Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 199

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

PRAWA AUTORSKIE
© 2017 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Thrustmaster® jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Guillemot Corporation S.A. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią
własność odpowiednich podmiotów. Ilustracje nie są wiążące prawnie. Treść, wzory i dane techniczne
przedstawione w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się w zależności od
kraju. Wyprodukowano w Chinach.
ZALECENIE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Na terenie Unii Europejskiej: gdy okres przydatności produktu do eksploatacji
*
dobiegnie końca, produktu nie należy pozbywać się wraz ze zwykłymi odpadami z
gospodarstwa domowego, ale oddać do recyklingu w punkcie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Potwierdza to symbol znajdujący się na
produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
Zależnie od swoich właściwości materiały zawarte w produkcie mogą nadawać się
do recyklingu. Dzięki recyklingowi i innym formom utylizacji zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych klient może w znacznym stopniu przyczynić się do
ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje o najbliższych punktach zbiórki odpadów, należy
skontaktować z miejscowymi władzami.
We wszystkich innych krajach: należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących recyklingu
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Niniejsze informacje należy zachować. Kolorystyka i elementy ozdobne mogą różnić się od
przedstawionych.
Przed korzystaniem z produktu należy zdjąć z niego plastikowe elementy mocujące oraz naklejki.
www.thrustmaster.com
*Dotyczy wyłącznie UE i Turcji
*
18/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: