Download  Print this page

Ïesky - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
bezpečnost
obecnê platné zásady
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce
G
a uschovejte ji pro budoucí použití.
Pozor, nedotƒkejte se no¥º, kdy¥ je mixér
G
zapnutƒ do zásuvky.
Prsty, vlasy, obleïení a kuchyñské náïiní
G
nesmí p¡ijít do blízkosti rotujících ïástí
mixéru.
Po pou¥ití a p¡ed vƒmênou p¡íslu•enství
G
mixér vypnête ze zásuvky.
Nikdy nemixujte horkƒ tuk ïi olej.
G
Pro bezpečné použití doporučujeme
G
nechat horké tekutiny před zahájením
mixování vychladnout na pokojovou
teplotu.
Po•kozenƒ ruïní mixér nepou¥ívejte.
G
Nechte ho opravit: viz ïást "servis a
údržba".
Hnací jednotka se nesmí pono¡ovat do
G
vody, •ñºra ani zástrïka nesmí bƒt vlhké
- hrozí nebezpeïí úrazu elektrickƒm
proudem.
P¡ípojná •ñºra se nesmí dotƒkat horkƒch
G
povrchº a dávejte pozor, aby
nep¡epadala v místech, kde by za ni
mohlo zatáhnout dítê.
Nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení
G
nedoporuïená vƒrobcem.
Vždy odpojte ruční hnětač ze zásuvky,
G
jestliže ho ponecháte bez dozoru a před
sestavením, rozebráním nebo mytím.
Nedovolte dětem používat ruční hnětač
G
bez dozoru.
Ïesky
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
93

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40