Download  Print this page

Thrustmaster universal challenge User Manual Page 81

Racing wheel; compatible playstation 3 / playstation 2 / pc / gamecube / wii.
Hide thumbs

Advertisement

PRAWA AUTORSKIE
© 2012 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Thrustmaster® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
Guillemot Corporation S.A. PlayStation® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment Inc.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. Pentium® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Intel Corporation. GameCube™ i Wii™ są znakami
towarowymi Nintendo Co., Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są niniejszym potwierdzone i
stanowią one własność odpowiednich właścicieli. Ilustracje nie są wiążące. Zawartość, projekty i specyfikacje mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się w zależności od kraju. Wyprodukowano w Chinach.
ZALECENIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
www.thrustmaster.com
Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z
odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie on poddany
recyklingowi.
Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub
opakowaniu.
Zależnie od ich rodzaju, wiele surowców można odzyskać. Recykling i inne formy
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają
chronić środowisko naturalne.
10/10

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: