stop. You must restart the preparation process by pressing the “Hot” button /the “Cold” button SMA 500 A1...
 • Page 10: Heating Milk

  . If you press the “Hot” button again, the preparation process will resume. 7) Take the lid off and pour the hot milk into the desired container. Wait about 2 minutes before you heat up another portion of milk. SMA 500 A1...
 • Page 11: Tips For The Milk Froth

  6) The appliance switches itself off and the integrated control lamp goes out as soon as the milk is frothed. NOTICE ► If you want to stop the preparation process before completion, press the “Hot” button . If you press the “Hot” button again, the preparation process will resume. SMA 500 A1...
 • Page 12: Making Cold Frothy Milk

  7) Wait about 30 seconds. During this time the still liquid milk flows to the bottom. 8) Remove the lid and pour the milk froth into the desired container, for example, to make a cappuccino. SMA 500 A1...
 • Page 13: Using Milk Froth

  ■ Froth up about 110 ml of milk and add as much milk froth as is needed to fill the cup to just below the rim. ■ Depending on personal taste, you can add a little sugar. SMA 500 A1...
 • Page 14: Cleaning And Care

  Rinse of detergent residues with clean water and dry both parts well. Push the sealing ring back onto the lid ■ Clean the whisks in mild soapy water and then rinse them well with clean water. SMA 500 A1...
 • Page 15: Troubleshooting

  The appliance is defective. Services. The appliance is still too Let the appliance cool hot. down. The milk is not be- Fit the whisk for heating The false whisk is fitted ing frothed. and frothing in the appliance. SMA 500 A1...
 • Page 16: Disposal Of The Appliance

  Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The complete original Declaration of Conformity can be obtained from the importer. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SMA 500 A1...
 • Page 17: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 114263 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 114263 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SMA 500 A1...
 • Page 18 Service ............28 SMA 500 A1...
 • Page 19: Inleiding

  De beschreven procedures in deze gebruiksaanwijzing nakomen. Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. SMA 500 A1...
 • Page 20: Inhoud Van Het Pakket

  Dichtingsring Garde voor het verhitten en opschuimen Toets “Heet” met geïntegreerd indicatielampje Toets “Koud” met geïntegreerd indicatielampje Sokkel Garde voor gelijkmatig verhitten Technische gegevens Voeding 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Nominaal vermogen 500 W SMA 500 A1...
 • Page 21: Veiligheidsvoorschriften

  Let erop dat het apparaat stabiel en rechtop staat alvorens het in ► te schakelen. Anders kan het apparaat omvallen en de hete melk eruit spatten. Grijp niet in de roterende delen tijdens het bedrijf! ► SMA 500 A1...
 • Page 22 Let erop dat het apparaat, het netsnoer of de netstekker nooit ► in aanraking komen met hittebronnen zoals kookplaten of open vlammen. Gebruik het apparaat nooit in lege toestand. Anders kan het ap- ► paraat onherstelbaar beschadigd raken. SMA 500 A1...
 • Page 23: Voorbereidingen

  Gebruik altijd verse melk. Consumeer geen melk die al langer in de kan heeft gestaan. OPMERKING ► Wanneer u tijdens het toebereiden de kan van de sokkel af neemt, stopt het apparaat. U start de toebereiding weer door te drukken op de toets “Heet” / de toets “Koud” SMA 500 A1...
 • Page 24: Melk Verhitten

  . Wanneer u nogmaals op de toets “Heet” drukt, gaat het bereidingsproces verder. 7) Heem het deksel eraf en doe de hete melk in het gewenste reservoir. Wacht eerst ca. 2 minuten voordat u weer een portie melk verhit. SMA 500 A1...
 • Page 25: Tips Voor De Melkschuim

  6) Het apparaat wordt uitgeschakeld en het geïntegreerde indicatielampje gaat uit zodra de melk is opgeschuimd. OPMERKING ► Wanneer u het bereidingsproces voortijdig wilt stoppen, drukt u op de toets “Heet” . Wanneer u nogmaals op de toets “Heet” drukt, gaat het bereidingsproces verder. SMA 500 A1...
 • Page 26: Koud Melkschuim Maken

  7) Wacht ca. 30 seconden. In deze tijd zet de nog vloeibare melk zich onder af. 8) Haal het deksel eraf en doe het melkschuim in het gewenste reservoir, bijvoorbeeld om een cappuccino te maken. SMA 500 A1...
 • Page 27: Melkschuim Gebruiken

  Doe ca. 125 ml zwarte sterke koffie in een mokkakopje. ■ Schuim 110 ml melk op en doe er zoveel melkschuim bij, totdat het kopje is gevuld tot onder de rand. ■ Naar gelang uw persoonlijke smaak kunt u er nog wat suiker bijdoen. SMA 500 A1...
 • Page 28: Reiniging En Onderhoud

