Download  Print this page

Polski - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
opis ogólny
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i
G
zachowaj je na wypadek potrzeby
skorzystania z nich przyszłości.
Nigdy nie dotykaj ostrzy, gdy wtyczka
G
miksera jest w¢o¯ona do gniazdka.
Trzymaj palce, w¢osy, odzie¯ i przybory
G
kuchenne z daleka od czëÿci ruchomych.
Wyjmij wtyczkë z gniazdka sieciowego po
G
u¯yciu i przed wymianå narzëdzia.
Nigdy nie miksuj goråcego oleju lub
G
t¢uszczu.
Ze względów bezpieczeństwa, przed
G
miksowaniem najlepiej zaczekać, aż
gorące składniki płynne ostygną do
temperatury pokojowej.
Nigdy nie u¯ywaj uszkodzonego miksera.
G
Oddaj go do sprawdzenia lub naprawy;
patrz punkt "serwis i punkty obsługi
klienta".
Nigdy nie wk¢adaj do wody rëkojeÿci z
G
silnikiem i nie dopuszczaj do zamoczenia
sznura ani wtyczki - mo¯esz doznaç
pora¯enia prådem.
Nigdy nie dopuszczaj, aby sznur dotyka¢
G
goråcych powierzchni lub zwisa¢ tam,
gdzie mo¯e za niego z¢apaç dziecko.
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie
G
autoryzowanych.
Zawsze odłączaj ręczny mikser od prądu,
G
jeśli pozostawiasz go bez nadzoru albo
przed montażem, demontażem lub
myciem.

Polski

108

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40