  Verwijder restanten van afwasmiddel met helder water en droog allebei goed af. Schuif de afdichtring weer op het deksel ■ Reinig de gardes in mild zeepsop en spoel alles met helder water af. SMA 500 A1...
 • Page 29: Opbergen

  Het apparaat is defect. de klantenservice. Laat het apparaat Het apparaat is nog heet. afkoelen. Zet de garde voor De melk wordt niet De verkeerde garde is in het verhitten en op- opgeschuimd. het apparaat geïnstalleerd. schuimen erin. SMA 500 A1...
 • Page 30: Apparaat Afdanken

  Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibili- teit 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. De volledige originele conformiteitsverklaring is te verkrijgen bij de importeur. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SMA 500 A1...
 • Page 31: Garantie

  Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 114263 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 114263 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SMA 500 A1...
 • Page 32 Service ............42 SMA 500 A1...
 • Page 33: Einführung

  Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art aufgrund Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Ver- wendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile, sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SMA 500 A1...
 • Page 34: Lieferumfang

  (siehe Kapitel Service). Gerätebeschreibung Deckel Quirl-Halter Dichtungsring Quirl zum Aufschäumen Taste „Heiß“ mit integrierter Kontrollleuchte Taste „Kalt“ mit integrierter Kontrollleuchte Sockel Quirl zum gleichmäßigen Erhitzen Technische Daten Spannungsversorgung 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Nennleistung 500 W SMA 500 A1...
 • Page 35: Sicherheitshinweise

  ► Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und senkrecht steht, bevor ► Sie dieses einschalten. Ansonsten kann das Gerät umstürzen und die heiße Milch herausspritzen. Fassen Sie nicht in die rotierenden Teile während des Betriebes! ► SMA 500 A1...
 • Page 36 Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netz- ► stecker nicht mit heißen Quellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Berührung kommt. Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand. Das Gerät kann ► irreparabel beschädigt werden. SMA 500 A1...
 • Page 37: Vorbereitungen

  Verwenden Sie immer frische Milch. Verzehren Sie keine Milch, die schon länger in der Kanne gestanden hat. HINWEIS ► Wenn Sie während des Zubereitungsvorganges die Kanne vom Sockel heben, stoppt das Gerät. Sie müssen den Zubereitungsvorgang durch drücken der Taste „Heiß“ / der Taste „Kalt“ wieder starten. SMA 500 A1...
 • Page 38: Milch Erhitzen

  Zubereitungsvorgang weiter. 7) Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie die heiße Milch in das ge- wünschte Gefäß. Warten Sie ca. 2 Minuten ab, bevor Sie eine weitere Portion Milch erhitzen. SMA 500 A1...
 • Page 39: Tipps Für Den Milchschaum

  6) Das Gerät schaltet sich aus und die integrierte Kontrollleuchte erlischt, sobald die Milch aufgeschäumt ist. HINWEIS ► Wenn Sie den Zubereitungsvorgang vorzeitig stoppen wollen, drücken Sie die Taste „Heiß“ . Wenn Sie die Taste „Heiß“ noch einmal drücken, läuft der Zubereitungsvorgang weiter. SMA 500 A1...
 • Page 40: Kalten Milchschaum Herstellen

  7) Warten Sie ca. 30 Sekunden. In dieser Zeit setzt sich die noch flüssige Milch unten ab. 8) Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie den Milchschaum in das gewünschte Gefäß, zum Beispiel um einen Cappuccino zu machen. SMA 500 A1...
 • Page 41: Milchschaum Verwenden

  Geben Sie ca. 125 ml schwarzen, starken Kaffe in eine Mokka-Tasse. ■ Schäumen Sie 110 ml Milch auf und geben Sie soviel Milchschaum hinzu, so dass die Tasse bis kurz unter den Rand gefüllt ist. ■ Je nach persönlichem Geschmack können Sie noch etwas Zucker hinzugeben. SMA 500 A1...
 • Page 42: Reinigung Und Pflege

  Teile in mildem Spülwasser. Entfernen Sie Spülmittelreste mit klarem Wasser und trocknen Sie beides gut ab. Schieben Sie den Dichtungsring wieder auf den Deckel ■ Reinigen Sie die Quirle in mildem Spülwasser und spülen Sie alles mit klarem Wasser ab. SMA 500 A1...
 • Page 43: Aufbewahren

  Wenden Sie sich an den Das Gerät ist defekt. Kundendienst. Lassen Sie das Gerät Das Gerät ist noch zu heiß. abkühlen. Die Milch wird Setzen Sie den Quirl zum Der falsche Quirl ist im nicht aufge- Aufschäumen ein. Gerät installiert. schäumt. SMA 500 A1...
 • Page 44: Gerät Entsorgen

  Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagneti- sche Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Niederspan- nungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SMA 500 A1...
 • Page 45: Garantie

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 114263 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 114263 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SMA 500 A1...
 • Page 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: SMA500A1-042015-2 IAN 114263...